Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH DỰ BÁO DOANH THU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TNG THÁI NGUYÊN

MỤC LỤ
MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 1
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH CHUỖI TUẦN TỰ THEO THỜI GIAN
VÀ DỰ BÁO................................................................................................................. 3
1.1. Chuỗi tuần tự theo thời gian................................................................................3
1.1.1. Định nghĩa....................................................................................................3
1.1.2. Các thành phần của chuỗi tuần tự theo thời gian..........................................3
1.2. Tổng quan về phân tích và dự báo.......................................................................5
1.2.1. Khái niệm.....................................................................................................5
1.2.2. Ý nghĩa........................................................................................................5
1.2.3. Vai trò...........................................................................................................6
1.3. Các loại dự báo....................................................................................................6
1.3.1. Căn cứ vào độ dài thời gian dự báo...............................................................6
1.3.2. Dựa vào các phương pháp dự báo.................................................................7
1.3.3. Căn cứ vào nội dung (đối tượng dự báo)......................................................8
1.4. Các phương pháp dự báo.....................................................................................9
1.4.1. Phương pháp dự báo định tính......................................................................9
1.4.2. Phương pháp dự báo định lượng.................................................................11
1.5. Giới thiệu về phần mềm Microsoft Excel.........................................................14
1.5.1. Phần mềm Microsoft Excel là gì?...............................................................14
1.5.2. Một số hình ảnh giao diện của Excel.........................................................16

1.5.3. Sử dụng Excel.............................................................................................21
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO SAN BẰNG MŨ...............22
2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần TNG Thái Nguyên............................................22
2.1.1. Giới thiệu chung.........................................................................................22
2.1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty............23
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty.........................................................................23
2.2. Phương pháp dự báo san bằng mũ.....................................................................24
2.3. Quy trình dự báo................................................................................................26
Chương 3. PHÂN TÍCH DỰ BÁO DOANH THU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TNG
THÁI NGUYÊN..........................................................................................................29


3.1. Đặt vấn đề.........................................................................................................29
3.2. Giải quyết bài toán............................................................................................29
3.2.1. Giao diện chính...........................................................................................30
3.2.2. Giao diện nhập doanh thu thực tế...............................................................31
3.2.3. Phân tích và dự báo doanh thu....................................................................32
3.2.4. Báo cáo dự báo doanh thu...........................................................................35
KẾT LUẬN.................................................................................................................. 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................37
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN..........................................................38


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1. Sơ đồ phần trong workbook........................................................................15
Hình 1.2. Giao diện chính của Excel...........................................................................16
Hình 1.3. Các lệnh trong thực đơn Office...................................................................17
Hình 1.4. Bảng lựa chọn lệnh truy cập nhanh.............................................................18
Hình 1.5. Hộp thoại để chế biến thanh các lệnh truy cập nhanh.................................19
Hình 1.6. Thanh Ribbon..............................................................................................19
Hình 1.7. Thực đơn ngữ cảnh.....................................................................................21
Hình 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu tư và thương mại...........23
TNG- Thái Nguyên......................................................................................................23
Hình 2.2. Lưu đồ thuật toán phương pháp san bằng mũ..............................................25
Hình 3.1. Giao diện chính............................................................................................30
Hình 3.2. Giao diện doanh thu thực tế.........................................................................31
Hình 3.3. Bổ sung thêm Add – Ins...............................................................................32
Hình 3.4. Công cụ Data Analysis.................................................................................32
Hình 3.5. Lựa chọn phương pháp san bằng mũ............................................................33
Hình 3.6 Thông số mô hình san bằng mũ....................................................................33
Hình 3.7. Dự báo doanh thu với α=0.3.........................................................................34
Hình 3.8. Dự báo doanh thu với α=0.5.........................................................................34
Hình 3.9. Giao diện báo cáo doanh thu dự báo............................................................35


MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Việt Nam đang trên đường hội nhập vào nền kinh tế thị trường, một môi trường
mang tính cạnh tranh mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức cho
các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới mình cũng
như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, các doanh
nghiệp phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao cơ chế quản lý kinh tế, đặc biệt công tác
dự báo tài chính và tìm kiếm cũng như đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất để
đảm bảo thị phần, thực hiện một cách tốt nhất chiến lược phát triển.
Trong công tác quản lý, hiểu được thị trường, dự báo được tình hình và nhu cầu
là vấn đề cốt tử với doanh nghiệp, vì điều đó ảnh hưởng xuyên suốt quá trình sản xuất
kinh doanh.Vì lí do đó, dự báo doanh thu và nghiên cứu thị trường là vấn đế trọng tâm
trong các hoạt động điều hành.
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của doanh nghiệp là
vấn đề cấp thiết hiện nay. Áp dụng công nghệ thông tin vào việc dự báo và khảo sát
quan hệ khách hàng sẽ làm hoạt động này đạt hiệu quả cao hơn vả về phương diện thời
gian và chi phí, góp phần vào thực hiện doanh nghiệp điện tử và thương mại điện tử.
3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:
+ Các nghiệp vụ trong kế toán bán hàng, marketing sản phẩm
+ Ngôn ngữ lập trình, phần mềm thống kê
+ Chương trình biểu diễn bằng ngôn ngữ tin học
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
Đề tài ở mức nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin vào dự báo doanh thu và
quan hệ khách hàng, làm phương hướng xử lý các yêu cầu ở từng doanh nghiệp cụ thể
theo các yêu cầu cụ thể.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Về khoa học, nghiên cứu hướng con người áp dụng công nghệ thông tin ngày
càng nhiều hơn vào cuộc sống, đặc biệt lĩnh vực kinh tế, để tăng năng suất, giảm chi

1


phí, hướng tới xây dựng các ứng dụng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các yêu cẩu
của kinh tế
Về thực tiễn, áp dụng công nghệ thông tin cho các lĩnh vực, các công việc của
doanh nghiệp đã làm tăng giá trị đầu tư hiệu quả, dần đưa doanh nghiệp hướng đến
đầu tư công nghệ thông tin vào mọi mặt để phát triển doanh nghiệp điện tử.
5. Nội dung nghiên cứu
Bố cục báo cáo gồm 3 chương:
- Cơ sở lý thuyết về dự báo doanh thu và nghiên cứu thị trường
- Ứng dụng thực tế vào doanh nghiệp
- Xây dựng chương trình Demo
Do việc áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế còn gặp nhiều khó khăn và do
kiến thức lý luận cũng như thực tiễn của em còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh
khỏi những sai sót nhất định. Vì vậy, em rất mong được sự đóng góp ý kiến bổ sung từ
Thầy cô và các nhóm nghiên cứu khác để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

2


Chương 1.
TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH CHUỖI TUẦN TỰ
THEO THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO
1.1. Chuỗi tuần tự theo thời gian
1.1.1. Định nghĩa
Chuỗi tuần tự theo thời gian là một chuỗi các gía trị của một đại lượng nào đó
được ghi nhận tuần tự theo thời gian.
Ví dụ:
 Số lượng hàng bán được trong 12 tháng của một công ty.
Các giá trị của chuỗi tuần tự theo thời gian của đại lượng X được ký hiệu X1,
X2, ………, Xt, …. Xn, với Xt, là gía trị quan sát của X ở thời điểm t.
1.1.2. Các thành phần của chuỗi tuần tự theo thời gian
Các nhà thống kê thường chia chuỗi tuần tự theo thời gian ra làm 4 thành phần:
- Thành phần xu hướng dài hạn (long-term trend component)
- Thành phần mùa (Seasonal component)
- Thành phần chu kỳ (Cyclical component)
- Thành phần bất thường (irregular component)
1.1.2.1. Thành phần xu hướng dài hạn
Thành phần này dùng để chỉ xu hướng tăng giảm của đại lượng X trong khoảng
thời gian dài. Về mặt đồ thị thành phần này có thể diễn tả bằng một đường thẳng hay
bằng một đường cong tròn (Smooth curve)

3


1.1.2.2. Thành phần mùa
Thành phần này chỉ sự thay đổi của đại lượng X theo các mùa trong năm (có
thể theo các tháng trong năm)
Ví dụ:
- Lượng tiêu thụ chất đốt sẽ tăng vào mùa đông và sẽ giảm vào mùa hè. Ngược
lại lượng tiêu thụ xăng sẽ tăng vào mùa hè và giảm vào mùa đông.
- Lượng tiêu thụ đồ dùng học tập sẽ tăng vào mùa khai trường

1.1.2.3. Thành phần chu kỳ
Thành phần này chỉ thay đổi của đại lượng X theo chu kỳ. Sự khác biệt của thành
phần này so với thành phần mùa là chu kỳ của nó dài hơn một năm. Để đánh gía thành phần
chu kỳ các gía trị của chuỗi tuần tự theo thời gian sẽ được quan sát hằng năm.
Ví dụ: Lượng dòng chảy đến hồ chứa Trị An từ năm 1959 đến 1985

4


1.1.2.4. Thành phần bất thường
Thành phần này dùng để chỉ những sự thay đổi bất thường của các gía trị trong
chuỗi tuần tự theo thời gian. Sự thay đổi này không thể dự đoán bằng các số liệu kinh
nghiệm trong qúa khứ, về mặt bản chất này không có tính chu kỳ.
1.2. Tổng quan về phân tích và dự báo
1.2.1. Khái niệm
Dự báo đã hình thành từ đầu những năm 60 của thế kỉ 20. Khoa học dự báo với
tư cách một ngành khoa học độc lập có hệ thống lí luận, phương pháp luận và phương
pháp hệ riêng nhằm nâng cao tính hiệu quả của dự báo. Người ta thường nhấn mạnh
rằng một phương pháp tiếp cận hiệu quả đối với dự báo là phần quan trọng trong
hoạch định. Khi các nhà quản trị lên kế hoạch, trong hiện tại họ xác định hướng tương
lai cho các hoạt động mà họ sẽ thực hiện. Bước đầu tiên trong hoạch định là dự báo
hay là ước lượng nhu cầu tương lai cho sản phẩm hoặc dịch vụ và các nguồn lực cần
thiết để sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
Như vậy, dự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra
trong tương lai, trên cơ sở phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được.
Khi tiến hành dự báo ta căn cứ vào việc thu thập xử lý số liệu trong quá khứ và
hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương lai nhờ vào
một số mô hình toán học.
Dự báo có thể là một dự đoán chủ quan hoặc trực giác về tương lai. Nhưng để cho
dự báo được chính xác hơn, người ta cố loại trừ những tính chủ quan của người dự báo.
Ngày nay, dự báo là một nhu cầu không thể thiếu được của mọi hoạt động kinh
tế - xác hội, khoa học - kỹ thuật, được tất cả các ngành khoa học quan tâm nghiên cứu.
1.2.2. Ý nghĩa
- Dùng để dự báo các mức độ tương lai của hiện tượng, qua đó giúp các nhà
quản trị doanh nghiệp chủ động trong việc đề ra các kế hoạch và các quyết định cần
thiết phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quảng bá, quy mô sản xuất,
kênh phân phối sản phẩm, nguồn cung cấp tài chính… và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ
sở vật chất, kỹ thuật cho sự phát triển trong thời gian tới (kế hoạch cung cấp các yếu tố
đầu vào như: lao động, nguyên vật liệu, tư liệu lao động… cũng như các yếu tố đầu ra
dưới dạng sản phẩm vật chất và dịch vụ).

5


- Trong các doanh nghiệp nếu công tác dự báo được thực hiện một cách nghiêm
túc còn tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Dự báo chính xác sẽ giảm bớt mức độ rủi ro cho doanh nghiệp nói riêng và
toàn bộ nền kinh tế nói chung.
- Dự báo chính xác là căn cứ để các nhà hoạch định các chính sách phát triển
kinh tế văn hoá xã hội trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân
- Nhờ có dự báo các chính sách kinh tế, các kế hoạch và chương trình phát triển
kinh tế được xây dựng có cơ sở khoa học và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Nhờ có dự báo thường xuyên và kịp thời, các nhà quản trị doanh nghiệp có
khả năng kịp thời đưa ra những biện pháp điều chỉnh các hoạt động kinh tế của đơn vị
mình nhằm thu được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.
1.2.3. Vai trò
- Dự báo tạo ra lợi thế cạnh tranh
- Công tác dự báo là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của các
doanh nghiệp, trong từng phòng ban như: phòng Kinh doanh hoặc Marketing, phòng
Sản xuất hoặc phòng Nhân sự, phòng Kế toán – tài chính.
1.3. Các loại dự báo
1.3.1. Căn cứ vào độ dài thời gian dự báo
Dự báo có thể phân thành ba loại
- Dự báo dài hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo từ 5 năm trở lên.
Thường dùng để dự báo những mục tiêu, chiến lược về kinh tế chính trị, khoa học kỹ
thuật trong thời gian dài ở tầm vĩ mô.
- Dự báo trung hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo từ 3 đến 5 năm.
Thường phục vụ cho việc xây dựng những kế hoạch trung hạn về kinh tế văn hoá xã
hội… ở tầm vi mô và vĩ mô.
- Dự báo ngắn hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo dưới 3 năm, loại dự
báo này thường dùng để dự báo hoặc lập các kế hoạch kinh tế, văn hoá, xã hội chủ yếu
ở tầm vi mô và vĩ mô trong khoảng thời gian ngắn nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo
kịp thời.
Cách phân loại này chỉ mang tính tương đối tuỳ thuộc vào từng loại hiện tượng
để quy định khoảng cách thời gian cho phù hợp với loại hiện tượng đó: ví dụ trong dự

6


báo kinh tế, dự báo dài hạn là những dự báo có tầm dự báo trên 5 năm, nhưng trong dự
báo thời tiết, khí tượng học chỉ là một tuần. Thang thời gian đối với dự báo kinh tế dài
hơn nhiều so với thang thời gian dự báo thời tiết. Vì vậy, thang thời gian có thể đo
bằng những đơn vị thích hợp ( ví dụ: quý, năm đối với dự báo kinh tế và ngày đối với
dự báo dự báo thời tiết).
1.3.2. Dựa vào các phương pháp dự báo
Dự báo có thể chia thành 3 nhóm
- Dự báo bằng phương pháp chuyên gia: Loại dự báo này được tiến hành trên
cơ sở tổng hợp, xử lý ý kiến của các chuyên gia thông thạo với hiện tượng được
nghiên cứu, từ đó có phương pháp xử lý thích hợp đề ra các dự đoán, các dự đoán này
được cân nhắc và đánh giá chủ quan từ các chuyên gia. Phương pháp này có ưu thế
trong trường hợp dự đoán những hiện tượng hay quá trình bao quát rộng, phức tạp,
chịu sự chi phối của khoa học - kỹ thuật, sự thay đổi của môi trường, thời tiết, chiến
tranh trong khoảng thời gian dài. Một cải tiến của phương pháp Delphi – là phương
pháp dự báo dựa trên cơ sở sử dụng một tập hợp những đánh giá của một nhóm
chuyên gia. Mỗi chuyên gia được hỏi ý kiến và rồi dự báo của họ được trình bày dưới
dạng thống kê tóm tắt. Việc trình bày những ý kiến này được thực hiện một cách gián
tiếp ( không có sự tiếp xúc trực tiếp) để tránh những sự tương tác trong nhóm nhỏ qua
đó tạo nên những sai lệch nhất định trong kết quả dự báo. Sau đó người ta yêu cầu các
chuyên gia duyệt xét lại những dự báo của họ trên cơ sở tóm tắt tất cả các dự báo có
thể có những bổ sung thêm.
- Dự báo theo phương trình hồi quy: Theo phương pháp này, mức độ cần dự báo
phải được xây dựng trên cơ sở xây dựng mô hình hồi quy, mô hình này được xây dựng
phù hợp với đặc điểm và xu thế phát triển của hiện tượng nghiên cứu. Để xây dựng mô
hình hồi quy, đòi hỏi phải có tài liệu về hiện tượng cần dự báo và các hiện tượng có
liên quan. Loại dự báo này thường được sử dụng để dự báo trung hạn và dài hạn ở tầm
vĩ mô.
- Dự báo dựa vào dãy số thời gian: Là dựa trên cơ sở dãy số thời gian phản ánh
sự biến động của hiện tượng ở những thời gian đã qua để xác định mức độ của hiện
tượng trong tương lai.

7


1.3.3. Căn cứ vào nội dung (đối tượng dự báo)
Có thể chia dự báo thành: Dự báo khoa học, dự báo kinh tế, dự báo xã hội, dự
báo tự nhiên, thiên văn học…
- Dự báo khoa học: Là dự kiến, tiên đoán về những sự kiện, hiện tượng, trạng
thái nào đó có thể hay nhất định sẽ xảy ra trong tương lai. Theo nghĩa hẹp hơn, đó là
sự nghiên cứu khoa học về những triển vọng của một hiện tượng nào đó, chủ yếu là
những đánh giá số lượng và chỉ ra khoảng thời gian mà trong đó hiện tượng có thể
diễn ra những biến đổi.
- Dự báo kinh tế: Là khoa học dự báo các hiện tượng kinh tế trong tương lai.
Dự báo kinh tế được coi là giai đoạn trước của công tác xây dựng chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội và dự án kế hoạch dài hạn; không đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, nhưng
chứa đựng những nội dung cần thiết làm căn cứ để xây dựng những nhiệm vụ đó. Dự
báo kinh tế bao trùm sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước có tính đến sự phát
triển của tình hình thế giới và các quan hệ quốc tế. Thường được thực hiện chủ yếu
theo những hướng sau: dân số, nguồn lao động, việc sử dụng và tái sản xuất chúng,
năng suất lao động; tái sản xuất xã hội trước hết là vốn sản xuất cố định: sự phát triển
của cách mạng khoa học – kĩ thuật và công nghệ và khả năng ứng dụng vào kinh tế;
mức sống của nhân dân, sự hình thành các nhu cầu phi sản xuất, động thái và cơ cấu
tiêu dùng, thu nhập của nhân dân; động thái kinh tế quốc dân và sự chuyển dịch cơ
cấu (nhịp độ, tỉ lệ, hiệu quả); sự phát triển các khu vực và ngành kinh tế (khối lượng
động thái, cơ cấu, trình độ kĩ thuật , bộ máy, các mối liên hệ liên ngành); phân vùng
sản xuất, khai thác tài nguyên thiên nhiên và phát triển các vùng kinh tế trong nước,
các mối liên hệ liên vùng; dự báo sự phát triển kinh tế của thế giới kinh tế. Các kết
quả dự báo kinh tế cho phép hiểu rõ đặc điểm của các điều kiện kinh tế - xã hội để
đặt chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát
triển một cách chủ động, đạt hiệu quả cao và vững chắc.
- Dự báo xã hội: Dự báo xã hội là khoa học nghiên cứu những triển vọng cụ thể
của một hiện tượng, một sự biến đổi, một quá trình xã hội, để đưa ra dự báo hay dự
đoán về tình hình diễn biến, phát triển của một xã hội.
- Dự báo tự nhiên, thiên văn học, loại dự báo này thường bao gồm:

8


+ Dự báo thời tiết: Thông báo thời tiết dự kiến trong một thời gian nhất định
trên một vùng nhất định. Trong dự báo thời tiết có dự báo chung, dự báo khu vực, dự
báo địa phương, v.v. Về thời gian, có dự báo thời tiết ngắn (1-3 ngày) và dự báo thời
tiết dài (tới một năm).
+ Dự báo thuỷ văn: Là loại dự báo nhằm tính để xác định trước sự phát triển
các quá trình, hiện tượng thuỷ văn xảy ra ở các sông hồ, dựa trên các tài liệu liên quan
tới khí tượng thuỷ văn. Dự báo thuỷ văn dựa trên sự hiểu biết những quy luật phát
triển của các quá trình, khí tượng thuỷ văn, dự báo sự xuất hiện của hiện tượng hay
yếu tố cần quan tâm. Căn cứ thời gian dự kiến, dự báo thuỷ văn được chia thành dự
báo thuỷ văn hạn ngắn (thời gian không quá 2 ngày), hạn vừa (từ 2 đến 10 ngày); dự
báo thuỷ văn mùa (thời gian dự báo vài tháng); cấp báo thuỷ văn: thông tin khẩn cấp
về hiện tượng thuỷ văn gây nguy hiểm. Theo mục đích dự báo, có các loại: dự báo
thuỷ văn phục vụ thi công, phục vụ vận tải, phục vụ phát điện,v.v. Theo yếu tố dự báo,
có: dự báo lưu lượng lớn nhất, nhỏ nhất, dự báo lũ, v.v.
+ Dự báo địa lý: Là việc nghiên cứu về hướng phát triển của môi trường địa lí
trong tương lai, nhằm đề ra trên cơ sở khoa học những giải pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ
môi trường.
+ Dự báo động đất: Là loại dự báo trước địa điểm và thời gian có khả năng xảy ra
động đất. Động đất không đột nhiên xảy ra mà là một quá trình tích luỹ lâu dài, có thể
hiện ra trước bằng những biến đổi địa chất, những hiện tượng vật lí, những trạng thái sinh
học bất thường ở động vật,.v.v. Việc dự báo thực hiện trên cơ sở nghiên cứu bản đồ phân
vùng động đất và những dấu hiệu báo trước. Cho đến nay, chưa thể dự báo chính xác về
thời gian động đất sẽ xảy ra.
1.4. Các phương pháp dự báo
1.4.1. Phương pháp dự báo định tính
Các phương pháp này dựa trên cơ sở nhận xét của những nhân tố nhân quả, dựa
theo doanh số của từng sản phẩm hay dịch vụ riêng biệt và dựa trên những ý kiến về
các khả năng có liên hệ của những nhân tố nhân quả này trong tương lai (Những phương
pháp này có liên quan đến mức độ phức tạp khác nhau, từ những khảo sát ý kiến được
tiến hành một cách khoa học để nhận biết về các sự kiện tương lai).

9


Ưu điểm : Dễ dàng thực hiện, không đòi hỏi kiến thức về các mô hình toán hoặc
kinh tế lượng, thường được chấp nhận
Nhược điểm: Mang tính chủ quan rất cao, không chuẩn, mất nhiều năm để trở
thành người có khả năng phán đoán đúng. Không có phương pháp hệ thống để đánh giá
và cải thiện mức độ chính xác.
Dưới đây là các dự báo định tính thường dùng:
1.4.1.1. Lấy ý kiến của ban điều hành
Phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở các doanh nghiệp. Khi tiến hành dự
báo, họ lấy ý kiến của các nhà quản trị cấp cao, những người phụ trách các công việc,
các bộ phận quan trọng của doanh nghiệp, và sử dụng các số liệu thống kê về những
chỉ tiêu tổng hợp: doanh số, chi phí, lợi nhuận...Ngoài ra cần lấy thêm ý kiến của các
chuyên gia về marketing, tài chính, sản xuất, kỹ thuật.
Ưu điểm của phương pháp này là: Thu thập được nhiều kinh nghiệm từ nhiều
chuyên gia khác nhau.
Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là có tính chủ quan của các thành viên
và ý kiến của người có chức vụ cao nhất thường chi phối ý kiến của những người khác.
1.4.1.2. Lấy ý kiến của người bán hàng
Ưu điểm của phương pháp này là: Những người bán hàng tiếp xúc thường
xuyên với khách hàng, do đó họ hiểu rõ nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Họ có
thể dự đoán được lượng hàng tiêu thụ tại khu vực mình phụ trách.
Tập hợp ý kiến của nhiều người bán hàng tại nhiều khu vực khác nhau, ta có
được lượng dự báo tổng hợp về nhu cầu đối với loại sản phẩm đang xét.
Nhược điểm của phương pháp này là phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của
người bán hàng. Một số có khuynh hướng lạc quan đánh giá cao lượng hàng bán ra của
mình. Ngược lại, một số khác lại muốn giảm xuống để dễ đạt định mức.
1.4.1.3. Phương pháp chuyên gia (Delphi)
Phương pháp này thu thập ý kiến của các chuyên gia trong hoặc ngoài doanh
nghiệp theo những mẫu câu hỏi được in sẵn và được thực hiện như sau:
- Mỗi chuyên gia được phát một thư yêu cầu trả lời một số câu hỏi phục vụ cho
việc dự báo.

10


- Nhân viên dự báo tập hợp các câu trả lời, sắp xếp chọn lọc và tóm tắt lại các ý
kiến của các chuyên gia.
- Dựa vào bảng tóm tắt này nhân viên dự báo lại tiếp tục nêu ra các câu hỏi để
các chuyên gia trả lời tiếp.
- Tập hợp các ý kiến mới của các chuyên gia. Nếu chưa thỏa mãn thì tiếp tục
quá trình nêu trên cho đến khi đạt yêu cầu dự báo.
Ưu điểm của phương pháp này là tránh được các liên hệ cá nhân với nhau,
không xảy ra va chạm giữa các chuyên gia và họ không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của
một người nào đó có ưu thế trong số người được hỏi ý kiến.
1.4.1.4. Phương pháp điều tra người tiêu dùng
Phương pháp này sẽ thu thập nguồn thông tin từ đối tượng người tiêu dùng về
nhu cầu hiện tại cũng như tương lai. Cuộc điều tra nhu cầu được thực hiện bởi những
nhân viên bán hàng hoặc nhân viên nghiên cứu thị trường. Họ thu thập ý kiến khách
hàng thông qua phiếu điều tra, phỏng vấn trực tiếp hay điện thoại... Cách tiếp cận này
không những giúp cho doanh nghiệp về dự báo nhu cầu mà cả trong việc cải tiến thiết
kế sản phẩm. Phương pháp này mất nhiều thời gian, việc chuẩn bị phức tạp, khó khăn
và tốn kém, có thể không chính xác trong các câu trả lời của người tiêu dùng.
Ưu điểm: Cách tốt nhất để dự báo nhu cầu, sở thích của họ qua dự định mua
sắm của họ, điều tra được thị hiếu của khách hàng để cải tiến sản phẩm.
Nhược điểm: Phù hợp cho các sản phẩm công nghiệp, tính chính xác của dữ liệu.
1.4.2. Phương pháp dự báo định lượng
Mô hình dự báo định lượng dựa trên số liệu quá khứ, những số liệu này giả sử
có liên quan đến tương lai và có thể tìm thấy được. Tất cả các mô hình dự báo theo
định lượng có thể sử dụng thông qua chuỗi thời gian và các giá trị này được quan sát
đo lường các giai đoạn theo từng chuỗi .
Ưu điểm:
- Kết quả dự báo hoàn toàn khách quan
- Có phương pháp đo lường độ chính xác dự báo
- Tốn ít thời gian để tìm ra kết quả dự báo
Nhược điểm:
- Chỉ dự báo tốt trong thời gian ngắn và trung hạn

11


- Không có phương pháp nào có thể đưa đầy đủ những yếu tố bên ngoài có tác
động đến kết quả dự báo vào mô hình.
Tính chính xác của dự báo
Tính chính xác của dự báo đề cập đến độ chênh lệch của dự báo với số liệu thực
tế. Bởi vì dự báo được hình thành trước khi số liệu thực tế xảy ra, vì vậy tính chính xác
của dự báo chỉ có thể đánh giá sau khi thời gian đã qua đi. Nếu dự báo càng gần với số
liệu thực tế, ta nói dự báo có độ chính xác cao và lỗi trong dự báo càng thấp.
Gọi: : giá trị thực tại giai đoạn t
: giá trị dự báo tại giai đoạn t
n: số giai đoạn
Sai số dự báo:

et = -

Nếu một mô hình được đánh giá là tốt thì sai số dự báo phải tương đối nhỏ.
Tiêu chí
1. Sai số trung bình
2. Sai số trung bình tuyệt đối
3. Sai số phần trăm trung bình
4. Sai số phần trăm trung bình tuyệt đối
5. Sai số bình phương trung bình
6. Sai số bình phương trung bình chuẩn
+ Sai số của dự báo:

Công thức tính
ME =
MAE =
MPE = x 100%
MAPE = x 100%
MSE =
RMSE =

+ Sai số dự báo là sự chênh lệch giữa mức độ thực tế và mức độ tính toán theo
mô hình dự báo.
+ Sai số dự báo phụ thuộc vào 03 yếu tố: độ biến thiên của tiêu thức trong thời
kỳ trước, độ dài của thời gian của thời kỳ trước và độ dài của thời kỳ dự đoán.
+ Vấn đề quan trọng nhất trong dự báo bằng ngoại suy hàm xu thế là lựa chọn
hàm xu thế, xác định sai số dự đoán và khoảng dự đoán:
- Công thức tính sai số chuẩn (

y

)
2

� ��
��yi  y �


y 
n p
Trong đó:

y

: Sai số chuẩn

12


: Giá trị tính toán theo hàm xu thế
N: Số các mức độ trong dãy số
P: Số các tham số cần tìm trong mô hình xu thế
Công thức này được dùng để lựa chọn dạng hàm xu thế (so sánh các sai số
chuẩn tính được) sai số nào nhỏ nhất chứng tỏ rằng hàm tương ứng với sai số sẽ xấp xỉ
tốt nhất và được lựa chọn làm hàm xu thế để dự đoán. Thông thường để việc dự đoán
được tiến hành đơn giản ta vẫn chọn hàm xu thế làm hàm tuyến tính.
Công thức tính sai số dự báo:
= δy
Trong đó:
: Sai số của dự báo
n: số lượng các mức độ (n=10)
L: tầm xa của dự báo
: sai số chuẩn
+ Hệ số tương quan
Khái niệm: Hệ số tương quan là chỉ tiêu đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên
hệ tương quan tuyến tính đơn.
Tác dụng:
 Xác định cường độ của mối liên hệ từ đó chọn ra nguyên nhân chủ yếu
hoặc thứ yếu đối với hiện tượng nghiên cứu.
 Xác định chiều hướng cụ thể của mối liên hệ (thuận – nghịch).
 Hệ số tương quan còn dùng trong nhiều trường hợp dự đoán thống kê và
tính sai số của dự đoán
Công thức tính:
Như vậy, dấu của hệ số tương quan r phụ thuộc vào dấu của hệ số b vì phương
sai luôn mang dấu dương.
Các tính chất của hệ số tương quan: Miền xác định: –1 ≤ r ≤ 1.
 r > 0: Mối liên hệ tương quan tuyến tính thuận.
 r < 0: Mối liên hệ tương quan tuyến tính nghịch.
 r = ± 1: Mối liên hệ hàm số hoàn toàn chặt chẽ.
 r = 0: Không có mối liên hệ tương quan tuyến tính giữa x và y.
13


 r càng gần 1: Mối liên hệ càng chặt chẽ (cường độ mối liên hệ).
 r > 0,9: Mối liên hệ rất chặt chẽ.
 0,7 ≤ r ≤0,9: Mối liên hệ tương đối chặt chẽ.
 0,5 ≤ r ≤ 0,7: Mối liên hệ bình thường
 r < 0,5 : Mối liên hệ hết sức lỏng lẻo.
+ Hệ số xác định (): Hệ số xác định dùng để đánh giá sự phù hợp của mô
hình, nó cho biết tỷ lệ % thay đổi của y được giải thích bởi mô hình.
1.5. Giới thiệu về phần mềm Microsoft Excel
1.5.1. Phần mềm Microsoft Excel là gì?
Microsoft Excel là một phần mềm ứng dụng trong bộ phần mềm Microsoft
Office, dùng để tạo, chỉnh sửa, lưu trữ, xử lý dữ liệu theo định dạng bảng tính. Excel
đặc biệt phù hợp với các tính năng yêu cầu xử lý tính toán bằng công thức hay hàm với
các loại dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, Excel cho phép phân tích dữ liệu thông qua các
đối tượng trực quan như bảng biểu (tables) hay biểu đồ (charts).
Cũng như các chương trình bảng tính, bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều
ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và tính toán trên Excel cũng có
nhưng điểm tương tự tuy nhiên Excel có những tính năng ưu việt và có giao diện thân
thiện với người dùng.
Hiện nay Excel được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp nhằm
phục vụ các công trình tính toán thông dụng, bằng các công thức tính toán mà người
sử dụng không cần xây dựng chương trình.

 Các trợ giúp trong việc thực hiện các tác vụ như:
 Tính toán đại số phân tích dữ liệu.
 Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách.
 Truy cập các guồn dữ liệu kác nhau.
 Vẽ đồ thị và các sơ đồ.
 Tự động hóa các công việc bằng các macro.
 Và nhiều ứng dụng khác để chúng ta phân tích nhiều loại hình bài toán khác.
 Workbook và các thành phần:
 Workbook: Trong Excel, một workbook là một tập tin mà trên đó bạn làm
việc (tính toán, vẽ đồ thị, …) và lưu trữ dữ liệu. Vì mỗi workbook có thể chứa nhiều
sheet (bảng tính), do vậy bạn có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan

14


với nhau chỉ trong một tập tin (file). Một workbook chứa rất nhiều worksheet hay
chart sheet tùy thuộc vào bộ nhớ máy tính của bạn.
 Worksheet: Còn gọi tắt là sheet, là nơi lưu trữ và làm việc với dữ liệu, nó
còn được gọi là bảng tính. Một worksheet chứa nhiều ô (cell), các ô được tổ chức
thành các cột và các dòng. Worksheet được chứa trong workbook. Một Worksheet
chứa được 16,384 cột và 1,048,576 dòng (phiên bản cũ chỉ chứa được 256 cột và
65,536 dòng).
 Chart sheet: Cũng là một sheet trong workbook, nhưng nó chỉ chứa một đồ
thị. Một chart sheet rất hữu ích khi bạn muốn xem riêng lẻ từng đồ thị.
 Sheet tabs: Tên của các sheet sẽ thể hiện trên các tab đặt tại góc trái dưới
của cửa sổ workbook. Để di chuyển từ sheet này sang sheet khác ta chỉ việc nhấp
chuột vào tên sheet cần đến trong thanh sheet tab.

Hình 1.1. Sơ đồ phần trong workbook
1.5.2. Một số hình ảnh giao diện của Excel

Hình 1.2. Giao diện chính của Excel
Bảng 1.1. Mô tả một số thành phần giao diện căn bản trong cửa sổ ứng dụng Excel
15


Các thành phần giao diện
The Quick Access toolbar

Mô tả
Đây là thanh công cụ giúp bạn truy xuất
nhanh vào những câu lệnh thường xuyên sử
dụng.
Là thành phần giao diện chứa các nhóm câu

The Ribbon

lệnh và câu lệnh để thực thi tập hợp các tác
vụ. Các câu lệnh này được tổ chức vào thẻ
The Formula Bar

(tab) khác nhau.
Thanh công thức hiển thị nội dung của một ô
dữ liệu được chọn bởi người dùng. Thanh này
cho phép bạn nhập công thức hay cá hàm sử

The task pane

lý số liệu.
Vùng này sẽ xuất hiện tương ứng với một vài
tùy chọn khi bạn thao tác với một câu lệnh
trên thanh ribbon, bạn có thể di chuyển hay

The status bar

thay đổi kích thước của vùng này.
Là vùng hiển thị một số thông tin hữu ích cho
bạn như thanh trượt phóng to/thu nhỏ hay các
trạng thái tùy chỉnh.

Hình 1.3. Các lệnh trong thực đơn Office
Bảng 1.2. Bảng mô tả các tùy chọn trong thẻ File
Các tùy chọn trong thẻ File
Mô tả
Save, Save as, Open, and Cho phép bạn lưu sự thay đổi trong sổ tính, lưu sổ
16


Close

tính với tên file mới ở vị trí bạn muốn, mở sổ tính

Info

cũ hay đóng sổ tính.
Hiển thị tùy chọn bảo vệ sổ tính bằng mật khẩu,
kiểm tra các vấn đề về tính tương thích và khả năng
dễ dàng truy cập, quản lý phiên bản và thiết lập các

Recent

thuộc tính của sổ tính.
Liệt kê các sổ tính được truy cập gần đâyvaf cho
phép bạn tùy chỉnh danh sách các sổ tính đã được

New

mở bằng cách thêm/xóa/sắp xếp.
Hiển thị tùy chọn để tạo sổ tính mới, truy cập vào
các mẫu sổ tính được dùng gần đây, cho phép bạn tự
thiết kế các mẫu sổ tính, tạo sổ tính mới dựa trên sổ
tính đã có trước. Bạn cũng có thể truy cập vào các

Print

mẫu trên trang web Office.com.
Hiển thị tùy chọn ở chế độ xem trước hoặc in, ấn

Share

trang tính.
Cung cấp tùy chọn để lưu sổ tính theo định dạng các
phiên bản, chia sẻ sổ tính qua email hoặc

Help

SharePoint, xuất bản sổ tính trên server.
Truy cập tài nguyên trợ giúp trực tuyến hoặc trợ

Options

giúp ngay trên máy tính của bạn.
Hiển thị hộp thoại Excel Options, cho phép tùy

Exit

chỉnh giao diện Excel.
Thoát khỏi ứng dụng Excel

17


Hình 1.4. Bảng lựa chọn lệnh truy cập nhanh

Hình 1.5. Hộp thoại để chế biến thanh các lệnh truy cập nhanh

18


Hình 1.6. Thanh Ribbon
Thanh ribbon là thành phần giao diện hoàn toàn mới của Excel 2010 so với
Ecxel 2003 và được cải tiến so với phiên bản 2007. Thanh ribbon (đôi khi gọi là thanh
ruy-băng) chứa tất cả các câu lệnh trong Excel, được nhóm lại thành các nhóm lệnh và
đặt trên các thẻ (tab). Thanh ribbon được thiết kế ở vị trí trung tâm của sổ tính Excel
giúp bạn dễ dàng truy cập các câu lệnh.

19


Bảng 1.3. Bảng mô tả một vài thẻ được bố trí trên thanh Ribbon
Các tab trên
thanh ribbon
File

Mô tả
Dùng để hiển thị Backstage, chứa các câu lệnh thông dụng nhất trong
Excel như in ấn, lưu, tạo mới hay chia sẻ sổ tính.

Home

Thực hiện các chức năng đơn giản nhưn định dạng bảng, thêm/sửa style,
thêm các dịnh dạng văn bản cho ô dữ liệu.

InSert

Thêm các dối tượng vào trong sổ tính như bảng, biểu đồ, ký hiệu, các

Page layout

hình minh họa, văn bản liên quan.
Dùng để thiết lập trang tính, thay đổi bố cục, hướng của trang tính và

Formulas

các tùy chọn liên quan.
Tạo các công thức sử dụng các hàm có sẵn trong Excel 2010 và được

Data

phân loại thành các nhóm công thức.
Dùng để kết nối với các nguồn dữ liệu bên ngoài và tải dữ liệu từ các

Review

nguồn đó vào bảng tính Excel.
Cho phép xem lại các trang tính Excel, cung cấp các công cụ như kiểm

View

tra chính tả, dịch,...
Cho phép ẩn/hiện các đường ngăn cách (gridlines) các ô trong trang tính, cung
cấp các công cụ để hiển thị cửa sổ trang tính và cửa sổ ứng dụng Excel.
Với cách bố trí các câu lệnh của Excel một cách logic, bạn không cần phải tốn

nhiều thời gian, công sức tìm câu lệnh thích hợp cho các thao tác dù đơn giản hay
phức tạp.
 Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu)
Khi muốn thực hiện một thao tác nào đó trên đối tượng (ô, vùng, bảng biểu, đồ
thị, hình vẽ…) trong bảng tính, bạn hãy nhấp phải chuột lên đối tượng đó. Lập tức một
thanh thực đơn hiện ra chứa các lệnh thông dụng có thể hiệu chỉnh hay áp dụng cho
đối tượng mà bạn chọn.

20


Hình 1.7. Thực đơn ngữ cảnh
1.5.3. Sử dụng Excel
 Khởi động Excel
Có các cách sau:
Cách 1: Nhấp đôi chuột vào biểu tượng Excel trên màn hình nền (Nếu có) .
Cách 2: Kích chuột vào biểu tượng Excel trên thanh MS Office Shortcut .
Cách 3: Từ Menu Start - Chọn Program - Chọn biểu tượng Microsoft Excel .
Cách 4: Từ Menu Start - Chọn Run - xuất hiện hộp thoại: Nhập tên tập tin
chương trình Excel (kèm theo đường dẫn đầy đủ) ấn OK.
 Thoát khỏi Excel
Có các cách sau:
Cách 1: Chọn lệnh File – Exit.
Cách 2: Kích chuột vào nút Close trên thanh tiêu đề của cửa sổ Excel.
Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4.

21


Chương 2.
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO SAN BẰNG MŨ
2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần TNG Thái Nguyên
2.1.1. Giới thiệu chung
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG (viết tắt là công ty TNG) được
thành lập ngày 22/11/1979, khi đó là Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trên chặng
đường 34 năm xây dựng và phát triển, công ty TNG có một số dấu mốc quan trọng
như sau:
Ngày 2/1/2003: Công ty được cổ phần hóa với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, 100%
là vốn của các cổ đông; từ đó công ty TNG trở thành doanh nghiệp ngoài quốc doanh
thuộc sở hữu tư nhân.
Ngày 22-11-2007: Cổ phiếu TNG được niêm yết trên sàn giao dịch chứng
khoán Hà Nội. Ghi nhận những thành tựu đó, năm 2009 Chủ tịch nước CHXHCN Việt
Nam đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho công ty và cho cá nhân
đồng chí Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thời Huân chương lao động hạng Ba.
Qui mô Công ty: Đến nay TNG có 11 nhà máy may với 181 chuyền may, 2 nhà máy
phụ trợ nhà máy thêu, giặt công nghiệp, sản xuất thùng túi, bao bì carton và nhà máy
sản xuất bông, chần bông. Tổng số lao động là 10600 người. TNG hiện đang sở hữu
khối tài sản gần 1.000 tỉ đồng, mỗi năm doanh thu trên 1200 tỉ đồng, được xếp hạng
“TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” và “TOP 10 doanh nghiệp lớn nhất
nghành dệt may Việt Nam”.
Công ty quản trị doanh nghiệp bằng hệ thống ERP kết nối 12 phân hệ phần
mềm để quản lý xuyên suốt toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty
với thông tin nhanh, kịp thời, chính xác, để gia tăng thêm hiệu quả bền vững.
- Công ty cổ phần TNG luôn đi đầu trong lĩnh vực quản trị bằng việc áp dụng
quản lý theo 9 K bao gồm:
K1: Chỉ tiêu thực hiện doanh số sản xuất
K2: Chỉ tiêu kiểm soát chất lượng
K3: Chỉ tiêu tích lũy nguồn tiền lương
K4: Chỉ tiêu thực hiện giao hàng
K5: Chỉ tiêu tuyển dụng lao động

22


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×