Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH BẬC TIỂU HỌC CẢ NĂM

PHÒNG GD – ĐT ANBC

TRƯỜNG TH XTYZ
CLB TIẾNG ANH 

      CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                       Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc 

……….., ngày ……… tháng ……. năm 20….

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH
Năm học 20… – 20….
Căn cứ kế hoạch năm học 20…­20….  Trường T.H ……………;
Môn Tiếng Anh lập kế hoạch tổ chức hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh năm học
20... ­ 20.... cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
­ English Club (CLB Tiếng Anh) là một sân chơi nhỏ nhằm giúp cho học sinh
các bài ôn luyện, các hoạt động trên lớp một cách tự  tin, thoải mái và tự  do với bạn
cùng lớp. Ngoài ra còn giúp học sinh tự  nhiên chủ  động khi sử  dụng ngôn ngữ  mới.

Các em vừa được học vừa được chơi bên ngoài lớp học.
­ English Club tạo được hứng thú say mê môn Tiếng Anh vì là môn học mới ở
trường tiểu học nên tạo một không khí vui tươi, tự  nhiên, hoải mái  ở  các em là cần
thiết. Bên cạnh còn giúp các em làm quen với các chủ  điểm quen thuộc như: nhà
trường, gia đình,bạn bè…
- Yêu cầu các em tham gia đầy đủ, nhiệt tình, thường xuyên phát biểu, trao đổi
trò chuyện với các bạn cùng lớp, tư tin trong học tập.
- Huy động các giáo viên trong khối cùng nhau hoạt động.
- Xây dựng sự đoàn kết giữa các giáo viên trong khối, sự đoàn kết giữa học sinh
với giáo viên và học sinh với nhau để cùng tiến bộ trong học tập.
- Làm cho giáo viên luôn đổi mới PPGD và học sinh phải đổi mới cách học.
- Tạo nguồn học sinh năng khiếu cho nhà trường.
2. Yêu cầu
- Tất cả giáo viên trong tổ phải nghiên cứu tài liệu, soạn nội dung đầy đủ.
- Những học sinh tham gia phải có năng lực về môn tiếng Anh. Tổ chức các
hoạt động học tập, rèn luyện, bồi dưỡng, vui chơi, giao lưu với nhau về Tiếng Anh.
- Bảo đảm mục đích của Câu lạc bộ trong suốt quá trình hoạt động và phát triển.
II. Thành phần, thời gian hoạt động
1. Thành phần
1.1 Ban cố vấn
- Đại diện Ban giám hiệu: Thầy (Cô)……........…………… – Hiệu Trưởng
- Tổng phụ trách Đội: Thầy (Cô)……........……………
- Giáo viên:
- Thầy (Cô)……........……………
- Thầy (Cô)……........……………
- Thầy (Cô)……........……………
1.2 Ban chủ nhiệm


- Trưởng ban: Thầy (Cô)……........……………
- Phó ban: ………………………………………….
- Thư ký:
(Các thành viên có danh sách kèm theo)
1.3Đối tượng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ
- Học sinh khối 3,4,5 trường TRƯỜNG TH XTYZ
- Những em có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, yêu thích môn Tiếng Anh,..
2. Thời gian
- Trong suốt năm học 20… = 20….
- Lịch sinh hoạt
+ Lần 1: ngày …………..
+ Lần 2: ngày …………….
+ Lần 3: ngày ………….
+ Lần 4: ngày ……………..
+ Lần 5: ngày …………………
+ Lần 6: ngày ……………………..
+ Lần 7: ngày ………………..
+ Lần8: ngày …………………..
+ Lần 9:ngày …………………………
- Thời gian từ ….. giờ …… phút tới …. giờ …….. phút cùng ngày.
3. Địa điểm: tại sân trường TRƯỜNG TH XTYZ
III. Nội dung, hình thức sinh hoạt
1. Nội dung hoạt động: (chủ đề chính cho mỗi tháng)
Theo các chủ điểm Tiếng Anh đã học.
+ Lần 1: School things / colors– Countries
+ Lần 2: Body _ Jobs - Toys
+ Lần 3: Sports – Weekend activities
+ Lần 4: Animals – Food- Drinks
+ Lần 5: Sports - Travelling
+ Lần 6: Holidays- The world around
+ Lần 7: Clothes- Park
+ Lần 8: Daily activities
+ Lần 9: Clothes- Food/ Drinks
- Nội dung của từng chủ đề được soạn từ chương trình trong sách giáo khoa, sách tham
khảo và trên internet.
+ NỘI DUNG:
Theo các chủ điểm Tiếng Anh đã học ( khối 3, 4, 5 )
1. THÁNG 09 : SCHOOL THINGS – COUNTRIES
QUESTIONS ( Talk about yourself )
1.What’s your name?
2. How old are you?
3. Which grade are you in?
( Are you in grade 3/4/5 ? )
4. Do you like English?
5.What’s your favorite color?
6. Who’s your best friend?
7. What’s your favorite school thing?
8. Name some countries you know.


2. THÁNG 10: BODY - JOBS – TOYS
QUESTIONS
1. What’s your job?
2. What’s your father’s job?
3. Is he a ….?
4. What’s your mother’s job?
5. Is she a….?
6. Name some jobs you know.
7. You see with them. What are they?
8. You hear with them. What are they?
9. You smell with it. What is it?
10. Name some of the parts of the body you know.
3.THÁNG 11 : JOBS – SPORTS – WEEKEND ACTIVITIES
QUESTIONS
1. What’s this? ( point to a bag ) ( T. has something in the bag )
2. What are there in the bag?
3. When do you use it?
4. Which toys do you have?
5. Name those toys.
6. What’s your favorite toy?
7. What’s your favorite color?
8. What’s your favorite animal?
9.Name some weekend activities.
10.What do you do on the weekend?
4. THÁNG 12: ANIMALS – JOBS -FOOD & DRINKS
QUESTIONS
1. Are you a student ?
2. What does your father do?
3. Is he a ….?
4. What’s your mother’s job ?
5. Is she a….?
6. Name some jobs you know.
7. Name some parts of the body
8. Which part of the body you use to smell ( see, walk.etc?
9.Guess the song’s name.( CD )
10. Write the words in the correct column
Carrot
square milk
lemonade
oval
pizza
Apple juice triangle
sandwich
rice coke
meat
SHAPES

FOOD

DRINKS


5.THÁNG 1: SPORTS – TRAVELLING
QUESTIONS
1. Do you like to play sport?
2. Do you play football?
3. Do you play badminton?
4. Which sport do you play?
5. Which sport do you play?
6. Do you like travelling?
7. Where are you going to travel?
8. How are you going to get there?
9.How long?
10. How do you feel after the trip?
6. THÁNG 2: TET HOLIDAYS - THE PARK - THE WORLD AROUND
QUESTIONS
1. Name some kinds of fruit you know.
2. What do you do on Tet holidays
3. What can you see in the park?
4. Have you ever been to a park?
5. Tell some things you know about the amusement park?
6. Talk about the world around.
7. Where do you usually go on Tet holidays?
8. What do you want to receive on these days?
9. What do you usually do on these days?
10.Do you have special meals on Tet?
7.THÁNG 3: CLOTHES – PARK/ MUSEUM
QUESTIONS
1. Some signs ( Pictures)
2. What people should and shouldn’t do at the park.
3. Have you ever been to a park?
4. What can you see at the park?
5. Have you ever been to a museum?
6. What can you see in the museum?
+ Story telling( The gingerbread man)
1.Is the Gingerbread man a cookie?
2. What does the old woman want to do?
3. What does the Gingerbread man meet at the river?
4.Does the fox eat the Gingerbread man?
8.THÁNG 4: DAILY ACTIVITIES
+ Topic: Food and Drink ( Review)/ Daily activities
QUESTIONS
1. What time do you get up?
2. What time do you have breakfast?


3. What do you have for breakfast?
4. What time do you go to school?
5. How do you go to school?
6. What do you do at school?
7. When do you finish your school?
8. What do you usually do after school?
9. What do you do in the evening?
10.What time do you go to bed?
9. THÁNG 5: MY CLOTHES – FOOD/DRINKS
QUESTIONS
1.Which clothes do you wear at home/ at school?
2.Do you wear uniform?
3..What kinds of food do you like best?
4.Do you like a banana or an apple ?
5.Do you have a biscuit in your bag?
6.What kinds of drinks do you like?
7..Do you like orange juice?
8.Would you like an ice cream?
2. Hình thức sinh hoạt
2.1. Chủ điểm: Schools things.
- Học sinh nắm lại các từ chỉ dụng cụ học tập của học sinh như: bàn, viết, gôm …
- Học sinh hỏi đáp được tên đồ vật ( số ít – số nhiều ).
- Hỏi đáp về số lượng.
- Sử dụng các câu hỏi như: What’s this? / What are these? / How many? ….
- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: guess pictures, noughts and crosses…
2.2. Chủ điểm: Colors.
- Học sinh nắm được các từ chỉ màu sắc.
- Học sinh nắm lại các từ chỉ dụng cụ học tập của học sinh như: bàn, viết, gôm …
- Học sinh hỏi đáp được tên đồ vật ( số ít – số nhiều ).
- Hỏi đáp về màu sắc
- Sử dụng các câu hỏi như: What’s this? / What are these? / What color?
- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: jumbled words, matching…
2.3. Chủ điềm: Body – Family.
- Học sinh nắm lại các tên gọi người thân trong gia đình: ông, bà, cha, mẹ, anh chị em.
- Học sinh miêu tả được vóc dáng những người trong gia đình.
- Hỏi đáp về tuổi.
- Sử dụng các câu hỏi như: How many people are there in your family? / What are
they?
- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: guess people, draw some thing to give the
relative when their birthday.
2.4. Chủ điểm: Animals - Food
- Học sinh nắm lại các từ chỉ con vật (mèo, chó…), thức ăn hằng ngày ( bánh mì, bánh
ngọt…)
- Học sinh hỏi đáp về con vật, thức ăn mà em thích hoặc không thích.
- Sử dụng các câu hỏi như: What do you like? What do you want? Do you like…? / Do
you want ….? / I don’t like / want……


- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: noughts and crosses, pelmanism….
- Sinh hoạt chủ đề, mỗi chủ đề là một nội dung hoạt động;
- Đố vui học tập, hái hoa dân chủ, lật ô chữ, …
- Thảo luận về một đề tài được lựa chọn,…….
IV. Tài liệu, phương tiện:
- Tài liệu: Giáo viên Tiếng Anh - thành viên của câu lạc bộ phụ trách.
- Phương tiện: Giáo viên Tiếng Anh - thành viên của câu lạc bộ phụ trách.
V. Các bước tiến hành
1. Tuyên bố lý do, khai mạc hoạt động, giới thiệu chủ đề hoạt động, mục đích/ ý nghĩa
của hoạt động.
2. Phổ biến nội dung, cách thức, yêu cầu hoạt động.
3. Các thành viên thực hiện hoạt động dưới sự điều hành của ban chủ nhiệm và sự hỗ
trợ của Ban cố vấn.
4. Tổng kết, nhận xét hoạt động.
VI. Quy chế tổ chức hoạt động của câu lạc bộ
Tên câu lạc bộ: Câu lạc bộ Tiếng Anh
Điều 1. Quy định chung
-Là học sinh đang tham gia học tập tại trường có nguyện vọng bồi dưỡng, rèn luyện và
nâng cao khả năng nghe nói Tiếng Anh..
-Thành viên CLB Tiếng Anh là những học sinh tự nguyện tham gia, chịu trách nhiệm
và tán thành quy chế hoạt động, được sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
Điều 2. Các Quy định khác
-Ban chủ nhiệm làm việc trên tinh thần dân chủ. Không được phép điều hành
CLB theo quan điểm cá nhân mà hoạt động theo đúng quy chế đề ra.
-Khi còn là thành viên nhóm, không lôi kéo bè phái, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.
-Mọi hoạt động, hành vi liên quan đến CLB của từng thành viên CLB phải được Ban
chủ nhiệm thông qua, làm đúng quy chế hoạt động, tôn chỉ và định hướng.
-Thành viên CLB phải cư xử lịch sự, bình đẳng, tế nhị với mọi người, trang phục,
đồng phục lịch sự, đúng quy định CLB khi tham gia bất kỳ hoạt động nào của CLB.
Điều 3. Mục đích tổ chức và họat động
-Hoạt động theo phương châm tổ chức các hoạt động đố vui học tập, sân chơi cho mọi
học sinh theo chủ đề/tháng.
-Giao lưu, học hỏi, kết nối bạn bè, tạo môi trường thân thiện, giúp đỡ nhau trong cuộc
sống, trong công việc và học tập.
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính
-CLB thành lập và hoạt động theo tổ chức của nhà trường, do Ban chủ nhiệm trực tiếp
quản lý.
-CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm với nhà trường.
-CLB không thực hiện mọi khoản thu, chi nào.
Điều 5. Quyền hạn và nghĩa vụ của các thành viên CLB
-Tổ chức, hoạt động theo Quy chế và các quy định của nhà trường.
-Lưu trữ và công khai hồ sơ, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của CLB theo quy
định. Sử dụng tài sản, tài chính theo đúng mục đích của CLB.
-Được phép đề nghị kế hoạch tổ chức các hoạt động cho CLB khi tham gia sinh hoạt.
-Được tham gia bỏ phiếu, biểu quyết bầu chọn Ban chủ nhiệm, thành viên ưu tú, thi
đua khen thưởng. Các thành ciên phải có trách nhiệm với công tác của CLB, tham dự
đầy đủ các buổi sinh hoạt định kỳ. Khi có chương trình sinh hoạt phải tự giác hỗ trợ
-Ban chủ nhiệm thực hiện công việc, đảm bảo trật tự nơi sinh hoạt và vệ sinh môi


trường.
-Các thành viên chịu sự phân công công việc của Ban chủ nhiệm, phải làm tròn trách
nhiệm của mình. Ban chủ nhiệm và thành viên nòng cốt phải có mặt trong các cuộc
họp có biểu quyết, bầu chọn thành viên hay các vấn đề nội bộ quan trọng.
Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động của câu lạc bộ Tiếng Anh năm học 20... 20.... Ban chủ nhiệm kính trình Ban giám hiệu nhà trường xem xét và duyệt nhằm tạo
điều kiện thuận lợi cho câu lạc bộ hoạt động được tốt hơn./.
Nơi nhận: 
­ BGH (để b/c và duyệt); 
­ Các thành viên (để phối hợp thực hiện); 
­ ……..

      TM. CÂU LẠC BỘ
CHỦ NHIỆM

……………………….
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GD-ĐT ...........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG TH XTYZ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH
THÁNG 9
I THỜI GIAN
- Ngày …………….
- Từ ………… đến …………
II. ĐỊA ĐIỂM
Sân Trường TRƯỜNG TH XTYZ
1. Tuyên bố lý do, khai mạc hoạt động, giới thiệu chủ đề hoạt động,
mục đích/ ý nghĩa của hoạt động.
- Kính thưa quý đại biểu.
- Kính thưa Ban cố vấn.
- Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn trong câu lạc bộ thân mến.
- Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trong câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt về
chủ đề dụng cụ học tập ( school things). Qua chủ đề này giúp các bạn rèn luyện
được kỹ năng nghe nói Tiếng Anh về những dụng cụ học tập. Từ đó chúng ta
biết được lợi ích và chúng ta phải bảo quản, giữ gìn chúng.
2. Phổ biến nội dung, cách thức, yêu cầu hoạt động.
- Học sinh nắm lại các từ chỉ dụng cụ học tập của học sinh như: bàn, viết, gôm.
- Học sinh hỏi đáp được tên đồ vật ( số ít – số nhiều ).
- Hỏi đáp về số lượng.
- Sử dụng các câu hỏi như: What’s this? / What are these? / How many? ….
- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: guess pictures, noughts and crosses…
3. Các thành viên thực hiện hoạt động dưới sự điều hành của ban chủ
nhiệm và sự hỗ trợ của Ban cố vấn.
Chia các thành viên trong câu lạc bộ thành 2 đội. Mỗi đội đề cử 1 đội
trưởng. Buổi sinh hoạt gồm có 2 phần.
Phần 1: Greetings ( Màn chào hỏi) ( 20 điểm)
- Hai đội trưởng sẽ giới thiệu về đội của mình và mỗi thành viên tự giới
thiệu về bản thân. ( 10đ)
- Mỗi đội trình diễn một tiết mục văn nghệ sử dụng Tiếng Anh ( 10 điểm)
Phần 2:Phần thi kiến thức
A. Guess the picture


B. Sinh hoạt theo chủ đề
1. School things
2. Countries
3. Yourself
4. Games: Guessing game/ Race board.etc
QUESTIONS
1. Is this your bag?
2.Do you have some school things?
3.What are they?
4.Is this your rubber?
5.Is this your blue pen?
6. What school things do you have in your bag?
7. Name some countries you know.
8. What’s your hobby?
Talk about yourself/ Countries
1.What’s your name?
2. How old are you?
3. Which grade are you in?
4.Are you in grade 3/4/5 ? )
5. Do you like English?
6.What’s your favorite color?
7. Who’s your best friend?
8. What’s your favorite school things?
9. Where are you from?
10.Which country is this? ( Poster country).
4. Tổng kết, nhận xét hoạt động.
Ban cố vấn sẽ tổng kết, nhận xét 2 phần sinh hoạt trên.
HIỆU TRƯỞNG

….., ngày ……. tháng ……… năm….
GV phụ trách
……………………..
……………………….
……………………….


PHÒNG GD-ĐT ...........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG TH XTYZ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH
THÁNG 10
I THỜI GIAN
- Ngày …………………
- Từ ………. đến …………
II. ĐỊA ĐIỂM
Sân Trường TRƯỜNG TH XTYZ
1. Tuyên bố lý do, khai mạc hoạt động, giới thiệu chủ đề hoạt động,
mục đích/ ý nghĩa của hoạt động.
- Kính thưa quý đại biểu.
- Kính thưa Ban cố vấn.
- Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn trong câu lạc bộ thân mến.
- Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trong câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt về
chủ đề nghề nghiệp thường gặp( Jobs) và đồ chơi ( Toys). Qua chủ đề này giúp
các bạn rèn luyện được kỹ năng nghe nói Tiếng Anh về những đồ chơi( búp bê,
bóng, xe ôtô …). Từ đó chúng ta biết được lợi ích và chúng ta phải bảo quản,
giữ gìn chúng.
2. Phổ biến nội dung, cách thức, yêu cầu hoạt động.
- Học sinh nắm lại các từ chỉ nghề nghiệp, đồ chơi…
- Học sinh hỏi đáp được tên đồ vật ( số ít – số nhiều ).
- Hỏi đáp về số lượng.
- Sử dụng các câu hỏi như: What’s his/her job? What is it? What are these?...
- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: guess pictures, noughts and crosses,
snap…..
3. Các thành viên thực hiện hoạt động dưới sự điều hành của ban chủ
nhiệm và sự hỗ trợ của Ban cố vấn.
Chia các thành viên trong câu lạc bộ thành 2 đội. Mỗi đội đề cử 1 đội
trưởng. Buổi sinh hoạt gồm có 2 phần.
Phần 1: Greetings ( Màn chào hỏi) ( 20 điểm)
- Hai đội trưởng sẽ giới thiệu về đội của mình và mỗi thành viên tự giới
thiệu về bản thân. ( 10đ)
- Mỗi đội trình diễn một tiết mục văn nghệ sử dụng Tiếng Anh ( 10 điểm)
Phần 2:Phần thi kiến thức
A.Guess the picture


B. Sinh hoạt theo chủ đề
1. Jobs (Name some of the jobs)
2. Toys ( Favorite toys)
3. Games: Guessing game/ Race board.etc
QUESTIONS
1. What’s your job?
2. What’s your father’s job?
3. Is he a ….?
4. What’s your mother’s job?
5. Is she a….?
6. Name some jobs you know.
7. You see with them. What are they?
8. You hear with them. What are they?
9. You smell with it. What is it?
10. Name some of the parts of the body you know.
11. What’s this? ( point to a bag )
12. What are there in the bag?
13. When do you use it?
14. Which toys do you have?
15. Name those toys.
16. What’s your favorite toy?
17. What’s your favorite color?
18. What’s your favorite animal?


4. Tổng kết, nhận xét hoạt động.
Ban cố vấn sẽ tổng kết, nhận xét 2 phần sinh hoạt trên.
HIỆU TRƯỞNG

……….., ngày …. tháng ….. năm ……
GV phụ trách
………………
……………….
………………….

PHÒNG GD-ĐT ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG TRƯỜNG TH XTYZ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH
THÁNG 11
I THỜI GIAN
- Ngày ……………..
- Từ ………….. đến………….
II. ĐỊA ĐIỂM
Sân trường TRƯỜNG TH XTYZ.
III. NỘI DUNG
1. Tuyên bố lý do, khai mạc hoạt động, giới thiệu chủ đề hoạt động,
mục đích/ ý nghĩa của hoạt động.
- Kính thưa quý đại biểu.
- Kính thưa Ban cố vấn.
- Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn trong câu lạc bộ thân mến.
- Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trong câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt về chủ đề
JOBS – SPORTS – WEEKEND ACTIVITIES.

Qua chủ đề này giúp các bạn rèn luyện được kỹ năng nghe nói Tiếng Anh theo
chủ đề.
2. Phổ biến nội dung, cách thức, yêu cầu hoạt động.
- Học sinh nắm lại các từ nghề, môn thể thao quen thuộc.
- Học sinh hỏi đáp được nghề nghiệp của 1 ai đó.
- Hỏi đáp về số lượng.
- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: guess pictures, noughts and crosses…
3. Các thành viên thực hiện hoạt động dưới sự điều hành của ban chủ
nhiệm và sự hỗ trợ của Ban cố vấn.
Chia các thành viên trong câu lạc bộ thành 2 đội. Mỗi đội đề cử 1 đội
trưởng. Buổi sinh hoạt gồm có 2 phần.
Phần 1: Greetings ( Màn chào hỏi) ( 20 điểm)
- Hai đội trưởng sẽ giới thiệu về đội của mình và mỗi thành viên tự giới
thiệu về bản thân. ( 10đ)
- Mỗi đội trình diễn một tiết mục văn nghệ sử dụng Tiếng Anh ( 10 điểm)
Phần 2:Phần thi kiến thức
A. Guess the picture


B.QUESTIONS
1. What’s this? ( point to a bag ) ( T. has something in the bag )
2. What are there in the bag?
3. When do you use it?
4. Which toys do you have?
5. Name those toys.
6. What’s your favorite toy?
7. What’s your favorite color?
8. What’s your favorite animal?
9.Name some weekend activities.
10.What do you do on the weekend?

4. Tổng kết, nhận xét hoạt động.
Ban cố vấn sẽ tổng kết, nhận xét 2 phần sinh hoạt trên.
HIỆU TRƯỞNG

….., ngày …… tháng ……năm ………
GV phụ trách
……………………
…………………….
………………………


PHÒNG GD-ĐT ...........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG TH XTYZ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH
THÁNG 12
I THỜI GIAN
- Ngày ………………
- Từ ………… đến ……………
II. ĐỊA ĐIỂM
Sân trường TRƯỜNG TH XTYZ.
III. NỘI DUNG
1. Tuyên bố lý do, khai mạc hoạt động, giới thiệu chủ đề hoạt động,
mục đích/ ý nghĩa của hoạt động.
- Kính thưa quý đại biểu.
- Kính thưa Ban cố vấn.
- Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn trong câu lạc bộ thân mến.
- Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trong câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt về
chủ đề về màu sắc ( colors ). Qua chủ đề này giúp các bạn rèn luyện được kỹ
năng nghe nói Tiếng Anh về màu sắc của đồ vật. Từ đó chúng ta biết được lợi
ích và chúng ta phải bảo quản, giữ gìn chúng.
2. Phổ biến nội dung, cách thức, yêu cầu hoạt động.
- Học sinh hỏi đáp được tên con vật, nghề…… ( số ít – số nhiều ).
- Hỏi đáp về Food and drinks.
- Sử dụng các câu hỏi theo chủ đề : ANIMALS – JOBS -FOOD & DRINKS
- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: jumbled words, matching…
3. Các thành viên thực hiện hoạt động dưới sự điều hành của ban chủ
nhiệm và sự hỗ trợ của Ban cố vấn.
Chia các thành viên trong câu lạc bộ thành 2 đội. Mỗi đội đề cử 1 đội
trưởng. Buổi sinh hoạt gồm có 2 phần.
Phần 1: Greetings ( Màn chào hỏi) ( 20 điểm)
- Hai đội trưởng sẽ giới thiệu về đội của mình và mỗi thành viên tự giới
thiệu về bản thân. ( 10đ)
- Mỗi đội trình diễn một tiết mục văn nghệ sử dụng Tiếng Anh ( 10 điểm)
Phần 2:Phần thi kiến thức
A. Look at the picture then ask and answer the question:
1. Are you a student ?
2. What does your father do?
3. Is he a ….?
4. What’s your mother’s job ?


5. Is she a….?
6. Name some jobs you know.
7. Name some parts of the body
8. Which part of the body you use to smell ( see, walk.etc?
9.Guess the song’s name.( CD )
10. Write the words in the correct column
Carrot
square milk
lemonade
oval
Apple juice triangle
sandwich
rice
SHAPES

FOOD

pizza
coke

meat

DRINKS

B. Guess the picture:

Hiệu Trưởng

………, ngày ….. tháng …… năm ……
GV phụ trách
…………………….
……………………
……………………..

PHÒNG GD-ĐT ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG TRƯỜNG TH XTYZ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH
THÁNG 01
I THỜI GIAN
- Ngày …………….
- Từ …………………
II. ĐỊA ĐIỂM
Sân trường TRƯỜNG TH XTYZ.
III. NỘI DUNG
1. Tuyên bố lý do, khai mạc hoạt động, giới thiệu chủ đề hoạt động,
mục đích/ ý nghĩa của hoạt động.
- Kính thưa quý đại biểu.
- Kính thưa Ban cố vấn.
- Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn trong câu lạc bộ thân mến.
- Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trong câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt về chủ đề
SPORTS – TRAVELLING.Qua chủ đề này giúp các bạn rèn luyện được kỹ năng
nghe nói Tiếng Anh về các môn thể thao, các loại phương tiện đi lại….
2. Phổ biến nội dung, cách thức, yêu cầu hoạt động.
- Học sinh nắm được các từ chỉ các môn thể thao….
- Học sinh nắm lại các từ chỉ các loại phương tiện đi lại…
- Học sinh hỏi đáp được tên đồ vật ( số ít – số nhiều ).
- Hỏi đáp về môn thể thao mà bạn mình thích…
- Sử dụng các câu hỏi như: What’s this? / What are these? / What color?
- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: jumbled words, matching…
3. Các thành viên thực hiện hoạt động dưới sự điều hành của ban chủ
nhiệm và sự hỗ trợ của Ban cố vấn.
Chia các thành viên trong câu lạc bộ thành 2 đội. Mỗi đội đề cử 1 đội
trưởng. Buổi sinh hoạt gồm có 2 phần.
Phần 1: Greetings ( Màn chào hỏi) ( 20 điểm)
- Hai đội trưởng sẽ giới thiệu về đội của mình và mỗi thành viên tự giới
thiệu về bản thân. ( 10đ)
- Mỗi đội trình diễn một tiết mục văn nghệ sử dụng Tiếng Anh ( 10 điểm)
Phần 2:Phần thi kiến thức
A.LOOK AND SAY


B. QUESTIONS
1. Do you like to play sport?
2. Do you play football?
3. Do you play badminton?
4. Which sport do you play?
5. Which sport do you play?
6. Do you like travelling?
7. Where are you going to travel?
8. How are you going to get there?


9.How long?
10. How do you feel after the trip?

Hiệu Trưởng

…….., ngày ….. tháng ……. năm ……
GV phụ trách
………………
…………………
………………….

PHÒNG GD-ĐT ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG TRƯỜNG TH XTYZ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH
THÁNG 02
I THỜI GIAN
- ……………………
- …………………….
II. ĐỊA ĐIỂM
Sân trường TRƯỜNG TH XTYZ.
III. NỘI DUNG
1. Tuyên bố lý do, khai mạc hoạt động, giới thiệu chủ đề hoạt động,
mục đích/ ý nghĩa của hoạt động.
- Kính thưa quý đại biểu.
- Kính thưa Ban cố vấn.
- Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn trong câu lạc bộ thân mến.
- Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trong câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt về chủ đề
TET HOLIDAYS - THE PARK - THE WORLD AROUND .Qua chủ đề này giúp
các bạn rèn luyện được kỹ năng nghe nói Tiếng Anh chủ đề ngày Tết….
2. Phổ biến nội dung, cách thức, yêu cầu hoạt động.
- Học sinh nắm được các từ chỉ các loại quả ngày Tết….
- Học sinh nắm lại các từ chỉ đồ vật ở công viên…
- Học sinh hỏi đáp được tên đồ vật ( số ít – số nhiều ).
- Hỏi đáp về loại trái cây mà bạn mình thích…
- Sử dụng các câu hỏi như: What’s this? / What are these? / What color is that
fruit?
- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: jumbled words, matching…
3. Các thành viên thực hiện hoạt động dưới sự điều hành của ban chủ
nhiệm và sự hỗ trợ của Ban cố vấn.
Chia các thành viên trong câu lạc bộ thành 2 đội. Mỗi đội đề cử 1 đội
trưởng. Buổi sinh hoạt gồm có 2 phần.
Phần 1: Greetings ( Màn chào hỏi) ( 20 điểm)
- Hai đội trưởng sẽ giới thiệu về đội của mình và mỗi thành viên tự giới
thiệu về bản thân. ( 10đ)
- Mỗi đội trình diễn một tiết mục văn nghệ sử dụng Tiếng Anh ( 10 điểm)
Phần 2:Phần thi kiến thức


A. LOOK AND SAY

B. QUESTIONS
1. Name some kinds of fruit you know.
2. What do you do on Tet holidays
3. What can you see in the park?
4. Have you ever been to a park?
5. Tell some things you know about the amusement park?
6. Talk about the world around.
7. Where do you usually go on Tet holidays?
8. What do you want to receive on these days?
9. What do you usually do on these days?
10.Do you have special meals on Tet?

Hiệu Trưởng

………………………………………..
GV phụ trách

PHÒNG GD-ĐT ...........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG TH XTYZ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH
THÁNG 03
I THỜI GIAN
- ……………………..
- ……………………….
II. ĐỊA ĐIỂM
Sân trường TRƯỜNG TH XTYZ.
III. NỘI DUNG
1. Tuyên bố lý do, khai mạc hoạt động, giới thiệu chủ đề hoạt động,
mục đích/ ý nghĩa của hoạt động.
- Kính thưa quý đại biểu.
- Kính thưa Ban cố vấn.
- Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn trong câu lạc bộ thân mến.
- Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trong câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt về chủ đề
CLOTHES – PARK/ MUSEUM.Qua chủ đề này giúp các bạn rèn luyện được kỹ
năng nghe - nói Tiếng Anh chủ đề về quần áo, các đồ vật ở công viên, các đồ vật
ở Bảo tàng…
2. Phổ biến nội dung, cách thức, yêu cầu hoạt động.
- Học sinh nắm được các từ vựng theo chủ đề….
- Học sinh nắm lại các từ chỉ đồ vật ở công viên…
- Học sinh hỏi đáp được tên đồ vật ( số ít – số nhiều ).
- Hỏi đáp về những vật mà bạn mình thích, thấy ở công viên, Bảo tàng…
- Sử dụng các câu hỏi như: What can you see in the park/ museum?
- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: jumbled words, matching…
3. Các thành viên thực hiện hoạt động dưới sự điều hành của ban chủ
nhiệm và sự hỗ trợ của Ban cố vấn.
Chia các thành viên trong câu lạc bộ thành 2 đội. Mỗi đội đề cử 1 đội
trưởng. Buổi sinh hoạt gồm có 2 phần.
Phần 1: Greetings ( Màn chào hỏi) ( 20 điểm)
- Hai đội trưởng sẽ giới thiệu về đội của mình và mỗi thành viên tự giới
thiệu về bản thân. ( 10đ)
- Mỗi đội trình diễn một tiết mục văn nghệ sử dụng Tiếng Anh ( 10 điểm)
Phần 2:Phần thi kiến thức
A.LOOK AND SAY


B. QUESTIONS
1. Some signs ( Pictures)
2. What people should and shouldn’t do at the park.
3. Have you ever been to a park?
4. What can you see at the park?
5. Have you ever been to a museum?
6. What can you see in the museum?
+ Story telling( The gingerbread man)
1.Is the Gingerbread man a cookie?
2. What does the old woman want to do?
3. What does the Gingerbread man meet at the river?

Hiệu Trưởng

……………………………
GV phụ trách

PHÒNG GD-ĐT ...........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG TH XTYZ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH
THÁNG 04
I THỜI GIAN
II. ĐỊA ĐIỂM
Sân trường TRƯỜNG TH XTYZ.
III. NỘI DUNG
1. Tuyên bố lý do, khai mạc hoạt động, giới thiệu chủ đề hoạt động,
mục đích/ ý nghĩa của hoạt động.
- Kính thưa quý đại biểu.
- Kính thưa Ban cố vấn.
- Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn trong câu lạc bộ thân mến.
- Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trong câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt về chủ đề
FOOD AND DRINK .Qua chủ đề này giúp các bạn rèn luyện được kỹ năng nghe
- nói Tiếng Anh chủ đề về thức ăn, thức uống….
2. Phổ biến nội dung, cách thức, yêu cầu hoạt động.
- Học sinh nắm được các từ vựng theo chủ đề….
- Học sinh hỏi đáp được tên thức ăn, thức uống…
- Sử dụng các câu hỏi như: What’s your favorite drink/ food?
- Bên cạnh đó kết hợp các trò chơi như: jumbled words, matching…
3. Các thành viên thực hiện hoạt động dưới sự điều hành của ban chủ
nhiệm và sự hỗ trợ của Ban cố vấn.
Chia các thành viên trong câu lạc bộ thành 2 đội. Mỗi đội đề cử 1 đội
trưởng. Buổi sinh hoạt gồm có 2 phần.
Phần 1: Greetings ( Màn chào hỏi) ( 20 điểm)
- Hai đội trưởng sẽ giới thiệu về đội của mình và mỗi thành viên tự giới
thiệu về bản thân. ( 10đ)
- Mỗi đội trình diễn một tiết mục văn nghệ sử dụng Tiếng Anh ( 10 điểm)
Phần 2:Phần thi kiến thức
A.LOOK AND SAY


B. NOUGHTS AND CROSSES

C. GUESS FOOD

D. LOOK AND WRITE

m___
r___
ca _ _ _s
e _ _s
E. Draw about food which you like:

ice c _ _ _ _

g_____


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×