Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 7
Bài 24:Cho biết các phát biểu sau đúng hay sai?
a) Vật dẫn nóng lên khi có dòng chạy qua.

ĐÚNG
X

b) Dòng điện không thể chạy qua chất khí.
c) Đèn LED cho dòng điện đi theo một chiều

SAI
X

X

xác định
d)Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể hút sắt.

e)Để mạ bạc một nhẫn sắt người ta dựa trên
tác dụng từ của dòng điện.

X
X


Bài 24 : Cường độ dòng điện
I.Cường độ dòng điện
1. Quan sát thí nghiệm của giáo viên ( hình 24.1)

Hãy so sánh số chỉ của
ampe kế khi đèn sáng
mạnh và yếu ?

NX : Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng

mạnh
(yếu) thì số chỉ của ampe kế càng …..
lớn (nhỏ)
………..


Thí nghiệm hình 24.1

0

2.5
mA

5

K


Bài 24 : Cường độ dòng điện
I.Cường độ dòng điện
1. Quan sát thí nghiệm của giáo viên ( hình 24.1)
2. Cường độ dòng điện
- Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu của
dòng điện gọi là cường độ dòng điện.
- Kí hiệu : I
- Đơn vị : ampe (A), miliampe (mA)
1A = 1000 mA ; 1mA = 0,001 A


Phiếu học tập 1 : Hãy đổi đơn vị cho các
giá trị sau
35=
a) 0,035A
………mA

1,25
d) 1250
mA=………A

0,105
27
b) 105 mA = …….
e) 0,2755A =
.. A
…….. mA
55
7500
0
c) 0,55 A = ……… g) 7,5 A = ………
mA
mA


Bài 24 : Cường độ dòng điện
II. Ampe kế
- Là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.
-Có 2 loại :

chỉ thị và hiện số.


Bài 24 : Cường độ dòng điện
II. Ampe kế
- Cấu tạo :

+ Trên mặt có chữ : A, mA
+ Chốt điều chỉnh kim của ampe kế
+ Bảng chỉ thị GHĐ và ĐCNN
+ Có 2 chốt cắm : Chốt (+) và chốt (-)


Phiếu học tập 2 :Xác định GHĐ và ĐCNN của ampe kế
hình 24.2 và của nhóm mình

a

Ampe kÕ
GH§
H×nh 24.2 100 mA
a
6A
H×nh
1 /3A

b

§CNN
10 mA
0,5 A
0,05 A / 0,2


Hãy cho biết ampe kế của nhóm em có thể dùng để đo
cường độ dòng điện qua dụng cụ nào?

TT

Dông cô dïng ®iÖn

Cêng ®é dßng
®iÖn

1

Bãng ®Ìn bót thö
®iÖn
§Ìn ®i«t ph¸t
quang
Bãng ®Ìn d©y tãc
(§Ìn pin hoÆc ®Ìn
xe m¸y)
Qu¹t ®iÖn

Tõ 0,001mA 3
mA
Tõ 1 mA  30 mA

2
3
4
5

Tõ 0,1 A  1A

X
X

Tõ 0,5A  1 A

Bµn lµ, bÕp ®iÖn Tõ 3 A  5 A


Bài 24 : Cường độ dòng điện
III. Đo cường độ dòng điện
- Ký hiệu của ampe kế trên mạch điện :
- Vẽ sơ đồ mạch điện hình 24.3 :
-

+
+ A -

X

+A -

;

+m A


Bài 24 : Cường độ dòng điện
III. Đo cường độ dòng điện

- Cách mắc ampe kế : Mắc nối tiếp với dụng cụ cần đo
sao cho chốt (+) của ampe kế mắc với cực dương của nguồn
điện.
- Điều chỉnh để kim ampe kế đúng vạch số 0.
- Đóng công tắc, đợi cho kim ampe kế đứng yên.
- Đặt mắt để kim che khuất ảnh của nó trong gương rồi


Phiếu học tập 3 : Đo I của bóng đèn pin và quan
sát độ sáng của đèn
-Lắp mạch điện như H24.3
tương ứng 2 trường hợp.
- TH 1 : Nối mạch vào nguồn
điện gồm 2 pin (chốt ghi 3V).
- TH 2 : Nối mạch vào nguồn
điện gồm 4 pin (chốt ghi 6V)

lớn (nhỏ)
NX : Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng ………..
sáng (tối)
thì đèn càng …..


IV.Vận dụng
CÂU1: MỘT BÓNG ĐÈN PIN CHỊU ĐƯỢC DÒNG
ĐIỆN CÓ CƯỜNG ĐỘ LỚN NHẤT ( CƯỜNG ĐỘ ĐỊNH
MỨC) LÀ 0,5A.NẾU CHO DÒNG ĐIỆN DƯỚI ĐÂY ĐI
QUA ĐÈN THÌ TRƯỜNG HỢP NÀO ĐÈN SÁNG MẠNH
NHẤT?
A
C
0,45 A
B

0,48 A
0,40 A

D

0,6 A


III.Vận dụng
C4 : Hãy chọn ampe kế phù hợp nhất để đo I
GH§ cña ampe

1) 2mA
2) 20 mA

I cÇn ®o
a) 15 mA
b) 0,15 A

3) 250 mA
4) 2 A

c) 1,2 A


I. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
 Học thuộc ghi nhớ.
 Làm câu C3 và bài tập trong SBT.
 Đọc có thể em chưa biết.


III.Vận dụng
C5:

Ampe kế trong sơ đồ nào mắc đúng, vì sao?
- A+

X

-

+

+

a)

- +

A-

-

X

b)

+-

X

c)

A+Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×