Tải bản đầy đủ

Bao cao sau thi gian th vic JobsGO

BÁO CÁO SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC
Họ tên :…………………………………………………………....................

Chức danh: ……………………..

Phòng/Bộ phận : …………………………………………………………….

Ngày nhận việc: ……………

Người quản lý trực tiếp:……………………................………………. Chức danh:
……………………..............................

A. CÔNG VIỆC HIỆN TẠI ĐANG THỰC HIỆN (Xếp theo thứ tự ưu tiên) :
STT

CÔNG VIỆC CHÍNH

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

CÔNG VIỆC PHÁT SINH


KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1
2
3
4
5
STT
1
2
3
B. ĐÁNH GIÁ KHÁC
1

Ưu điểm

2

Nhược điểm

3

Tinh thần làm việc và chấp
hành các quy định của
công ty

4

Mức độ hài lòng với công
việc

5

Định hướng công việc
trong thời gian tới

6

Đề xuất (nếu có)

Hà Nội, ngày ……. tháng … năm 201..
Nhân viên
Thiết kế bởi website tìm việc và tuyển
dụng JobsGO.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×