Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 HÀ NAM 2009- 2010

Sở GIáO DụC - ĐàO TạO
Hà NAM
Đề THI TUYểN SINH VàO LớP 10
Năm học 2009-2010
MÔN THI : TOáN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể giao đề
Đề CHíNH THứC
Bài 1.(2 điểm)
1) Rút gọn biểu thức:
( )
2
2 3 2 288A = +
2) Giải phơng trình:
a) x
2
+ 3x = 0
b) - x
4
+ 8x
2
+ 9 = 0

Bài 2.(2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phơng trình:
Cho số tự nhiên có hai chữ số, tổng của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn
vị bằng 14 đơn vị. Nếu đổi chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị cho nhau thì đợc
số mới lớn hơn số đã cho 18 đơn vị. Tìm số đã cho
Bài 3.(1 điểm)
Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho parabol (P): y = -3x
2
. Viết phơng trình đờng
thẳng song song với đờng thẳng y= -2x + 3 và cắt parabol (P) tại điểm có tung độ y =
-12
Bài 4.(1 điểm)
Giải phơng trình:
6 4 1 2 3 3 14x x x+ + = +
Bài 5.(4 điểm)
Cho nửa đờng tròn (O) đờng kính AB = a. Gọi Ax, By là các tia vuông góc với
AB (Ax, By và nửa đờng tròn (O) thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm
M thuộc nửa đờng tròn (O) (M khác A và B) kẻ tiếp tuyến với nửa đờng tròn (O); nó
cắt Ax, By lần lợt ở E và F.
a) Chứng minh: Góc EOF bằng 90
0
.
b) Chứng minh: Tứ giác AEMO nội tiếp; hai tam giác MAB và OEF đồng
dạng.
c) Gọi K là giao điểm của AF và BE, chứng minh: MK vuông góc AB
d) Khi MB =
3
MA, tính diện tích tam giác KAB theo a.
---------HếT--------
HD giải câu khó:Giải phơng trình:
6 4 1 2 3 3 14x x x+ + = +
ĐKXĐ:
1
3
4
x

2 2
2
2
6 4 1 2 3 3 14
0 4 1 2. 4 1.3 9 3 2 3 1
( 4 1 3) ( 3 1) 0
( 4 1 3) 0
( 3 1) 0
2
x x x
x x x x
x x
x
x
x
+ + = +
= + + + + +
+ + =

+ ==


=

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×