Tải bản đầy đủ

ĐỀ KT TOÁN lớp 5 2019 theo TT22

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II, Toán 5
Năm học 2018 – 2019
Mạch kiến
thức,
kĩ năng

Số câu
và số
điểm

Số tự nhiên, Số câu
phân số, số Số điểm
thập phân và
các phép tính
với chúng

Mức 1
TN
KQ

Số câu


Giải bài toán

Số câu

TN
KQ

TL

Mức 3
TN
KQ

TN
KQ

Tổng

TL

TN
KQ

TL

2

2

1

8

1

2,0

1,0

1,0

1,0

4,0

1,0

1

2

2

1

1,0

1,0

1,0

1,0

2

2

1,0

1,0

Số điểm

Số điểm
về chuyển
động đều. Bài
toán có liên
quan đến các
phép tính với
số đo thời
gian
Tổng

TL

Mức 4

4

Đại lượng và Số câu
đo đại lượng:
độ dài, khối Số điểm
lượng, thời
gian, diện
tích, thể tích.
Yếu tố hình
học: chu vi
diện tích và
thể tích các
hình đã học.

TL

Mức 2

Số câu
Số điểm

1

1

2,0

2,0

4

1

6

2

1

1

12

3

2,0

1,0

3,0

1,0

2,0

1,0

6,0

4,0

TRƯỜNG TH SÍNH PHÌNH SỐ 2
Họ và tên: ...................................................................;Lớp: 5…….

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2018-2019
Môn: Toán - Lớp 5


Phòng kiểm tra số: .......................;

Số báo danh: …............

(Thời gian làm bài: 50 phút)

Giám thị số 1: ..............................................................................

Giám thị số 2:………………………….Số phách…

Giám khảo số 1: ......................................................................... Giám khảo số 2:……………………….Số phách…
Điểm bài kiểm tra
Nhận xét bài làm
Bằng số:
Bằng chữ:………………

……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

MÃ ĐỀ SỐ 01
BÀI KIỂM TRA
Bài 1:(0,5 điểm): Giá trị của chữ số 7 trong số: 28753 là:
A. 7
B. 70
C. 700
Bài 2:(0,5 điểm): Số thập phân gồm 25 đơn vị, 7 phần trăm, 3 phần nghìn viết là:
A. 25,730
B. 25,073
C. 2,573
Bài 3.( 0,5 điểm ) : Số lớn nhất trong các số : 17,805 ; 17,508 ; 18,507 ; 18,705 là :
A. 17,805

B. 17,508

Bài 4:( 0,5 điểm ). Phân số

C. 18,705

2
viết dưới dạng số thập phân là:
5

A. 0,4
B. 4
Bài 5( 1 điểm ). Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a) 117 kg =........................................tấn

C. 40
b) 1,5 giờ = ...................................... phút

Bài 6: (0,5 điểm ): Phép nhân 12,54 x 3,6 có kết quả đúng là:
A. 4,5144

B. 45,144

C. 451,44

Bài 7(0,5 điểm): Kết quả của phép tính 8,79 : 0,01 là:
A. 8,79
Bài 8(0,5 điểm) 5dm324cm3 =.......... cm

B. 87,9

C. 879

3

A. 5,024
B. 524
C. 5024
Bài 9(0,5 điểm) 9 kg 5g = ........ kg .Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 9,5
B. 9,05
C. 9,005
Bài 10(0,5 điểm). Diện tích hình tròn có bán kính r = 6 cm là.
A. 113,04

B. 11,304
Không được viết vào phần gạch chéo này

C. 1130,4


Bài 11( 0,5 điểm ) Hình lập phương có cạnh là 5 m. Thể tích hình lập phương là:
A. 25 m3
B. 125 m3
C.1250 m3
Bài 12(0,5 điểm). Tìm x, biết x : 2,5 = 0,98 giá trị của x là:
A. 2,45

B. 24,5

C. 245

Bài 13(0,5 điểm): Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu
phần trăm số học sinh cả lớp?
A. 0,4 %
B. 4 %
C. 40 %
Bài 14 (2 điểm): Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ
30 phút. Quãng đường AB dài 80km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo
là km/giờ?
Bài giải
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Bài 15:(1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất.
4,7 : 0,25 + 5,3 × 4
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÍNH PHÌNH SỐ 2

KHỐI: 5
MÃ ĐỀ SỐ 01

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2018- 2019

Môn: Toán - Lớp 5


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
Đáp án

Bài

Điểm

1

C. 700

0,5điểm

2

B. 25,073

0,5điểm

3

C. 18,705

0,5điểm

4

A. 0,4

0,5điểm
Đúng mỗi ý 0,5 điểm

5

a, 0,117

b. 90

1 điểm

6

B. 45,144

0,5điểm

7

C. 879

0,5điểm

8

C. 5024

0,5 điểm

9
`10
11

C. 9,005
A. 113,04
B. 125 m3

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

12

A. 2,45

0,5 điểm

13

C. 40 %

0,5 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,75 điểm
0,25 điểm

14

Bài giải
Thời gian xe máy đi hết quang đường AB là:
9 giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút = 2 (giờ)
Vận tốc trung bình của xe máy là:
80 : 2 = 40 (km/giờ)
Đáp số: 40 km/giờ

15

4,7 : 0,25 + 5,3 × 4 = 4,7 × 4 + 5,3 × 4
= (4,7 + 5,3) × 4
= 10 × 4
= 40

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

(Lưu ý: HS có cách giải khác đúng chấm điểm tối đa)
TRƯỜNG TH SÍNH PHÌNH SỐ 2
Họ và tên: ...................................................................;Lớp: 5…….
Phòng kiểm tra số: .......................;
Số báo danh: …............

Giám thị số 1: ..............................................................................

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2018-2019
Môn: Toán - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 50 phút)
Giám thị số 2:………………………….Số phách…


Giám khảo số 1: ......................................................................... Giám khảo số 2:……………………….Số phách…
Điểm bài kiểm tra
Nhận xét bài làm
Bằng số:
Bằng chữ:………………

……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

MÃ ĐỀ SỐ 02
BÀI KIỂM TRA
Bài 1:( 0,5 điểm ). Phân số

2
viết dưới dạng số thập phân là:
5

A. 0,4
B. 4
C. 40
Bài 2.( 0,5 điểm ) : Số lớn nhất trong các số : 17,805 ; 17,508 ; 18,507 ; 18,705 là :
A. 17,805

B. 17,508

C. 18,705

Bài 3:(0,5 điểm): Số thập phân gồm 25 đơn vị, 7 phần trăm, 3 phần nghìn viết là:
A. 25,730
B. 25,073
Bài 4:(0,5 điểm): Giá trị của chữ số 7 trong số: 28753 là:
A. 7
B. 70
Bài 5( 1 điểm ). Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a) 117 kg =........................................tấn

C. 2,573
C. 700

b) 1,5 giờ = ...................................... phút

Bài 6 (0,5 điểm): Kết quả của phép tính 8,79 : 0,01 là:
A. 8,79

B. 87,9

C. 879

Bài 7 (0,5 điểm ): Phép nhân 12,54 x 3,6 có kết quả đúng là:
A. 4,5144

B. 45,144

C. 451,44

Bài 8 (0,5 điểm) 9 kg 5g = ........ kg .Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 9,5
B. 9,05
C. 9,005
Bài 9 (0,5 điểm) 5dm324cm3 =.......... cm
3
A. 5,024
B. 524
C. 5024
Bài 10( 0,5 điểm ) Hình lập phương có cạnh là 5 m. Thể tích hình lập phương là:
A. 25 m3
B. 125 m3
C.1250 m3
Không được viết vào phần gạch chéo này


Bài 11(0,5 điểm). Diện tích hình tròn có bán kính r = 6 cm là.
A. 113,04

B. 11,304

C. 1130,4

Bài 12(0,5 điểm): Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu
phần trăm số học sinh cả lớp?
A. 0,4 %

B. 4 %

C. 40 %

Bài 13(0,5 điểm). Tìm x, biết x : 2,5 = 0,98 giá trị của x là:
A. 2,45

B. 24,5

C. 245

Bài 14 (2 điểm): Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ
30 phút. Quãng đường AB dài 80km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo
là km/giờ?
Bài giải
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Bài 15:(1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất.
4,7 : 0,25 + 5,3 × 4
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÍNH PHÌNH SỐ 2

KHỐI: 5
MÃ ĐỀ SỐ 02
Bài

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2018- 2019

Môn: Toán - Lớp 5

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
Đáp án

Điểm


1

A. 0,4

0,5điểm

2

C. 18,705

0,5điểm

3

B. 25,073

0,5điểm

4

C. 700

0,5điểm
Đúng mỗi ý 0,5 điểm

5

a, 0,117

b. 90

1 điểm

6

C. 879

0,5điểm

7

B. 45,144

0,5điểm

8

C. 9,005

0,5 điểm

9
`10
11

C. 5024
B. 125 m3
A. 113,04

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

12

C. 40 %

0,5 điểm

13

A. 2,45

0,5 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,75 điểm
0,25 điểm

14

Bài giải
Thời gian xe máy đi hết quang đường AB là:
9 giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút = 2 (giờ)
Vận tốc trung bình của xe máy là:
80 : 2 = 40 (km/giờ)
Đáp số: 40 km/giờ

15

4,7 : 0,25 + 5,3 × 4 = 4,7 × 4 + 5,3 × 4
= (4,7 + 5,3) × 4
= 10 × 4
= 40
(Lưu ý: HS có cách giải khác đúng chấm điểm tối đa)

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×