Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 6 bài 11: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng

BÀI 11:
KHỐI LƯỢNG RIÊNGTRỌNG
LƯỢNG RIÊNG

VẬT LÝ 6
TaiLieu.VN


KIM TRA BI C
Cõu 1: Em hóy vit h thc giữa khối lợng và trọng lợng
của cùng một vật? Gii thớch tng n v trong h thc?


Cụng thc liờn h gia khi lng v trng lng:
P = 10.m
Trong ú:
P: l trng lng ca vt (N)
m : l khi lng ca vt (kg)
Cõu 2: Dụng cụ nào dùng để đo lực? ơn vị lực là gì?

Lc k l dng c dựng o lc.

n v lc l Niutn ( N).
TaiLieu.VN


ở Ấn Độ, thời cổ xưa,
người ta đã đúc một
cái cột bằng sắt
nguyên chất, có khối
lượng gần mười tấn.
Làm thế nào để
“ cõn” được chiếc
cột đó?
TaiLieu.VN


BÀI 11:
KHỐI LƯỢNG RIÊNG
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối
lượng của các vật theo khối
lượng riêng:

C1: Hãy chọn phương án
xác định khối lượng của
chiếc cột sắt ở Ấn Độ

1. Khối lượng riêng:

A. Cưa chiếc cột sắt thành
nhiều đoạn nhỏ, rồi đem
cân từng đoạn một
B.Tìm cách đo thể tích của
chiếc cột , xem nó bằng
bao nhiêu mét khối? Biết
khối lượng của 1m3 sắt
nguyên chất ta sẽ tính được
khối lượng của chiếc cột
TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối
lượng riêng:
1. Khối lượng riêng:
C1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở
Ấn Độ

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó bằng bao
nhiêu mét khối? Biết khối lượng của 1 m3 sắt nguyên chất ta
sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.
Để giúp các em lựa chọn, người ta cho biết số liệu sau: sau
khi đo chu vi và chiều cao chiếc cột, người ta tính được thể
tích của chiếc cột vào khoảng 0,9m3. Mặt khác, người ta cũng
đã cân và cho biết 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg.
Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột.
TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối
lượng riêng:
1. Khối lượng riêng:
C1:

1 dm3
1 m3

7,8kg
?1000
dm3dm3

1m3 sắt có khối lượng là

1 m3
1000
? kgx 7,8 =7800kg
1 m3 sắt có khối lượng 7800kg
1 m3
7800kg
Khối lượng của chiếc cột là

0,9 m3

=
? 7020kg
kg
0,9
x 7800

Vậy khối lượng của chiếc cột là 7020kg

TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối
lượng riêng:
1. Khối lượng riêng:C1:
1m3 sắt có khối lượng là

1000 x 7,8 =7800kg
1 m3 sắt có khối lượng 7800kg
Khối lượng của chiếc cột là

0,9 x 7800 = 7020kg
Vậy khối lượng của chiếc cột là 7020kg

TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối
3 sắt có khối lượng 7800kg
1
m
lượng của các vật theo khối
Vậy 7800kg là khối
lượng riêng:
3 sắt gọi là
lượng
của
1
m
1. Khối lượng riêng:
khối lượng riêng của sắt
Vậy khối lượng riêng của
một chất là gì?

Khối lượng của một mét khối
một chất gọi là khối lượng
riêng của chất đó.

TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối
lượng của các vật theo khối
Đơn vị khối lượng riêng là gì?
lượng riêng:

1. Khối lượng riêng:

Đơn vị khối lượng riêng là
Khối lượng của một mét khối
kilôgam trên mét khối, kí
một chất gọi là khối lượng
hiệu là kg/m3.
riêng của chất đó.

TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối
lượng riêng:
1. Khối lượng riêng:
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
Chất rắn

Khối lượng riêng
(kg/m3)

Chất lỏng

Khối lượng riêng
(kg/m3)

Chì

11300

Thuỷ ngân

13600

Sắt

7800

Nước

1000

Nhôm

2700

Xăng

700

Đá

(khoảng) 2600

Dầu hỏa

(khoảng) 800

Gạo

(khoảng) 1200

Dầu ăn

(khoảng) 800

Gỗ tốt

(khoảng) 800

Rượu, cồn

(khoảng) 790

Nhôm có khối lượng riêng là bao nhiêu?

3
Nhôm

khối
lượng
riêng
2700
kg/m
TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối
lượng riêng:
1. Khối lượng riêng:
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
Chất rắn

Khối lượng riêng
(kg/m3)

Chất lỏng

Khối lượng riêng
(kg/m3)

Chì

11300

Thuỷ ngân

13600

Sắt

7800

Nước

1000

Nhôm

2700

Xăng

700

Đá

(khoảng) 2600

Dầu hỏa

(khoảng) 800

Gạo

(khoảng) 1200

Dầu ăn

(khoảng) 800

Gỗ tốt

(khoảng) 800

Rượu, cồn

(khoảng) 790

Khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3 có ý nghĩa gì?3 nhôm có khối lượng 2700kg
Nghĩa

1
m
TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối
lượng riêng:
1. Khối lượng riêng:
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
Chất rắn

Khối lượng riêng
(kg/m3)

Chất lỏng

Khối lượng riêng
(kg/m3)

Chì

11300

Thuỷ ngân

13600

Sắt

7800

Nước

1000

Nhôm

2700

Xăng

700

Đá

(khoảng) 2600

Dầu hỏa

(khoảng) 800

Gạo

(khoảng) 1200

Dầu ăn

(khoảng) 800

Gỗ tốt

(khoảng) 800

Rượu, cồn

(khoảng) 790


TaiLieu.VN

Khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3 có nghĩa là
1 m3 nhôm có khối lượng 2700kg


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối
lượng của các vật theo khối
lượng riêng:

C2: Hãy tính khối lượng của
một khối đá. Biết khối đá có
thể tích 0,5m3.

1. Khối lượng riêng:
Hướng dẫn:
2. Bảng khối lượng riêng của một
Khối lượng riêng của
số chất:
đá là 2600kg/m3
3. Tính khối lượng của một vật theo
Khối lượng của khối đá là
khối lượng riêng

2600kg/m3 x 0,5 m3

= 1300kg

TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối
lượng riêng:
1. Khối lượng riêng:
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêngC2
Khối lượng của khối đá là

2600kg/m3 x 0,5 m3 = 1300kg
Vậy khối lượng của một khối đá là 1300kg
TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I: Khối lượng riêng. Tính khối C3: Hãy tìm các chữ trong
lượng của các vật theo khối
khung để điền vào các ô trống
lượng riêng:
của công thức tính khối lượng
1: Khối lượng riêng:
theo khối lượng riêng:
2. Bảng khối lượng riêng của một -Khối lượng riêng: D (kg/m3)
số chất:
-Khối lượng: m(kg)
3. Tính khối lượng của một vật theo
3)
-Thể
tích:
V(m
khối lượng riêng
m

TaiLieu.VN

=

D

X

V


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối
lượng riêng:
1. Khối lượng riêng:
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêngC3
- Khối lượng: m = D x V

Trong đó:

- Khối lượng riêng: D (kg/m3)
m - Khối lượng: m(kg)
- Khối lượng riêng: D 
V - Thể tích: V(m3)
m
- Thể tích: V 
D
TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối
lượng riêng:
1. Khối lượng riêng:
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
4. Vận dụng:

Bài 1: Tính khối lượng của một khối nhôm có thể tích
30dm3. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3.
Giải
Tóm tắt
Khối lượng của khối nhôm là
V = 30dm3
= 0,03m3
m=DxV
D = 2700kg/m3
= 2700 x 0,03 =81kg
Vậy khối lượng nhôm là 81kg
m
=
?
TaiLieu.VN


BÀI 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối
lượng riêng:
1. Khối lượng riêng:
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
4. Vận dụng:

Bài 2: Một thùng đựng dầu hỏa chứa 40kg dầu. Tính thể
tích của thùng, biết khối lượng riêng của dầu hỏa là
800kg/m3.
Giải
Tóm tắt
Thể tích của thùng là
m = 40kg
D = 800kg/m3
V =?
TaiLieu.VN

m
40
m = D xV V 
V 
 0,05 m 3
800
D

Vậy thể tích của thùng là 0,05m3


CỦNG CỐ
Câu hỏi: Khối lượng riêng của một chất là gì? Đơn vị của
khối lượng là gì?
 - Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối
lượng riêng của chất đó.
- Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối,
kí hiệu là kg/m3.
Câu hỏi: Em hãy nêu công thức tính khối lượng riêng?
Giải thích từng đơn vị trong công thức?
 Công thức

m
D
V
TaiLieu.VN

- Khối lượng riêng: D (kg/m3)
- Khối lượng: m(kg)
- Thể tích: V(m3)


CỦNG CỐ
Nói “ Sắt nặng hơn nhôm” có nghĩa là:
A. Khối lượng sắt nặng hơn khối lượng nhôm.

B. Khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối
lượng riêng của nhôm.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Hãy chọn câu trả lời đúng

TaiLieu.VN


DẶN DÒ
 Học bài.
 Làm bài tập trong sách bài tập từ
bài 11.1 đến bài 11.7
 Chuẩn bị phần II trọng lượng
riêng của bài 11

TaiLieu.VN


XIN CHÂN THÀNH CẢM
ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO
CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM

TaiLieu.VN


SAI RỒI

TaiLieu.VN


ĐÚNG
RỒI

TaiLieu.VN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×