Tải bản đầy đủ

SN BAI PHAN TICH BAO CAO TAI CHINH

SƯỜN BÀI PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. BCDKT
a. phân tích biến động từng năm ( số tuyệt đối, %)
b. phân tích chỉ số xu hướng ts+ nv (chọn khoảng mục quan trọng) => vẽ biểu đồ tốc độ tăng trưởng tài
sản và biểu đồ tốc độ tăng trưởng nguồn vốn.
c. phân tích tỷ trọng => vẽ biểu đồ miền về cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn.
2. KQHDKD
a. phân tích biên động ( số tuyệt đối, %)
b.phân tích chỉ số xu hướng => biểu đồ tốc độ tăng trưởng DT,LN
c.phân tích tỷ trọng
3. PHÂN TÍCH TỶ SỐ
a.phân tích tín dụng (rủi ro)
b. phân tích khả năng sinh lợi
c. định giá
vẽ biểu đồ ( 6 cái biểu đồ)
- khả năng thanh khoản

- hiệu quả hoạt động

- cấu trúc vốn và khả năng thanh tooán


- hiệu suất use tài sản

- tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư

- tỷ số giá trị thị trường

4. PHÂN TÍCH NGUỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN (chương 5)
P/S: XEM CLIP ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

Phân công công việc tuần này (3-8/11):
Phần 1: Bảng CĐKT + trung bình ngành (2010 và 2011) (Thủy + Anh)
Phần 2: Bảng XĐKTKD + trung bình ngành (2012 và 2013) (K.Ái +M.Ái)
Phần 3: Tỷ số (mục 3a, 3b, 3c) + trung bình ngành 2014
p/s: làm trên file excel, trung bình ngành tính trên 1 sheet riêng nha. Tuần này
chỉ tính toán chưa nhận xét nha.
LỊCH NỘP BÀI:
8/11: Nộp bài cho M.ÁI để tổng hợp lại. Sau đó sẽ kiểm tra chéo việc
tính toán.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×