Tải bản đầy đủ

HS LỚP 6

HỌC SINH KHỐI 6 TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA VINH
TT
HỌ VÀ TÊN
NỮ Ngày sinh Nơi sinh Hạnh kiểm Kết quả
xét
1.
DIỆP TỐ ANH
X 7/11/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 48
2.
NGUYỄN PHƯỚC BÌNH
13/3/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 34
3.
NGUYỄN BÙI QUỐC DUY
28/3/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 45
4.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG
X 4/2/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 39
5.
NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG
21/4/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 47
6.

NGUYỄN VĂN ĐỘ
17/7/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 44
7.
LÊ NGỌC ĐỒNG
18/3/97 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 35
8.
LÊ BÍNH HẰNG
X 22/8/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 40
9.
NGUYỄN THỊ XUÂN HOA
X 24/4/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 40
10.
TRẦN HOÀNG
15/11/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 42
11.
NGUYỄN HỮU HUY
29/12/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 46
12.
NGUYỄN QUANG KHUYẾN
7/12/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 43
13.
VÕ THỊ THÙY LINH
X 24/4/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
14.
LÊ TẤN LĨNH
26/1/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 46
15.
PHẠM TẤN LĨNH
3/4/97 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 36
16.
LÊ THÀNH LUÂN
15/5/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 42
17.
ĐỖ TRƯỜNG MINH
17/8/98 Hòa Xuân Đông, Phú Yên Đ 43
18.
VÕ TRÀ MY
10/11/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 48
19.
NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN
26/11/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 40
20.
LÊ THỊ HUỲNH NHƯ
X 12/5/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 47
21.
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ
X 24/6/98 Hòa Tân Đông, Phú Yên Đ 48
22.
NGUYỄN THÀNH PHÁT
20/10/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 48
23.
PHÙNG NGUYÊN TÂM
23/01/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 50
24.
TRẦN VĂN TIẾN
19/12/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 41
25.
NGUYỄN THANH TÌNH
20/6/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 39
26.
TRẦN LÊ NGUYÊN THẢO
X 0 BIẾT Hòa Vinh, Phú Yên Đ 44
27.
NGUYỄN PHƯƠNG THANH
X 14/7/98 Khánh Hòa Đ 49
28.
LÊ THỊ THU THẮM
X 1/6/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
29.
NGUYỄN THỊ THANH THÚY
X 30/9/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 43
30.
VÕ THỊ QUỲNH TRÂM
X 3/9/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
31.
PHAN NGỌC LÊ TRÂN
3/7/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 43
32.
NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO
25/4/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 37
33.
TRẦN THỊ THU CHI
X 1/8/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 34
34.
NGUYỄN VĂN CHUNG
29/10/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 30
35.
LÊ THỊ THÚY DIỄM
X 25/11/97 Hòa Xuân Tây, Phú Yên Đ 31
36.
TRẦN PHƯỚC DUY
15/8/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
37.
HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN
X 8/3/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
38.
LƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN
X 8/6/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 47
39.
TRẦN THANH ĐẠI
4/5/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 48
40.
NGUYỄN THỊ NGŨ GIANG
X 10/6/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 43
41.
CAO HỒNG HẠNH
X 9/1/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
42.
CAO VĂN HOAN
9/2/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 46
43.
TRẦN THÀNH LUÂN
26/4/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 47
44.
TRẦN THỊ THÚY NGA
X 27/6/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 45
45.
LƯU TRỌNG CHÍNH NGHĨA
14/3/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 47
46.
NGUYỄN THỊ KIỀU OANH
X 13/3/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
47.
NGUYỄN NGỌC PHÚC
22/9/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 35
48.
PHẠM THẾ QUANG
24/5/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 39
49.
LÊ NHƯ QUỲNH
X 18/5/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 37
50.
NGUYỄN THỊ THIÊN THANH
X 26/2/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
51.
NGUYỄN THỊ THU THẢO
X 22/9/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 42
52.
NGUYỄN THỊ ANH THI
X 8/3/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 50
53.
CAO QUỐC THỊNH
12/1/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ TĐT
54.
DƯƠNG CÔNG THUẬN
9/8/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 44
55.
LƯU THỊ PHƯƠNG THỦY
X 4/4/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 48
56.
NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG
X 17/10/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 46
57.
NGUYỄN LƯƠNG TRI
15/1/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 37
58.
NGUYỄN THANH VÂN
18/10/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 47
59.
NGUYỄN NGỌC VIÊN
10/9/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 38
60.
NGUYỄN HỮU VIỆT
2/6/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 38
61.
LÊ MINH CẢNH
2/6/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 48.5
62.
LÊ ĐỨC CHUẨN
5/5/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 40
63.
LÊ THỊ MỸ CÚC
X 12/10/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 37
64.
TRẦN MỸ DUYÊN
X 22/01/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 48
65.
HUỲNH LÊ MINH ĐÍNH
9/8/98 Hòa Tân Đông, Phú Yên Đ 48
66.
NGUYỄN ĐÌNH HIẾU
24/8/98 Hòa Tân Đông, Phú Yên Đ 45
67.
NGUYỄN LỮ HOÀI
11/2/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
68.
NGUYỄN HỮU HOÀNG
10/8/98 Hòa Tân Đông, Phú Yên Đ 44.5
69.
NGUYỄN TRỌNG HỮU
16/11/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
70.
LÊ THỊ THIÊN KIỀU
X 6/8/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 46
71.
LÊ THỊ LIỄU
X 25/1/97 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 37
72.
LÊ NHẬT LINH
2/12/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 47.5
73.
LÊ THỊ TRÀ MY
X 29/10/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 47
74.
NGUYỄN THỊ TRÀ MY
X 1/8/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 43
75.
NGUYỄN THỊ HOÀI NHANH
X 7/1/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 46
76.
LÊ HẰNG NHI
X 8/4/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
77.
NGUYỄN THỊ KIM PHẤN
X 3/7/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 45
78.
PHAN HỮU PHONG
11/3/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 40
79.
NGUYỄN VĂN QUANG
1/3/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
80.
LÊ VĂN SỬ
1/6/98 Hòa Tân Đông, Phú Yên Đ 46
81.
NGUYỄN NGỌC QUYỀN THIÊN
25/5/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 45
82.
NGUYỄN LÊ MỸ THUẬN
X 12/5/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 50
83.
TRÂN THUẬN
16/8/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 46
84.
TRƯƠNG NHẬT TỒN
12/12/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 46.5
85.
LÊ VĂN TUẬN
2/11/98 Hòa Tân Đông, Phú Yên Đ 46
86.
LÊ THỊ THÚY VI
X 5/9/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 49
87.
LÝ THẾ VINH
9/6/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 46.5
88.
NGUYỄN HÀ VY
X 19/6/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 50
89.
PHẠM THỊ TÙNG VI
X 1/4/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 42
90.
VÕ XUÂN Ý
25/6/98 Hòa Vinh, Phú Yên Đ 38
TỔNG CỘNG CÓ: 90 HỌC SINH.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×