Tải bản đầy đủ

Tự đâm vào ngực

Vị trí phát hiện con dao nằm cạnh sườn
lưng bên trái nạn nhân


Any commen ?
 Position ?
Direction ?
Type of the weapon ?
Force ?
Time to death ?
Cause of death
Who cause these injuries ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×