Tải bản đầy đủ

dề thi hsg huyện hoằng hóa

PHÒNG GD HOẲNG HÓA KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN - LỚP 9
Năm học 2008 - 2009 (thi ngày 20/12/08)
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút.
Câu 1: (4,5 điểm).
a. Nguyên tử của hai nguyên tố A, B có điện tích hạt nhân lần lượt là 8+ , 13+
Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của 2 nguyên tố A, B để thể hiện số p, số e, số lớp e, số e ở lớp
ngoài cùng, từ đó phán đoán hóa trị của hai nguyên tố A, B.
b. Xác định các chất A, H, B, C, D, E và thực hiện dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình
hóa học:
B
2
H O
→
C
+O
2
A
2
O+
→

H H
+NaOH
D
NaOH+
→
E
Câu 2: (5,0 điểm).
a. Viết các phương trình hóa học thể hiện quá trình sản xuất thép từ quặng hemantit (chứa
Fe
2
O
3
) và than cốc. (Các điều kiện khác coi như có đủ)
b. Chỉ dùng một hóa chất, hãy nhận biết các dung dịch muối đựng trong các lọ bị mất nhãn sau:
Al(NO
3
)
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, NaNO
3
, NH
4
NO
3
. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
c. Bằng phương pháp hóa học tách riêng từng kim loại ra khỏi hốn hợp bột Ag, Al, Fe.
Câu 3: (3,0 điểm).
a. Hòa tan 22,95 gam BaO vào nước ta thu được dung dịch A. Cho 5,04 lit khí CO
2
(đktc) hấp
thụ hoàn toàn vào dung dịch A. Hỏi có bao nhiêu gam kết tủa tạo thành?
b. Cho 20 gam hốn hợp CaCO
3
và MgCO


3
vào 150 ml dung dịch HCl 2M. Tính thể tích CO
2
tạo
thành sau phản ứng? (đktc).
Câu 4: (4,0 điểm).
Cho 6,45 gam hỗn hợp hai kim loại hóa trị (II): A và B tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng
dư, sau khi phản ứng xong, thu được 1,12 lit khí (đktc) và 3,2 gam chất rắn. Lượng chất rắn này
tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch AgNO
3
0,5M thu được dung dịch D và kim loại E. Lọc
lấy E rồi cô cạn dung dịch D thu được muối khan F.
a. Xác định kim loại A, B. Biết A đứng trước B trong "dãy hoạt động hóa học kim loại"
b. Đem lượng muối khan F nung ở nhiệt độ cao một thời gian thu được 6,16 gam chất rắn G và
V lit hỗn hợp khí. Tính V (đktc) ?
Câu 5: (3,5 điểm)
Trộn hai dung dịch AgNO
3
0,44M và Pb(NO
3
)
2
0,36M với thể tích bằng nhau được dung dịch
A. Thêm 0,828 gam bột Al vào 100ml dung dịch A, sau phản ứng thu được chất rắn B và dung
dịch C.
a. Tính khối lượng chất rắn B?
b. Cho 20 ml dung dịch NaOH vào dung dịch C thu được 0,936 gam kết tủa. Tính nồng độ mol
của dung dịch NaOH?
Cho biết: H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, Al=27, S=32, Ca=40, Fe=56, Cu=64,
Zn=65, Ag=108, Ba=137, Pb=207

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×