Tải bản đầy đủ

Bien ban bao cao tieu luan tong quan

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÁO CÁO TIỂU LUẬN TỔNG QUAN
Họ và tên nghiên cứu sinh :
Tiểu luận tổng quan đề tài

Khóa:
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Chuyên ngành:

Thời gian:

Mã số:


Địa điểm:

Tham gia:
- Chủ tịch hội đồng cấp Bộ môn (Trưởng đơn vị chuyên môn):
- Thư ký:
- Các thành viên tham gia:
1- NCS trình bày báo cáo tiểu luận tổng quan (khoảng 30 phút) về các nội dung:
…………….
2- Hội đồng, các thành viên tham gia đặt câu hỏi, thảo luận:
……………..
3- Kết quả đánh giá: (đạt / không đạt):
Ngày

tháng
năm
Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tịch hội đồng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
- Khoản 3a Điều 83 của Quy định 1035/2011 quy định rõ “Bài Tiểu luận TQ thể hiện kết quả NC
phân tích, đánh giá các công trình NC đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật
thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập
trung NC giải quyết”.
- Báo cáo tiểu luận tổng quan được tiến hành như một buổi Seminar tại đơn vị chuyên môn.
- Trong trường hợp báo cáo không đạt yêu cầu, sau 2 tháng kể từ ngày báo cáo NCS phải thực
hiện lại (thực hiện không quá 2 lần).
1
BIÊN BẢN TIỂU LUẬN TỔNG QUANTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×