Tải bản đầy đủ

Tư vấn thành lập doanh nghiệp, đầu tư

Tư vấn thành lập doanh nghiệp, đầu tư:
Câu 1: Công ty A nhờ mình tư vấn về DN, mình cần thu thập những thông tin gì? (6đ)
- Tên DN
- Tên tiếng Anh, tên viết tắt
- Địa chỉ (trụ sở cty)
- Ngành nghề KD
- Vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn, thời gian góp, hình thức góp (tiền mặt, tài sản,…)
- Thông tin nhân thân của chủ tịch, GĐ, tổng GĐ
Câu 2:
* Với yêu cầu của câu 1, hồ sơ gồm những gì? (3đ)
1. DNTN:
- CMND, passport, căn cước (gọi chung là CMND)
- Giấy đề nghị thành lập DN
2. Công ty TNHH MTV:
- Cá nhân làm CSH:
+ Giấy đề nghị ĐKKD
+ CMND CSH
+ Người đại diện theo pháp luật
+ Điều lệ công ty
- Tổ chức làm CSH:
+ Giấy đề nghị đăng ký DN

+ Điều lệ công ty
+ Giấy chứng nhận ĐKKD
+ Quyết định thành lập hội đồng thành viên (HĐTV)
+ Quyết định họp HĐTV
+ Biên bản họpHĐTV
+ Giấy ủy quyền
+ Danh sách ủy quyền


+ CMND của thành viênHĐTV
3. Công ty TNHH HTV trở lên:
- Giấy đề nghị đăng ký DN
- Điều lệ công ty
- Giấy chứng nhận ĐKKD
- Quyết định thành lập HĐTV
- Quyết định họp HĐTV
- Biên bản họpHĐTV
- Danh sách thành viên HĐTV
- Giấy ủy quyền
- Danh sách ủy quyền
- CMND của thành viên HĐTV
4. CTCP:
- Giấy chứng nhận ĐKKD
- Điều lệ công ty
- Danh sách cổ đông
- Quyết định thành lập hội đồng quản trị (HĐQT)
- Quyết định họpHĐQT
- Biên bản họpHĐQT
- Danh sách thành viên HĐQT
- Giấy ủy quyền
- Danh sách ủy quyền
- CMND của thành viên HĐQT
* Cho 1 bài tập và hỏi tỷ lệ góp vốn có phù hợp hay không? Đại diện theo pháp luật tối đa
bao nhiêu người? (1đ)
Xem điều 15 điều lệ công tyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×