Tải bản đầy đủ

bao cao tinh hinh dao to bi dng va

Mẫu số: 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO
Tình hình đào tạo khóa học thạc sĩ của viên chức
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo – Hướng nghiệp, tư vấn việc làm
Chức vụ (chức danh): Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Ngành đào tạo: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn toán
1. Nơi đào tạo: Trường Đại học Tây bắc
2. Thời gian bắt đầu đào tạo: Tháng 9 năm 2014
3. Thời gian kết thúc hoặc dự kiến kết thúc đào tạo: Tháng 12 năm 2016
4. Tình hình đào tạo:
- Quá trình đào tạo:
- Kết quả đào tạo: Điểm trung bình chung các môn học: 7.7
Điểm luận văn: 9.3
( Có bảng điểm kèm theo)
5. Đề xuất, kiến nghị: Không
Điện Biên, ngày 20 tháng 07 năm 2016
NGƯỜI BÁO CÁO


Nguyễn Thị VânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×