Tải bản đầy đủ

bài 9 Nhật Bản tiết 2


Bài 9: NHẬT BẢN

I.Các ngành kinh tế:
1: CÔNG NGHIỆP:
a) Vị thế của công nghiệp Nhật Bản:
- CN Nhật bản thu hút gần 30% dân số hoạt động và
chiếm khoảng 30 % tổng thu nhập quốc dân. Giá trị
sản lượng CN đứng thứ 2 TG sau Hoa kì.
- Nhật chiếm vị trí số 1 TG về máy CN và thiết bị điện
tử, người máy, tàu biển, thép, ô tô, vô tuyến truyền
hình, máy ảnh, sản phẩm tơ tằm, tơ sợi tổng hợp,
giấy in báo…..
-
Có nhiều ngành công nghiệp chính-chiếm vị trí cao
(tàu biển, xe gắn máy, vi mạch và chất bán dẫn, vật
liệu truyền thông, người máy, dệt).
Các sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Nhật
XE MÁY Ô TÔ ĐIỆN TỬ-TIN HỌC
NGƯỜI MÁY MÁY ẢNH TÀU BIỂN
Các trung tâm công nghiệp

chính của Nhật bản

-
M

c

đ

t

p

tr
u
n
g

c
ô
n
g

n
g
h
iệ
p

c
a
oo

H
ô
n
s
u
,
c
ò
n

lạ
i
c
á
c
t
r
u
n
g


m

C
N

tậ
p

t
ru
n
g
c
h

y
ế
u

v
e
n
b
i

n
,
v
e
n
b
i

n

p
h
ía

đ
ô
n
g
l
ã
n
h

t
h

-
T
h
á
i
B
ìn
h
D
ư
ơ
n
g
)
.
-
P
h
â
n

b


c
h


y
ế
ud
u
y
ê
n

h

i
,
n
ơ
i
c
ó

đ
iề
u

k
i

n
t
h
u

n
l

i
h
ơ
n
đ

n
h

p

n
g
u
y
ê
n

liệ
u
,n
h

n

l
iệ
u

c
ũ
n
g

n
h
ư
đ

x
u

t
k
h

u

c
á
c
s

n
p
h

m
c
ô
n
g
n
g
h
iệ
p
b) Sự phân bố sản xuất công nghiệp:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×