Tải bản đầy đủ

BAO CAO TNG KT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG KẾT HỌC TẬP LỚP E-PMP 2
KÌ 1 NĂM 2 VÀ 4 TUẦN ĐẦU KÌ 2

I.NHẬN XÉT CHUNG
- Lớp có nhiều thay đổi tiêu cực so với năm nhất.
- Các bạn đi học muộn, nghỉ học còn nhiều.
- Trong giờ học các bạn còn nói chuyện, làm việc riêng làm ảnh hưởng đến chất lượng giờ học và bài giảng của
thầy cô.
- Học tập trên lớp còn chưa tích cực, hiệu quả còn chưa cao.
II.NHẬN XÉT CỤ THỂ
1.Nghỉ học
-
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×