Tải bản đầy đủ

Bao cao ngay 2 4 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Đơn vị: ĐỘI THI CÔNG SỐ 5

Hà nội, ngày 2 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO CÔNG VIỆC NGÀY
(2/4/2014)
Người báo cáo: Hoàng Văn Luân

Chức vụ: CB. An toàn
Tình
trạng
Các vướng mắc
STT

Công việc được giao

Nội dung chi tiết công việc


Thời gian bắt

Thời gian

đầu

kết thúc

95%

8h30

17h30

100%

8h30

17h30

hoàn
Kiến nghị liên quan

thành
(%)

1

2

Kiểm kê vật tư, thiết

Kiểm kê số lượng thiết bị còn lại trong kho,

bị trong kho

chuẩn bị thiết bị cho bên Ban Mai kiểm tra

Giám sát công tác an

Giám sát công tác an toàn lao động tại các tầng

toàn trên công trường

12, 10, 8, 7, 6 (5 lần/ngày)

Người lập báo cáo
Hoàng Văn LuânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×