Tải bản đầy đủ

Đề thi lại môn Địa lí 7

Đ1 Đề thi lại
Họ và tên..............................................
Lớp.............................................
Môn : Địa lý 7
Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đề)
Năm học:2007- 2008
I/ Trắc nghiệm (3.0điểm) khoanh tròn câu đúng nhất.
Câu 1: Tỉ lệ dân đô thị ở Trung và Nam Mĩ là:
a. 60% b. 70%; c. 75%; d. 80%;
Câu 2: địa hình Bắc Mĩ và Nam Mĩ chia làm 3 bộ phận kéo dài theo chiều.
a. Chiều kinh tuyến, b. Chiều vĩ tuyến,
c.Từ Bắc xuống Nam, d. Từ xích đạo về hai cực
Câu3:Châu lục lạnh nhất thế giới là.
a. Châu Mĩ, b.Châu đại Dơng,
c. Châu Nam Cực, d. Châu Âu,
Câu 4:Đại Dơng lớn nhất thế giới ?
a. Đại Tây Dơng, b. Thái Bình Dơng,
c. Bắc Băng Dơng, d. ấn Độ Dơng,
Câu 5:Môi trờng chiếm diện tích lớn nhất châu Âu?
a. Ôn đới Hải Dơng, b. Ôn đới lục địa,
c. Địa Trung Hải, d. Môi trờng núi cao,

Câu 6: Dân c châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc?
a. Môn gô lô ít; b. Nê grô ít; c. Ơ rô pê ô ít;
II/ Tự luận (7,0điểm)
Câu 1: (2,0điểm) Trình bày đặc điểm kinh tế của Châu Âu ?Nền kinh tế của Châu Âu
phát triển nh thế
nào? ..................................................................................................................................
......
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 2:(1,5điểm)Xác định tên của các kiểu khí hậu ở châu Âu qua 3 biểu đồ dới đây?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
C©u 3: (3,0®iÓm) So s¸nh c¸c khu vùc ®Þa h×nh cña B¾c MÜ vµ Nam MÜ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Đ2 Đề thi lại
Họ và tên.......................................................
Lớp............................................
Môn : Địa lý 7
Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đề)
Năm học: 2007-2008
I/ Trắc nghiệm (3.0điểm) khoanh tròn câu đúng nhất.
Câu 1:Châu lục cha có dân sinh sống thờng xuyên là?
a. Châu Phi, b.Châu Đại Dơng,
c. Châu Nam Cực, d. Châu Âu,
Câu 2Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở :
a. Nửa cầu Đông , b. Nửa cầu Tây,
c. Nửa cầu Bắc, d. nửa cầu Nam.
Câu 3:Môi trờng chiếm diện tích lớn nhất châu Âu?
a. Ôn đới Hải dơng, b. Ôn đới lục địa,
c. Địa Trung Hải, d. Môi trờng núi cao,
Câu4 : Tỉ lệ dân thành thị ở châu Âu là:
a. 60%; b. 75%;
c. 85%; d. 90%
Câu5:Nhiệt độ và lợng ma thay đổi theo mùa gió là đặc điểm của khí hậu:
a. Xích đạo ẩm; b. Nhiệt đới;
c. Nhiệt đới gió mùa; d.Tất cả đều đúng
Câu 6:Đại Dơng lớn nhất thế giới ?
a. Đại Tây Dơng, b. Thái Bình Dơng,
c.Bắc Băng Dơng, d. ấn Độ Dơng,
II/ Tự luận (7,0điểm)
Câu 1:(1,5điểm)Xác định tên của các kiểu khí hậu ở châu Âu qua 3 biểu đồ dới đây?
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 2: (2,0điểm) Trình bày đặc điểm kinh tế của Châu Âu ?Nền kinh tế của Châu Âu
phát triển nh thế
nào? ..................................................................................................................................
..
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
C©u 3: (3,0®iÓm) So s¸nh c¸c khu vùc ®Þa h×nh cña B¾c MÜ vµ Nam MÜ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .....
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................... ..........
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ...............
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..................................................................................................................... ....................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
................................................................................................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×