Tải bản đầy đủ

BAO CAO THC TP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA KẾ TOÁN

BÁO CÁO THỰC TẬP
ĐƠN VỊ THỰC TẬP:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TÍN

Sinh viên:
:
Mã sinh viên:

Nghiêm Việt Công
KT21
14402015
: Ths. Nguyễn Thị Thúy

Hà Nội - 2016
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×