Tải bản đầy đủ

Bao cao ca nhan 26 11 2014 (1)

CTY CP TƯ VẤN
XÂY DỰNG ĐIỆN 4
----------------

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
----------------

PHÒNG P11
Vĩnh Tân, ngày 26 tháng 11 năm 2014

BÁO CÁO CÁ NHÂN
Công tác giám sát hiện trường
Dự án cơ sở hạ tầng TTĐL Vĩnh Tân
Hạng mục : Gói thầu số 13- hệ thống đường giao thông
Kính gửi: Trưởng phòng đầu tư và quản lý xây dựng
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty tại đề cương công tác duyệt ngày
14/11/2014 về việc đi công tác Giám Dự án cơ sở hạ tầng TTĐL Vĩnh Tân, nay tôi báo cáo quá
trình thực hiện công tác tại hiện trường hàng tuần như sau:
1. Thời gian công tác
Thời gian thực hiện

: từ ngày 20/11/2014 đến ngày 26/11/2014
2. Địa điểm công tác
Xã Vĩnh Tân huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận.
3. Các việc đã thực hiện
Ngày
Công việc đã thực hiện
20/11/2014 Gói 13: Quản lý, bảo vệ lán trại.
Gói 38: Làm hồ sơ nghiệm thu.
21/11/2014

Gói 13: Quản lý, bảo vệ lán trại.
Gói 38: Làm hồ sơ nghiệm thu.

22/11/2014

Gói 13: Quản lý, bảo vệ lán trại.
Gói 38: Làm hồ sơ nghiệm thu.

23/11/2014

Gói 13: Quản lý, bảo vệ lán trại.
Gói 38: Làm hồ sơ nghiệm thu.

24/11/2014

Gói 13: Quản lý , bảo vệ lán trại.
Gói 38: Làm hồ sơ nghiệm thu.

25/11/2014

Gói 13: Quản lý , bảo vệ lán trại
Gói 38: Làm hồ sơ nghiệm thu.
26/11/2014 Gói 13: Quản lý, bảo vệ lán trại.
Gói 38: Di dời đường ống nước ở zone 2.

Người báo cáo
Nguyễn vinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×