Tải bản đầy đủ

BAI TAP VIET BAO CAO

TRNG I HC CễNG NGHIP H NI
Đơn vị: KHOA S PHM DU LCH

Mó hoỏ: HS/7.3.3/BISO/01
Lần ban hành: 03
Hiệu lực từ ngày:
01/06/2007
Trang/ tổng số trang: /
5

BI TP LN
(Mụn: THC HNH NGHIP V KHCH SN III)
Mó : K601

Mó : K602

Phn 1: Lp on hi thoi

Phn 1: Lp on hi thoi

Cõu 1: Tip nhn t phũng cho khỏch qua in


Cõu 1: Tip nhn t phũng cho khỏch bng hỡnh

thoi ?

thc gp mt trc tip?

Cõu 2: Lm thu tc nhp phũng cho khỏch l

Cõu 2: Lm th tc nhp phũng cho khỏch on

cha t trc ?

ó t trc?

Cõu 3: Tip nhn v thc hin bỏo thc cho

Cõu 3: Nhn t vộ mỏy bay cho khỏch?

khỏch?

Cõu 4: Nhn t chng trỡnh du lch H Ni

Cõu 4: Nhn t chng trỡnh du lch H Ni

H Long cho khỏch?

Sapa cho khỏch?

Cõu 5: Tip nhn vic t n cho khỏch ti nh

Cõu 5: Tip nhn vic t n cho khỏch ti nh

hng qua in thoi?

hng bng hỡnh thc gp mt trc tip?

Cõu 6: Nhn order ru vang cho khỏch?

Cõu 6: Nhn order n cho khỏch?

Cõu 7: Tip nhn t n trờn phũng cho khỏch?

Cõu 7: Trỡnh ru vang cho khỏch?
Phn 2: Lờn k hoch thc n
Cõu 8: Lờn thc n n chn mún cho nh hng?
Cõu 9: Lờn thc n n t chn cho khỏch?
Cõu 10: Lờn thc n ung cho nh hng?
Phõn 3: Cụng thc ung
Cõu 11: Hóy vit cụng thc cho 30 loi ung (Cocktail v Mocktail)?
Cõu 12: Tỡnh by hiu bit ca anh ch v Bia v ru vang?

Bi tp ln trỡnh by t 20 n 25 trang cú hỡnh nh minh ha cng tt. Sinh viờn phi t vit vo
giy A4, úng thnh quyn cú v bỡa theo mu nh trng. Cỏc lp trng thu bi, xp th t theo
danh sỏch lp v np cho giỏo viờn bụ mụn hn cui vo ngy 11 / 01 / 2014 tai PTH A8
Lu ý: Mó s sv l chn mó K601, Mó s sv chn chn mó K602.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×