Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Dòng điện gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng
cụ nào dưới đây?
A.
A. Nồi
Nồi cơm
cơm điện.
điện.
B. Đồng hồ dùng pin.
C. Quạt điện.
D. Bóng đèn bút thử điện.
TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua
bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi
chúng hoạt động bình thường?

A. Ruột ấm điện.
B. Công tắc.
C. Dây dẫn điện của mạch điện trong gia đình.
D. Đèn báo của tivi.
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC
VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
I. TÁC DỤNG TỪ:

1. Tính chất từ của nam châm:

Nam châm
có “ tính chất
từ”

?
Hút các vật bằng sắt thép.

?
Làm quay kim nam châm.
TaiLieu.VN


Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC
VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
I. TÁC DỤNG TỪ:

1. Tính chất từ của nam châm:
Cuộn dây
Lõi sắt non

TaiLieu.VN


Bài 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC
VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
I. TÁC DỤNG TỪ:

1. Tính chất từ của nam châm:

đồng
sắt

?

nhôm

TaiLieu.VN


C1
a.
NỘI DUNG THÍ NGHIỆM

HIỆN TƯỢNG ĐẦU CUỘN DÂY

Khi chưa đóng công tắc, đưa Hút các mẩu vật
một đầu cuộn dây lại gần các
đinh sắt nhỏ, mẫu dây đồng
và nhôm, thì cuộn dây

Khi đóng công tắc, lần
lượt đưa một đầu cuộn dây
lại gần các vật:
- Mẩu đinh sắt nhỏ.
- Mẩu đồng.
- Mẩu nhôm.
TaiLieu.VN

X

Không hút

X
X
X


Bài 23

TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN

I. TÁC DỤNG TỪ

1. Tính chất từ của nam châm

?
TaiLieu.VN


C1
b.
NOÄI
NGHIEÄM

DUNG

THÍ HIỆN TƯỢNG KIM NAM CHÂM

Đưa một đầu cuộn
Một cực của nam
dây lại gần một kim
châm bị hút, cực kia
nam châm và đóng
bị đẩy.
công tắc.

Tương tự nhưng đảo
đầu cuộn dây

TaiLieu.VN


Bài 23

TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN

I. TÁC DỤNG TỪ

1. Tính chất từ của nam châm

TaiLieu.VN


C1
b.
NOÄI
NGHIEÄM

DUNG

THÍ HIỆN TƯỢNG KIM NAM CHÂM

Đưa một đầu cuộn
Một cực của nam
dây lại gần một kim
châm bị hút, cực kia
nam châm và đóng
bị đẩy.
công tắc.

Tương tự nhưng đảo
đầu cuộn dây

TaiLieu.VN

Cực của nam châm lúc
trước bị hút thì nay bị
đẩy và ngược lại.


Bài 23

TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN

I. TÁC DỤNG TỪ

1. Tính chất từ của nam châm

TaiLieu.VN


Bài 23

TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN

I. TÁC DỤNG TỪ

1. Tính chất từ của nam châm
NAM
CHÂM
ĐIỆN

TaiLieu.VN

Lõi sắt non


Bài 23

TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN

I. TÁC DỤNG TỪ

Kết luận:
1) Một cuộn dây quấn quanh lõi sắt non có dòng điện
nam châm điện
chạy qua là ……………………..

tính………………………..vì
chất từ
2) Nam châm ñieän coù
nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật
bằng sắt hoặc thép.
TaiLieu.VN


Bài
Bài2323:TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ

TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN
2. Tìm hiểu chuông điện.
Nguồn điện
+

-

Chốt kẹp
Lá thép đàn hồi
Cuộn dây

Miếng sắt

Tiếp điểm
Đầu gõ chuông
chuông

TaiLieu.VN


2. Tìm hiểu chuông điện.
+

Nguồn điện

-

Chốt kẹp
Lá thép đàn hồi
Miếng sắt

Cuộn dây
chuông

C2: Khi đóng
công tắc, có hiện
tượng gì xảy ra
với cuộn dây, với
miếng sắt và với
đầu gõ chuông?
TaiLieu.VN

Tiếp điểm
Đầu gõ chuông

Khi đóng công tắc, có dòng
điện chạy qua cuộn dây, cuộn dây
trở thành nam châm điện. Khi đó
cuộn dây hút miếng sắt làm cho
đầu gõ chuông đập vào chuông,
chuông kêu.


+

Nguồn điện

-

Chốt kẹp
Lá thép đàn hồi
Miếng sắt

Cuộn dây
Tiếp điểm
chuông

C3: ngay sau đó,
mạch điện bị hở.
Hãy chỉ ra chỗ hở
của mạch này. Giải
thích tại sao miếng
sắt khi đó lại trở về
tì sát vào tiếp điểm?
TaiLieu.VN

Đầu gõ chuông

Chỗ hở của mạch là ở tiếp
điểm. Khi đó mạch hở, cuộn dây
không có dòng điện đi qua, không
có tính chất từ nên không hút
miếng sắt nữa. Do tính chất đàn
hồi của thanh kim loại nên miếng
sắt lại trở về tì sát vào tiếp điểm.


+

Nguồn điện

-

Chốt kẹp
Lá thép đàn hồi
Miếng sắt

Cuộn dây
chuông

Tại sao
chuông kêu liên
tiếp chöøng
naøo công tắc
còn đóng?
C4

TaiLieu.VN

Tiếp điểm
Đầu gõ chuông

Khi miếng sắt tì vào tiếp điểm,
mạch kín, cuộn dây lại có dòng điện
chạy qua và lại có tính chất từ. Cuộn dây
lại hút miếng sắt và dầu gõ chuông lại
đập vào làm chuông kêu. Mạch bị hở.
Cứ như vậy chuông kêu liên tiếp chừng
nào công tắc còn đóng.


II tac dụng hóa học
C5: Quan sát đèn khi công
tắc còn đóng và cho biết
dung dịch muối đồng
sunphát (CuSO4) là chất dẫn
điện hay chất cách điện?

TaiLieu.VN

Dung dịch muối đồng
sunphát (CuSO4) là chất dẫn
điện


II. Tác dụng hóa học:
C6. thỏi than nối với cực âm
lúc trước có màu đen. Sau vài
phút thí nghiệm nó được phủ
một lớp màu gì?

TaiLieu.VN

Thỏi than nối với cực
âm sau khi thí nghiệm được
phủ một lớp màu đỏ nhạt.


Bài Tác
23: dụng từ tác dụng hĩa học và tác dụng
sinh lý của dịng điện
I. Tác dụng từ:
II. Tác dụng hóa học:
Kết luận:

Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm
đồng
cho thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp ………

TaiLieu.VN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×