Tải bản đầy đủ

tiết 29(bài 20): TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍTa đã biết bầu khí quyển chúng ta có rất nhiều chất
khí, nhưng chúng phân thành từng lớp khác nhau, Tại
sao lai như vậy. Chúng phân thành từng lớp như thế
do điều kiện gì? Muốn biết được điều đó ta nghiên
cứu bài 20

Tiết 29(bài 20): TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
1. Bằng cách nào có thể biết được khí
A nặng hay nhẹ hơn khí B?
Muốn biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, ta
so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí
B.
d
A/B
=
M
A
M
B

Chú ý:
- Nếu d
A/B
> 1 thì khí A nặng hơn khí B.
- Nếu d
A/B
= 1 thì khí A có khối lượng bằng khí B.
- Nếu d
A/B
< 1 thì khí A nhẹ hơn khí B.

Thí dụ:
Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bằng bao nhiêu lần.
16
2
32
2
2
22
/
===
H
O
HO
M
M
d
Khí oxi nặng hơn khí hiđro là 16 lần.
Bài tập:
Khí clo(Cl
2
) nặng hay nhẹ hơn: khí Cacbonic(CO
2
), khí hiđro
sunfua(H
2
S), khí nitơ(N
2
) bằng bao nhiêu lần.
Khí clo nặng hay nhẹ hơn khí cacbonic bằng:


6,1
44
71
2
2
22
/
===
CO
Cl
COCl
M
M
d
Khí clo nặng hơn khí hiđro là 1,6 lần.

Bài tập:
Khí clo(Cl
2
) nặng hay nhẹ hơn: khí Cacbonic(CO
2
), khí hiđro
sunfua(H
2
S), khí nitơ(N
2
) bằng bao nhiêu lần.
Khí clo nặng hay nhẹ hơn khí hiđro sunfua bằng:
1,2
34
71
2
2
22
/
===
SH
Cl
SHCl
M
M
d
Khí clo nặng hơn khí hiđro sunfua là 2,1 lần.
Khí clo nặng hay nhẹ hơn khí nitơ bằng:
5,2
28
71
2
2
22
/
===
N
Cl
NCl
M
M
d
Khí clo nặng hơn khí nitơ là 2,5 lần.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×