Tải bản đầy đủ

GIÁO TRÌNH THUỐC TÁC DỤNG LÊN THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

ĐẠI CƯƠNG


§¥N VÞ CHøC N¡NG CñA HÖ TKTW

Tế bào
thần kinh
(neuron)


synap THẦN KINH


synap THẦN KINH

Các loại synap


synap THẦN KINH

synap và các hoạt

động xảy ra ở
synap


CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN
KINH
CÁC CHẤT
DẪN TRUYỀN THẦN KINH

Chất dt phân tử nhỏ
GABA (glycin)
Dopamin
Serotonin
Acetylcholin
Noadrenalin
Glutamat & aspartat
Bài tiết nhiều
Tác dụng nhanh, ngắn

Chất dt phân tử lớn
Enkephalin
Endorphin
Dynorphin
Vasopressin
Chất P

Bài tiết ít
Tác dụng mạnh, kéo dài


CÁC LOẠI KÊNH ION


HOẠT ĐỘNG CỦA TẾ BÀO THẦN
KINH
 Điện thế nghỉ
 Điện thế hoạt
động
 Một số khái niệm
+ Khử cực:
+ Tái cực:
+ Ưu cực:
+ Phân cực


Thuèc t¸c dông trªn hÖ TKTW
STT

Nội dung

1

Thuốc g©y mª

2

Thuốc g©y tª

3

Thuốc an thần- g©y ngủ

4

Thuốc giảm đau trung ương

5

Thuốc chèng ®éng kinh

6

Thuèc ®iÒu trÞ rèi lo¹n t©m thÇn

7

Thuèc kÝch thÝch thÇn kinh trung
¬ngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×