Tải bản đầy đủ

Nhận xét về chtr GDPT mớiChương trình Ngữ văn đã thể hiện được những ưu điểm lớn:

 Chương trình được biên soạn theo hướng mở, chỉ quy định về yêu cầu cần đạt, không qui
định nội dung dạy học và các văn bản cụ thể. Tạo điều kiện chủ động, sáng tạo cho GV
và các tác giả viết sách giáo khoa.
 Kế thừa và phát huy những ưu điểm của chương trình hiện hành như đảm bảo tính tích
hợp, về tính đa kiểu loại của văn bản.
 Thống nhất cả về phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá trong cả ba cấp học,
quán triệt quan điểm năng lực trong toàn bộ chương trình: từ mục tiêu, yêu cầu, nội dung
giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục. Khắc phục được sự mâu
thuẫn giữa mục tiêu với nội dung và phương pháp giáo dục; mâu thuẫn giữa nội dung và
phương pháp giáo dục với phương thức đánh giá kết quả của những chương trình trước
đây.


Tuy nhiên vẫn còn khuyết điểm sau đây:
Có một vài điểm chưa thật nhất quán về vấn đề này. Chẳng hạn, lĩnh vực kiến thức về
biện pháp tu từ. Đối với học sinh học chương trình Tiếng Việt (Tiểu học) hiện hành, kiến
thức về biện pháp tu từ nhân hóa và so sánh được hình thành ở lớp 3. HS tiếp nhận và sử

dụng biện pháp tu từ nhân hóa một cách rất tự nhiên, sinh động. Tuy nhiên, đối với biện
pháp tu từ so sánh, việc hình thành kiến thức về biện pháp này của HS khá tốt nhưng kĩ
năng vận dụng vào hoạt động giao tiếp như đọc hiểu, viết, nói…của HS chưa đạt yêu cầu,
việc dạy học về biện pháp này chưa hiệu quả. Có lẽ vì thế mà chỉ có biện pháp nhân hóa
được đưa vào nội dung kiến thức của lớp 3. Thế nhưng, điều chưa hợp lý là trong suốt
năm học lớp 4, HS không được hình thành thêm kiến thức của biện pháp tu từ nào nữa;
mãi đến lớp 5, chương trình trở lại giới thiệu lại về nhân hóa và giới thiệu thêm về biện
pháp so sánh, điệp từ, điệp ngữ. Điều này không đảm bảo kiến thức để HS lớp 4 hình
thành và phát triển kĩ năng viết văn bản miêu tả. Bởi yêu cầu cần đạt "3. Biết viết bài văn
miêu tả đồ vật, con vật, cây cối; dùng những từ ngữ gợi lên những đặc điểm nổi bật của
đối tượng miêu tả". Đặc trưng cơ bản của văn miêu tả là tính sinh động và tạo hình. Sử
dụng biên pháp nhân hóa sẽ giúp HS làm nên sự sinh động, sống động của các đối tượng
miêu tả. Nhưng muốn bài văn miêu tả có tính tạo hình, làm bật nổi đặc điểm của đối
tượng miêu tả là đồ vật, con vật, cây cối… không thể không sử dụng biện pháp so sánh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×