Tải bản đầy đủ

kien thuc 11 can trang bi ÔN TẬP MÔN HÓA 12

ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCLIVESTREAM

CCLIVESTREAM 12
CC01: KIẾN THỨC 11 CẦN TRANG BỊ
KHÓA VIP1: LUYỆN THI THPT QG 2020 (TRỌN BỘ 200K)

Inbox Fanpage

KHÓA VIP2: BÀI GIẢI + VIDEO CCLIVESTREAM (100K)

Hóa học ChinhChem

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có tại website : chinhchem.com

Trang 1


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCLIVESTREAM

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có tại website : chinhchem.com

Trang 2


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

1. Chuyển hóa ancol, andehit, axit.
Câu 1: Ancol n{o sau đ}y khi t|c dụng với CuO nung nóng thu được andehit
A. CH3CH(CH3)CH2OH B. (CH3)3C-OH
C. CH2CH(OH)CH3

CCLIVESTREAM

D.CH3COCH3

Câu 2: Cho dãy chuyển hóa sau :CH3CH2OH  X  Y. Biết dung dịch Y nồng độ 2-5% được dùng
làm gia vị trong nhà bếp. X,Y lần lượt là:
A.C2H4; C2H6
B. CH3COOH; CH3CHO C. CH3COCH3;CH3COOH D. CH3CHO; CH3COOH
Câu 3: Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol A là:
A. ancol bậc 1
B. ancol bậc 2
C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2
D. ancol bậc 3
Câu 4: Ancol nào bị oxi hóa tạo xeton ?
A. propan – 2 – ol .
B. butan – 1 – ol .
C. 2–metyl propan–1–ol .D. propan – 1 – ol .
Câu 5: Ancol bị oxi hóa bởi CuO cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tr|ng gương l{
A. propan–2–ol.
B. etanol.
C. pentan–3–ol.
D. 2–metylpropan–2–ol.
Câu 6 .Ancol n{o dưới đ}y khi bị oxi hoá không hoàn toàn tạo ra xeton
A. Ancol n-butylic
B. ancol sec butylic
C. ancol tert butylic
D. ancol iso butylic
Câu 7. Có bao nhiêu đồng phân ancol mạch hở có cùng CTPT C5H12O khi oxi hoá bằng CuO (to) tạo sản
phẩm có phản ứng tr|ng gương?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 4.
Câu 8: Khi oxi hóa ancol thu được anđehit đơn chức, vậy CTCT của X có dạng:
A. R-OH
B. R-CH(OH)-R’
C. CnH2n+1CH2OH
D. R-CH2-OH
Câu 9: D~y gồm c|c chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic l{
A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.
B. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH.
C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO.
D. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.
3OH
Câu 10: Cho chuỗi phản ứng : C2H6O  X  axit axetic CH
 Y.
CTCT của X, Y lần lượt là
A. CH3CHO, CH3CH2COOH.
B. CH3CHO, CH3COOCH3.
C. CH3CHO, CH2(OH)CH2CHO.
D. CH3CHO, HCOOCH2CH3.
Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên l{ một phương trình phản ứng) :
Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. C|c chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là
A. CH3COOH, CH3OH.
B. C2H4, CH3COOH.
C. C2H5OH, CH3COOH. D. CH3COOH, C2H5OH.
2. Ancol không bền
Câu 12: Cho CH  CH  H2 O  X. Chất X là ?
[O]

[O]

A. CH2=CH-OH
B. CH3CH2OH
C. CH3CHO
D. CH3COOH
Câu 13: Chất n{o sau đ}y khi hidrat hóa thu được xeton
A. eten
B. propin
C. Iso butylic
D. propan-1-ol
Câu 14: Chất n{o sau đ}y khi hidrat hóa thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc.
A. But-2-en
B. Axetilen
C. but-2-in
D. andehit axetic
3. Các chất phản ứng với H2, Br2, Na, AgNO3/NH3, NaHCO3, Cu(OH)2
Câu 15: Cho c|c hợp chất sau :
(a) HOCH2CH2OH.
(b) HOCH2CH2CH2OH. (c) HOCH2CH(OH)CH2OH.
(d) CH3CH(OH)CH2OH. (e) CH3CH2OH.
(f) CH3OCH2CH3.
C|c chất đều t|c dụng được với Na, Cu(OH)2 là
A. (a), (b), (c).
B. (c), (d), (f).
C. (a), (c), (d).
D. (c), (d), (e).
Câu 16: Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt : phenol, axit acrylic, axit axetic bằng một thuốc thử,
người ta dùng thuốc thử
A. dung dịch Na2CO3.
B. CaCO3.
C. dung dịch Br2.
D.dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 17: Để phân biệt axit propionic và axit acrylic ta dùng
A. dung dịch Na2CO3.
B. dung dịch Br2.
C. dung dịch C2H5OH.
D. dung dịch NaOH.
Câu 18: Có thể phân biệt CH3CHO và C2H5OH bằng phản ứng với
Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có tại website : chinhchem.com

Trang 3


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCLIVESTREAM

A. Na.
B. Cu(OH)2/NaOH.
C. AgNO3/NH3.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 19: Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : axit axetic, axit acrylic, axit fomic người ta dùng theo thứ tự
các thuốc thử sau
A. dung dịch Br2/CCl4.
B. dung dịch Br2/H2O.
C. dung dịch Na2CO3.
D. dung dịch AgNO3/NH3 dư.
Câu 20: Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng
A. Na.
B. AgNO3/NH3.
C. CaCO3.
D. NaOH.
Câu 21: Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng
A. AgNO3/NH3
B. CaCO3.
C. Na.
D. Tất cả đều đúng
Câu 22: Cho các chất sau : ancol etylic, đimetyl ete, phenol, andehit axetic, axit propionic. Số chất phản
ứng được với Natri là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 23 : Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3, là:
A. anđehit fomic, axetilen, etilen.
B. anđehit axetic, axetilen, butin-2.
C. anđehit axetic, butin-1, etilen.
D. axit fomic, vinylaxetilen, propin.
Câu 24 : Cho dãy các chất: anđehit axetic, axit fomic, axetilen, axit axetic. Số chất trong d~y có khả
năng tham gia phản ứng tr|ng bạc là
A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Câu 25 : Cho dãy các chất: CH 4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH,, C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen).
Số chất trong d~y phản ứng được với nước brom là
A. 7.
B. 5.
C. 6
D. 4.
Câu 26 : Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong d~y có khả
năng làm mất màu nước brom là
A. 5.
B. 4.
C. 3
D. 2.
Câu 27 : Cho dãy các chất: cumen, stiren, isopren, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu
dung dịch brom là
A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 28 : Cho dãy chất sau: isopren, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic và stiren. Số chất
trong dãy phản ứng được với nước brom là
A. 6.
B. 4.
C. 7
D. 5.
Câu 29 : Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH
(4). Những chất phản ứng ho{n to{n với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm là:
A. (2), (3), (4).
B. (1), (2), (4).
C. (1), (2), (3).
D. (1), (3), (4).
Câu 30 : Dãy gồm các chất đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), tạo ra sản phẩm có khả năng phản
ứng với Na l{:
A. C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH.
B. C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH.
C. CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH.
D. C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH.
Câu 31 : Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có khả năng
tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc t|c Ni, đun nóng) là
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
3. Nhiệt độ sôi
Câu 32: Ch ra thư tư tang dan nhiet đo soi của các chất ?
A. CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH.
C. C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO.
B. CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH.
D. CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO.
Câu 33: Cho cac chat CH3CH2COOH (X) ; CH3COOH ( Y) ; C2H5OH ( Z) ; CH3OCH3 (T). Day gom cac chat
đươc sap xep tang dan theo nhiet đo soi la
A. T, X, Y, Z.
B. T, Z, Y, X.
C. Z, T, Y, X.
D. Y, T, Z, X.
Câu 34: Nhiệt độ sôi của ancol etylic (I), anđehit axetic (II), axit axetic (III) v{ axit propionic (IV) sắp xếp
theo thứ tự giảm dần là
A. IV > I > III > II.
B. IV > III > I > II.
C. II > III > I > IV.
D. I > II > III > IV.

Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có tại website : chinhchem.com

Trang 4


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCLIVESTREAM

Câu 35: Cho các dẫn xuất halogen sau : C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) thứ tự giảm dần
nhiệt độ sôi là
A. (3)>(2)>(4)>(1).
B. (1)>(4)>(2)>(3).
C. (1)>(2)>(3)>(4).
D. (3)>(2)>(1)>(4).
Câu 36: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. CH3CHO.
B. C2H5OH.
C. CH3COOH.
D. C2H6.
Câu 37: Nhiệt độ sôi của mỗi chất tương ứng trong dãy các chất sau đ}y, d~y n{o hợp lý nhất ?
C2H5OH
HCOOH
CH3COOH
A. 118,2oC
78,3oC
100,5oC
B. 118,2oC
100,5oC
78,3oC
o
o
C. 100,5 C
78,3 C
118,2oC
D. 78,3oC
100,5oC
118,2oC
4. Công thức tổng quát hữu cơ
Câu 38: Ancol no mạch hở có công thức tổng quát chính xác nhất là
A. R(OH)m.
B. CnH2n+2Om.
C. CnH2n+1OH.
D. CnH2n+2-m(OH)m.
Câu 39: Công thức tổng quát của anđehit đơn chức mạch hở có 1 liên kết đôi C=C l{:
A. CnH2n+1CHO.
B. CnH2nCHO.
C. CnH2n-1CHO.
D. CnH2n-3CHO.
Câu 40: Trong công thức CxHyOzNt tổng số liên kết  và vòng là:
A. (2x-y + t+2)/2.
B. (2x-y + t+2).
C. (2x-y - t+2)/2.
D. (2x-y + z + t+2)/2.
Câu 41: Một axit cacboxylic có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (COOH)m. Các giá trị n, a, m lần lượt
được x|c định là
A. n > 0, a  0, m  1. B. n  0, a  0, m  1. C. n > 0, a > 0, m > 1.
D. n  0, a > 0, m 
Câu 42: A la axit no hơ, cong thưc CxHyOz. Ch ra moi lien he đung
A. y = 2x-z +2.
B. y = 2x + z-2.
C. y = 2x.
D. y = 2x-z.
Câu 43: A la axit cacboxylic mach hơ, chưa no ( noi đoi C=C), cong thưc CxHyOz. Ch ra moi lien he đung
A. y = 2x.
B. y = 2x + 2-z.
C. y = 2x-z.
D. y = 2x + z-2.
Câu 44: Axit không no, đơn chức có một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon có công thức phù hợp là
A. CnH2n+1-2kCOOH ( n  2).
B. RCOOH.
C. CnH2n-1COOH ( n  2).
D. CnH2n+1COOH ( n  1).

ĐÁP ÁN CC00: KIẾN THỨC 11 CẦN TRANG BỊ
1A

2D

3A

4A

5B

6B

7D

8D

9C

10B

11C

12C

13B

14B

15C

16C

17B

18D

19B

20B

21D

22B

23D

24B

25D

26D

27D

28B

29B

30B

31D

32A

33B

34B

35A

36C

37D

38D

39C

40A

41B

42A

43C

44C

Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có tại website : chinhchem.com

Trang 5


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCLIVESTREAM

BẢNG DÃY CHẤT PHẢN ỨNG
Chất có phản ứng
Anđehit
HCOOR

Phương trình tổng quát
R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3
Đặc biệt: CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH4NO3
R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3x NH3 + xH2O → R(COONH4)x + 2xNH4NO3 + 2xAg
HCOOR + 2AgNO3 + 3 NH3 + H2O → NH4OCOOR + 2NH4NO3 + 2Ag

Glucôzơ

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Mantozơ
Hidrocacbon
không no ( Xiclo
propan , Anken,
Ankin, Ankađien,
Stiren)
Anđehit

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Ank – 1- in
AgNO3/NH3

dd Br2

HCOOR
Glucozơ
Mantozơ
phenol
Anilin
Dẫn xuất halogen

NaOH

Cu(OH)2
nhiệt độ
thường

Cu(OH)2
nhiệt độ cao

H2

Phenol
Axit cacboxylic
Este
Muối của amin
Aminoaxit
Ancol đa -OH kề
(etylenglicol;
glixeron )
Glucozơ
Fructozơ
Saccarozơ
Mantozơ
Axit cacboxylic
TriPeptit trở lên
Protein
anđehit
Glucôzơ
Mantozơ
HCOOR
Hidrocacbon, gốc
không no ( Xiclo
propan , Anken,
Ankin, Ankađien,
Stiren)
Anđehit
Xeton
glucozơ
Fructozơ
saccarozơ
mantozơ

CnH2n-2 + 2Br2  CnH2n-2Br4 ; CnH2n + Br2  CnH2nBr2
C6H5CH=CH2 + Br2  C6H5CHBr-CH2Br
RCHO + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr
HCOOR + Br2 + H2O  HOOC-OR + 2HBr
Đặc biệt : HCOOH + Br2  CO2 + 2HBr (trong nước)
2Br2 + H2O + HCHO → CO2 + 4HBr
RCHO + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr
RCHO + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr
C6H5OH + 3Br2 -> C6H2Br3-OH + 3HBr
C6H5NH2 + 3Br2 -> C6H2Br3-NH2 + 3HBr
R-X + NaOH → ROH + NaX
Chú ý: R : gốc ankyl (gốc hidrocacbon no) phản ứng khi đun nóng
R : dẫn xuất alyl (dạng CH2=CH-CH2-):không cần đun nóng
R : dẫn xuất vinyl(dang CH2=CH-),phenyl (C6H5-) không phản ứng.
C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
R-COOH + NaOH → R-COONa + H2O
RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH
R-NH3Cl + NaOH → R-NH2 + NaCl + H2O
H2N-R-COOH + NaOH → H2N-R-RCOONa + H2O
Tạo dung dịch Phức xanh
Tạo dung dịch Phức xanh
Tạo dung dịch Phức xanh
Tạo dung dịch Phức xanh
Tạo dung dịch Phức xanh
2RCOOH + Cu(OH)2 → (RCOO)2Cu + 2H2O
Trong môi trường kiềm, peptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím
phản ứng màu biure với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím
Kết tủa đỏ gạch Cu2O
Kết tủa đỏ gạch Cu2O
Kết tủa đỏ gạch Cu2O
Kết tủa đỏ gạch Cu2O
CnH2n-2 + 2H2  CnH2n+2 ; CnH2n + H2  CnH2n+2
C6H5CH=CH2 + H2  C6H5CH2-CH3
RCHO + H2 → RCH2OH
RCOR' + H2 → RCH(OH)R'
Tạo ancol no đa chức
Tạo ancol no đa chức
Tạo ancol no đa chức
Tạo ancol no đa chức

Chi tiết khóa học - lịch live - tài liệu live có tại website : chinhchem.com

Trang 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×