Tải bản đầy đủ

1 2 PHÁT TRIỂN đề THPT 2019 số 1 2

NhóM
L AT E X

PHÁT TRIEN ĐE MINH HOA THPT QUOC GIA 2019
Đe thi thN THPT Quoc Gia
2019 Môn Toán 12
Thòi gian làm bài 90 phút.
SBD: ...................
Mã đe thi:
Câu 1. The tích khoi l¾p phương canh 3a bang
3
C 8a3
B 9a3
A 27a
.
.
.
Câu 2.
Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên
x
−∞


như sau. Tính tong giá tr% cnc đai và giá tr
yJ
% cnc tieu.
+∞
y
D 5.
A 0.
C 3.
B 2.

D

0
0

+

3a3.

2
0
33

+∞


−∞
−∞
− →
Câu 3. Trong không gian Oxyz, Cho hai điem A(2; 0; 1) và B(3; −1; 2). Véctơ A B có TQA
đ® là
D (−1; 1; 1).
A (1; −1;
C (1; 1;
B (−1; 1;
1).
−1).
−1).
y
Câu 4.
Cho hàm so y = f (x) có đo th% như hình ve bên. Hàm so đã cho ngh%ch
−1 O 1
bien
x
trên khoang nào sau đây?
−1
D (−1; 0).
A (0;
C (−1;
B (−∞;
1).
0).
1).
−2
2
2

Câu 5. Vói a và b là hai so thnc dương tùy ý, ln (a2b3) bang
2 ln a + 3
2 (ln a + ln
A 2 ln a + ln
3b.
C b).
B ln b.
∫2
Câu 6. Cho
0

∫2
f (x) dx = 3

0

∫2
g(x) dx = −5, khi
đó

[3f (x) + 4g(x)] dx bang
0

C −11.
B −3.
Câu 7. The tích khoi cau đưòng kính 4a bang
256
32π 3
4π 3
π
A
a
a
.
B
C .
.3
3
a
3
2
Câu 8. T¾p nghi¾m cna phương trình ln(x − 3x + 3) = 0 là
A {2
B {1; 2}.
C ∅.
}.
A 29.

D

ln a + ln b3.

Câu 9. Trong không gian Oxyz, m¾t phang (Oxy) có phương trình là
A z=
B x+y+z=
C y=
0.
0.
0.
Câu 10. HQ nguyên hàm cna hàmx so f (x) = 3x 2x là x
3
3

A
C
B

1

D

4.

D

8πa3.

D

{1}.

D

x = 0.

1
D
Trang 1/6 – Mã đe thi: 101


x2 +
ln 3
C.

2
x+2 y−3 z
Câu 11. Trong không gian Oxyz, đưòng thang d :
=
=
−1
3x − x2 +
C.

dưói đây ?
A Q(−2; 3;
1).

− x2 +
ln 3
C.

3

B
M (4; 7;
0).

C

2
1
P (1; 5; 2).

3x


NhóM
L AT E X
x2 + C.
2

không đi qua điem nào
D
N (−5; 1; 0).

Trang 2/6 – Mã đe thi: 101


Câu 12. Vói k và
dương
n!n là hai so nguyên
n! tùy ý thoa mãn k ≤ n, m¾nh đe nào dưói đây sai?
k
k
k!(n − k)!
C =
A =
.
D Ck =
A
C Pn= n!.
B
.
n
n
.
n
n!
k!(n −
(n −
k)!
k)!
Câu 13. Cho cap so c®ng (un) có so hang đau u1 = −3 và công sai d = 2. Giá tr% cna u5 bang
y
Q
2
5.
D
A
B 11.
−10.
C
−48.
Câu
P
14.
1
Điem nào trong hình ve bên là điem bieu dien so phúc z = −2 + i
−2
−1
A N.
D Q.
B P.
C M.
−1

−∞

f
J
(x) +∞
+∞
f
(x)

A
C

y = x4 + 2x2 −
3.
y = x4 − 2x2 −
3.


1


0

0
+

0
3
3


−4
4
B
D

+∞

1


0

+
+∞
+∞


4

4
y = −x4 + 2x2 − 3.
y = x4 + 2x2 + 3.

Câu 16.
Cho hàm so y = f (x) liên tuc trên đoan [−1; 3] và có đo th% như hình
ve
bên. GQI M và m là giá tr% lón nhat và nho nhat cna hàm so đã cho
trên đoan [−1; 2]. Giá tr% cna 2M + m bang
.
A 2.
B 3.
C 4.
D 5.

y

3
2
1
−1 O

2x

M

Câu 15. Bang bien thiên dưói đây là cna hàm so nào?
x

N

2
−3x

−2
Câu 17. Cho hàm so f (x) có đao hàm f J (x) = x(x − 1)2 (x + 1)3 (x − 2)5 , ∀x ∈ R. So điem
cnc tr% cna hàm so đã cho là
A 3.
D 2.
B 4.
C 5.
Câu 18. GQI a và b là các so thnc thoa mãn a + 2bi + b − 3 = −ai − i vói i là đơn v%
ao. Tính
a + b.


A

3.

−3.

B

−11.

11.

D
C
Câu 19. Trong không gian Oxyz, cho hai điem A(2; 3; 4) và B(4; −5; 0). Phương trình cna
m¾t cau đưòng kính AB là
A
C

(x + 3)2 + (y + 1)2 + (y − 2)2
= 84.
(x − 3)2 + (y + 1)2 + (y − 2)2
= 21.

B
D

(x + 3)2 + (y + 1)2 + (y − 2)2 = 21.
(x − 3)2 + (y + 1)2 + (y − 2)2 = 84.


Câu 20. Cho a = log2 5, b = log3 5. Tính log24 600 theo a, b
2+a+b
log
2ab + a −
B
600 =
.
A
log
600
=
3b
24
a+b
.
24
2ab + 1
a + 3b
2ab + a +
3b
.
.
C
D log24
log24
a + 3b
3a + b
600 =
600 =
Câu 21. Kí hi¾u z1, z2 là hai nghi¾m phúc cna phương trình z2 + z + 4 = 0. Giá tr% cna |z1| + |
z2|
bang
A 2.
D 6.
B 4.
C 1.
Câu 22. Trong không gian Oxyz khoang cách giua hai m¾t phang (P ): x + y + 2z − 1 = 0

(Q): x + y + 2z + 3 = 0 bang2
2 3
2 6
6
.
.
.
.
D
A
C
B
3
3
3
6
Câu 23. T¾p nghi¾m cna bat phương trình 2x2+5x+5 > 2 là
A (−∞; −4) ∪ (−1; +∞).

B

(1;
+∞). ∪ (4; +∞).
(−∞;

C (−4; −1).
D
Câu
24.
GQI S là di¾n tích hình phang H giói han boi các đưòng y = f
(x), truc hoành và hai đưòng thang x = −1, x = 2 (như hình
ve bên). ∫

0
2
f (x)dx,
f (x)dx, m¾nh đe nào sau đây đúng?
Đ¾t a = b =
−1

A
C

y
4

y = f (x)

3
2

0

B
D

S = b − a.
S = −b +
a.

S = b + a.
S = −b −
a.

1
−1

1

2

3x

−2
O
−1
−2

Câu 25. Cho khoi nón có đ® dài đưòng sinh bang 3a và bán kính đáy bang a. Tính the tích V cna
khoi nón√.


2 2
2
2 3
C
23
B 2 3
D
A
a .
πa
.
πa
.
3
3
3
3
3
Câu 26. πa .
Cho bang bien thiên cna hàm so y = f (x) như
+∞
−1
x −∞
2
hình bên. GQI x = x0 và y = y0 lan lưot là tìm
+∞ +∞
c¾n đúng và ti¾m c¾n ngang cna đo th% hàm so y =
y
f (x). Tính y0 − x0 .
1
7
2
−∞
3
.
.
D − .
A
C
B
3.
2
2
5
Câu 27. Cho khoi chóp tú giác đeu có canh bên bang 2a và canh đáy bang a. The tích cna khoi
chóp đã √cho bang
A

2
14a3

.

B

4
2a3

.

C

14a3
.
3

D

2 2a3
.
3

3
3
Câu 28. Hàm so f (x) = ln (3x2 + 2x + 1) có đao hàm
6x + 2
1
J
J
f
(x)
=
.
f
(x)
=
.
A
B
3x2 + 2x +
3x2 + 2x + 1
12
x + 2x + 1
6x + 2
J
J
D
C f (x) =
f (x) =
.
.
3x2 + 2x + 1
(3x2 + 2x + 1) ln 2


Câu 29.
Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên
như hình bên. So nghi¾m thnc cna phương
trình 3f (x) − 15 = 0 là
3.
2.
A 4.
D
B
C
1.

x

−∞


1

0

1

+∞

− 0
− 0
f
+ 0
+
5
+∞
+∞
(x)
5
+∞
+∞
1
1
f
J
J
J (x)
J
1 phang (AJ B J CD)1 và (CDDJ C J )
Câu 30. Cho hình l¾p phương ABCD.A B C D . Góc giua hai m¾t
bang

D 90◦.
B 60◦.
C 45◦.
A 30 .
J

Câu 31. So nghi¾m cna phương trình log2(3 + 4x) = 2 + x bang
0.
A 2.
B
C
1.

D

3.

Câu 32.
M®t khoi đo chơi gom hai khoi tru (H1), (H2) xep chong lên nhau, lan lưot
có bán kính đáy và chieu cao tương úng là r1, h1, r2, h2 thoa mãn r2 =
3r1,
1
h2 = h1 (tham khao hình ve). Biet rang the tích cna toàn b® khoi đo chơi bang
4
V = 26cm3, the tích khoi tru (H1) bang
A 4cm3.
D 8cm3.
C 13cm3
B 9cm3.
.

Câu 33.2 HQ nguyên hàm cna hàm so f (x) = x(1 + sin
2x) là
x
x
1
x2 x
1
A
B
+ cos 2x − sin 2x + C.
− sin 2x + cos 2x + C.
2
2 1
4
x22 x
1 4
x2
cos 2x +
sin 2x + C.
D
C
− cos 2x + sin
2
4
2
4
2x +2C.
Câu 34. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông canh bang 1. Hai m¾t phang
(SAB) và (SAC) cùng vuông góc vói m¾t phang đáy, SA = 1. GQI M là trung điem cna SD.
Khoang cách tù M đe√n m¾t phang (SBC) ba√ng
2
2
1
.
.
.
D
A
C 1.
B
4
4
2
x
Câu 35. Trong không gian Oxyz, cho m¾t phang (P ): 2x + 3y + z + 8 = 0 và đưòng thang
d:
=
y−
−1
z−
1 =
.
Hình
chieu
vuông
góc
cna
d
trên
(P
)

phương
trình

3
1
−1
x+ 2 y + 2 z − 2
x−2 y+2 z−2
A
B x−1
1 2 = y−1
+
+ 2 = z1 − 2 .
+ 2 = y1− 2 =−1
z + 2.
D
C x1 = 1
.
.
=
=
=
−1
1
−1
1
Câu 36. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đeu canh a, SA vuông góc vói đáy và

SB = 5a. GQI G là TRQNG tâm cna tam giác ABC. Tính khoang cách tù G đen m¾t phang (SBC)
a.


theo a. 4√57
57
a.
2 5
3 57
57
a.
A
57
7


2


5
7

a
.
1
9

D
B
C
Câu 37. Trong không gian vói h¾ truc TQA đ® Oxyz, cho các đưòng thang
d
y−2 z+
1 1x − 1
: 1
= 1
=1
x

3
y
+
1
z

2
và :
=
=
. Phương trình đưòng thang vuông góc chung cna hai đưòng thang
d
d
2

2

1

3

1


và d2 là
A
C

x+3
y+4
zdJ +
: 7
=
=
.
J
2
1
−1
d: +3 y+4 z+7
=
=
.
x
2
1
1

B
D

y+4
z+7
=
=
.
2
−1
1
x+3
y+4
z+7
.
dJ :
=
=
−2
1
1
dJ :

x+3

Câu 38. GQI m là giá tr% nho nhat cna .2 − 1 ., vói m là so thnc. M¾nh đe nào dưói đây
0
.
m−
đúng?
i.
10
10
7 9
9 11
m2 ∈ .
;
m2 ∈ .0;
Σ. C m2 ∈ . ;
m2 ∈ . ;
Σ.
D
A 70
B Σ.0
0
0
3 2
3
2 2
2 2
Σ.
Câu 39. Cho hình nón có chieu cao h = 20 (cm), bán kính đáy r = 25 (cm). M®t thiet di¾n đi
qua đinh cna hình nón có khoang cách tù tâm đáy đen m¾t phang chúa thiet di¾n là 12 (cm). Tính
di¾n tích cna thiet di¾n đó.
A

S = 300
(cm2).

B

S = 500
(cm2).

C

S = 400
(cm2).

D

S = 406 (cm2).

Câu 40. Cho đa giác đeu 4n đinh, cHQN ngau nhiên bon đinh tù các đinh cna đa giác đã cho. Biet
3
. Khi đó n bang
rang xác suat bon đinh đưoc cHQN là bon đinh cna m®t hình chu nh¾t bang
35
A 3.
D 5.
B 2.
C 4.
x−2 y z
Câu 41. Trong không gian Oxyz, cho đưòng thang d :
= = và m¾t cau (S): (x − 1)2 +
2
−1 4
(y − 2)
2 + (z −21) = 2. Hai m¾t phang (P ) và (Q) chúa d và tiep xúc (S). GQI M và N là
hai tiep
điem. Tính đ® dài MN .MN = 4.
4
2
MN
=
2
2.
3
3
D
A
B
C
MN =
.
MN =
.
3
3
Câu 42. Tìm tat ca các giá tr% thnc cna tham so m đe phương trình 9x − 8 · 3x + 3 = m có đúng 2
nghi¾m thu®c khoang (log3 2; log3 8).
A −13 < m <
D −13 < m < 3.
B −9 < m
C 39.
π
−9.
< 3.
∫4
Câu 43. Cho hàm so f (x) liên tuc trên R và 3f (−x) − 2f (x) =
π
π
tan2 x. Tính
π
π
−4
2−
D
A 1−
C 1+ .

π2
B
4
2
2
.
1.
.
Câu 44. Xét các so phúc z = a + bi (a, b ∈ R) thoa mãn |z − 4i| = 1. Khi bieu thúc
P = 2|z + 2 − i| + |z − 8 − i| đat giá tr% lón nhat, giá tr% cna a − b bang
D −3.
A 5.
C −5.
B
6.
Câu 45. Có bao nhiêu giá tr% nguyên cna m đe phương trình |x2 − 3x − 3 + m| = x + 1 có 4
nghi¾m phân bi¾t?
2.
3.
4.
A 1.
D
C
B
Câu
46.


y
3

Cho hàm so y = f (x) có đo th% cna hàm so y = f J (x) đưoc cho
như hình bên. Hàm so y = −2f (2 − x) + x2 ngh%ch bien trên
khoang
B (0;
2). −2).
D (−3;

A (−1; 0).
C (−2; −1).

1

−1

2

3 4 5 x

O

−2
Câu 47. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông canh a, SAB là tam giác cân tai S và
nam trong m¾t phan√g vuông góc vói đáy (ABCD). Biet co-sin cna góc tao boi m¾t phang (SCD)
2 19
và (ABCD) bang
khoi chóp S.ABCD là
19 . The tích V cna √a3 19
a3 1
a3 1
a3 1
.
A V=
2
5
5
9
V
=
.
V
=
.
V
=
.
D
C
B
Câu 48.
2
6
6
y
Cho hàm so y = f (x) có đo th% trên đoan
[−3; 9] như hình ve bên. Biet các mien A, B, C
có di¾n tích lan lưot là 30; 3 và 4. Tích phân
A
∫2
C
[f (4x + 1) + x] dx bang
−1

A

45
.

−3
B

C

41.

O
37.

B

D

9 x
37
4

.

2
Câu 49. Có bao nhiêu giá tr% nguyên cna tham so m thu®c đoan [0; 7] đe hàm so
.
Σ
y = .x3 − mx2 − 2m2 + m − 2 x − m2 + 2m.
có 5 điem cnc tr%?
A 7.

B

4.

C

6.

D

5.

Câu 50. Trong không gian Oxyz, cho hai điem A(1; 2; −1), B(0; 4; 0) và m¾t phang (P ) :
2x − y − 2z + 2018 = 0. GQI (Q) là m¾t phang đi qua hai điem A, B và α là góc nho nhat
giua hai m¾t phang (P ) và (Q). Giá tr% cna cos α là
1
1
2
1
A cos α =.
B cos α =.
C cos α =.
cos α = √ .
D
6
3
9
3


PHÁT TRIEN ĐE MINH HOA THPT QUOC GIA 2019
Đe thi thN THPT Quoc Gia 2019
Môn Toán 12
Thòi gian làm bài 90 phút.
SBD: ...................
Mã đe thi: 102
Câu 1. Cho khoi h®p chu nh¾t ABCD.AJ B J C J DJ có đ® dài các canh AB = AD = a, AAJ = b.
The tích cna khoi h®p chu nh¾t đã cho bang
4a
a2b
4ab
2
.
D
B
C
a
b
b
A
.
.
3
.
3
Câu 2.
Cho hàm so y = f (x) có bang bien
−2
x
0
2
−∞
+∞
thiên như hình bên. Giá tr% cnc đai
J
+
+
0
0
0


y
cna hàm so đã cho bang
+∞
+∞
−1
+∞
+∞

A −1.
B 0.
1
y
C −2.
D −3.


−3
−3
→−
3
3
Câu 3. Cho các véc-tơ →−a = (1; 2; 3),
b = (0; −1; 2). Véc-tơ →−v = 3→−a −
→−
b có TQA đ® là
→−
→−v = (3;
→−v = (3;
→−v =2 (3; 7;
v = (3;
A
D
B
C
9; 11).
7; 11).
7).
9; 7).
Câu 4.
Cho hàm so y = f (x) có đo th% như hình ve bên. Hàm so y = f (x)
ngh%ch bien trên khoang nào sau đây?
A (−∞; 2).

B

C (−2; +∞).

D

−2
yO
−1

(−2;
2).
(−1;
1).

1
2

2

Câu 5. Cho a là so thnc khác 0, m¾nh đe nào sau đây là đúng?
2
A log3 a2 = 2
B log3 a = 2 log3 |a|.
log3 a.
D
1
1
2
log3 a2 = log a.
a
=
|a|.
log
C
3
3
log
2
∫1
2
3

∫1
Câu 6. Cho
−1

A

f (x) dx = 4 và g(x) dx = 3. Tính tích
phân I =

∫−1
[2f (x) − 5g(x)] dx.

−1

B

1

C

D
I = −7.
Trang 11/6 – Mã đe thi:

x


I = 7.

I=
−14

Câu 7. The tích cna khoi cau bán kính R = 2a
bang
32πa3
A
B
.
6πa3.

I = 14.

.
8πa3
C
3

16πa2.

.

3
Câu 8. T¾p nghi¾m cna phương trình log2 |x + 1| = 3 là
A S=
B S = {−10;
C S = {−9;
{7}.
8}.
7}.

D
D

S = {8}.

Trang 12/6 – Mã đe thi:


Câu 9. Trong không gian toa đ® Oxyz, cho điem A(1; 2; 3). Hình chieu cna điem A đen m¾t
phang
(Oyz) là
A (0; 2;
D (1; 0; 0).
C (1; 2;
B (1; 0;
3).
3).
0).
Câu 10. HQ các nguyên hàm cna hàm so f (x) = e2x + sin x là
1 2x
e + cos x
B
2e2x + cos x + C.
A
+ C.
2x−1
− cos x + C.
D 2e
2
1 2x
e − cos x +
C
C.
2
x
y+
z−
Câu 11. Trong không gian Oxyz, đưòng thang d :
đi qua điem nào dưói
2
=
1
− =
2
2
1
đây?
M (−1; 2;
M (−1; 0;
M (0; 2;
M (1; −2; −2).
2).
3).
−1).
A
D
B
C
Câu 12. Vói k và n là hai so nguyên dương tùy ý thoa mãn k ≤ n, m¾nh đe nào dưói đây là
đúng?
n!
n!
n!
Ak =
k!(n −
Ak =
.
Ak =
.
k
k)!
A
A
=
n
.
.
D
C
B
n
n
n
k!
k!(n −
(n − k)!
3
k)!
n!
Câu 13. Cho cap so nhân (un) có so hang đau u1 = 12 và công sai q = . Tong 5 so hang đau cna
2
cap so nhân bang
93
63
633
93
.
.
.
3
A
D
C
B
.
4
2
2
4
Câu 14.
y
Trong hình ve bên, điem M bieu dien so phúc z. So phúc z là
A

2−
i.

B

C

2+
i.

1+
2i.

D

1 − 2i.

2
x

O
−1

M

Câu 15.
Đưòng cong trong hình ve bên là đo th% cna hàm so nào sau đây?
A
C

y = x − 2x −
1.
y = x4 − 2x +
1.
4

2

B
D

y

y = −x4 + 2x2 + 1.
y = x4 − 2x2 + 1.
1

O

Câu 16. GQI m, M lan lưot là giá tr% nho nhat cna hàm so y
=
bang

x2 + x + 1
3

x


trên đoan [0; 3]. Tong m + M
A 6.
B

C

5.
J

D 7.
(x + 1)(x − 2)2 (x − 3)3

4.
Câu
17. Cho hàm so f (x) xác đ%nh trên (0; +∞) có đao hàm f
(x) =

x
MQI x ∈ (0; +∞). So điem cnc tr% cna hàm so đã cho là
D 0.
A 1.
C 3.
B 2.
Câu 18. Cho so phúc z thoa mãn 2z + (3 − 2i)z¯ = 5 + 5i. Mô-đun cna z bang
√ C
D √
A
B √
5.
5.
8.
10.

vói


Câu 19. Trong không gian vói h¾ TQA đ® Oxyz, cho điem A(−1; 2; 4). M¾t cau (S) có bán kính
bang
9, đi qua A và có tâm I thu®c tia đoi tia Oy. Phương trình m¾t cau (S) là
B x2 + (y + 10)2 + z2 = 81.
A x2 + (y − 10)2 + z2
D x2 + (y + 6)2 + z2 = 81.
C = 81.
x2 + (y − 6)2 + z2 =
81.
Câu 20. Biet rang a = log2 3 và b = log5 3. M¾nh đe nào sau đây đúng?
a
b
ab
ab
A log3 10 =
D log3 10 =
C log3 10 =
B log3 10 =
a
ab
1
a+b
.
.
.
.
+b
+b
+b
Câu 21. Kí hi¾u z1 và z2 là hai nghi¾m cna phương trình z2 + mz + m = 0 vói m là so
thnc. Tìm giá tr% cna tham so m đe bieu 1thúc 2P = z2 + z2 đat giá tr% nho nhat.
1
1
m=
A m=.
B
D m= − .
C m=
2
2
1.
0.
Câu 22. Trong không gian Oxyz, cho các điem A(1; −1; 5), B(3; 3; 1). Tìm tat ca các giá tr%
cna tham so m sao cho m¾t cau đưòng kính AB tiep xúc vói m¾t phang (P ): x + 2y + mz
− 1 = 0.
D m = ±2.
A m=
C m=
B m=
2.
−2.
−3.
Câu 23. Bat phương trình 3 log8(x + 1) − log2(3 − x) ≤ 1 có bao nhiêu nghi¾m nguyên?
A 1.
D 3.
B 2.
C 0.
Câu 24. Cho hàm so y = f (x) liên tuc trên [a; b]. Di¾n tích S cna mien hình phang (mien gach
chéo trong hình ve bên) đưoc tính boi công thúc nào dưói đây?

A S =b f (x)
y
dx.
a
∫b
∫0
f (x) dx.
B S = f (x)
0
dx +
∫c
y = f (x)
a
f
(x)
dx.
∫c
b
C S = f (x)
∫c
dx +
f (x) dx.
a O
c
x
b
a

D

∫c
S = f (x)
dx −

b

a

Câu 25. Cat m®t hình nón boi m®t m¾t phang qua truc cna nó ta đưoc thiet di¾n là m®t tam giác
3 h huyen bang a. Tính the tích V cna khoi nón
vuông có
can
2πa
2πa
πa3 đã cho.
√2
3
A
C
B
.
.
.
9
9
24
Câu 26.
−1
x
Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên sau. Đo
th% hàm so có tong c®ng bao nhiêu đưòng ti¾m

yJ
c¾n?
2
A 2.
D 0.
B 3.
C 1.
y

−∞

D

πa3√ 2
8

1

.

2
+

0

+∞


−1

1
−∞

−2

2


Câu 27. Cho khoi chóp tam giác đeu S.ABC có canh đáy bang a và tam giác SAB vuông tai S.
Tính the tích V√ cna khoi chóp S.ABC.√
a3 6
a3 3
V
=
.
V
=
.
A
B
1
12
2
Câu 28. Cho hàm so y
=

C


a3 2
V =
.
12

ex2 . M¾nh đe nào dưói đây đúng?
x

D


a3 2
V =
.
24


2y J + xy JJ − 4e2x
2y J + xy JJ + 4e2x = 0.
= 0.
B
1 2x
1 2x
J
JJ
e = 0.
y J + xy JJ
C y + xy − e =
4
0.
D +
4
Câu 29. Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên như hình bên. Phương trình f (x) + m = 0 có
nghi¾m duy nhat khi và chi khi
A B C m > 2.
x
1
3
−∞
+∞
D
J
+
+
m < −3.
0
0

y
3
+∞
m = 2 ho¾c m < −3.
3
y
−3 < m ≤ 2.
A

−2

2

−2

2

C
âu 30. Cho lăng tru ABC.AJ B J C J có đáy ABC là tam giác đeu canh a và AJ A = AJ B = AJ C
=
a √ 15
. Góc giua hai m¾t phang (ABB J AJ ) và (ABC) bang
6
A 30◦.
D 75◦.
B 45◦.
C 60◦.
Câu 31. Phương trình 3x(3x + 2x) − 6 · 4x = 0 có bao nhiêu nghi¾m?
A 0.
B 1.
C 2.

D

3.

Câu 32. Có ba thùng hình tru, moi thùng đeu chúa 100 lít nưóc. Biet rang bán kính đáy cna các
thùng lan lưot là R1, R2, R3 thoa mãn R1 = 2R2 = 3R3. Nh¾n xét nào sau đây là đúng ve chieu
cao cna mnc nưóc h1, h2, h3 trong ba thùng đó.
h1
=
9h =
=
3h1 =
= h3.
A 36 =
h2 = =
D
C
B
h1 9h2 4h3.
9
4
4h2 h3.
h3.
2h2
1
Câu 33. HQ nguyên hàm cna hàm so f (x) = 2xex+1 là
1
(x− 1)ex+1 +
(x − 1)ex+1
2(x − 1)ex+1
(2x − 1)ex+1 +
A
+ C.
+ C.
C.
C.
D
B
C
2

Câu 34. Cho hình chóp S.ABCD có đáy
ABCD

hình
chu
nh¾t

AB
=
a,
AD
=
a
2. Canh

bên SA vuông góc vói đáy và SA = a 3. Tính khoang cách tù điem C đen m¾t phang (SBD).
a 2
a 66
a 2
a 33
.
.
.
.
A
D
C
B
2
11
3
6
Câu 35. Trong không gian vói h¾ toa đ® Oxyz, cho hai đưòng thang d1, d2 lan lưot có phương trình
x
y
z+2
=
. Phương trình m¾t phang cách đeu hai đưòng
d1 : = y − = z − 2 , : x − =
1
−3
1
12 2 d
2
3
2
thang d1, d2 là
A 2x − 6y + 3z + 5 = 0.
B 2x − 6y + 3z − 2
= 0.

C 2x − 6y + 3z + 1 = 0.
D 2x − 6y + 3z =
Câu 36. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tai A và BC = a 2. Canh bên SC
tao vói m¾t đáy góc 60◦ và SA vuông góc vói m¾t đáy. Tính khoang cách tù
m¾t
(SB√C).
a 21
.
A
7

B


a 21
3

.

C


a 21
21

.

Câu 37. Trong không gian Oxyz cho hai đưòng thang chéo nhau d1

TRQNG

D
x−
:1
3

tâm OABC đen


a 21.
=
2

y−
2

=

z−3


1
x+
x+3
x

=
. Tìm phương trình đưòng thang chúa đoan vuông góc chung cna d1 và
1
2
=
d2 :
2
−1
−3
d2.


x = −

4

8

+
t

A
x =

4
A

8

i
B+ 8t

.
..
. miΣ−
3
1

m2 + .
Cat hình chóp boi

.
.

4

Σ
D
D

C m¾t phang
m®t

+

C ∫

2

6.

4

3

6

0.

sau đây?
B

− 8t
(0;

5

5

5
4
y

5
y

4

.
A

.

0;
(−

.; 1

C
cách truc m®t khoang

y

y
1).

=

D
D

C

4

A .
0)

4. Tìm di¾n tích thiet
C

B
Ddi¾n.

4
5

D

C

Câu
B 39. Cho hình

5


5


1
25

5

.


12 
9
z

t

3

i thu®c khoang nào

x = −9

=

B M cna
nhat

π

A

9

Câu 38. Giá tr% lón

x = −

4

+

m+
1; ;
B
3
3
1

t
; ;
.
333

B
A
A

+ 

z

5 tru bán kính đáy là 5
5+ 5 
12=

z=và chieu cao bang 6.

1
25


24.

Câu 40. Cho đa

giác đeu 4n đinh (n

1). CHQN ngau nhiên 4


A

B

C

.

1; ;
− 3
3

A

đinh tù các đinh cna

đa giác đã cho.

1

D

; ;−
3 3

.


Câu
không
gianTrong

cho
xzvói
2 TQA
yđ®
−Oxyz,
341.
−đưòng
1
m¾t
thang d=
:
=


2

2

2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×