Tải bản đầy đủ

Bao cao THTH ch th 494 ca TTCP 30 9 2

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ
Số:

/VSMTTP-BQLDA

Về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ
thị số 494/CT-TTg ngày 20/04/2010
của Thủ tướng Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2015.

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải công văn 9631/SGTVT-KH

ngày 16/9/2015 đề nghị Ban Quản lý đầu tư dự án Vệ sinh môi trường thành phố
Hồ Chí Minh (Ban Quản lý đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CTTTg ngày 20/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ (TTCP) về việc sử dụng vật tư,
hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng
vốn nhà nước. Về các yêu cầu tại công văn nói trên, Ban Quản lý đầu tư báo cáo
như sau:
1. Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Lưu vực Nhiêu Lộc – Thị
Nghè) được Ngân hàng Thế giới tài trợ thực hiện từ năm 2002 và kết thúc vào
tháng 06/2012. Dự án bao gồm nhiều gói thầu xây lắp được triển khai thi công
đồng loạt trên phạm vi Lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Trong số các gói thầu thi
công của Dự án, chỉ có gói thầu số 8 “Trạm bơm” (thi công từ năm 2004 - 2010) là
sử dụng các thiết bị, vật tư nhập từ nước ngoài, các gói thầu còn lại của dự án như:
Thi công tuyến cống bao, cải tạo kênh NL-TN và lắp đặt hệ thống cống cấp 2, cấp
3 đều sử dụng các vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước như: cống bao có đường
kính từ 2,5m – 3m, các loại cống tròn, cống hộp, hố ga các loại bằng bê tông cốt
thép cùng với các phụ kiện đi kèm, …
2. Trong quá trình thi công các gói thầu nói trên, công tác quản lý chất lượng
công trình luôn được Tư vấn giám sát và Ban Quản lý đầu tư đặc biệt quan tâm, do
đó các vật tư, thiết bị lắp đặt cho công trình đều được giám sát chặc chẽ, đạt chất
lượng, và công trình đã bàn giao cho các Đơn vị quản lý. Do đó, Ban Quản lý đầu
tư không có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg
của TTCP cũng như sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của TTCP trong
công tác đấu thầu của dự án sử dụng vốn nhà nước trong thời gian tới.
Ban Quản lý đầu tư kính báo cáo các nội dung nêu trên cho Sở Giao thông
vận tải để tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Trân trọng.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC


- Như trên;
- P.QLCTN – Sở GTVT;
- Ban GĐ – Ban QLĐT;

Lưu (Ban QLDA).
Vương Hải LongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×