Tải bản đầy đủ

Bài 26: Các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội Đông Nam ÁGIAÙO AÙN
GIAÙO AÙN


Đây là khu vực nào của thế giới?


SINGAPO
PHILIPPIN
INDONESIA
MALAYSIA
BRUNAY
CAMPUCHIA
LAO
VIET NAM
MYANMA
THAI LAN
OÂNG TIMOĐ
NA g m nh ng qu c gia naøo?Đ ồ ữ ốCÁC VẤN ĐỀ VỀ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI
Ở VÙNG ĐÔNG NAM Á
Bài 26


1/ Vấn đề dân số và vấn đề dân tộc:
a/ Vấn đề dân số
Lãnh thổ
Lãnh thổ
Số dân
Số dân
( Triệu
( Triệu
người)
người)
Mật độ dân
Mật độ dân
số trung bình
số trung bình
( người/ km
( người/ km
2
2
)
)
Tỉ lệ tăng
Tỉ lệ tăng
tự nhiên
tự nhiên
(%)
(%)
Đông Nam Á
Đông Nam Á


Châu Á
Châu Á
Thế giới
Thế giới
536
536
3766
3766
6215
6215
119
119
119
119
46
46
1.5
1.5
1.3
1.3
1.3
1.3
Dân số ĐNA , Châu Á và thế giới năm 2002


100
200
300
400
500
0
ÑOÂNG NAM AÙ
TAÂY NAM AÙ
BAÉC MYÕ
M LA TINHĨ
536
286
319
531
DÂN S NĂM 2002Ố
Tri u ng iệ ườ


Phiếu học tập ( học sinh làm việc trong 3 phút)
Phiếu học tập ( học sinh làm việc trong 3 phút)
Đông Nam Á là khu vực đông dân, có nhiều
Đông Nam Á là khu vực đông dân, có nhiều
thành phần dân tộc . Qua đó đánh giá thuận
thành phần dân tộc . Qua đó đánh giá thuận
lợi , khó khăn trong việc phát triển kinh tế –
lợi , khó khăn trong việc phát triển kinh tế –
xã hội
xã hội
.
.


Khu vực dân đông của thế giới .Dân số
toàn khu vực năm 2002 là 536 triệu người
Tỉ lệ sinh vẫn còn cao ,tỉ lệ tử giảm đáng
kể .

Gia tăng dân số nhanh đã gây trở ngại cho
sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao
mức sống , giải quyết việc làm … nhưng là
nguồn lao động dồi dào , rẻ , hấp dẫn đầu
tư nước ngoài .


b/ Vấn đề dân tộc:
b/ Vấn đề dân tộc:
Các nước Đông Nam Á đều có
Các nước Đông Nam Á đều có
thành phần dân tộc khá phức tạp.
thành phần dân tộc khá phức tạp.
Có nhiều ngôn ngữ
Có nhiều ngôn ngữ


Tạo nên sức hấp dẫn của nền văn
Tạo nên sức hấp dẫn của nền văn
hoá đa dân tộc , tính năng động của
hoá đa dân tộc , tính năng động của
dân cư
dân cư
Haõy nh n xeùt v m c thu nh p c a caùc n c NA so ậ ề ứ ậ ủ ướ Đ
v i th gi i?ớ ế ớ
B NG THU NH P BÌNH QUAÂN TÍNH THEO Ả Ậ
B NG THU NH P BÌNH QUAÂN TÍNH THEO Ả Ậ
U NG I N M 2002 ( OÂLAĐẦ ƯỜ Ă Đ
U NG I N M 2002 ( OÂLAĐẦ ƯỜ Ă Đ
)
)
THAI
THAI
MYANMA
MYANMA
INDO
INDO
MALAY
MALAY
PHILIP
PHILIP
BRUNAY
BRUNAY
VN
VN
LAO
LAO
2060
2060
700
700
880
880
3900
3900
980
980
15060
15060
440
440
300
300


* Để giải quyết những vấn đề trên , các
* Để giải quyết những vấn đề trên , các
nước ĐNA cần phải:
nước ĐNA cần phải:


Tiến hành thực hiện chính sách dân số
Tiến hành thực hiện chính sách dân số
để giảm tỉ lệ gia tăng dân số .
để giảm tỉ lệ gia tăng dân số .
Phân bố lại dân cư và nguồn lao động
Phân bố lại dân cư và nguồn lao động
giữa các vùng .
giữa các vùng .
Chú ý vấn đề dân tộc để xây dựng khối
Chú ý vấn đề dân tộc để xây dựng khối
đoàn kết.
đoàn kết.


2/Vấn đề đẩy mạnh tăng trưởng và
phát triển kinh tế :
a/
a/
Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế là mục
Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế là mục
tiêu hàng đầu của các nước ĐNA:
tiêu hàng đầu của các nước ĐNA:
-
Dựa vào hai thế mạnh chủ yếu là tài nguyên
Dựa vào hai thế mạnh chủ yếu là tài nguyên
thiên nhiên và nguồn lao động , khắc phục hai
thiên nhiên và nguồn lao động , khắc phục hai
điểm yếu cơ bản là thiếu vốn và kỹ thuật tiên
điểm yếu cơ bản là thiếu vốn và kỹ thuật tiên
tiến .
tiến .
-
Áp dụng chiến lược “ Hướng vào xuất khẩu”
Áp dụng chiến lược “ Hướng vào xuất khẩu”


-
Thu hút đầu tư nước ngoài
Thu hút đầu tư nước ngoài

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×