Tải bản đầy đủ

Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
HỆ THỐNG CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

5
M
NHO

Lớp

KTP
M3


Giao nhiệm vụ cho từng thành viên
Những thành viên trong nhóm

Nhiệm vụ

Nguyễn Hải Lâm


Lên ý tưởng thuyết trình

Nguyễn Công Hoàng Long

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội

Ngô Xuân Long

Tìm hiểu vị trí và tính chất của Quốc hội

Nguyễn Thành Long

Nhiệm kỳ và bầu cử trong quốc hội

Cao Ngọc Minh

Cơ cấu HĐND

Trần Văn Minh

Hội đồng dân tộc

Phạm Thanh Nam

Tổng hợp thông tin cho bài thuyết trình

Quách Đức Phát

Vị trí, tính chất, chức năng của HĐND

Nguyễn Đức Phong

Uỷ ban thường vụ quốc hội

Trần Thanh Phong

Các uỷ ban quốc hội


Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước

HĐND


I. QUỐC HỘI
1. Vị trí và tính chất của Quốc hội

Theo Điều 69 Hiến pháp năm 2013[1]

:

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan
quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.Quốc hội Việt Nam hiện nay, ra đời sau cuộc tổng tuyển cử
ngày 6 tháng 1 năm 1946. Đã qua 13 khóa làm việc hiện nay
(wiki)
đang là khoá XIV 2016-2021
.


2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội

2.1. Chức năng chính

Lập hiến, Lập pháp
Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
Giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.

2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn
Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn phù hợp với chức
năng chính của quốc hội. Được quy định trong Điều 70 Hiến
pháp năm 2013

[1]

.


3. Nhiệm kỳ và tổ chức bầu cử Quốc hộiNhiệm kì của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm. Trong trường hợp
đặc biệt Quốc hội có thể quyết định rút ngắn hoặc kéo dài
nhiệm kỳ.Thành phần nhân sự của cơ quan này là các đại biểu Quốc
hội Việt Nam, do cử tri Việt Nam bầu ra theo nguyên tắc
phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Thông qua
các đại biểu và thông qua quốc hội, nhân dân Việt Nam sử
dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất
nước.


4. Cơ cấu tổ chức

Quốc hội nước CHXHCNVN

Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Hội đồng dân tộc & Các uỷ

Văn phòng Quốc hội

ban của Quốc hội

Đại biểu quốc hội


4. Cơ cấu tổ chức

4.1 Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Uỷ ban thường vụ quốc hội khoá XIV

[2]


4. Cơ cấu tổ chức

4.2 Hội đồng dân tộcNhững nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản của Hội đồng dân tộc

Hội đồng dân tộc là cơ quan của

Tham gia ý kiến về dự thảo

Kiến nghị với Quốc

Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo

các văn bản quy phạm pháp

hội, Uỷ ban thường

luật của Chính phủ, văn bản

vụ Quốc hội các

quy phạm pháp luật liên tịch

vấn đề về chính

giữa các cơ quan nhà nước

sách dân tộc của

có thẩm quyền ở trung ương

Nhà nước

cáo công tác trước Quốc hội, trong
thời gian Quốc hội không họp thì
báo cáo công tác trước UBTVQH.

Giám sát việc thực
Thẩm tra dự án
luật, dự án
pháp lệnh và
dự án khác liên
quan đến vấn

hiện luật, nghị quyết
của Quốc hội, pháp
lệnh, nghị quyết của
Uỷ ban thường vụ
Quốc hội thuộc lĩnh

đề dân tộc.
vực dân tộc

có liên quan đến vấn đề dân
tộc


4. Cơ cấu tổ chức

4.3 Uỷ ban Quốc hội

Các Ủy ban của Quốc hội được thành lập theo các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội nhằm giúp

Ủy
Ban

Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quốc
hội

Ủy

Ủy

Ủy

Ủy

Ủy

Ủy

Ban

Ban

Ban

Ban

Ban

Ban

Tài

Quốc

VH,GD

PhápKinh

Chính,

Phòng,

TH,TN,

luật

pháp

tế

Ngân

An

Nhi

sách

ninh

đồng

Ủy
Ban
Về
Các
Vấn
Đề
XH

Ủy
Ban

Ủy

KH,

Ban

Công

Đối

Nghệ

ngoại

Và MT


II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí,
nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách
nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
2. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc
tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng
nhân dân.
 

[Điều 113 Hiến pháp năm 2013]

Về nhiệm vụ, quyền hạn: Hội đồng nhân dân được cụ thể hóa ở từng lĩnh vực của đời
sống xã hội trong quy định cụ thể tại Luật tổ chức cơ quan địa phương năm 2015

[3]

.


2. CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

VIỆT NAM

Thành phố trực thuộc trung ương

Quận

Tỉnh

Thị xã

Phường

HuyệnThành phố trực thuộc tỉnh

Thị trấn


2. CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân các cấp đều có Thường trực HĐND và các Ban của HĐND:

2.1 Thường trực Hội đồng Nhân dân

-

Là cơ quan thường trực của HĐND, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn
theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước
HĐND

-

Thường trực hội đồng nhân dân có cả ở 3 cấp là xã, huyện, tỉnh.


2. CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

2.2. Các ban của Hội đồng nhân dân
Các ban của hội đồng nhân dân: được thành lập ở 2 cấp là tỉnh và huyện.
Các ban bao gồm trưởng ban và các thành viên do Hội đồng nhân dân bầu ra và phải là thành viên của hội đồng
nhân dân. Các ban có nhiệm vụ:

Giúp thường trực HĐND chuẩn bị kì họp.
Thẩm tra các báo cáo do HĐND của cơ quan nhà nước.
Tổ chức chức kinh tế, xã hội và các lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp.


2. CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

2.3. Đại biểu Hội đồng nhân dân

Các đại biểu Hội đồng nhân dân là
những người đại diện cho nhân dân địa
phương thực hiện quyền lực nhà nước,
thể hiện ý chí nguyện vọng của dân và
chịu trách nhiệm trước nhân dân.Tài Liệu Tham Khảo

1.
2.
3.

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013: Chương V-Quốc hội, Chương XI-Chính quyền địa phương
Luật tổ chức quốc hội 2014
Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Link tài liệu:

4.
5.
6.
7.

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop/hienphapnam2013
http://quochoi.vn/UBTVQH/gioithieu/Pages/cac-thanh-vien-khoa-XIV.aspx
http://quochoi.vn/gioithieu/Pages/default.aspx
http://trungcapluatdonghoi.edu.vn/vi/news/Nghien-cuu-trao-doi/He-thong-co-quan-quyen-luc-nha-nuoc-nuoc-Cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-va-nuoc-Cong
-hoa-dan-chu-nhan-dan-Lao-1199.htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×