Tải bản đầy đủ

BAO CAO TOM TT THANH TICH CA NHAN LAM b

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1- Họ và tên : Nguyễn Lam Bình
Nam, Nữ: Nữ
2- Ngày sinh : 22/10/1995
3- Địa chỉ: xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
4- Nơi công tác : Khoa ĐD-KTH - ĐH Y Dược TP HCM
5- Chức vụ : lớp phó phong trào lớp CNVLTL13
6- Những thành tích đóng góp:
-

Tích cực tham gia bán hàng để gây quỹ cùng với tất cả các chiến sĩ.
Lên ý tưởng, nghiên cứu và hướng dẫn các chiến sĩ các tiết mục văn nghệ để

-

phục vụ cho các em nhỏ.
Tham gia đầy đủ các buổi họp quân để chuẩn bị cho các hoạt động của Mặt
trận.


-

Đi bệnh viện đầy đủ các buổi đã đăng kí, luôn hết mình và không ngại thân
mình để giúp các em nhỏ có được niềm vui.

-

Lên ý tưởng, tham gia tổ chức buổi Lễ tổng kết chiến dịch của Mặt trận tại hội
trường bệnh viện Ung Bướu.

-

Hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ, vai trò của một chiến sĩ MHX trong suốt
chiến dịch.

-

Luôn nhiệt huyết vì các em nhỏ, đồng thời luôn động viên, giúp đỡ các chiến sĩ
để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 08 năm 2015
Xác nhận của
Đoàn – Hội sinh viên Trường

Người khai


Nguyễn Lam BìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×