Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHƯƠNG ESTE LIPIT 2020 HÓA HỌC 12

ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

CC01 : LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ESTE
Đăng ký tại website

Tham gia CCClass

Nhận CCpassword

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 1


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 2


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 3


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 4


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 5


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG
1. Định nghĩa
Câu 1 : Hợp chất n{o sau đ}y l{ este?
A. CH3COOH.
B. CH3CHO.
Câu 2: Chất n{o sau đ}y không phải là este ?
A. HCOOC6H5
B.HCOOCH3
Câu 3: Chất n{o sau đ}y l{ este?
A. CH3CHO.
B. C2H5OCH3.
Câu 4: Chất n{o sau đ}y thuộc loại este?
A. C2H5OH
B. CH3COONH3CH3

C. CH3COOCH3.
D. CH3COCH3.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc]
C.CH3COOH

D.CH3COOCH3

C. CH3COOC2H5.
D. CH3COOH.
[KSCL Lần 1/2019- Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh]
C. CH3COONa
D. CH3COOCH=CH2
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Cẩm Xuyên, H{ Tĩnh]

Câu 5: Chất n{o sau đ}y không phải là este ?
A.HCOOCH3
B.C2H5OC2H5
C.CH3COOCH3
D.C3H5(COOCH3)3
Câu 6: Hợp chất sau đ}y l{ este:
A.C3H5(OCOCH=CH2)3 B. C2H5COOC2H5
C. CH3OCOCH3
D. tất cả đều đúng
Câu 7: Trong các chất sau chất nào không phải là este
A. CH3COOC2H5
B. HCOOC3H7
C. CH3COOCH(CH3)2
D. CH3-O–C2H4–O–CH3
Câu 8: Cho dãy các chất sau đ}y: CH3COOH; C2H5OH; CH3COOCH3; CH2=CHCOOCH3; HCOOCH3; CH3CHO;
CH3COOCH=CH2. Số este trong các chất trên là
A. 3.
B. 4.
C. 7.
D. 5.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- TTLT ĐH Diệu Hiền]
Câu 9: Cho các chất có CTCT sau đ}y: (1)CH3CH2COOCH3 ; (2)CH3OCOCH3; (3)HCOOC2H5 ; (4)CH3COOH;
(5)CH3CH2COOCH3 ; (6) HOOCCH2CH2OH (7)CH3OOC-COOC2H5. Những chất thuộc loại este là:
A. (1),(2),(3),(4),(5),(6) B. (1), (2), (3), (5), (7). C. (1), (2), (4), (6), (7). D. (1), (2), (3), (6), (7).
Câu 10: Trong công thức của este RCOOR', Phát biểu n{o sau đ}y đúng ?
A. R phải là gốc hidrocacbon.
B. R' có thể là nguyên tử H hoặc gốc hidrocacbon.
C. R có thể là nguyên tử H hoặc gốc hidrocacbon. D. RCOOR' và R'COOR là 2 cách viết của cùng 1 este.
Câu 11 : Hãy chọn định nghĩa đúng trong c|c định nghĩa sau
A. Este là những hợp chất hữu cơ trong ph}n tử có nhóm chức –COO- liên kết với các gốc R v{ R’
B. Este là hợp chất sinh ra khi thế nhóm –OH trong nhóm COOH của phân tử axit bằng nhóm OR'.
C. Este là hợp chất sinh ra khi thế H trong nhóm COOH của phân tử axit bằng nhóm R'.
D. Este là hợp chất sinh ra khi cho axit tác dụng với ancol.
2. Phân loại
Câu 12: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là
A. CnH2n+2O , n ≥2.
B. CnH2nO2 , n ≥ 2.
C. CnH2nO2 , n ≥ 1 .
D. CnH2nO , n ≥ 2.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]
Câu 13: Công thức tổng quát của este tạo ra từ ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no
có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là?
A. CnH2n+1O2
B. CnH2n-2O2
C. CnH2n+2O2
D. CnH2nO2
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh]
Câu 14: Công thức phân tử n{o sau đ}y l{ của este no, đơn chức, mạch hở?
A. C4H10O2.
B. C4H8O2.
C. C4H6O4.
D. C4H6O2
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc]
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 6


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

Câu 15: Chất n{o sau đ}y l{ este no, đơn chức, mạch hở ?
A. HCOOC2H5
B. CH3COOC6H5
C. CH3COOCH=CH2
D. (HCOO)2C2H4
[Thi thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Liên Sơn, Vĩnh Phúc]
Câu 16. [703299]: Cho este no, mạch hở có công thức CnHmO6. Quan hệ giữa n với m là
A. m = 2n.
B. m = 2n + 1.
C. m = 2n – 2.
D. m = 2n – 4
[Thi Thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Nguyễn Khuyến, HCM]
Câu 17: Este mạch hở có công thức tổng quát là?
A. CnH2n+2-2a-2bO2b.
B.CnH2n - 2O2.
C.CnH2n + 2-2bO2b.
D.CnH2nO2.
Câu 18: CTPT của este X mạch hở là C4H6O2 . X thuộc loại este:
A. No, đa chức
B. Không no, có hai nối đôi C=C, đơn chức
C. No, đơn chúc
D. Không no, có một nối đôi C=C, đơn chức
Câu 19: Este được tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có công thức n{o sau đ}y
A. CnH2n+1COOCmH2m+1 B. CnH2n-1COOCmH2m-1 C. B. CnH2n-1COOCmH2m+1 D. CnH2n+11COOCmH2m-1
Câu 20 : CTTQ của este no đơn chức CnH2n+1COOCmH2m+1. Giá trị của m, n lần lượt là:
A. n  0, m  1
B. n  0, m  0
C. n  1, m  1
D. n  1, m  0
3. Viết đồng phân
Câu 21: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc]
Câu 22: Số este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
A. 6.
B. 3.
C. 2
D. 4.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương]
Câu 23: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được
với dung dịch NaOH?
A.5
B.3
C.4
D.6
Câu 24: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung
dịch NaOH nhưng không t|c dụng được với Na là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 25: C3H6O2 có bao nhiêu đồng ph}n đơn chức mạch hở?
A.4
B.5
C.6
D.3.
Câu 26: Với công thức phân tử C3H4O2 có số đồng phân tác dụng được với NaOH là:
A. 5
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 27: Số đồng phân este tối đa của este có CTPT C4H6O2 là:
A. 4
B. 3
C. 6
D. 5
Câu 28: Số đồng phân cấu tạo của este có công thức phân tử C8H8O2 là
A. 6.
B. 8.
C. 5
D. 7
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc]
4. Danh pháp
Câu 29: Hợp chất hữu cơ có tên gọi metyl fomat có CTCT là :
A. CH3COOCH3
B. HCOOCH3
C. CH3COOC2H5
D. C2H5COOCH3
[KSCL Lần 1/2019- THPT Trần Hưng Đạo, Vĩnh Phúc]
Câu 30. : Hợp chất CH2=CHCOOCH3 có tên là
A. vinyl axetat.
B. metyl propionat.
C. metyl acrylat.
D. metyl axetat.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM]
Câu 31: Este C2H5COOC2H5 có tên gọi là
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 7


ChinhChem
A. etyl fomat.

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

B. vinyl propionat.

C. etyl propionat.
D. etyl axetat.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc]
Câu 32.: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH=CH2. Tên gọi của X là:
A. Etyl axetat.
B. Vinyl acrylat.
C. Vinyl metacrylat.
D. Propyl metacrylat.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Lào Cai]
Câu 33: Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:
A. CH3COOCH=CH2
B. CH3COOCH2-CH3
C. CH2=CH-COOCH3
D. CH3COOCH3
[Thi thử THPT QG Lần 2/2018- THPT Triệu Sơn, Thanh Hóa]
Câu 34: Tên gọi của CH3COOCH2CH3 là
A. etyl axetat.
B. metyl propionat.
C. propyl axetat.
D. metyl axetat.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa]
Câu 35: Este metyl acrylat có công thức là
A. CH3COOCH=CH2.
B. HCOOCH3.
C. CH2=CHCOOCH3.
D. CH3COOCH3.
[Thi thử THPT QG Lần 2/2018- Chuyên Hưng Yên]
Câu 36: Metyl axetat là tên gọi của chất có công thức cấu tạo là
A. C2H5COOCH3
B. CH3COOCH3
C. HCOOCH3.
D. HCOOC2H5
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương]
Câu 37: [717981]: Etyl axetat có công thức hoá học là:
A. C2H3COOCH3
B. CH3COOC2H5.
C. CH3COOC2H3.
D. C2H5COOCH3.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Liên Sơn, Vĩnh Phúc]
Câu 38: [711432]: Hợp chất X có công thức cấu tạo. CH3CH2COOCH2CH3. Tên gọi của X là
A. etyl axetat.
B. metyl axetat.
C. etyl propionat.
D. propyl axetat
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang]
Câu 39: Etyl butirat l{ este có mùi thơm của dưa. Công thưc của etyl butirat là
A. CH3(CH2)2COOC2H5. B. (CH3)2CHCOOC2H5. C. C2H5COOCH3.
D. CH3(CH2)2COOCH3.
[Khảo sát chất lượng Lần 3/2019- THPT Nguyễn Viết Xu}n, Vĩnh Phúc]
Câu 40: X có công thức cấu tạo CH2 = CH - COOCH3. Tên goi của X là:
A. vinyl axetat.
B. metyl acrylat.
C. metyl fomat.
D. metyl axetat.
[KSCL Lần 1/2019- Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh]
Câu 41. Chất X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH2C6H5. Tên gọi của X là
A. Etyl axetat.
B. Benzyl acrylat.
C. Vinyl metacrylat.
D. Propyl metacrylat
Câu 42: Este etyl axetat có công thức phân tử là
A. C4H6O2.
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C5H10O2
[Thi thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc]
Câu 43: Tên của este có CTCT CH3COOCH3 là :
A. etyl axetat
B. metyl axetat
C. metyl fomiat
D. vinyl fomiat.
[KSCL Lần 1/2019- THPT Trần Hưng Đạo, Vĩnh Phúc]
Câu 44: Este metyl acrilat có công thức là
A. CH3COOCH3.
B. CH3COOCH=CH2.
C. CH2=CHCOOCH3.
D. HCOOCH3
Câu 45: Cho este có công thức cấu tạo : CH2 = C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este đó l{
A. Metyl acrylat.
B. Metyl metacrylat.
C. Metyl metacrylic.
D. Metyl acrylic
Câu 46: Một học sinh gọi tên c|c este như sau :
(1) HCOOC2H5
: etyl fomat
(2) CH3COOCH = CH2
: vinyl axetat
(3) CH2 = C (CH3) – COOCH3
: metyl metacrylic
(4) C6H5COOCH3
: metyl benzoat
(5) CH3COOC6H5
: benzyl axetat
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 8


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

Các tên gọi không đúng l{ :
A. 3, 5
B. 3, 4
C. 2, 3
D. 1, 2, 5.
Câu 47: Hợp chất X có CTCT: CH3O-CO-CH2CH3 . Tên gọi của X là :
A. Metyl propionat
B. Metyl axetat
C. etyl axetat
D. Propyl axetat.
Câu 48: Hợp chất có CTCT: CH3  CH2  COO  CH  CH3 . Tên gọi của hợp chất là:
|
CH3
A. etyl isopropyl propionat
C. isopropyl axetat.
B. isopropyl propionic
D. isopropyl propionat.
Câu 49 : Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín, công thức cấu tạo của este này là
A. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.
B. C2H5COOCH2CH2CH(CH3)2.
C. CH3COOCH3.
D. CH3COOCH(CH3)2
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Sở GD-ĐT H{ Nội]
Câu 50: Isoamyl axetat là este có mùi chuối chín. Công thức phân tử este đó l{
A. C4H8O2.
B. C5H10O2.
C. C7H14O2.
D. C6H12O2.
[Thi thử THPT QG Lần 2/2019- Chuyên Quang Trung, Bình Phước]
Câu 51. Etyl isovalerat l{ este có mùi thơm của táo. Công thức cấu tạo thu gọn của etyl isovalerat là
A. CH3-CH2-CH2-CH2-COO-C2H5.
B. (CH3)2CH-COO-C2H5.
C. (CH3)2CH-CH2-COO-C2H5.
D. C2H3-COO-CH2-CH2-CH(CH3)2.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Chuyên KHTN]
Câu 52: Etyl fomat là chất có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp
thực phẩm, có phân tử khối là
A.60.
B.68.
C.88.
D.74.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương]
Câu 53: [719707]: Etyl axetat chủ yếu được dùng làm dung môi cho các phản ứng hóa học, cũng như để
thực hiện công việc chiết các hóa chất khác. Công thức của etyl axetat là
A. C2H5COOC2H5.
B. HCOOC2H5.
C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOC2H5.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên ĐHSP H{ Nội]
5. Tính chất vật lý
Câu 54: : Tính chất vật lí n{o sau đ}y không phải của este?
A. dễ bay hơi.
B. có mùi thơm.
C. tan tốt trong nước.
D. nhẹ hơn nước.
[Thi Thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc]
Câu 55: : Đặc tính n{o sau đ}y l{ của este?
A. Tan tốt trong nước.
B. Không bị thủy phân.
C. Hầu như không tan trong nước.
D. C|c este đều không có mùi thơm
[Thi Thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Đội Cấn, Vĩnh Phúc]
Câu 56: : Tỉ khối hơi của một este no, đơn chức X so với hiđro l{ 37. Công thức phân tử của X là
A. C2H4O2.
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C5H10O2.
[Thi Thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Tỉnh Gia 2, Thanh Hóa]
Câu 57: Este n{o sau đ}y có mùi chuối chín?
A. Etyl fomat
B. Benzyl axetat
C. Isoamyl axetat
D. Etyl butirat
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh]
Câu 58: Một số este được dung l{m hương liệu , mĩ phẩm, bột giặt, là nhờ các este
A.Là chất lỏng dễ bay hơi
B.Có mùi thơm,an to{n với người
C.Có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng
D.Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên
Câu 59: Este n{o dưới đ}y có tỉ khối hơi so với oxi là 1,875 :
A. êtyl axetat.
B. metyl fomat.
C. vinyl acrylat
D. Phenyl propionat
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 9


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

Câu 60: Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong các chất sau là:
A. CH3COOH
B. C4H9OH
C. C3H7COOH
D. CH3COOC2H5.
Câu 61 : Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?
A. CH3COOC2H5
B. C4H9OH.
C. C6H5OH
D. C3H7COOH.
Câu 62. [424318]: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. HCOOCH3.
B. CH3COOH.
C. C2H5OH.
D. CH3CHO.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM]
Câu 63. Trong bốn chất: ancol etylic, axit axetic, anđehit axetic, metyl fomat, chất có nhiệt độ sôi cao nhất

A. anđehit axetic.
B. metyl fomat.
C. axit axetic.
D. ancol etylic.
Câu 64: Sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đ}y:
A. HCOOCH3 < HCOOH < CH3OH
B. HCOOCH3 < CH3OH < HCOOH
C. HCOOH < CH3OH < HCOOCH3
D. CH3OH < HCOOCH3 < HCOOH
Câu 65: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:
A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.
B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.
C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.
D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH
Câu 66: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là:
A. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
B. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.
C. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO
D. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO
Câu 67: Sắp xếp các chất sau theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi:
(1) C3H7COOH
(2) CH3COOC2H5
(3) C2H5CH2CH2OH
A. (1), (2), (3).
B. (2), (3), (1).
C. (1), (3), (2).
D. (3), (2), (1).
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương]
Câu 68: Sắp xếp các chất sau đ}y theo giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH
(3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)
A. (3)>(5)>(1)>(2)>(4)
B. (3)>(1)>(5)>(4)>(2)
C. (1 )>(3)>(4)>(5)>(2)
D. (3)>(1)>(4)>(5)>(2)
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc]
Câu 69: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) v{ đimetyl ete (T). D~y
gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
A. T, Z, Y, X.
B. Z, T, Y, X.
C. T, X, Y, Z.
D. Y, T, X, Z
Câu 70. Cho các chất sau C2H6(1); C2H5OH(2); CH3COOH(3); CH3COOC2H5(4). Trật tự tăng dần nhiệt độ
sôi các chất (trái sang phải như sau)
A. 1, 2, 3, 4
B. 2, 1, 3, 4
C. 1, 4, 2, 3
D. 4, 1, 2, 3
Câu 71. Cho các chất sau:CH3COOH, C2H5COOH, CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH
Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất trên là:
A. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH3, C2H5COOH
B. CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH, CH3COOH, C2H5COOH.
C. CH3COOH, CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH, C2H5COOH
D. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH3, C2H5COOH
6. Tính chất hóa học
Câu 72 : Phản ứng đặc trưng của este là:
A. Phản ứng cộng.
B. Phản ứng thế.
C. Phản ứng cháy.
D. Phản ứng thủy phân.
Câu 73: Thủy ph}n este trong môi trường kiềm, đun nóng gọi là
A. xà phòng hóa
B. hidro hóa
C. tráng bạc.
D. hiđrat ho|
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương]
Câu 74. : Thủy ph}n este no đơn chức n{o sau đ}y thu được ancol metylic?
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 10


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

A. CH2=CHCOOCH3.

B.CH3COOCH=CH2.
C. CH3COOCH3.
D.CH3COOC2H5.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến, HCM]
Câu 75. Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Công thức cấu tạo của
X là
A. C2H5COOC2H5.
B. CH3COOC2H5.
C. CH3COOCH3.
D. C2H5COOCH3
[Đề tập huấn thi THPTQG/2019- Sở GD&ĐT Bắc Ninh]
Câu 76 : Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra c|c sản phẩm là
A. CH3COONa và CH3COOH.
B. CH3COONa và CH3OH.
C. CH3COOH và CH3ONa.
D. CH3OH và CH3COOH.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đồng Hậu, Vĩnh Phúc]
Câu 77: Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra c|c sản phẩm là
A. C2H5COONa và CH3OH.
B. C2H5OH và CH3COOH.
C. CH3COOH và C2H5ONa.
D. CH3COONa và C2H5OH.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc]
Câu 78. Xà phòng hóa CH3COOC2H5 trong dd KOH đun nóng, thu được muối có công thức là
A. C2H5OK.
B. HCOOK.
C. CH3COOK.
D. C2H5COOK.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Lương T{i 2, Bắc Ninh]
Câu 79: [711829]: Este n{o sau đ}y có phản ứng tráng bạc?
A. CH3COOCH2CH3.
B. CH2=CHCOOCH3
C. HCOOCH3
D. CH3COOCH3
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chu Văn An, Vĩnh Phúc]
Câu 80: Este nào có khả năng tham gia phản ứng tr|ng gương?
A. HCOOCH3
B. CH3COOCH3
C. C2H5COOCH3
D. CH3COOC2H5
[KSCL Lần 1/2019- THPT Trần Hưng Đạo, Vĩnh Phúc]
Câu 81 : Thủy phân este nào sau đ}y, sản phẩm thu được đều tham gia phản ứng tráng bạc?
A. HCOOCH=CH2.
B. HCOOCH2CH=CH2.
C. HCOOCH3.
D. CH2=CHCOOCH=CH2.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang]
Câu 82: Chất n{o sau đ}y khả năng tham gia phản ứng tr|ng gương:
A. C6H5OH
B. CH3COCH3
C. HCOOC2H5
D. CH3COOH
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]
Câu 83.: Este n{o sau đ}y có phản ứng với dung dịch Br2?
A. Etyl axetat.
B. Metyl propionat.
C. Metyl axetat.
D. Metyl acrylat
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Liên kết 5 trường Hải Phòng]
Câu 84. Este n{o sau đ}y có phản ứng tráng bạc?
A. CH3COOCH2CH3.
B. CH2=CHCOOCH3.
C. HCOOCH3.
D. CH3COOCH3
[Đề minh họa THPT QG năm 2018 - Bộ Giáo Dục]
Câu 85:Este C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra ancol etylic. Công thức cấu tạo của este đó l{:
A.HCOOC3H5.
B.HCOOC3H7.
C.CH3COOC2H5.
D.C2H5COOCH3.
[Thi thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Liên Sơn, Vĩnh Phúc]
Câu 86. : Thủy phân este X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được natri axetat và ancol etylic. Công
thức của X là
A. HCOOC2H5.
B. CH3COOC2H5.
C. CH3COOCH3.
D. CH3COOC2H3.
[Thi Thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh]
Câu 87: Đun nóng este CH3COOC6H5 với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ l{
A. CH3COOH và C6H5ONa.
B. CH3COOH và C6H5OH.
C. CH3OH và C6H5ONa.
D. CH3COONa và C6H5ONa.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 11


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

Câu 88: Este nào thủy ph}n trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều tham gia phản ứng tráng
bạc?
A. CH3COOCH3
B. HCOOCH2-CH=CH2
C. CH3COOCH=CH2
D. HCOOCH=CH-CH3.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đồng Hậu, Vĩnh Phúc]
Câu 89. Thủy phân este X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được natri axetat và metanol. X là
A. HCOOC2H5.
B. CH3COOC2H5.
C. CH3COOCH3.
D. HCOOCH3
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên KHTN Hà Nội]
Câu 90: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có
công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là
A. CH3COOC2H5.
B. HCOOC3H7.
C. C2H5COOCH3.
D. C2H5COOC2H5
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc]
Câu 91: Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công
thức phân tử C3H3O2Na. Chất X có tên là
A. metyl acrylat.
B. metyl metacrylat.
C. metyl axetat.
D. etyl acrylat
[Thi Thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Nguyễn Khuyến, HCM]
Câu 92. Đun nóng este CH3COOC6H4CH3 với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ l{
A. CH3COOH và C6H5ONa
B. CH3COOH và C6H5OH
C. CH3OH và C6H5ONa
D. CH3COONa và CH3-C6H4ONa
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]
Câu 93 : Este HCOOCH=CH2 không phản ứng với
A. Dung dịch AgNO3/NH3.
B. Na kim loại.
o
C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, t ).
D. Nước Brom.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM]
Câu 94: Thủy ph}n ho{n to{n este X trong môi trường axit thu được axit axetic v{ axetanđehit. Công thức
phân tử của X là
A. C3H4O2.
B. C4H8O2.
C. C4H6O2.
D. C5H8O2
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh]
Câu 95: Thủy ph}n ho{n to{n este X (trong môi trường axit) thu được hai sản phẩm đều tham gia phản
ứng tráng bạc. Công thức phân tử phù hợp với X có thể là
A. C2H6O2.
B. C3H4O2.
C. C2H4O2.
D. C3H6O2.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Mai Anh Tuấn, Thanh Hóa]
Câu 96. Thủy phân este X (C4H6O2) trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức của X là
A. HCOOC(CH3)=CH2.
B. HCOOCH2CH=CH3.
C. CH3COOCH=CH2.
D. CH2=CHCOOCH3.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM]
Câu 97. Xà phòng hóa hoàn toàn CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH thu được muối n{o sau đ}y?
A. CH3COONa.
B. HCOONa.
C. CH3ONa.
D. C2H5COONa
[Thi thử THPT QG Lần 1/2019- Liên kết 5 trường THPT Hải Phòng]
Câu 98: Etyl axetat không tác dụng với?
A. dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.
B. O2, t0.
C. H2 (Ni,t0).
D. H2O (xúc tác H2SO4 lo~ng, đun nóng).
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh]
Câu 99. Khi thủy ph}n vinyl axetat trong môi trường axit thu được chất gì?
A. Axit axetic v{ anđehit axetic
B. Axit axetic và ancol vinylic
C. Axit axetic và ancol etylic
D. Axetat và ancol vinylic
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Bình Xuyên, Vĩnh Phúc]
Câu 100. Polime n{o sau đ}y được dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ?
A. Poli (metyl metacrylat).
B. Poliacrilonitrin.
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 12


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

C. Polistiren.

D. Poli (etylen terephtalat).
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- Sở GDĐT Bình Thuận]
Câu 101: Thuốc thử dùng để phân biệt metyl axetat và etyl acrylat là
A. dung dịch HCl.
B. quỳ tím.
C. dung dịch NaOH.
D. nước Br2
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh]
Câu 102: Este n{o sau đ}y khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?
A. C6H5COOC6H5.
B. CH3COOC6H5.
C. CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3.
D. C2H5OOC–COOC2H5
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Xu}n Hòa, Vĩnh Phúc]
Câu 103 : Chất n{o sau đ}y phản ứng với dung dịch NaOH thu được hai muối?
A. CH3COOCH=CH2.
B. C6H5COOCH3.
C. CH3COOC6H5
D. CH3OOCCOOCH3.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM]
Câu 104: Este n{o sau đ}y t|c dụng với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2?
A. C2H5COOCH3.
B. C6H5COOCH3.
C. CH3COOC6H5.
D. HCOOCH3
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Đồng Hậu, Vĩnh Phúc]
Câu 105 : Thủy ph}n este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X v{ Y (MX < MY). Bằng một
phản ứng có thể chuyển hóa X thành Y. Chất Z không thể là
A. vinyl axetat.
B. metyl axetat.
C. etyl axetat.
D. metyl propionat
Câu 106: Cho các chất sau: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy
có phản ứng tráng bạc là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6
[Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương]
Câu 107: Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là
A. glixerol, glyxin, anilin.
B. etanol, fructozơ, metylamin.
C. metyl axetat, glucozơ, etanol.
D. metyl axetat, phenol, axit axetic
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đồng Hậu, Vĩnh Phúc]
Câu 108: Đốt ch|y ho{n to{n este n{o sau đ}y thu được số mol CO2 bằng số mol H2O?
A. CH3OOCCOOCH3.
B. C2H5COOCH3.
C. C6H5COOCH3.
D. CH2=CHCOOCH3
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM]
Câu 109: Đốt cháy hoàn toàn một este thu được số mol CO2 và H2O theo tỉ lệ 1:1. Este đó thuộc loại nào
sau đ}y?
A. Este không no 1 LK đôi, đơn chức mạch hở.
B. Este no, đơn chức mạch hở.
C. Este đơn chức.
D. Este no, 2 chức mạch hở
[Thi thử THPT QG Lần 2/2018- THPT Triệu Sơn, Thanh Hóa]
Câu 110: X là chất lỏng không m{u v{ không l{m đổi màu phenolphtalein. X tác dụng với NaOH nhưng
không tác dụng với Na. X có phản ứng tr|ng gương. Vậy X có thể là:
A. HCOOCH3
B. HCHO
C. HCOOH
D. HCOONa
Câu 111: Cho lần lượt c|c đồng phân, mạch hở, có cùng CTPT C2H4O2 lần lượt tác dụng với : Na, NaOH,
NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5.
Câu 112: Đun nóng este đơn chức X với NaOH thu được một muối và một anđehit. H~y cho biết công
thức chung nào thoả mãn?
A. HCOOR
B. R-COO-CH=CH-R’
C. R-COO-C(R)=CH2
D. đ|p |n kh|c
Câu 113. Chất hữu cơ (A) chứa C, H, O. Biết rằng (A) tác dụng được với dung dịch NaOH, cô cạn được chất
rắn (B) và hỗn hợp hơi (C), từ (C) chưng cất được (D), (D) tham gia phản ứng tráng bạc cho sản phẩm
(E), (E) tác dụng với NaOH lại thu được (B). Công thức cấu tạo của (A) là
A. HCOOCH2-CH=CH2
B. HCOOCH=CH-CH3
C. HCOOC(CH3)=CH2
D. CH3COOCH=CH2
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 13


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

Câu 114: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:C3H4O2 + NaOH → X + Y ; X + H2SO4 loãng → Z (hữu cơ)+ T
Biết Y v{ Z đều có phản ứng tr|ng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:
A. HCHO, CH3CHO.
B. HCHO, HCOOH.
C. CH3CHO, HCOOH.
D. HCOONa, CH3CHO.
Câu 115: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C4H8O2  X  Y  Z  C2H6 .Công thức cấu tạo của các chất X,Y,Z
là:
A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa
B.C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa
C. C4H8OH, C3H7COOH, C3H7COONa
D. tất cả đều sai
Câu 116: trong các chất : benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, dimetyl ete , số chất làm mất màu
nước brom là?
A.3
B.4
C.5
D.6
Câu 117 : Cho sơ đồ phản ứng :
,t
,t


 axit cacboxylic Y1


 ancol Y2
(1) X + O2 Xt
(2) X + H2 Xt
(3) Y1 + Y2 ⇄
Y3 + H2O . Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là:
A. anđehit acrylic
B. anđehit propionic
C. anđehit metacrylic
D. andehit axetic
Câu 118: Cho chuỗi phản ứng sau đ}y : C2H2 → X → Y → Z → CH3COOC2H5 .X, Y, Z lần lượt là
A. C2H4, CH3COOH, C2H5OH.
B. CH3CHO, C2H4, C2H5OH.
C. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.
D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH
Câu 119: Chất hữu cơ X có mạch cacbon không phân nhánh, CTPT là C4H6O2 . Biết:
0

0

o

CaO;t
 Etilen . CTCT của X là
X + dd NaOH → A ; A + NaOH 
A. CH2=CH–CH2–COOH
B. CH2=CH–COOCH3 .
C. HCOOCH2–CH=CH2
D. CH3COOCH=CH2
Câu 120: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên l{ một phương trình phản ứng):
Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:
A. C2H5OH, CH3COOH. B. CH3COOH, CH3OH. C. CH3COOH, C2H5OH.
D. C2H4, CH3COOH
Câu 121 : Cho sơ đồ chuyển hóa sau :

H2 O
AgNO3 /NH 3
CuO
HCl
A
C 2 H4 
 A 
 B 
 C 
D 
E

Các chất A, B, C, D, E trong sơ đồ lần lượt là:
A. C2H5OH, CH3CHO, CH3COONH4, CH3COOH, CH3COOC2H5
B. C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO, CH3COO-C2H5
C. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5
D. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOC2H5
 CH3 OH
 Y. CTCT của X và Y lần lượt là
Câu 122: Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H6O→ X→ axit axetic 
A. CH3CHO, CH3COOCH3 B. CH3CHO, C2H5COOH. C. CH3CHO, HCOOC2H5 D. CH3CHO, HOCH2CH2CHO.
Câu 123: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: HCOONa  A  C2H5OH  B  D  (COOH)2 Các chất A, B, D

có thể là
A. H2 ; C4H6 ; C2H4(OH)2 B. H2 ; C2H4 ; C2H4(OH)2 C.CH4 ; C2H2 ; (CHO)2.
D. C2H6 ; C2H4(OH)2.
H2 O;H
O2 ;xt
 Y1 + Y2 ; Y1 
 Y2 . X có tên là:
Câu 124. Este X ( C4H8O2) thỏa m~n điều kiện: X 
A. isopropyl fomat
B. Propyl fomat
C. Metyl propionat
D. Etyl axetat
7. Xác định đồng phân có điều kiện
Câu 125: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 50 và khi tham gia phản ứng xà phòng
hoá tạo ra một anđehit v{ một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phù hợp với X?
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc]

Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 14


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

Câu 126: Cho este X (C8H8O2) tác dụng với lượng dư dd KOH thu được hai muối hữu cơ v{ H2O. X có tên
goi là
A. metyl benzoat.
B. phenyl axetat
C. phenyl fomat.
D. benzyl fomat.
[KSCL Lần 1/2019- Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh]
Câu 127: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 lo~ng) thu được 2 sản phẩm hữu
cơ X v{ Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
A. propyl fomat.
B. ancol etylic.
C. metyl propionat.
D. etyl axetat
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc]
Câu 128: Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy ph}n thu được sản phẩm có khả năng tr|ng
bạc là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
[Thi thử THPT QG Lần 2/2018- THPT Triệu Sơn, Thanh Hóa]
Câu 129. Trong phân tử este đơn chức, mạch hở X có chứa 37,21% oxi về khối lượng. Số công thức cấu
tạo thỏa mãn công thức phân tử của este X là:
A. 4
B. 5
C. 3
D. 6
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Bình Xuyên, Vĩnh Phúc]
Câu 130. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều phản ứng
tr|ng gương. Vậy công thức cấu tạo của este đó l{?
A. CH3COOCH=CH2
B. HCOOCH2CH=CH2
C. HCOOCH=CHCH3
D. CH2=CHCOOCH3
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]
Câu 131: Có bao nhiêu phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho c|c đồng ph}n đơn chức của C2H4O2 tác
dụng lần lượt với từng chất: Na, NaOH, NaHCO3?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Thiệu Hóa, Thanh Hóa]
Câu 132. Hợp chất hữu cơ E có công thức phân tử C4H8O2 đơn chức no, mạch hở, tác dụng được với
NaOH, không tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Số đồng phân cấu tạo của E
phù hợp với các tính chất trên là:
A. 5.
B. 3.
C. 2
D. 4.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- Sở GDĐT Bình Thuận]
Câu 133: Este X có CTPT C3H4O2 khi tác dụng với NaOH tạo ra 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản
ứng tr|ng gương. Số chất X thỏa m~n điều kiện trên là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- Sở GDĐT Bình Thuận]
Câu 134: Khi thuỷ phân CH2=CHOCOCH3 trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm là:
A. CH3CH2OH và HCOONa.
B. CH3CHO và CH3COONa.
C. CH3CH2OH và CH3COONa.
D. CH3OH và CH2=CHCOONa.
Câu 135: Số este có công thức phân tử C5H10O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là?
A. 6
B. 4
C. 3
D. 5
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh]
Câu 136: Số đồng phân cấu tạo mạch hở có cùng công thức C4H8O2 tác dụng được với dung dịch NaOH
nhưng không t|c dụng với NaHCO3 là
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
[KSCL Lần 1/2019- Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh]
Câu 137: Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H8O2, thu được ancol Y. Oxi ho| Y thu được
sản phẩm có khả năng tr|ng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Thanh Chương 1, Nghệ An]
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 15


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

Câu 138. Chất hữu cơ X mạch hở, có công thức C4H6O2. Khi đun X với dung dịch KOH thu được muối Y,
biết MX < MY. Số công thức cấu tạo của X là
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 6.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Chuyên KHTN]
Câu 139. [703177]: Số este có công thức phân tử C4H8O2 v{ khi thùy ph}n thu được ancol bậc một là
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến, HCM]
Câu 140. Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tr|ng
gương. Số este X thỏa mãn tính chất trên là
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3
[Thi Thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Chuyên Đội Cấn, Vĩnh Phúc]
Câu 141: Este X có công thức C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có 2 muối.
Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là
A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 4.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Tỉnh Gia 2, Thanh Hóa]
Câu 142. [703301]: Tổng số chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch
NaOH nhưng không tr|ng bạc là
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
[Thi Thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Nguyễn Khuyến, HCM]
Câu 143. [716358]: Thủy phân este X (C4H8O2) thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số công thức
cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Phan Bội Châu, Nghệ An]
Câu 144: [710519]: Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C5H8O2, thu được axit fomic và
ancol. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 5.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Thanh Bình 2, Đồng Tháp]
Câu 145: Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có
phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 3.
B. 2.
C. 6.
D. 4.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Hồng Lĩnh, H{ Tĩnh]
Câu 146: C|c este đồng phân ứng với công thức phân từ C8H8O2 (đều là dẫn xuất của benzen) tác dụng
với NaOH tạo ra muối và ancol là:
A. 2
B. 4
C. 5
D. 3
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Phú Bình, Thái Nguyên]
Câu 147: Cho các chất: axit axetic; phenol; ancol etylic; metyl fomat; tristearin; fomandehit. Số chất phản
ứng với dung dịch NaOH đun nóng l{:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]
Câu 148: Cho este E có CTPT là CH3COOCH=CH2. Trong các nhận định sau : (1) E có thể làm mất màu
dung dịch Br2 ; (2) Xà phòng hoá E cho muối v{ anđehit ; (3) E được điều chế không phải từ phản ứng
giữa axit và ancol. Nhận định n{o l{ đúng ?
A. 1
B. 2
C. 1, 2
D. 1, 2, 3
Câu 149: X là một este thuần chức tạo từ axit và ancol no. Đốt ch|y ho{n to{n 1 mol X thu được 3 mol
CO2. có bao nhiêu este thoả mãn?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 16


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

Câu 150: Có bao nhiêu este mạch hở có công thức phân tử là C5H8O2 mà khi thủy ph}n trong môi trường
kiềm cho 1 muối và một anđehit?
A. 8
B. 7
C. 6
D. 5
8. Điều chế - ứng dụng
Câu 151: Phản ứng tương t|c của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là gì?
A. Phản ứng trung hòa B Phản ứng ngưng tụ
C. Phản ứng este hóa
D. Phản ứng kết hợp
Câu 152: Propyl fomat được điều chế từ
A. axit axetic và ancol propylic.
B. axit fomic và ancol propylic.
C. axit propionic và ancol metylic.
D. axit fomic và ancol metylic.
Câu 153: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HO-C2H4-CHO.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOH.
D. HCOOC2H5
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc]
Câu 154. Đun nóng axit acrylic với ancol etylic có mặt H2SO4 đặc l{m xúc t|c, thu được este có công thức
cấu tạo là
A. CH3COOCH=CH2.
B. C2H5COOC2H5.
C. C2H5COOCH3.
D. CH2=CHCOOC2H5.
[Thi thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Chuyên Hưng Yên]
Câu 155. Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành este có tên gọi là
A. metyl axetat
B. etyl axetat
C. axyl etylat
D. axetyl etylat
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Bình Xuyên, Vĩnh Phúc]
Câu 156: Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm,
người ta lắp dụng cụ như hình vẽ sau:
Hóa chất được cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên là
A. CH3COOH và C2H5OH.
B. CH3COOH và CH3OH.
C. CH3COOH, CH3OH và H2SO4 đặc.
D. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Hồng Lĩnh, H{ Tĩnh]
Câu 157. Sản phẩm hữu cơ của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là
A. metyl axetat.
B. metyl propionat.
C. propyl propionat.
D. propyl fomat.
[Đề tập huấn thi THPTQG/2019- Sở GD&ĐT Bắc Ninh]
Câu 158: Có các nhận định sau
(1) Este là sản phẩm của Pư giữa axit và glixerol
(2) Este là hợp chất hữu cơ trong ph}n tử có nhóm - COO (3) Este no, đơn chức, mạch hở có CTPT là CnH2nO2, với n ≥ 2
(4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este
(5) Sản phẩm của Pư giữa axit hữu cơ và ancol là este
Các nhận định đúng l{:
A. (1), (2), (3), (4), (5).
B. (1), (3), (4), (5)
C. (1), (2), (3), (4).
D. (2), (3), (4), (5).
Câu 159: Biện ph|p n{o dưới đ}y được dùng để nâng cao hiệu suất Pư este ho|
A. Thực hiện trong môi trường kiềm.
B. Chỉ dùng H2SO4 đặc làm xúc tác.
C. Lấy dư 1 trong 2 chất đầu hoặc giảm nồng độ các sản phẩm đồng thời dùng H2SO4 đặc làm xúc tác
và chất hút nước.
D. Thực hiện trong môi trường axit đồng thời hạ thấp nhiệt độ.
Câu 160: Đun sôi hỗn hợp gồm axit cacboxylic RCOOH, ancol R’OH (xúc t|c H2SO4 đặc) một thời gian. Để
nguội, sau đó pha lo~ng hỗn hợp bằng lượng dư nước cất. Hiện tượng xảy ra là
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 17


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

A. Chất lỏng tạo thành dung dịch đồng nhất.
B. Chất lỏng tách thành hai lớp sau đó tạo thành dung dịch đồng nhất.
C. Không quan s|t được hiện tượng.
D. Chất lỏng tách thành hai lớp
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]

Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 18


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

CC02 : LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM LIPIT
Đăng ký tại website

Tham gia CCClass

Nhận CCpassword

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 19


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 20


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG
1. Các định nghĩa, cấu tạo, danh pháp
Câu 1: [26023] Hãy chọn nhận định đúng :
A. Lipit là chất béo.
B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật.
C. Lipit là este của glixerol với các axit béo.
D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong
các dung môi hữu cơ không ph}n cực. lipit bao gồm chất béo, s|p, sterit, photpholipit,…
Câu 2: Chất béo là :
A. trieste của axit béo và glixerol.
B. là este của axit béo v{ ancol đa chức.
C. hợp chất hữu cơ chứa C, H, N, O.
D. trieste của axit hữu cơ v{ glixerol
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Liên Sơn, Vĩnh Phúc]
Câu 3: Khẳng định n{o sau đ}y l{ đúng?
A. Chất béo là trieste của xenlulozơ với axit béo B. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
C. Chất béo là este của glixerol với axit béo.
D. Lipit là chất béo.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương]
Câu 4:[26005] Chọn phát biểu đúng?
A.chất béo là triete của glixerol với axit
B. chất béo là triete của glixerol với axit vô cơ
C.Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo
D.Chất béo là Trieste của ancol với axit béo
Câu 5: [260025] Phát biểu n{o sau đ}y không đúng?
A. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.
B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
C. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc t|c Ni.
D. Chất béo bị thủy ph}n khi đun nóng trong dung dịch kiềm.
Câu 6: [26054] lipit là gì?
A.là tên gọi chung cho dầu mỡ động,thực vật
B.là este của glixerol với các axit béo.
C.là chất béo
D.là những hợp chất hữu cơ có trong cơ thể sống,không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong c|c
dung môi hữu cơ không ph}n cực. Lipit bao gồm chất béo,sáp,sterosit,photpholipit.
Câu 7: Công thức n{o sau đ}y có thể là công thức của chất béo?
A. CH3COOCH2C6H5.
B. C15H31COOCH3.
C. (C17H33COO)2C2H4.
D. (C17H31COO)3C3H5.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc]
Câu 8: [26162] Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là
A. triolein
B. tristearin
C. tripanmitin
D. stearic
Câu 9: Chất béo tripanmitin có công thức là :
A. (C17H35COO)3C3H5.
B. (C17H33COO)3C3H5.
C. (C15H31COO)3C3H5.
D. (C17H31COO)3C3H5.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc]
Câu 10. Loại dầu n{o sau đ}y không phải là este của axit béo và glixerol?
A. Dầu lạc (đậu phộng) B. Dầu vừng (mè)
C. Dầu dừa
D. Dầu luyn
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Bình Xuyên, Vĩnh Phúc]
Câu 11: [714521]: Axit n{o sau đ}y l{ axit béo ?
A. Axit stearic
B. Axit benzoic
C. Axit oxalic
D. axit fomic
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội]
Câu 12. Công thức n{o sau đ}y có thể là công thức của chất béo?
A. C15H31COOCH3.
B. (C17H35COO)3C3H5.
C. (C17H33COO)2C2H4. D. CH3COOCH2C6H5.
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 21


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Lương T{i 2, Bắc Ninh]
Câu 13: [26088] Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH ,
số loại trieste được tạo ra tối đa l{
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 14: Glixerin đun với hỗn hợp CH3COOH và HCOOH ( xúc tác H2SO4 đặc) có thể được tối đa bao nhiêu
este có dạng (RCOO)3C3H5
A. 2
B. 8
C. 6
D. 4
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]
Câu 15: Chất n{o dưới đ}y không thuộc loại axit béo?
A. (CH3)2CH[CH2]14COOH.
B. CH3[CH2]14COOH.
C. CH3[CH2]16COOH.
D. CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH.
[Thi Thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Nguyễn Khuyến, HCM]
Câu 16: Axit panmitic trong phân tử có tỉ lệ số nguyên tử H : số nguyên tử C là
A. 31 : 15.
B. 33 : 17.
C. 31 : 17.
D. 2 : 1.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Đồng Hậu, Vĩnh Phúc]
2. Tính chất vật lý
Câu 17: [26027] Chất béo động vật hầu hết ở thể rắn là do chứa?
A.chủ yếu gốc axit béo không no
B.glixerol trong phân tử
C.chủ yếu gốc axit béo no.
D.gốc axit béo.
Câu 18: [26028] Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?
A.T|ch nước
B.Hidro hóa
C.đề Hidro hóa
D.Xà phòng hóa.
Câu 19: [26058] Dầu thực vật thường ở trạng thái lỏng, còn đa số mỡ động vật ở trạng thái rắn là do :
A. Bản chất khác nhau, mỡ có trong cơ thể động vật, còn dầu có trong cơ thể thực vật.
B. Mỡ là chất rắn để gắn thịt v{ xương, còn dầu chảy giữa các phần sợi xenlulozơ hay phần hạt tinh bột.
C. Mỡ là loại chất béo chứa chủ yếu các gốc axit chưa no, dầu là loại chất béo chứa chủ yếu là axit no.
D. Mỡ là loại chất béo chứa chủ yếu các gốc axit no, dầu là loại chất béo chứa chủ yếu là axit không no.
Câu 20: [26072] Từ dầu thực vật làm thế n{o để có được Bơ?
A.Hidro hóa axit béo
B.Đehidro hóa chất béo lỏng
C.Hidro hóa chất béo lỏng
D.Xà phòng hóa chất béo lỏng
Câu 21: [26096] Dầu hướng dương có h{m lượng các gốc oleat (gốc của axit oleic) và gốc linoeat (gốc
của axit linoleic) tới 85%, còn lại là gốc stearat và pamitat. Dầu cacao có h{m lượng gốc stearat và
pamitat đến 75%, còn lại là gốc oleat và linoleat. Nhiệt độ đông đặc của hai loại dầu này là :
A. bằng nhau.
B. xấp xỉ nhau
C. dầu hướng dương thấp hơn
D. dầu cacao thấp hơn
Câu 22: [26186] Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu
được “...” loại tri este. Trong dấu “...” l{:
A. 3
B. 4
C. 6
D. 5
Câu 23: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH thì tạo ra bao nhiêu
loại chất béo
A. 17.
B. 6.
C. 16.
D. 18.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc]
Câu 24: Khẳng định n{o sau đ}y đúng?
A. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ.
B. Chất béo là chất rắn không tan trong nước.
C. Dầu ăn v{ mỡ bôi trơn có cùng th{nh phần nguyên tố.
D. Chất béo không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc]
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 22


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

Câu 25: Khi ăn nhiều chất béo, chất béo chưa sử dụng được:
A. Oxi hóa chậm tạo thành CO2
B. Được máu vận chuyển đến các tế bào
C. Tích lũy v{o c|c mô mỡ
D. Thủy phân thành glixerol và axit béo
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]
Câu 26: Nhận định đúng về chất béo là
A. Ở nhiệt độ thường, chất béo ở trạng thái rắn, nhẹ hơn nước v{ không tan trong nước.
B. Các chất (C17H33COO)3C3H5, (C15H31COO)3C3H5 là chất béo dạng lỏng ở nhiệt độ thường.
C. Chất béo và mỡ bôi trơn có cùng th{nh phần nguyên tố.
D. Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo no hoặc không no.
[KSCL Lần 1/2019- THPT Trần Hưng Đạo, Vĩnh Phúc]
Câu 27: Có các nhận định sau:
(1) Lipit là một loại chất béo.
(2) Lipit gồm chất béo, s|p, sterit, photpholipit,…
(3) Chất béo là các chất lỏng.
(4) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường.
(5) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
(6) Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật.
Các nhận định đúng l{
A. (2), (4), (6).
B. 3, (4), (5).
C. (1), (2), (4), (5).
D. (1), (2), (4), (6).
[KSCL Lần 1/2019- THPT Trần Hưng Đạo, Vĩnh Phúc]
Câu 28. [715547]: Ở nhiệt độ thường, chất n{o sau đ}y l{ ở trạng thái rắn?
A. (C17H33COO)3C3H5.
B. (C17H35COO)3C3H5.
C. CH3COOC2H5.
D. (C17H31COO)3C3H5.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Lào Cai]
3. Tính chất hóa học
Câu 29: [26235] Khi x{ phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là
A. C15H31COONa và etanol.
B. C17H35COOH và glixerol.
C. C15H31COONa và glixerol.
D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 30: Khi x{ phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là
A. C17H35COOH và glixerol.
B. C15H31COOH và glixerol.
C. C15H31COONa và etanol.
D. C17H35COONa và glixerol
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc]
Câu 31: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và
A. phenol.
B. glixerol.
C. ancol đơn chức.
D. este đơn chức
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc]
Câu 32: Đun chất béo X với dung dịch NaOH thu được natri oleat và glixerol. Công thức của X là
A. (C17H33COO)3C3H5.
B. (C17H35COO)3C3H5.
C. (C17H33OCO)3C3H5.
D. (CH3COO)3C3H5.
[Thi thử THPT QG Lần 2/2018- THPT Triệu Sơn, Thanh Hóa]
Câu 33: Ở nhiệt độ thường, chất n{o sau đ}y ở trạng thái rắn:
A. (C17H31COO)3C3H5
B. (C17H35COO)3C3H5
C. (C17H33COO)3C3H5
D. C2H5OH
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]
Câu 34. X{ phòng hóa triolein thu được sản phẩm là
A. C15H31COONa và glixerol.
B. C17H31COONa và etanol.
C. C17H33COONa và glixerol.
D. C17H35COONa và glixerol.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- Sở GDĐT Bình Thuận]
Câu 35: Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH , sau phản ứng thu được muối n{o sau đ}y?
A. C17H35COONa.
B. C17H31COONa.
C. C15H31COONa.
D. C17H33COONa.
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 23


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Ngô Quyền, Hải Phòng]
Câu 36: Trong các chất sau đ}y chất nào là của chất béo?
A. metyl axetat.
B. tristearin.
C. saccarozơ.
D. Etyl amin
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Phú Bình, Thái Nguyên]
Câu 37. [211937]: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo để sản xuất
A. xà phòng và ancol etylic.
B. glucozơ v{ glixerol.
C. glucozơ v{ ancol etylic.
D. xà phòng và glixerol.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM]
Câu 38. [703172]: Phát biểu n{o sau đ}y đúng khi nói về triolein?
A. Có công thức (C17H35COO)3C3H5.
B. Là chất lỏng ở điều kiện thường.
0
C. Không tham gia phản ứng với H2 (Ni, t ).
D. Có 3 liên kết pi trong phân tử.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM]
Câu 39: [26046] Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và
A. phenol.
B. glixerol.
C. ancol đơn chức.
D. este đơn chức
Câu 40: [26049] Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
Số phát biểu đúng l{
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 41: [26050] Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đ}y?
A. H2O (xúc tác H2SO4 lo~ng, đun nóng)
B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)
C. Dung dịch NaOH (đun nóng)
D. H2 (xúc t|c Ni, đun nóng)
Câu 42 : [26056] Phát biểu n{o sau đ}y SAI :
A. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.
B. Trong công nghiệp có thể chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn.
C. Số nguyên tử hidro trong phân tử este đơn v{ đa chức luôn là một số chẵn.
D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là axit béo và glixerol.
Câu 43: [26073] phản ứng n{o sau đ}y dùng để điều chế xà phòng?
A.Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm
B.Đun Nóng glixerol với các axit béo
C.Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm
D.Cả A,C đều đúng
Câu 44 : [26098] Các phát biểu đúng l{ :
a. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon, mạch
cacbon dài không phân nhánh.
b. Lipit gồm chất béo, s|p, steroit, photpholipit,…
c. Chất béo là các chất lỏng.
d. Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng v{ được
gọi là dầu.
e. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
g. Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.
A. a, b, d, e
B. a, b, c
C. c, d, e
D. a, b, d, g
Câu 45: [26127] Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na,
Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 46: [26193] Este X không tác dụng với Na nhưng t|c dụng với NaOH đun nóng được glixerin và natri
axetat. Hãy cho biết CTPT của X?
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 24


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

CCCLASS12

A. C6H8O6
B. C9H12O6
C. C9H14O6
D. C9H16O6
Câu 47: Chọn phát biểu đúng
A. Thủy ph}n vinyl axetat trong môi trường kiềm thu được ancol.
B. Công thứcphân tử của tristearin là C57H108O6
C. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.
D. ở điều kiện thường triolein là chất rắn không tan trong nước, nhẹ hơn nước
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Cẩm Xuyên, H{ Tĩnh]
Câu 48: Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat Số chất trong
dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH lo~ng, đun nóng sinh ra ancol l{?
A. 4
B. 5
C. 2
D. 3
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh]
Câu 49: Nhận xét n{o sau đ}y đúng?
A. Chất béo là este của glixerol và axit béo
B. Chất béo để lâu ngày có mùi khó chịu là do chất béo tham gia phản ứng hidro hóa
C. Muối natri hoặc kali của axit là thành phần chính của xà phòng
D. Thủy phân chất béo luôn thu được glixerol
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]
Câu 50 : Cho các chất: axit oleic; vinyl axetat; triolein; anđehit axetic. Số chất tác dụng được với H2
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Nguyễn Khuyến , HCM]
Câu 51: Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy
gồm c|c este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol l{
A. (2), (3), (5).
B. (1), (2), (3).
C. (1), (3), (4).
D. (3), (4), (5).
[Thi thử THPT QG Lần 3/2018- Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc]
Câu 52: [714719]: Phát biểu n{o sau đ}y sai?
A. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
B. Chất béo là trieste của Glixerol với c|c axit đơn chức.
C. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc t|c Ni.
D. Chất béo bị thủy ph}n khi đun nóng trong dung dịch kiềm
[Thi Thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Mai Anh Tuấn, Thanh Hóa]
Câu 53. [713917]: Xà phòng hóa hoàn toàn triglyxerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được glyxerol,
natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là
A. 886.
B. 884.
C. 862.
D. 860
[Thi Thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh]
Câu 54. Cho các phát biểu sau:
(1) Metyl axetat l{ đồng phân của axit axetic
(2) Thủy ph}n este thu được axit và ancol
(3) Ở điều kiện thường chất béo no tồn tại ở trạng thái rắn
(4) Nhiệt độ sôi của este thấp hơn axit v{ ancol có cùng số nguyên tử cacbon
(5) Glixerol được dùng trong sản xuất chất dẻo, mĩ phẩm…
Số phát biểu đúng l{
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Giang, Vĩnh Phúc]
Câu 55: Cho các nhận định sau:
(1): Phản ứng xà phòng hoá luôn sinh ra xà phòng.
(2): Khi thuỷ ph}n este đơn chức trong môi trường kiềm luôn thu được muối và ancol.
(3): Este đơn chức luôn tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh !

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×