Tải bản đầy đủ

BAO CAO THANH TICH CA NHAN VE DOAN

ĐOÀN THANH NIÊN XÃ DRAY SÁP
BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CHI ĐOÀN
Kính gửi: - Ban thường vụ Huyện Đoàn Krông Ana
- Hội đồng thi đua khen thưởng Huyện Đoàn KrôngAna
Căn cứ vào giao ước thi đua năm 2015 của BCH Đoàn xã Dray Sáp.
Căn cứ vào kết luận của đồng chí chủ trì hộ nghị BCH đoàn xã mở rộng ngày 18/11/
2015
Nay BCH chi đoàn báo cáo thành tích kết quả nhiệm vụ năm học 2015 như sau
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- Phong trào văn hóa văn nghệ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

- Thể dục thể thao
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- Xây dựng công trình măng non, thanh niên
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

Dray Sáp, ngày 18 tháng 11 năm 2015
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×