Tải bản đầy đủ

DAT CAU HOI TRONG DAY HOCĐặT CÂU HỏI TRONG DạY HọC
I. TầM QUAN TRọNG CủA VIệC Sử DụNG CÂU HỏI
- Trong cuộc sống người ta cần giao tiếp. Khi giao tiếp, việc sử dụng câu hỏi diễn
ra khá phổ biến. Qua câu hỏi, các thông tin được thực hiện, được bổ sung.
- Khi dạy học lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên thường phải sử dụng câu hỏi để
gợi mở, để dẫn dắt các nội dung của bài, để đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Học sinh cũng thường phải sử dụng câu hỏi để hỏi lại, hỏi thêm những nội dung
bài học cho sáng tỏ.
- Sử dụng câu hỏi hiệu quả mang lại sự hiểu biết lẫn nhau.
- Kỹ năng đặt câu hỏi càng tốt thì mức độ tham gia của học sinh càng nhiều, học
sinh học tập tích cực hơn, việc giảng dạy dễ thành công.

ĐặT CÂU HỏI TRONG DạY HọC
Ii. Mục đích CủA VIệC đặt CÂU HỏI
- Kích thích, dẫn dắt học sinh suy nghĩ.
- Kiểm tra, đánh giá trí nhớ, trình độ hiểu biết, mức độ hứng thú của học sinh.
- Thu thập thông tin, kiến thức.

ĐặT CÂU HỏI TRONG DạY HọC

Iii. Nguyên tắc CủA VIệC đặt CÂU HỏI
- Câu hỏi phải ngắn gọn.
- Câu hỏi phải rõ ràng, dễ hiểu.
- Câu hỏi phải đúng lúc, đúng chỗ.
- Câu hỏi phải phù hợp với trình độ của học sinh.
- Câu hỏi phải liên quan đến việc thực hiện mục tiêu của bài học.
- Câu hỏi phải kích thích sự suy nghĩ của học sinh.
- Không hỏi nhiều vấn đề cùng một lúc.

ĐặT CÂU HỏI TRONG DạY HọC
Iv. Câu hỏi đóng, câu hỏi mở, hình thức, chức
năng, thời điểm sử dụng.
&. Dạng câu hỏi đóng có yêu cầu gì từ học sinh?
* Câu hỏi đóng là gì?
- Câu hỏi đóng là câu hỏi mà câu trả lời là có hoặc không, hoặc là câu hỏi chỉ có
một câu trả lời.
&. Ví dụ về câu hỏi đóng?
&. Dạng câu hỏi đóng có chức năng gì và thường được sử dụng khi nào?
- Em có thích thầy giáo thể dục của em không?
- Bạn ấy nói đúng hay sai?
- Nghiệm của phương trình 2x - 1 = 0 là gì?
- Dạng câu hỏi đóng đòi hỏi các kiến thức cần nhớ và gợi lại thông tin đơn giản
hoặc khái quát.
- Chức năng chính của dạng câu hỏi đóng thường là để đánh giá, thường được sử dụng
trong phần kết luận hoặc cuối phần giới thiệu bài để kiểm tra xem học sinh đã hiểu
nhiệm vụ và biết rõ những việc cần làm trong phần phát triển bài hay chưa.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×