Tải bản đầy đủ

Bài 6: An toàn hệ thống máy tính

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������#��w=���oE#�O�n�dؓ)S�*�@G�Y9�##"�7��r�8�s�t��#�A��#
n>0��\���}#��!��#�#�#?#2
��#+�#��sÝf+�f �D �2��[�x:#_#;#�#r#`�#
%��WT#1ȣa�?(���


�:�#p�.zb#jt!#g��G�d��fr���|�?��j`��

^���Ʒ�Elc��P��W#M ~Q#g#@#�l#�


��*��P#Q��bo�#/�#_��ph ؓ-G��#�-#�KXX �#3��}4�Z��;L#'�� v�~�A!��#�kE�#\�##
#s1��w##Lu�#��]


�h}�U�K#�#������Okl��l#�#n?=�#�Ğ��Y�mp-Ó'TI7G<�I�#֣��+%#���C�#��uBؓY���2�#��qR
Jx�����#eգ����*#��3� K��<��Wؓv���o� �ф��#�
<���/JI|[zؓ���ʭ�#{���I����9B����S�rSħn�7y���#T#z�k#��##д�α���:��G*�Br�h##N�~��xf�s�4M�Q�;l##R�go##��w|�#M�f�#�'?_��w�r�j�- ‫��ۇ‬aH
Uuu�i����� �pф�)�Z'q�rZb�?
k��'ؓ��xy�o�����5###�'#�P-)�M#M�#�##Q�$����c��CY�j�#r��~�����#=�@�:7�T�Q/t����0�
f^J����{F�8-�
֖ ys�##=


�t���#D9cJ#��"qq� ��
�ׂ##�#s�j�<({�Q��A4C�*~�_�
�C�TS�E�Vk��H�X�#4�)���=#�>�##t�o#
%G��#�%O�.�y#f�(��d���K#�##\AS''m7,#��#N���J��R2����ā����t�ؓ#Z#������q�J|?
��#��@j]P#�3g�#�&#-b�#�=I#CZ ?� �
#3 ‫��ڲ‬Y�9
߉���`T�#*Џ��p�w����ej##�*WU�����#:}#XX�z#�Ⱥ�dE�!L,�9^�a���?�#�o#��##ؓ��#�8�#<#b_�2�W��Qe���#b�##M�Zl��q#�Z:�F�{=�"Q�#�4������##1�VFGX��Q�#��d�jS�
�Ll����#�vؓ���#����s|5�U<���ؓǶ8G�+G�a{#�Y�U�Sbj�#`�8�#swA�b�#�##�c�#�##Ǟ��
#d#��c��##�\�Z��l���#m��o ؓ#�а�_M�#�e�/����u��S#Y�N��R����


# ��


�7��K�*�;� qGo��u�B:�5U�%�ؓX+�O�#]�I66�"ؓ��?
u�bc@J#��##���v��"Z�,BD3���#z'##+6����#�#�#3#!
�9#�ջ��Q�e#Oc#}u��#�a��q�#��"�&#hE�$#��MƤ[�bn��x�‫ ڄ‬#��#?�q ߟ��#�śq��rBx~���S��[�>߬#�
"A;�u�#�5�#�Ͼ�#��): �Z�ؓ�7�W�H�Z!A�] �&G��9f�c#�ì��ؓ#��<##�� ��6�u#&�#��?� �
�H4a#�#d�
#�!��")t.�:]���- ؓؓ(��|�Hz�a�A#��2#M*gCϕ<]'\InD�~��#/\e
ؔؔ
� rD#�#�4J
�Y���&
�l##�?)��ؓg-]�#�ؓa���wF#%ؓ~�#��#a��{Қ�M��I#|
bҞ68���p�#��b�A�##�#RL�#O+�����=�j/��Sl���y!�


�YЯ6�#+��8��P���I�T5�##Um#��#�j�


#]�ce�M�pV##�ś��#Rj�����jL+J#5�#C��#G��\#p����!#��+���v7�~?�%�#
���##!}�$^tER�P*#Ƞ�#2�V�@C�~�J;�#"�5�#"m�W�!�k�^�}Aq�=�y��`��$H�C���=��#ؓ���Le�#��k7���1##]@4�J�fA##�#��KN,#o@���
( #:�Mˤ<�db�k
q�#� D}�_��"-�1�p��sG�##��#���!�äA#J�z�.�O�v~#~v^ᓘ�#�|
��}�:�#�P�e\o;g{s[��7�(�>��E#2;�M(4.Ӌ���Գυ/Ά�##��2�?�
�Q�###µ��2��w�6bFb&�Rw����WQӇZ#G� &��{�#�ȝ#b��l..|s#ŧ�s#a�0
#}�
#=#B�R#0�0�k\�&�ؓ�w7�7O#�f ��#!+�>BiB{�^v2Κ�ɥ�%{�q��Y�����7�}�HL��!�g�8�|
��f��Y��##'N#D�8O#�#Q�Dx/�l�?�t��gxK����ҿ�#!�?I�d��ؓOt
~�#�D�#��##W8�/4��(9#��[�.}��u#wt�#�#IVk(eg>Պ6�FS���cc�l#�Vr�QM���##���sH�
����xa����J�&(���i��###�C�_��ƅ!#��&��U#�1[ 3#[��#DؓO^+O�#U���xt(�_��m��#nv��
ؓ�v�[�#�##5R��(p������10���"�Ŵ��cV#�0��k1g=gB����DQ�M�B��
‫����׀‬Jf�`�#��*�#jQ�d�e&�V��q�7��%�W��2(#�[��#o"#[�:#.#���ؓQ�/T�S#��(�#��HN�Z��ؓ��#���(%��v(p~Rφ�#�
��ZL'�yZ�8�ᔮ=�p�#OB/.<��q�Um�N��9i"+�9�‫�ج‬h;$��>�3��)|���HL�#8A#��{���0�#�


{���V_��9����(�GG'��#�A r)k4Om,


���#���)�lR�G<�� ��C��M1n]�2<#'T#O�����OG�B�p3�e(�a9xb�##�Ղx=�~�w�P#}le1C�‫@��ې‬Ia
�X)�Y�ؓ
\ؓ8~�#z#$��NU��P�v�!a91Y.'#q�\��ʥ ؓ�T�m�`#�h5"�~��G�#^#��&�!g~�#0-��!
g�#��#�bϰ�6����4;k��F#M�#Җ�r�~�#s�##


kB�#�w��T���#Y��]�Sn�B�#�#>


}�ؓ�\1�\ �¤u�A@t


��"S���S;T�~��]�a#h�ɒo��r#��x�d #6���~0�#dV�B��B#d��Ӎ#���q�1�#��=���H'jH��23=#�"
‫�ڎ‬
#9�6�_���%�=##��#�ŷ##�ax�ؓG2##_�#�����
##���'#2#�#k�s�dd#p��b��b�}�#�|
�'*Y#�����ÄA+�Uj#LD


r�L�Q�/ؓ�‫ڤ‬F��#v�. #ؓ�Ͻ7�Z\��=�6]65���C9��#S\������� �#�eٚ
+E��-C�b�/O�}0���
bɪ�@Ib#�+�5#�`#L�F#�C##��#��‫�_ڟ‬:��xJ���#z�H5Ӕv��:��#����d��.V#ؓ{ؓ0��#QB�b�p#A��
#�B�#�#d#��#���Q½q�~N


#�#�m6�#tB�7����h�#�u#T���7��g��d
4n�VgX�����#�@�<��,a&��#��z���Ⱥ^$:M���x&�##RIMs�#ؓ� ��
X-��72�v�D�1�((��]-��� 6�����N�#qYPb�
�����U��G����U�#��:���#�


m#5#l�(X���q�&���


&�T[D#z�#�3 ?#c�#������p,:�S J��l�?.����O�Q>Ħ���
S#X�ؓ�M�?#�#�F��4�f���I\�sS_�_��#��b�#$#D�##IXі##�\#(>Q�sp#�t
�#kq��I@~�
�#��v#��#��T���qi"�L��0&5��X9�;��ؓ#���#�##$vt�ؓ��
�U`g �4oj#�ѽQĒu3�kH#�L �Zzwo�Nʶ#�
|�#ؓ�-3��� �V��#f*�9�D1#�#�c�S�c�.#ؓ�w�#X�+�Mw1��p###�h
%�~U�ʗ��v���[#��o}>���mԴ(?� �
1#z�u�~c��6#���c�6#��#� �M<�:)��FX��Bv�{8Pv#�Ȑ#�#�n�ͤ
�,s
��ӭ��N

'��2TS �*H��P�DD���/�#��=#�N#�ʋS��|
�J��R#0�5*s�u#uo#Q���#�#�#r#�#wU#��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������)U�%<ؓ���j�*@�#Q�$
$y��##�s�W��R�)#�/�?E


�`�I�Z� *smH��-+�R�G.#i#"�,j����61X##��V��#ȵ2�_�'�V;��Z��z/#M0����)�d9����.��#�OD��#�qW�"|f;���C@�� �\�ߟ��#�_�s�>t�S�[[�կ-d3���b[�6�L�s�Ŕ#��W����
%\~$�edeRA��%#� ##�t�K#�Js21�s���#6�-Շ�z��7_#AhN�?��p~Mɱ�
�{lO���vԤi);p
ؓQ�#�#ҕ�9�VXs�:?
�x�#&\�.���t��#�#�R^ؓ��#�[���U�#,l�#hi�\�}bc6�/B�w�XS�##A.o�#����###��/#`


�#�N��,#n�O[q�1W��1�W ����<��l�m��� �Yè#
���;��uuؓ#u�Mhv#����<##�ȉz��uuf ؓ�6}�W(#T:���#�Y~1��tY�
ߜ�#��{��~p�#k�ExBe�,�3d��a$7��,S�e�m���u ~�o��ӡ[#�#��e7�##O]FY��oZ#����[6��#r!
�#�#8lA�Q�~��>]��[�Uel\6ir�%I#�#c�Ҋw�B!�piNc##?�6��J��fo\#r���


%(��C*�#ҕ-�###T�Er��ʂs�t�j���?��v]


o


�ؓ
c�18n)�V�Ϗ#9
���w�#���UY@~1��
��������2�����]a#Z[�#"~��m��`9#L#���[#n�#��t��Y��cՍ�ro]�>��#�@�Ģt�##��
%RM�R#���Y�l'�� ���


���ϑQ�#�KV#A#^���-F#


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×