Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

TaiLieu.VN


KIM TRA BI C
Th no l búng ti, búng na ti?
Tr li :
Bóng tối nằm phía sau vật cản, hoàn
toàn không nhận đợc ánh sáng nguồn
sáng chiếu tới.
Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản, chỉ
nhận đợc một phần ánh sáng từ nguồn
TaiLieu.VN
sáng chiếu tới.


Hãy quan sát TN sau và cho biết để thu được một vệt sáng trên tường
ta phải đặt đèn pin theo hướng nào?

A

TaiLieu.VNI. Gương phẳng:
1. Quan sát:

TaiLieu.VN


Mặt nước, mặt kim loại nhẵn bóng, thước nhựa . . .

TaiLieu.VN


I. Gương phẳng:
1. Quan sát:
2. Kết luận:
II. Định luật phản xạ ánh sáng
1. Thí nghiệm:

TaiLieu.VN


Dùng đèn pin chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng đặt
vuông góc với một tờ giấy. Quan sát hiện tượng và rút ra nhận xét?

-Hiện tượng tia sáng sau khi tới
gương bị hắt lại theo một hướng
xác định gọi là hiện tượng phản xạ
ánh sáng.

I I

Tia sỏng bị hắt lại được gọi là tia
phản xạ
SI: tia tới

TaiLieu.VN

IR: Tia phản xạ

R

S

S


C2: Cho tia SI đi là là trên
mặt tờ giấy. Hãy quan sát và cho biết
tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng
nào?

I

S
N

TaiLieu.VN


I

R

Kết luận:
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng
pháp tuyến
với .............và
đường................
tia tới
TaiLieu.VN

S
N


I

Phương của tia tới được xác định
bằng góc nhọn SIN = i gọi là góc tới
Phương của tia phản xạ được xác
định bằng góc nhọn NIR = i’: gọi là góc
phản xạ
SI: tia tới
IR: tia phản xạ
IN: pháp tuyến
TaiLieu.VN

i’ i
S

R

N


Góc tới i

60o

I

R

i

i’

N
TaiLieu.VN

45o

S

30o

Góc phản xạ i’


Góc tới i

60o

I

45o

i’

i

R

S
N

TaiLieu.VN

30o

Góc phản xạ i’


Góc tới i

I

60o
45o

i’

i
S

R
N

TaiLieu.VN

30o

Góc phản xạ i’


Góc tới i

Góc phản xạ i’

60o

60o

45o

45o

30o

30o

bằng
Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn...........góc
tới

TaiLieu.VN


2. Định luật phản xạ ánh sáng

- Tia phản xạ nằm trong cựng mặt phẳng với tia
tới và đường phỏp tuyến của gương tại điểm tới.
- Góc phản xạ bằng góc tới

TaiLieu.VN


3. Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ.

Quy ước: Gương phẳng được biểu diễn bằng một đoạn thẳng,
phần gạch chộo là mặt sau của gương. Tia tới SI và phỏp tuyến
IN nằm trờn mặt phẳng hỡnh vẽ.
Tia tới: SI
Pháp tuyến: IN
;
Góc tới : i
Góc phản xạ: i,
Tia phản xạ: IR
Điểm tới: I

TaiLieu.VN


Chiếu tia tới SI tới gương và góc tới i = 400. Vẽ tia
phản xạ IR và nêu cách vẽ.
Cách vẽ:
- Vẽ mặt gương.

N

S

R

- Dựng đường pháp tuyến IN
- Vẽ góc tới i = 400, thu được tia
tới SI.

400

400

- Vẽ góc phản xạ i’ = 400, thu

I
TaiLieu.VN

được tia phản xạ IR.


I. Gng phng:
1. Quan sat:
2. Kt luõn:
II. nh lut phn x anh sang
1. Thớ nghim:
2. Định luật phản xạ ánh sáng
3. Biểu diễn gơng phẳng và các tia sáng
trên
hình
III. Vn
dng:vẽ:

TaiLieu.VN


120
130
140
150
160
170
180

I
40
30
20
10
0

50

R

90 100
70 80
110

N

60

S

TaiLieu.VN

C4: Trên hình 4.4. vẽ một tia sáng tới
SI chiếu lên một gương phẳng M.
a. Hãy vẽ tia phản xạ.

M

Cách vẽ:Vẽ phỏp tuyến IN với
gương tại I.
Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ bằng
góc tới.
Ta có tia phản xạ IR.


N

R

0 20 30 0
00 11 1 1 14 0
1
15 60
90
1
80
0
17 0
0
7
18
60

S

50
40
30
20
10
0

TaiLieu.VN

I

C4: Trên hình 4.4. vẽ một tia sáng tới SI
chiếu lên một gương phẳng M.
b. Giữ nguyên tia tới SI. muốn thu được
tia phản xạ có hướng từ dưới lên thì phải
đặt gương thế nào? Vẽ hình.

Cách vẽ:
Vẽ tia phản xạ IR tại I từ dưới lên.
Vẽ phân giác IN của góc SIR.
Đặt gương vuông góc với IN tại I.
Ta có vị trí của gương cần đặt.


Bài tập trắc nghiệm
Bài 1: Chiếu một tia tới lên một gương phẳng với góc tới i = 300.
A là số đo góc hợp bởi tia tới với mặt phản xạ của gương, b là số đo
góc hợp bởi tia phản xạ và mặt phản xạ của gương.
Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
Đ a/ Góc phản xạ i’ = 300
S b/ i + i’ = 300
Đ c/ i’ + b = 900
Đ d/ a = b = 600

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×