Tải bản đầy đủ

Giáo án Xử lý sự cố phần mềm

Trang bìa 1

Mẫu số 7 (Khổ 19x26,5)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

...................................................

SỔ GIÁO ÁN

TÍCH HỢP
Môn học: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM
Lớp : ……………… Khoá : ………………
Họ và tên giáo viên :
Năm học:.......................................................

Quyển số:.......


Mẫu số 7
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
GIÁO ÁN SỐ: 01


Thời gian thực hiện: 8h
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
 Về kiến thức:
- Hiểu được phuơng thức nhận diện và khắc phục các sự cố có liên quan đến
phần mềm máy tính;
- Hiểu và tuân thủ các nguyên tắc xử lý sự cố phần mềm máy tính.
 Về kỹ năng:
- Trình bày được giải pháp chẩn đoán điều trị phần mềm máy tính hiệu quả;
- Vận dụng được hiệu quả qui trình xử lý sự cố PMMT.
 Về thái độ:
- Nghiêm túc trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, vận dụng tốt kiến thức đã
học phục vụ vào công việc.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo, phấn viết bảng;
- Máy vi tính, máy chiếu.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 3 phút
- Số học sinh vắng:...........
- Sô học sinh có mặt:........
- Lý do:....................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT
1

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAN
GIÁO VIÊN
HỌC SINH

Dẫn nhập
Hiện nay, máy tính cá nhân - Thuyết trình, gợi mở. - Lắng nge
càng ngày càng phổ biến. Trong
quá trình sử dụng, người ta thường
gặp các sự cố về phần mềm ảnh
hưởng đến quá trình sử dụng. Vì
vậy, chúng ta cần phải nắm được
các giải quyết các vấn đề này. Ta đi
vào bài học „Quy trình xử lý sự cố
phần mềm“.

2 phút


2

Giới thiệu chủ đề
- Tên bài:
- Giới thiệu tên bài - Lắng nghe, ghi
“Quy trình xử lý sự cố phần mềm học và ghi tên bài học chép

lên bảng
- Mục tiêu
+ Kiến thức
+ Kỹ năng
+ Thái độ

3

- Xem trên bảng và
- Thuyết trình giới ghi tên bài vào vở
thiệu mục tiêu và khái
quát những phần trọng - Lắng nghe, ghi nhớ
tâm của bài học.

- Nội dung:
1. Mô hình xử lý sự cố máy tính
2. Quy trình xử lý sự cố phần
mềm
3. Phương pháp xử lý sự cố phần
mềm
Giải quyết vấn đề
1. Mô hình xử lý sự cố máy tính
- Nhận máy
- Nhận diện (tiếp nhận và đặt
câu hỏi)
- Kiểm tra (thông tin, cấu hình)
- Khởi động
- Xác định lỗi phần cứng và
phần mềm
- Trợ giúp
- Thông báo
- Bàn giao máy
2. Qui trình xử lý sự cố PMMT
- Tiếp nhận thông tin từ khách
hàng
- Kiểm tra, ghi nhận thông tin
và cấu hình (chẩn đoán sơ bộ)
- Khởi động và nhận diện sự cố
máy tính
- Sao lưu hệ thống trước khi
thao tác (Hệ điều hành, data,
E-mail…)
- Kiểm tra sự cố Hệ điều hành
(Password, File System,
Driver, Virus…)
- Ghi nhận và thông báo tình

Giới thiệu chủ đề

Thuyết trình từng
bước thực hiện

Giảng giải từng
bước thực hiện và
đưa ra ví dụ cụ thể

- Nge giảng, ghi
chép

Lắng nge, ghi nhận.

-

Quan sát

-

Ghi chép

2 phút


trạng máy, nêu giải pháp khắc
phục
- Tối ưu hoá hệ thống, kiểm
thử
3. Phương pháp xử lý sự cố
PMMT
- Quan sát thông báo lỗi
- Kinh nghiệm và khả năng suy
đoán
- Dụng cụ hỗ trợ và thay thế
(loại trừ)
- Chia sẻ của bạn bè, đồng
nghiệp
4. Nguyên tắc xử lý sự cố PMMT
- Đảm bảo sự cố không có liên
quan đến PCMT
- Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu
và E-mail…
- Đảm bảo tính chính xác khi
chẩn đoán và điều trị
Thực hành
- Phân công vị trí, giao nhiệm vụ

- Tổ chức cho SV luyện tập

- Kiểm tra kết quả sinh viên thực
hành
4

Kết thúc vấn đề

- Phát phiếu hướng
dẫn thực hành và phổ
biến tiêu chí đánh giá
quá trình luyện tập
- Sắp xếp sinh viên
vào vị trí thực hành
- Hướng dẫn, theo dõi,
uốn nắn, đôn đốc và
động viên sinh viên
trong quá trình thực
hiện
- Thu thập thông tin từ
học sinh
- Củng cố lại kiến thức
và nhắc lại các lưu ý,
sai sót trong khi thực
hiện.
- Rèn luyện kiến thức,
kỹ năng cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc
- Kiểm tra máy tính và
trang thiết bị

- Nhận phiếu hướng
dẫn thực hành. Lắng
nghe và ghi nhớ
- Tuân thủ sự sắp
xếp
- Xem phiếu hướng
dẫn thực tập.
- Thực hiện thao tác
trên thiết bị
- Trình bày kết quả
thực hành

- Lắng nghe, ghi
chép
5 phút
- Quan sát, lắng
nghe, suy nghĩ, vận
dụng kiến thức vừa
học
- Yêu cầu giải đáp
thắc mắc
- Lắng nghe, ghi


nhớ, rút kinh nghiệm

5

Hướng dẫn tự học.

- Cần xem lại lý thuyết bài học.
- Đọc thêm các tài liệu, giáo trình liên quan
- Xem bài mới ”Xử lý sự cố hệ điều hành”

IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN

5 phút


Mẫu số 7
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 12h
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ ĐIỀU HÀNH
* MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
 Về kiến thức:
- Nêu được quá trình khởi động của một hệ điều hành
- Nêu các lỗi liên quan đến hệ điều hành
 Về kỹ năng:
- Xử lý được các lỗi liên quan đến hệ điều hành
 Về thái độ:
- Nghiêm túc trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, vận dụng tốt kiến thức đã
học phục vụ vào công việc.
* ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo, phấn viết bảng, bảng trắng, máy chiếu.
- Máy vi tính, máy chiếu, đĩa cài đặt hệ điều hành
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 3 phút
- Số học sinh vắng:...........
- Sô học sinh có mặt:........
- Lý do:....................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
Để xử lý được sự cố về hệ điều
hành thì ta phải nắm được các
thành phần chính và nguyên lý
hoạt động của hệ điều hành. Ta
đi vào bài học “Xử lý sự cố hệ
điều hành“
Giới thiệu chủ đề
- Tên bài:
“Xử lý sự cố hệ điều hành ”

2

- Mục tiêu
+ Kiến thức

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Thuyết trình, gợi
mở.

THỜI
GIAN

- Lắng nge
2 phút

2 phút
- Giới thiệu tên bài - Lắng nghe, ghi chép
học và ghi tên bài học
lên bảng
- Xem trên bảng và
ghi tên bài vào vở


+ Kỹ năng
+ Thái độ

3

- Nội dung:
1. XLSC HĐH MS-DOS
2. XLSC HĐH WINDOWS
3. Chẩn đoán và XLSC HĐH
Giải quyết vấn đề
1. Xử lý lỗi trên nền Hệ điều
hành (HĐH) MS-DOS
1.1. Các lệnh căn bản MS DOS
1.2. Tập tin bó (Batch File)
1.3. Xử lý sự cố HĐH MS
Windows
1.4. Ứng dụng Norton
Commander và Volkov
Commander
2. Xử lý lỗi trên nền HĐH MS
Windows
2.1. Quản lý, tìm kiếm hệ thống
2.2. Quản lý Computer
Management
2.3. Quyền truy cập, sao lưu,
mã hóa dữ liệu
2.4. Chức năng bảo vệ hệ thống
2.5. Quản ký Group Policy
2.6. Registry
3. Chẩn đoán và xử lý sự cố
HĐH
3.1. Quản trị tài khoản người
dùng
3.2. Những lỗi thuộc về hệ
thống
3.3. Qui trình, phương pháp và
nguyên tắc xử lý sự cố Hệ
điều hành

- Thuyết trình giới
thiệu mục tiêu và - Lắng nghe, ghi nhớ
khái quát những phần
trọng tâm của bài
học.

- Thuyết trình, giảng
giải về các lỗi trên hệ
điều hành MS-DOS
- Trình bày phương
pháp khắc phục từng
sự cố

- Nge giảng, ghi
chép

- Lắng nge, ghi chép
- Quan sát, phân biệt

- Hướng dẫn học sinh
thực hành sửa chữa
từng lỗi cụ thể

- Thuyết trình, giảng
giải về các lỗi trên hệ
điều hành windows
- Trình bày phương
pháp khắc phục từng
sự cố

-

Quan sát
Lăng nghe
Ghi chép
Thực hiện theo
hướng dẫn của
giáo viên

- Hướng dẫn học sinh
thực hành sửa chữa
từng lỗi cụ thể

Thực hành
- Phân công vị trí, giao nhiệm - Phát phiếu hướng
vụ
dẫn thực hành và phổ
biến tiêu chí đánh giá
quá trình luyện tập

- Nhận phiếu hướng
dẫn thực hành. Lắng
nghe và ghi nhớ
- Tuân thủ sự sắp xếp


- Tổ chức cho SV luyện tập

- Kiểm tra kết quả sinh viên
thực hành
4

Kết thúc vấn đề

5

Hướng dẫn tự học.

- Sắp xếp sinh viên
vào vị trí thực hành
- Hướng dẫn, theo
dõi, uốn nắn, đôn đốc
và động viên sinh
viên trong quá trình
thực hiện
- Thu thập thông tin
từ học sinh
- Củng cố lại kiến
thức và nhắc lại các
lưu ý, sai sót trong
khi thực hiện.
- Rèn luyện kiến
thức, kỹ năng cho
sinh viên
- Giải đáp thắc mắc
- Kiểm tra máy tính
và trang thiết bị

- Xem phiếu hướng
dẫn thực tập.
- Thực hiện thao tác
trên thiết bị
- Trình bày kết quả
thực hành

- Lắng nghe, ghi chép
- Quan sát, lắng nghe, 5 phút
suy nghĩ, vận dụng
kiến thức vừa học
- Yêu cầu giải đáp
thắc mắc
- Lắng nghe, ghi nhớ,
rút kinh nghiệm

- Cần xem lại lý thuyết bài học.
- Đọc thêm các tài liệu, giáo trình liên quan
- Xem bài mới ”Xử lý sự cố phần mềm văn
phòng”

5 phút

IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN


Mẫu số 7
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 16h
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
 Về kiến thức:
- Liệt kê được các phần mềm văn phòng thông dụng
- Nêu được nguyên tắc hoạt động của các phần mềm văn phòng
- Nêu được các lỗi liên quan đến những phần mềm văn phòng
 Về kỹ năng:
- Xử lý được các lỗi liên quan đến những phần mềm văn phòng
 Về thái độ:
- Nghiêm túc trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, vận dụng tốt kiến thức đã
học phục vụ vào công việc.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo, phấn viết bảng, bảng trắng, máy chiếu.
- Máy vi tính, máy chiếu, đĩa cài đặt phần mềm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5 phút
- Số học sinh vắng:...........
- Sô học sinh có mặt:........
- Lý do:....................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT
1

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HỌC SINH

Dẫn nhập
Người dùng máy tính ở - Thuyết trình, gợi mở.
các văn phòng thường
gặp các rắc rối với các
phần mềm trên máy tính
và họ luôn cần sự trợ giúp
của các kỹ thuật viên như
chúng ta, vậy ta cần phải
nắm được các cách giải
quyết các vấn đề đối với
các phần mềm đó. Hôm

THỜI
GIAN

- Lắng nge
2 phút


2

3

nay, ta đi vào bài học
“Xử lý sự cố phần mềm
văn phòng“
Giới thiệu chủ đề
1. Các nhóm phần mềm,
vai trò, chức năng của
các nhóm, ứng dụng
thực tiễn
2. Cài đặt, cấu hình và
vận hành
3. Những lỗi thường gặp
khi sử dụng phần
mềm văn phòng
Giải quyết vấn đề
1. Các nhóm phần mềm,
vai trò, chức năng của
các nhóm, ứng dụng
thực tiễn
1.1. MS Office (Word,
Excel, PowerPoint,
Access, Outlook,
Visio, Project)
1.2. Phần mềm đồ họa
1.3. Phần mềm
Multimedia
1.4. Phần mềm kế toán
1.5. Các phần mềm phổ
dụng khác
2. Cài đặt, cấu hình và
vận hành
2.1. MS Office
2.2. Các phần mềm phổ
dụng khác
3. Những lỗi thường gặp
khi sử dụng phần
mềm văn phòng
3.1. Trong quá trình cài
đặt, sử dụng
3.2. Lỗi trong quá trình
in ấn

-

Giới thiệu các nội
dung của bài học
Thuyết trình, giảng
giải
Nêu vấn đề thực tế,
phát vấn.
Tạo tâm thế học tập
cho sinh viên

-

Chú ý theo dõi.

-

Ghi nhận

-

Thực hiện thao tác
mẫu

- Chú ý quan sát, ghi
nhớ các thao tác

-

Gọi sinh viên thực
hiện lại thao tác

- Một sinh viên làm
thử, các sinh viên
còn lại quan sát.

-

Kiểm tra, đánh giá
thao tác và kết quả
thực hiện mẫu của
sinh viên.

- Lắng nghe, ghi
chép

-

Chia các sinh viên
thành từng nhóm để
thực hành.

-

-

Tổ chức thực hành,
quan sát, hướng dẫn, đánh giá

-

- Hỏi đáp
- Trật tự, nghiêm túc
tiếp thu bài

Thực hành dưới
sự chỉ đạo của
giáo viên

Tiếp thu để thu
nhận kỹ năng.

10
phút


4

5

Thực hành
- Phân công vị trí, giao - Phát phiếu hướng dẫn
nhiệm vụ
thực hành và phổ biến
tiêu chí đánh giá quá
trình luyện tập
- Sắp xếp sinh viên vào
- Tổ chức cho SV luyện
vị trí thực hành
tập
- Hướng dẫn, theo dõi,
uốn nắn, đôn đốc và
động viên sinh viên
trong quá trình thực
hiện
- Thu thập thông tin từ
- Kiểm tra kết quả sinh
học sinh
viên thực hành
Kết thúc vấn đề
- Củng cố lại kiến thức
và nhắc lại các lưu ý,
sai sót trong khi thực
hiện.
- Rèn luyện kiến thức,
kỹ năng cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc
- Kiểm tra máy tính và
trang thiết bị
Hướng dẫn tự học.

- Nhận phiếu hướng
dẫn thực hành. Lắng
nghe và ghi nhớ
- Tuân thủ sự sắp xếp
- Xem phiếu hướng
dẫn thực tập.
- Thực hiện thao tác
trên thiết bị
- Trình bày kết quả
thực hành

- Lắng nghe, ghi chép
- Quan sát, lắng nghe, 5 phút
suy nghĩ, vận dụng
kiến thức vừa học
- Yêu cầu giải đáp
thắc mắc
- Lắng nghe, ghi nhớ,
rút kinh nghiệm

- Cần xem lại lý thuyết bài học.
- Đọc thêm các tài liệu, giáo trình liên quan
- Xem bài mới ”Xử lý sự cố ứng dụng
internet”

5 phút

IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN


Mẫu số 7
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
GIÁO ÁN SỐ: 04

Thời gian thực hiện: 14h
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: XỬ LÝ SỰ CỐ ỨNG DỤNG INTERNET
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
 Về kiến thức:
- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của hệ thống internet
- Nêu được các lỗi liên quan đến các phần mềm ứng dụng internet
 Về kỹ năng:
- Rèn luyện được kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet
- Xử lý được các lỗi liên quan đến các phần mềm ứng dụng internet
 Về thái độ:
- Nghiêm túc trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, vận dụng tốt kiến thức đã
học phục vụ vào công việc.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo, phấn viết bảng,
- Máy vi tính có kết nối internet, máy chiếu,
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5 phút
- Số học sinh vắng:...........
- Sô học sinh có mặt:........
- Lý do:....................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT
1

2

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH

Dẫn nhập
Hiện nay, internet là một thành
phần không thể thiếu trong cuộc - Phát vấn, giảng
sống cũng như công việc. Tuy giải.
nhiên, các ứng dụng sử dụng
internet cũng thường gặp phải các
sự cố ảnh hưởng đến người sử
dụng. Chúng ta cùng nghiên cứu
bài học: “Xử lý sự cố ứng dụng
internet“
Giới thiêu chủ đề
1. Xử lý sự cố cơ bản về kết nối
2. Xử lý sự cố liên quan trình
duyệt web

-

Giới thiệu các
nội dung của bài

-

Lắng nge
Ghi nhận

-

Chú ý theo dõi.

THỜI
GIAN

2 phút

10
phút


3. Xử lý các sự cố cơ bản liên
quan đến các phần mềm tường
lửa (Firewall)

-

3

Giới thiêu chủ đề
1. Xử lý sự cố cơ bản về kết nối
1.1. Lỗi không kết nối vào mạng
1.2. Các lỗi do thiết bị mạng
2. Xử lý sự cố liên quan trình
duyệt web
2.1. Lỗi truy cập vào website
2.2. Lỗi liên quan đến add-ons,

2.3. Lỗi bảo mật trình duyệt
3. Giới thiệu tổng quan về các
phần mềm tường lửa
(Firewall)
3.1. Giới thiệu về các phần mềm
tường lửa (Firewall) thông
dụng như : Windows
Firewall, Zone Alarm, v.v…
3.2. Thiết lập các chức năng cơ
bản của các phần mềm
tường lửa (firewall)
4. Xử lý các sự cố cơ bản liên
quan đến các phần mềm tường
lửa (Firewall)
4.1. Sự cố về cơ bản Windows
Firewall
4.2. Sự cố không kết nối được
internet do phần mềm
Firewall chặn (Deny) các
giao thức kết nối

- Tổ chức cho SV luyện tập

-

Ghi nhận

- Hỏi đáp
- Trật tự, nghiêm
túc tiếp thu bài

-

Thực hiện thao
tác mẫu

-

Gọi sinh viên
thực hiện lại thao - Một sinh viên
tác
làm thử, các sinh
viên còn lại quan
sát.

-

Kiểm tra, đánh
giá thao tác và
- Lắng nghe, ghi
kết quả thực hiện
chép
mẫu của sinh
viên.

-

Chia các sinh
viên thành từng
nhóm để thực
hành.

-

Thực hành
- Phân công vị trí, giao nhiệm vụ

học
Thuyết trình,
giảng giải
Nêu vấn đề thực
tế, phát vấn.
Tạo tâm thế học
tập cho sinh viên

Tổ chức thực
hành, quan sát,
hướng dẫn, đánh
giá

- Phát phiếu hướng
dẫn thực hành và
phổ biến tiêu chí
đánh giá quá trình
luyện tập

- Chú ý quan sát,
ghi nhớ các thao
tác

-

Thực hành dưới
sự chỉ đạo của
giáo viên

-

Tiếp thu để thu
nhận kỹ năng.

Nhận
phiếu
hướng dẫn thực
hành. Lắng nghe và
ghi nhớ
- Tuân thủ sự sắp


- Kiểm tra kết quả sinh viên thực
hành

4

Kết thúc vấn đề

5

Hướng dẫn tự học.

- Sắp xếp sinh viên
vào vị trí thực hành
- Hướng dẫn, theo
dõi, uốn nắn, đôn
đốc và động viên
sinh viên trong quá
trình thực hiện
- Thu thập thông tin
từ học sinh
- Củng cố lại kiến
thức và nhắc lại các
lưu ý, sai sót trong
khi thực hiện.
- Rèn luyện kiến
thức, kỹ năng cho
sinh viên
- Giải đáp thắc mắc
- Kiểm tra máy tính
và trang thiết bị

xếp
- Xem phiếu hướng
dẫn thực tập.
- Thực hiện thao
tác trên thiết bị
- Trình bày kết quả
thực hành

- Lắng nghe, ghi
chép
5 phút
- Quan sát, lắng
nghe, suy nghĩ, vận
dụng kiến thức vừa
học
- Yêu cầu giải đáp
thắc mắc
- Lắng nghe, ghi
nhớ,
rút
kinh
nghiệm
- Cần xem lại phần lý thuyết
5 phút
- Đọc thêm các tài liệu, giáo trình liên
quan
- Xem bài mới ”Xử lý sự cố Email ”

IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ............................................................................................................................
...................................................................................................................
...........................................................................................................
......................
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN


Mẫu số 7
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 16h
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: EMAIL VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ EMAIL
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
 Về kiến thức:
- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của hệ thống email
- Nắm được cách sử dụng email, gồm webmail và mail chuyên dụng
 Về kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng email, gồm webmail và mail chuyên dụng
- Xử lý được các lỗi liên quan đến email
 Về thái độ:
- Nghiêm túc trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, vận dụng tốt kiến thức đã
học phục vụ vào công việc.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo, phấn viết bảng,
- Máy vi tính có kết nối internet, máy chiếu
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 3 phút
- Số học sinh vắng:...........
- Sô học sinh có mặt:........
- Lý do:....................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT
1

2

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HỌC SINH

Dẫn nhập
Máy tính xách tay
thường có các cổng mở - Thuyết minh, gợi mở.
rộng để sử dụng cho các
thiết bị ngoại vi. Vậy
các cổng đó hoạt động
như thế nào, phương
pháp sửa chữa khi hư
hỏng ra sao? Ta đi vào
bào học “Các chuẩn
giao tiếp trên mainboard
laptop“
Giới thiêu chủ đề

- Lắng nge, ghi nhận

THỜI
GIAN

2 phút


1. Sao lưu và phục hồi
Contact, Mailbox
2. Xử lý các sự cố liên
quan

-

Giới thiệu các nội
dung của bài học
Thuyết trình, giảng
giải
Nêu vấn đề thực tế,
phát vấn.
Tạo tâm thế học tập
cho sinh viên

-

Chú ý theo dõi.

-

Ghi nhận

-

Thực hiện thao tác
mẫu

- Chú ý quan sát, ghi
nhớ các thao tác

-

Gọi sinh viên thực
hiện lại thao tác

- Một sinh viên làm
thử, các sinh viên
còn lại quan sát.

-

Kiểm tra, đánh giá
thao tác và kết quả
thực hiện mẫu của
sinh viên.

-

3

- Hỏi đáp
- Trật tự, nghiêm túc
tiếp thu bài

Giải quyết vấn đề
1. Sao lưu và phục hồi
Contact, Mailbox
1.1. Có Hệ điều hành
1.2. Không có hoặc Hệ
điều hành bị lỗi
1.3. Thay đổi đường
dẫn mặc định
1.4. Đồng bộ Email
2. Xử lý các sự cố liên
quan
2.1. Không nhận hoặc
gửi được Emaill
2.2. Nhận Email nhưng
không gửi được và
ngược lại
2.3. Các vấn đề về
backup và restore
2.4. Cập nhật lỗi bảo
mật của chương
trình gửi/nhận email

-

-

Chia các sinh viên
thành từng nhóm để
thực hành.

- Lắng nghe, ghi
chép
-

Tổ chức thực hành,
quan sát, hướng dẫn, đánh giá

Thực hành
- Phân công vị trí, giao - Phát phiếu hướng dẫn
nhiệm vụ
thực hành và phổ biến
tiêu chí đánh giá quá
trình luyện tập
- Sắp xếp sinh viên vào
- Tổ chức cho SV luyện vị trí thực hành
tập
- Hướng dẫn, theo dõi,
uốn nắn, đôn đốc và
động viên sinh viên
trong quá trình thực hiện
- Thu thập thông tin từ

Thực hành dưới
sự chỉ đạo của
giáo viên
Tiếp thu để thu
nhận kỹ năng.

- Nhận phiếu hướng
dẫn thực hành. Lắng
nghe và ghi nhớ
- Tuân thủ sự sắp xếp
- Xem phiếu hướng
dẫn thực tập.
- Thực hiện thao tác
trên thiết bị
- Trình bày kết quả
thực hành

10
phút


5

- Kiểm tra kết quả sinh
viên thực hành
Kết thúc vấn đề

học sinh

Hướng dẫn tự học.

- Xem lại nội dung bài học
- Đọc thêm các tài liệu, giáo trình liên quan
- Xem bài mới ” An toàn hệ thống máy tính”

- Củng cố lại kiến thức
và nhắc lại các lưu ý, sai
sót trong khi thực hiện.
- Rèn luyện kiến thức, kỹ
năng cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc
- Kiểm tra máy tính và
trang thiết bị

- Lắng nghe, ghi chép
- Quan sát, lắng nghe, 5 phút
suy nghĩ, vận dụng
kiến thức vừa học
- Yêu cầu giải đáp
thắc mắc
- Lắng nghe, ghi nhớ,
rút kinh nghiệm
5 phút

IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..............
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 12h
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: AN TOÀN HỆ THỐNG MÁY TÍNH
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
 Về kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc an toàn thông tin trên hệ thống máy

tính
- Nắm được các thao tác thiết lập bảo vệ hệ thống máy tính
 Về kỹ năng:
- Thành thạo các thao tác thiết lập bảo vệ hệ thống máy tính
- Xử lý được các lỗi liên quan việc bảo mật hệ thống máy tính
 Về thái độ:
- Nghiêm túc trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, vận dụng tốt kiến thức đã
học phục vụ vào công việc.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo, phấn viết bảng,
- Máy vi tính có kết nối internet, máy chiếu
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Nêu vấn đề, thuyết trình, phương pháp trực quan.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5 phút
- Số học sinh vắng:...........
- Sô học sinh có mặt:........
- Lý do:....................................................................................................
* KIỂM TRA BÀI CŨ:
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT
1

2

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH

Dẫn nhập
Đối với các chuyên gia công
nghệ thông tin, an toàn và bảo
mật luôn là ưu tiên hàng đầu
khi sử dụng máy tính. Để hiểu
rõ hơn về vấn đề nàychúng ta - Thuyết trình, nêu vấn - Lắng nge, ghi
cùng nghiên cứu bài học: “An đề, đưa ra tên bài học.
nhận
toàn hệ thống máy tính”
Giới thiêu chủ đề
1. Giới thiệu an toàn hệ thống
2. Các hiểm hoạ
- Giới thiệu các nội
- Chú ý theo

THỜI
GIAN

5 phút

5 phút


3. Điểm yếu hệ thống
4. Phương pháp bảo vệ hệ
thống
5. Tìm hiểu nâng cao Virus
máy tính

dung của bài học
Thuyết trình, giảng
giải
Nêu vấn đề thực tế,
phát vấn.
Tạo tâm thế học tập
cho sinh viên

dõi.
- Ghi nhận
- Hỏi đáp
- Trật tự, nghiêm
túc tiếp thu bài

-

Thực hiện thao tác
mẫu

- Chú ý quan sát,
ghi nhớ các
thao tác

-

Gọi sinh viên thực
hiện lại thao tác

-

3

Giải quyết vấn đề
1. Giới thiệu an toàn hệ thống
1.1. Khái niệm, mục đích,
vai trò và ý nghĩa
1.2. Phạm vi an toàn (LAN,
Internet)
2. Các hiểm hoạ
2.1. Dữ liệu (bị đánh cắp,
hư,…)
2.2. Lộ thông tin: Lỗi bảo
mật HĐH, phần mềm
2.3. Gián tiếp tấn công
(virus, trojan,…)
3. Điểm yếu hệ thống
3.1. Lỗ hổng bảo mật
(Autoplay, Password
Administrator, Sticky
Key…)
3.2. Thoái quen sử dụng
máy tính
3.3. Tính năng phần mềm
4. Phương pháp bảo vệ hệ
thống
4.1. Cập nhập và cài đặt bản
vá lỗi
4.2. Bảo vệ dữ liệu
4.3. Bảo vệ máy tính
(Antivirus, Firewall,…)
5. Tìm hiểu nâng cao Virus
máy tính
5.1. Phương thức nhận diện
và phân loại virus
5.2. Cài đặt, cấu hình và vận
hành chương trình
chống Virus tối ưu
5.3. Phương pháp phòng
tránh và quét virus hiệu
quả
5.4. Xử lý các sự cố thông

-

-

-

Kiểm tra, đánh giá
thao tác và kết quả
thực hiện mẫu của
sinh viên.

- Một sinh viên
làm thử, các
sinh viên còn
lại quan sát.

- Lắng nghe, ghi
chép

-

Thực
hành
dưới sự chỉ
đạo của giáo
viên

-

Tiếp thu để
thu nhận kỹ
năng.

Chia các sinh viên
thành từng nhóm để
thực hành.

Tổ chức thực hành,
quan sát, hướng dẫn,
đánh giá


dụng
Thực hành
- Phân công vị trí, giao nhiệm - Phát phiếu hướng dẫn
vụ
thực hành và phổ biến
tiêu chí đánh giá quá
trình luyện tập
- Sắp xếp sinh viên vào
- Tổ chức cho SV luyện tập
vị trí thực hành
- Hướng dẫn, theo dõi,
uốn nắn, đôn đốc và
động viên sinh viên
trong quá trình thực hiện
- Thu thập thông tin từ
- Kiểm tra kết quả sinh viên
học sinh
thực hành
4

Kết thúc vấn đề

5

Hướng dẫn tự học.

- Nhận phiếu
hướng dẫn thực
hành. Lắng nghe
và ghi nhớ
- Tuân thủ sự sắp
xếp
- Xem phiếu
hướng dẫn thực
tập.
- Thực hiện thao
tác trên thiết bị
- Trình bày kết
quả thực hành
- Củng cố lại kiến thức - Lắng nghe, ghi
và nhắc lại các lưu ý, sai chép
5 phút
sót trong khi thực hiện.
- Quan sát, lắng
- Rèn luyện kiến thức, kỹ nghe, suy nghĩ,
năng cho sinh viên
vận dụng kiến
- Giải đáp thắc mắc
thức vừa học
- Kiểm tra máy tính và - Yêu cầu giải đáp
trang thiết bị
thắc mắc
- Lắng nghe, ghi
nhớ, rút kinh
nghiệm
- Cần xem lại các qui trình thực hiện.
5
- Đọc thêm các tài liệu, giáo trình liên quan
phút
- Xem trước bài mới: ”Tối ưu hóa hệ thống
máy tính”

IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 12h
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG MÁY TÍNH
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
 Về kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc tối ưu hóa hệ thống máy tính
- Nắm được các thao tác tối ưu hóa hệ thống máy tính
 Về kỹ năng:
- Thành thạo các thao tác tối ưu hóa hệ thống máy tính
- Xử lý được các lỗi liên quan đến tối ưu hóa hệ thống máy tính
 Về thái độ:
- Nghiêm túc trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, vận dụng tốt kiến thức đã
học phục vụ vào công việc.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo, phấn viết bảng
- Máy vi tính có kết nối internet, máy chiếu
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Nêu vấn đề, thuyết trình, phương pháp trực quan.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5 phút
- Số học sinh vắng:...........
- Sô học sinh có mặt:........
- Lý do:....................................................................................................
* KIỂM TRA BÀI CŨ:
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT
1

2

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
HOẠT ĐỘNG
VIÊN
CỦA HỌC SINH

Dẫn nhập
Để cho máy tính có thể hoạt
động một cách trơn tru và hiệu
quả nhất, ta phải đảm bảo hệ
thống được tối ưu hóa một cách
tốt nhất. Ta đi vào bài học „Tối - Thuyết trình, nêu vấn đề, - Lắng nge, ghi
ưu hóa hệ thống máy tính“
đưa ra tên bài họ.
nhận
Giới thiêu chủ đề
1. Các tiện ích máy tính
2. Tổng quan về tối ưu hoá
- Giới thiệu các nội dung - Chú ý theo
BIOS
của bài học
dõi.

THỜI
GIAN

5 phút

5 phút


3.
4.
5.
6.
3

Quy trình tối ưu hoá BIOS
Nâng cấp BIOS
Tối ưu hoá Hệ điều hành
Tối ưu phần mềm, ứng dụng -

Giải quyết vấn đề
1. Các tiện ích máy tính
1.1. Tiện ích sao lưu phục hồi
1.2. Tiện ích văn phòng
1.3. Tiên ích Internet
1.4. Tiện ích thông dụng khác
2. Tổng quan về tối ưu hoá
BIOS
2.1. Vai trò, mục đích và ý
nghĩa
2.2. Tác động, sự ảnh hưởng
và tầm quan trọng của
việc tối ưu
3. Quy trình tối ưu hoá BIOS
3.1. Xác định vấn đề cần tối
ưu
3.2. Tối ưu hoá BIOS từ căn
bản đến nâng cao
3.3. Kiểm tra sự hoạt động
của hệ thống sau khi hiệu
chỉnh
3.4. Giải pháp khắc phục sự
cố BIOS
4. Nâng cấp BIOS
4.1. Môi trường và những
thiết bị phục vụ cho việc
nâng cấp
4.2. Sao lưu BIOS
4.3. Các sự cố trong quá trình
nâng cấp và khắc phục
5. Tối ưu hoá Hệ điều hành
5.1. Tổng quan: vai trò, mục
đích và ý nghĩa
5.2. Giao diện
5.3. Tối ưu ổ cứng
5.4. Tinh chỉnh Group Policy
và Registry
5.5. Tối ưu Registry
6. Tối ưu phần mềm, ứng dụng
6.1. MS Office
6.2. Tư vấn lựa chọn và cài

Thuyết trình, giảng giải
Nêu vấn đề thực tế,
phát vấn.
Tạo tâm thế học tập cho
sinh viên

- Ghi nhận
- Hỏi đáp
- Trật tự, nghiêm
túc tiếp thu bài

-

Thực hiện thao tác mẫu

- Chú ý quan sát,
ghi nhớ các
thao tác

-

Gọi sinh viên thực hiện
lại thao tác

- Một sinh viên
làm thử, các
sinh viên còn
lại quan sát.

-

Kiểm tra, đánh giá thao - Lắng nghe, ghi
tác và kết quả thực hiện
chép
mẫu của sinh viên.

-

Chia các sinh viên
thành từng nhóm để
thực hành.

-

Tổ chức thực hành,
quan sát, hướng dẫn,
đánh giá

-

Thực
hành
dưới sự chỉ
đạo của giáo
viên

-

Tiếp thu để
thu nhận kỹ
năng.


đặt các ứng dụng cần
thiết (theo nhu cầu mục
đích sử dụng)
6.3. Lựa chọn và sử dụng
trình duyệt Virus
Thực hành
- Phân công vị trí, giao nhiệm - Phát phiếu hướng dẫn
vụ
thực hành và phổ biến tiêu
chí đánh giá quá trình
luyện tập
- Sắp xếp sinh viên vào vị
- Tổ chức cho SV luyện tập
trí thực hành
- Hướng dẫn, theo dõi, uốn
nắn, đôn đốc và động viên
sinh viên trong quá trình
thực hiện
- Thu thập thông tin từ học
- Kiểm tra kết quả sinh viên
sinh
thực hành
4

Kết thúc vấn đề

5

Hướng dẫn tự học.

- Nhận phiếu
hướng dẫn thực
hành. Lắng nghe
và ghi nhớ
- Tuân thủ sự sắp
xếp
- Xem phiếu
hướng dẫn thực
tập.
- Thực hiện thao
tác trên thiết bị
- Trình bày kết
quả thực hành
- Củng cố lại kiến thức và - Lắng nghe, ghi
nhắc lại các lưu ý, sai sót chép
5 phút
trong khi thực hiện.
- Quan sát, lắng
- Rèn luyện kiến thức, kỹ nghe, suy nghĩ,
năng cho sinh viên
vận dụng kiến
- Giải đáp thắc mắc
thức vừa học
- Kiểm tra máy tính và - Yêu cầu giải đáp
trang thiết bị
thắc mắc
- Lắng nghe, ghi
nhớ, rút kinh
nghiệm
- Cần xem lại các qui trình thực hiện.
5
- Đọc thêm các tài liệu, giáo trình liên quan
phút

IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
................................
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×