Tải bản đầy đủ

YEU c u BAI BAO CAO

YÊU CẦU BÀI BÁO CÁO
1. Làm việc theo nhóm. Cử nhóm trưởng cho mỗi nhóm. (Danh sách nhóm của mỗi lớp đã đăng trên
e-learning)
2. Bài báo cáo gồm 2 phần:
+ Phần 1: bài tập chung của nhóm (40%) (hình thức bốc thăm)
+ Phần 2: bài tập tại lớp (50%)
Gồm 3 câu:
- 2 câu nằm trong nội dung: khảo sát và vẽ đồ thị hàm số; tính tích phân; tính thể tích vật
thể tròn xoay, diện tích vật, vẽ và tô miền; giải phương trình vi phân
Yêu cầu: giải tay + chạy code
- 1 câu ứng dụng thực tế.
Yêu cầu: giải tay + chạy code
3. Yêu cầu bài báo cáo:
+ Đánh bằng file word, công thức toán đánh bằng phần mềm mathtype (không được cắt dán
công thức toán)
+ Bài báo cáo phải có bảng đánh giá % công việc từng thành viên trên 100%
+ Bài báo cáo phải đầy đủ nội dung sau:
-

GVHD và tên + MSSV của các thành viên trong nhóm


-

Mục lục

-

Lời mở đầu

-

Bảng đánh giá công việc

-

Tên đề tài , yêu cầu, nhiệm vụ, cơ sở lý thuyết, code chương trình và cho 2 ví dụ minh
họa

-

Kết luận

-

Danh mục tài liệu tham khảo

4. Nộp báo cáo: Lớp trưởng mỗi lớp (hoặc người đại diện) tổng hợp file báo cáo của các nhóm. Gửi
file word và pdf bài báo cáo qua mail cho GV trước 00:00 ngày báo cáo của nhóm, bài báo cáo in
ra sẽ nộp vào buổi học cuối cùng
- Hình thức đặt tên file nén của nhóm (word + pdf): __<đề tài>
Ví dụ: Lớp L05, nhóm 1, đề tài 5: L05_N01_05
5. Chú ý:
-

Không có bài báo cáo: điểm 13

-

Không có bảng đánh giá thành viên trong nhóm: trừ 1 điểm.

-

Chỉ nhận bài báo cáo từ lớp trưởng hoặc người đại diện của lớp

-

MỌI LÍ DO KHÔNG NỘP BÀI BÁO CÁO ĐÚNG LỊCH ĐỀU KHÔNG CHẤP NHẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×