Tải bản đầy đủ

BAO CAO v DIU KIN m NGANH DAO TO

BÁO CÁO VỀ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Tên Trường: Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Tên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Giảng viên cơ hữu giảng dạy khối
kiến thức
Chức danh
trình độ

Số lượng

GS, PGS

5

TSKH,TS

22

5


17

0

Thạc Sĩ

75

14

58

3

Đại học

94

38

56

0

Tổng số

196

57

131

3

Giáo dục
đại cương

Giáo dục chuyên
nghiệp
Đúng
Khác
ngành
ngành

Giảng viên thỉnh giảng giảng
dạy khối kiến thức
Giáo dục
đại cương

Giáo dục
chuyên
nghiệp

1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu:
Đội ngũ giảng viên cơ hữu: Giảng viên cơ hữu đảm nhận được 55 học phần, với tổng số
đvht là 180 trên tổng số 180 đvht của chương trình đào tạo, đạt tỷ lệ 100 %.
2. Giáo trình, tài liệu, thư viện, internet:
- Thư viện: Trường có thư viện với hệ thống máy tính nối mạng Internet và trên 125.000
đầu sách khoa học kỹ thuật phục vụ cho các ngành đào tạo; Nhà trường đang tiến hành xây dựng
thư viện điện tử. Trường có 10 phòng học trang bị máy chiếu, phòng đọc của thư viện với diện
tích trên 300m2, 01 phòng hội thảo chất lượng cao diện tích khoảng 70m 2 để phục vụ cho công
tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Danh mục tài liệu, giáo trình và tài liệu tham khảo được trình bày trong hồ sơ mở ngành
đào tạo (tr 32).
3. Cơ sở vật chất phục vụ học tập:
Ngoài 01 thư viện, 05 hội trường, Nhà trường có 40 giảng đường phục vụ cho gần 4000
sinh viên hệ chính quy và 1500 sinh viên các hệ khác học tập và nghiên cứu tại trường. Mỗi
giảng đường có sức chứa từ 80 đến 120 sinh viên với đầy đủ trang thiết bị giảng dạy đáp ứng
được yêu cầu về chất lượng đào tạo. Trường còn trang bị hệ thống sân bãi tập luyện cho 14 môn
chuyên sâu (gần 20 sân bãi phục vụ tập luyện; 02 nhà thi đấu tổng hợp); các phòng thí nghiệm
chuyên sâu; 02 phòng máy tính với hơn 80 máy đang hoạt động và đang triển khai xây dựng
thêm 01 phòng máy với trên 30 máy tính thế hệ mới phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường.
4. Ý kiến của chuyên viên: Đủ đều kiện mở ngành.
Chuyên viên

Nguyễn Trọng HảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×