Tải bản đầy đủ

CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Phân biệt được các dạng cân bằng: bền, không bền và cân bằng phiếm định
- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế.
2. Kỹ năng:
- Xác định được một dạng cân bằng là bền hay không bền.
- Xác định được mặt chân đế của một vật đặt trên một mặt phẳng.
- Biết cách làm tăng mức vững vàng của cân bằng.
3. Thái độ
- Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức
4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác
- Năng lực chuyên biệt:
+ K1: trình bày được kiến thức về các khái niệm
+ K3: Sử dụng kiến để thực hiện nhiệm vụ học tập
+ P3: Thu thập, xử lí thông tin để giải quyết bài toán
+ X5: Ghi lại kết quả trong thực tế
+ X8: Tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lí
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:

- Phương tiện: Clip, phiếu học tập, tài liệu hướng dẫn HS
- Phương pháp: Hỏi vấn đáp, thảo luận nhóm, làm việc cá nhân
2. Học sinh:
C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Hướng dẫn chung


Các chuỗi hoạt động học và dự kiến thời gian như sau
Các bước

Hoạt động

Khởi động
Hoạt động 1
Triển khai kiến Hoạt động 2
thức
Rèn luyện
Hoạt động 3

Tên hoạt động
Tạo tình huống và đặt vấn đề
ND1: Tìm hiểu về các dạng cân bằng
ND2: Cân bằng cảu một vật có mặt chân đế
Hệ thống kiến thức
Giải bài tập

Tìm tòi mở rộng Hoạt động 4
– vận dụng
2. Hướng dẫn cụ thể cho từng hoạt động
Hoạt động 1. Khởi động
a) Mục tiêu hoạt động:
HS nhận thức nội dung kiến thức cần hướng tới
Tìm kiến thức để giải thích tình huống giáo viên đưa ra
b) Gợi ý hoạt động
GV đưa tình huống trong đời sống và yêu cầu HS giải thích hiện tượng trên

Thời
gian dựa
kiến
5 phút
25 phút
10 phút
5


Hãy quan sát các hình ảnh trên và trả lời các câu hỏi sau:
Tại sao không xô ngã được con lật đật?
Tại sao trong môn võ học ta phải tập đứng tấn? đứng có tác dụng gì?
Tại sao người đàn ông này có thể giữ được cân bằng trên dây?
Theo các em chiếc xe chở rơm khi lên dốc cao có thể bị ngã không? Tại sao?
Để trả lời các câu hỏi trên mời các em tìm hểu bài học hôm nay
Bài 20 Các Dạng Cân Bằng. Cân Bằng Của Vật Có Mặt Chân Đế
c) Sản phẩm hoạt động
Học sinh sẽ suy nghĩ và mong muốn thông tin bài học mới giúp các em có thể giải thích được
các câu hỏi của giáo viên
Hoạt động 2: Hình triển khai kiến thức
ND1: Tìm hiêu các dạng cân bằng của vật rắn
a) Mục tiêu hoạt động:
Nhận dạng được các loại cân bằng
Định nghĩa được các loại cân bằng ấy
Nêu ví dụ về thực tế về các dạng cân bằng đã gặp trong cuộc sống
b) Gợi ý tổ chức
GV: Hãy cho biết có những dạng cân bằng nào trong bài học hôm nay?
Cho HS xem clip và yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong phiếu học tập
Phiếu học tập
Thí nghiệm
Thí nghiệm 1

Dạng cân bằng
Cân bằng không bền

Thí nghiệm 2

Cân bằng bền

Thí nghiệm 3

Cân bằng phiếm định

Đặc điểm
Khi lệch khỏi VTCB thì không tự về vị
trí đó nữa
Trọng tâm cao nhất so với các vị trí lân
cận
Khi lệch khỏi VTCB thì có khả năng
trở lại vị trí đó
Trọng tâm thấp nhất so với các vị trí
lân cận
Khi lệch ra khổi VTCB phiếm định thì
sẽ cân bằng ở vị trí mới.
Trong tâm không đổi


c) Sản phẩm
HS tự trả lời được các dạng cân bằng trong TN
Biết được đặc điểm của từng dạng cân bằng và sản phẩm là trả lời được phiếu học tập
ND 2: Tìm hiều về cân bằng của vật có mặt chân đế
a) Mục têu hoạt động
So sánh những vật nào dễ xô ngã và khó xô ngã
HS có thể tự khái niệm về mặt chân đế là gì?
Biết được trọng tậm ở vị trí như thế nào qua từng thí nghiệm
Biết được điều kiện cho một vật rắn được cân bằng
Điều kiện để một vật có mức vững vàng
b) Gợi ý hoạt động
Hãy cho biết giữa bàn và ghế cái nào dễ xô ngã hơn? So sánh diện tích bào quanh chân bàn và
chân ghế cái nào lớn hơn?
Hãy cho biết mặt chân đế là gi?
Cho HS xem clip thí nghiệm cho biết trường hợp nào vật không bị ngã và trường hợp nào vật bị
ngã khi kê một bên lên cao?
Điều kiện để một vật cân bằng là gì?
Qua các thông tin tìm hiểu hãy cho biết mức vững vàng của một vật được xác định bởi các yếu tố
nào?
Phiếu học tập
Cân bằng của vật có mặt chân đế
Mặt chân đế
Mặt chân đế là mặt đáy của vật hoặc mặt
chân đế là một đa giác lồi nhỏ nhất chứa tất cả
các điểm tiếp xúc giữa vật và mặt phẳng đỡ vật.
Điều kiện vật rắn cân bằng
Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân
đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân
đế (trọng tâm rơi trên mặt chân đế).
Mức vũng vàng của vật

Mức vững vàng của cân bằng được xác định
bởi độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt
chân đế.


c) Sản phẩm
Tự định nghĩa được mặt chân đế, nêu được điều kiện cân bằng của vật, mức vũng vàng của vật
(trả lời được phiếu học tập)
Giải thích được các liên hệ thực tế
Hoạt động 3: Rèn luyện – vận dụng
a) Mục tiêu hoạt động
HS nhớ lại kiến thức vừa tìm hiểu
Giải thích được các hiện tượng trong thực tế liên quan đến bài học
b) Gợi ý hoạt động
Phát phiểu học tập yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành
Phiếu học tập
a. Nhóm câu hỏi nhận biết
Câu 1. Nêu các dạng cân bằng của một vật có một điểm tựa hay trục quay cố định?
Câu 2. Nêu khái niệm mặt chân đế, điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế?
b. Nhóm câu hỏi thông hiểu
Câu 3. Nêu đặc điểm của các dạng cân bằng của vật? Nguyên nhân gây ra các dạng cân bằng đó.
Câu 4. Phân biệt mặt chân đế của vật và diện tích tiếp xúc của vật đó?
Câu 5. Nêu các nguyên nhân gây ra mức vững vàng của cân bằng của vật có mặt chân đế.?
c. Nhóm câu hỏi vận dụng thấp
Câu 6. Có ba thùng giống nhau, một thùng chứa sắc, một thùng chứa giấy, một thùng chứa xốp. Khi
chất lên xe chở đi cần chất theo thứ tự nào? Vì sao?
Câu 7. Khi chơi kéo co các đội chơi thường hạ thấp người xuống? Vì sao?
Câu 8. Tại sao ôtô chất nhiều hàng nặng dễ bị lật đổ ở chỗ đường nghiêng, tại sao không lật đổ được con lật
đật?


c) Sản phẩm
Tích cực hoàn thành phiếu học tập
Hoạt động 4: Tìm tòi mở rộng – vận dụng
Có ba viên gạch chồng lên nhau sao cho một phần của viên gạch trên nhô ra khỏi viên gạch dưới.
Hỏi mép phải của viên gạch trên cùng có thể nhô ra khỏi mép phải của viên gạch dưới cùng một
đoạn cực đại bằng bao nhiêu? Cho biết chiều dài viên gạch bằng l.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×