Tải bản đầy đủ

TIẾT 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

K
K
ÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO!
ÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO!
K
K
ÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO!
ÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO!
1 2 3
A
B
C
D
ng thng cú hai im chung vi ng trũn
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng

Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng
Cõu 1:Tip tuyn ca ng trũn l
ng thng vuụng gúc vi bỏn kớnh ca ng trũn
ng thng cú mt im chung vi ng trũn
ng thng ct ng trũn v vuụng gúc vi bỏn kớnh
A
B
C
D
một phần ba cạnh huyền
B¹n ®· chän nhÇm råi, tiÕc qu¸!
B¹n ®· chän nhÇm råi, tiÕc qu¸!
Chúc bạn đã có quyết định đúng !
Chúc bạn đã có quyết định đúng !
Bạn chọn nhầm rồi, tiếc quá
Bạn chọn nhầm rồi, tiếc quá
Bạn chọn nhầm rồi tiếc quá!
Bạn chọn nhầm rồi tiếc quá!
Câu 2:Trong một tam giác vuông, đường
trung tuyến ứng với cạnh huyền có độ dài bằng
một nửa cạnh huyền
hai phần ba cạnh huyền
cạnh huyền
A
B
C
D
4cm
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Bạn đã chọn nhầm rồi, tiếc quá!
Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng
Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng
Cõu 3:Hỡnh v di õy, ng thng a l tip tuyn ca
ng trũn (O). Hi on thng CA cú di l bao nhiờu?
6cm
8cm


Khụng xỏc nh c

a
c
o
A
6cm
10cm
A .
O.
a) Nếu một đường thẳng và một đường
tròn chỉ có một điểm chung thì đường
thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.
b) Nếu khoảng cách từ tâm của một đường tròn đến
đường thẳng bằng bán kính của đường tròn
(d = R)
(d = R) thì
đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn
TIẾT 26: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
I. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của
đường tròn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×