Tải bản đầy đủ

Ket qua kiem tra bao cao

STT

Trường

Nhóm Lớp

Tên GVTG

Nội dung cập nhật

Sửa tên Phạm Thanh An -> Phạm Thanh Anh
Sửa nhận xét: Con cần cố gắng hơn
1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

TH Quan Hoa

1D1

Nguyễn Văn A

Sửa điểm: Total 102  100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×