Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

BÀI 23
TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi
Câu 1: Nêu tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện?
Đáp án
- Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn
nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng.
- Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện và đèn điốt phát
quang mặc dù các đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao.

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ


Câu 2 : Xét các dụng cụ:

Ấm điện

Radio

Quạt điện

Đèn dây tóc

Nồi cơm điện

Đèn huỳnh quang

Trả lời:
- Khi các dụng cụ này hoạt động thì tác dụng nhiệt của dòng điện là có
Hãy cho biết khi các dụng cụ này hoạt động thì tác dụng nhiệt , tác
ích đối với : Ấm điện và nồi cơm điện
dụng quang của dòng điện có ích đối với dụng cụ nào?
- Dòng điện có tác dụng phát sáng đối với bóng đèn huỳnh
TaiLieu.VN
quang,bóng đèn dây tóc


TaiLieu.VN


Chuông điện

Châm cứu điện
TaiLieu.VN

Mạ kim loại cho tượng ,đ
đồng hồ


BÀI 23
TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC
DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
Mạ kim loại

Chuông điện
TaiLieu.VN

Châm cứu điện


Nội dung
I/ Tác dụng từ :
1. Tác dụng từ của nam châm:
-Nam châm có tính chất từ vì :
Có khả năng hút các vật bằng sắt hoặc
thép,Làm quay kim nam châm.

Thí nghiệm 1

sắt

?

TaiLieu.VN

Nam châm có khả năng gì?


Nội dung
I/ Tác dụng từ :

Thí nghiệm 2

1 .Tác dụng từ của nam châm:
Nam chaâm coù tính chaát töø
vì :
Nam châm có thể hút sắt ( thép )
và làm lệch kim nam châm.
2. Nam châm điện:
Kết luận :
a/ Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt
non có dòng điện chạy qua là
nam
châm
……………….
(1) điện
b/ Nam châm điện có tính chất
(2) từ
……………………. vì nó có khả
năng làm quay kim nam châm và
hút các vật bằng sắt hoặc thép.
3. Tìm hiểu chuông điện: (SGK)

TaiLieu.VN

Nam châm
điện
C1. a) Đưa 1 đầu cuộn dây lại gần các đinh sắt
nhỏ, các mẫu dây đồng hoặc nhôm. Quan sát
xem có hiện tượng gì xảy ra khi công tắc ngắt và
công tắc đóng.
b) Đưa 1 kim nam châm lại gần một đầu
cuộn dây và đóng công tắc. Hãy cho biết
có hiện tượng gì xảy ra với kim nam
châm?


Nội dung
I/ Tác dụng từ :
1 .Tác dụng từ của nam châm:
Nam chaâm coù tính chaát töø
vì :
Nam châm có thể hút sắt ( thép )
và làm lệch kim nam châm.

Chốt kẹp
Nguồn điện

Cuộn
dây

Lá thép đàn
hồi
Miếng sắt

Tiếp điểm

2. Nam châm điện:
Kết luận :
a/ Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt
non có dòng điện chạy qua là
nam
châm điện
……………….
b/ Nam châm điện có tính chất từ
……………………. vì nó có khả
năng làm quay kim nam châm và
hút các vật bằng sắt hoặc thép.
3. Tìm hiểu chuông điện: (SGK)

TaiLieu.VN

Đầu gõ
chuông
Chuông

Hình 23.2


Nguồn điện
Chốt kẹp

Sơ đồ mô tả
Đóng
tắc
cấu công
tạo
của
Tạm
dừng
chuông điện.

Cuộn dây

Tiếp điểm
Chuông

TaiLieu.VN

Lá thép đàn hồi
Miếng sắt

Đầu gõ chuông


Nội dung
I/ Tác dụng từ:

Thí nghiệm
Dung dich muối
sunphat

1. Tác dụng từ của nam châm:
- Nam châm có thể hút sắt ( thép )và làm
lệch kim nam châm.
2. Nam châm điện:
-Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có
dòng điện chạy qua là nam châm điện
- Nam châm điện có tác dụng từ vì nó có
khả năng làm quay kim nam châm và hút
các vật bằng sắt hoặc thép.
3. Tìm hiểu chuông điện: (SGK)
II/ Tác dụng hóa học:

-

+
Acquy

Thỏi than

C5C6.
Hiện
Đèn
tượng
sáng,dung
đồng
tách
dịch
khỏi
đồng
dung
sunphat
dịch
muối

chất
đồng
dẫn
C5.
Quan
sát
đèn
khi
đóng
công
tắc

cho
biết
dung
C6.
Thỏi
Sau
than
thí
nối
nghiệm
với
cực
thỏi
âm
than
lúc
nối
trước
với
màu
cực
âm
* Kết luận : Dòng điện đi qua dung dịch
điện.
khi

điện
chạy
qua
chứng
tỏ phủ
dòng
điện

Kếtdòng
luận
: Dòng
điện
đi
qua
dung
dịch
muối
dịch
muối
đồng
sunphat
làđỏ
dung
dịch
dẫn
điện
hay
được
vài
phủ
phút
một
thí
lớp
nghiệm
màu

nâu.
được
màu
gì?
muối đồng làm cho thỏi than nối với cực đen.Sau
tác dụng
đồng
làmhọc.
cho thỏi than nối với cực âm được
cách
điện?hóa
âm được phủ một lớp đồng. Đó là tác
Đồng
phủ một lớp ……….
dụng hóa học của dòng điện.
TaiLieu.VN


 Ứng dụng trong công nghiệp
mạ kim loại

TaiLieu.VN


Nội dung
I/ Tác dụng từ:
1. Tác dụng từ của nam châm:
2. Nam châm điện:
- Nam châm điện có tác dụng từ vì nó có
khả năng làm quay kim nam châm và hút
các vật bằng sắt hoặc thép.

3. Tìm hiểu chuông điện: (SGK)
II/ Tác dụng hóa học:
•Kết luận : Dòng điện đi qua dung dịch
muối đồng làm cho thỏi than nối với cực
âm được phủ một lớp đồng. Đó là tác
dụng hóa học của dòng điện.
III/ Tác dụng sinh lí:
- Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi
qua cơ thể người ( động vật), làm tim
ngừng đập, cơ co giật, ngạt thở, thần
kinh tê liệt.

TaiLieu.VN

Quan sát hình ảnh: người bị điện giật

? Nếu
sơ ýgiật.
để cho
điện
đi cơ
quacocơ thể
Bị điện
Timdòng
ngừng
đập,

người
taythở,
chạm
vào
ổ điện,
dây điện thì hiện
giật,như
ngạt
thần
kinh
tê liệt.
tượng gì xảy ra?


Nội dung
I/ Tác dụng từ:
1. Tác dụng từ của nam châm:
- Nam châm có thể hút sắt ( thép )và làm
lệch kim nam châm.
2. Nam châm điện:
-Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có
dòng điện chạy qua là nam châm điện
3. Tìm hiểu chuông điện: (SGK)
II/ Tác dụng hóa học:
•Kết luận : Dòng điện đi qua dung dịch
muối đồng làm cho thỏi than nối với cực
âm được phủ một lớp đồng. Đó là tác
dụng hóa học của dòng điện.
III/ Tác dụng sinh lí:
- Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi
qua cơ thể người ( động vật), làm tim
ngừng đập, cơ co giật, ngạt thở, thần
kinh tê liệt.
TaiLieu.VN


I/ Tác dụng từ:

Nội dung

1. Tác dụng từ của nam châm:
- Nam châm có thể hút sắt ( thép )và làm
lệch kim nam châm.
2. Nam châm điện:
-Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có
dòng điện chạy qua là nam châm điện
3. Tìm hiểu chuông điện: (SGK)
II/ Tác dụng hóa học:
•Kết luận : Dòng điện đi qua dung dịch
muối đồng làm cho thỏi than nối với cực
âm được phủ một lớp đồng. Đó là tác
dụng hóa học của dòng điện.
III/ Tác dụng sinh lí:
- Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi
qua cơ thể người ( động vật), làm tim
ngừng đập, cơ co giật, ngạt thở, thần
kinh tê liệt.
TaiLieu.VN

IV/ Vận dụng

C7: Vật nào dưới đây có tác dụng từ?
A. Một pin còn mới đặt riêng trên
bàn mảnh nilông đã được cọ xát mạnh
B. Một
C. Một cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua
D. Một đoạn băng dính
C8: Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?
A. Làm tê liệt thần kinh
B. Làm quay kim nam châm
C. Làm nóng dây dẫn
D. Hút các vụn giấy


GHI NHỚ:
Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm.
Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch
muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi
than nối với cực âm.
Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và động vật.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
+ HỌC THUỘC BÀI.
+ LÀM BTVN: 23.1 23.4 TR. 24 SBT.
+ CHUẨN BỊ TIẾT SAU ÔN TẬP ĐỂ CHUẨN BỊ KIỂM TRA MỘT TIẾT

TaiLieu.VN


Nguồn điện
Chốt kẹp

Sơ đồ mô tả
Đóng
tắc
cấu công
tạo
của
Tạm
dừng
chuông điện.

Lá thép đàn hồi
Miếng sắt

Cuộn dây

Tiếp điểm
Chuông

Đầu gõ chuông

Khi
đóng
côngcông
tắc tắc có hiện tượng gì xảy ra với :
C2. Khi
đóng
 Cuộn dây :? trở thành nam châm điện
 Miếng sắt :? bị nam châm điện hút
 Đầu gõ chuông :? đánh vào chuông
TaiLieu.VN


Tạm dừng

C3. Ngay sau đó, mạch điện bị hở :
Hãy chỉ ra chỗ hở mạch này.
Giải thích tại sao miếng sắt khi đó lại trở về tì sát vào tiếp
điểm?

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×