Tải bản đầy đủ

Báo cáo tốt nghiệp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu oracle

https://www.facebook.com/codedoansinhvien
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE........1
CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT ORACLE 10G RELEASE 2................................................2
2.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG.............................................................................................2
2.1.1 YÊU CẦU PHẦN CỨNG.......................................................................................2
2.1.2 YÊU CẦU PHẦN MỀM........................................................................................2
2.2 CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT..............................................................................................2
CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC ORACLE 10G RELEASE 2........................................31
3.1 ORACLE INSTANCE.............................................................................................32
3.1.1 System Global Area (SGA)........................................................................32
3.1.1.1 Redo Log Buffer....................................................................................33
3.1.1.2 Database buffer cache..........................................................................34
3.1.1.3 Share pool.............................................................................................35
3.1.1.4 Large Pool............................................................................................36
3.1.1.5 Java Pool..............................................................................................37
3.1.1.6 Streams Pool.........................................................................................37
3.1.2 Background Process..................................................................................37
3.2 ORACLE DATABASE............................................................................................41
3.2.1 Cấu trúc vật lý database...........................................................................41

3.2.1.1 Data files...............................................................................................41
3.2.1.2 Redo Log Files......................................................................................42
3.2.1.3 Control Files.........................................................................................42
3.2.2 Cấu trúc logic database............................................................................43
3.2.2.1 Tablespaces...........................................................................................43
3.2.2.2 Schema và schema objects....................................................................44
3.2.2.3 Data blocks, Extents, Segments.............................................................44
3.2.2.4 Oracle data blocks................................................................................44
3.2.2.5 Extents..................................................................................................44
3.2.2.6 Segment.................................................................................................44
3.2.2.7 Các cấu trúc vật lý khác........................................................................45
3.3 ORACLE PROCESSES...........................................................................................46
3.3.1 User Processes..........................................................................................46
3.3.2 Server Processes.......................................................................................47


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

Chương 1. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Oracle là một bộ phần mềm được cung cấp bởi công ty Oracle, nó bao gồm một
bộ xây dựng các ứng dụng và các sản phẩm cuối cùng cho user (end_user product).
Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu có tính an toàn, bảo mật, tính nhất quán và toàn vẹn
dữ liệu, cho phép các user truy nhập tới cơ sở dữ liệu phân tán như một khối thống
nhất…Vì vậy nó được đánh giá là ưu việt nhất hiện nay.
Chương 2. Cài đặt Oracle 10g Release 2
2.1

Yêu cầu hệ thống

2.1.1 Yêu cầu phần cứng
CPU: PIII 800Mhz
HĐ: còn dư khỏang 2 Gb.
RAM: 256 Mb
Nếu máy yếu hơn cũng không sao, kiên nhẫn và chịu đựng luôn được xem là
những đức tính tốt!
2.1.2 Yêu cầu phần mềm
Windows 2000 with Service Pack 1 hoặc mới hơn, ngoài ra bản Terminal
Services và Microsoft Windows 2000 MultiLanguage Edition (MLE) cũng được hỗ trợ
Windows Server 2003 – tất cả các phiên bản
Windows Server 2003 R2
Windows XP Professional
Windows Vista - Business, Enterprise, và Ultimate editions
Không hỗ trợ Windows NT
Windows Multilingual User Interface Pack được hỗ trợ trên on Windows Server
2003, Windows XP Professional, và Windows Vista.
 Lưu ý: các hệ điều hành như Windows Vista Home, Windows XP Home
(các bản Home) không hỗ trợ cài đặt Oracle Server mà chỉ hỗ trợ cài bản
Oracle Client.Nếu trước đó máy đã cài đặt Oracle thì bạn nên gỡ Oralce
để cài lại. vì khi cài đè lên có thể sẽ gặp phải một số lỗi.


https://www.facebook.com/codedoansinhvien
 Oracle 10g: chứa trong 1CD. Nếu có đường Internet tốt, download tại:
http://www.oracle.com/technology/software/products/database/oracle10g/
htdocs/10201winsoft.html
Lưu ý là bạn phải đăng ký một tài khoản của Oracle (miễn phí) và đăng
nhập vào trước khi có thể download.
2.2
Các bước cài đặt
Cài đặt và cấu hình sản phẩm Oracle.
Chú ý: Khi bạn đang cài đặt Oracle 10g Release 2 trên máy tính kết nối với mạng,
Oracle hỗ trợ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) thực hiện các bước trong
tài liệu: Loopback Adapters for Oracle Installation in DHCP Networks.doc trước khi
thực thi các bước được hướng dẫn trong tài liệu này.
1. Download phần mềm Oracle 10g Release 2 và giải nén nó vào 1 thư mục trên máy.
2. Sau khi giải nén, nội dung của thư mục sẽ giống như sau:

3. Chọn Setup từ thư mục này.


https://www.facebook.com/codedoansinhvien
4. Universal Installer sẽ được khởi động và thực hiện một số kiểm tra, nếu các điều kiện
kiểm tra đều đạt yêu cầu thì Oracle cho phép tiếp tục cài đặt, nếu không Oracle Install
sẽ kết thúc ngay tại bước này.

5. Trang cài đặt được hiển thị. Chọn Advanced Installation:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

6. Chọn Next
7. Trang Select Installation Type sẽ được hiển thị.
Installation Type Phiên bản sẽ cài đặt, bao gồm:
- Enterprise Edition
- Standard Edition
- Personal Edition
Trong đó bản Enterprise có đầy đủ tính năng nhất.
Create Starter Database - Nếu bạn chọn vào đây, trình cài đặt sẽ tạo luôn Database sau
khi cài xong software. Chúng ta cũng có thể tạo thêm Database sau khi đã cài đặt xong
Oracle.
Global Database Name Tên để Oracle đặt cho Database và SID.Tên phải theo chuẩn đặt
tên của oracle, và không dài quá 8 ký tự. Trên Windows, tên không phân biệt chữ hoa và
chữ thường.
Database Password Đặt password (giống nhau) cho tất cả các user có quyền quản trị trên
Oracle. Để đỡ phiền phức, bạn phải nhớ password để xài sau này, các password này có thể
đổi lại sau khi cài xong Database.


https://www.facebook.com/codedoansinhvien
- Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn hãy bấm "Next" để tiếp tục.
- Oracle tiếp tục đưa ra bảng tổng hợp các thông số, các thành phần sẽ cài đặt.
bấm vào "Install" để cài đặt.
8. Chọn Enterprise Edition

9. Cũng trong cửa sổ này chọn nút Product Languages
10. Hộp thoại Language Selection được hiện ra. Chọn >> để chọn tất cả các ngôn ngữ:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

11. Click OK
12. Click Next
13. Cửa sổ Specify Home Details được hiển thị.
14. Chọn đường dẫn chính xác đến Oracle Home. Trong ví dụ này đường dẫn cài đặt
Oracle: C:\oracle\product\10.2.0\db_1:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

15. Click Next
16. Cửa sổ Product Specific Pre-requisite Checks được hiển thị. Tiếp tục cài đặt ở bước
tiếp theo nếu kết quả kiểm tra là thành công (passed).


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

17. Chọn Next.
18. Cửa sổ Select Configuration Option sẽ được hiển thị.
19. Chọn Create a Database:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

20. Chọn Next.
21. Cửa sổ Select Database Configuration sẽ được hiển thị.
22. Chọn General Purpose:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

23. Chọn Next.
24. Cửa sổ Specify Database Configuration options sẽ được hiển thị.
25. Ở ô Global Database Name, gõ DB101. SID (System ID) sẽ tự động được thay đổi
thành DB101. Ngoài ra bạn còn có thể thay đổi thiết lập font chữ hiển thị trong CSDL
ở mục: Select Database Character Set.


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

26. Chọn Next.
27. Cửa sổ Select Database Management Option sẽ được hiển thị.
28. Chọn Use Database Control for Database Management:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

29. Chọn Next.
30. Cửa sổ Specify Database Storage Option sẽ được hiển thị
31. Chọn File System.
32. Thiết lập nơi đặt CSDL Specify Database File Location đến thư mục bạn muốn lưu
CSDL DB101. Trong ví dụ này đường dẫn chưa bị thay đổi, đó là
C:\oracle\product\10.2.0\oradata. Nếu bạn muốn thay đổi nó, hãy nhớ vị trí để tham
chiếu sau này:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

33. Chọn Next.
34. Cửa sổ Specify Backup and Recovery Options sẽ được hiển thị.
35. Chọn tùy chọn: Do not enable Automated backups:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

36. Chọn Next.
37. Cửa sổ Specify Database Schema Passwords sẽ được hiển thị.
38. Chọn tùy chọn: Use the same password for all accounts.
39. Trong textbox Enter Password, gõ 1 password. Trong ví dụ cài đặt này, password được
đặt là Oracle. Gõ lại password, và nhớ password này.


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

40. Chọn Next.
41. Cửa sổ Summary sẽ được hiển thị:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

42. Chọn nút Install.
43. Cửa sổ Install sẽ được hiển thị. Thủ tục cài đặt sẽ bắt đầu:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

44. Trang configuration Assistants sẽ được hiển thị:
"Oracle Database Configuration Assistant" bắt đầu tạo database bằng cách copy các Data
files đã tạo sẵn và tự cấu hình lại cho phù hợp thông tin trên máy của bạn.


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

45. Database Configuration Assistant sẽ được bắt đầu. Bước này tạo CSDL DB101:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

46. Sau khi CSDL được tạo, 1 màn hình sẽ được hiển thị với các thông tin quan trọng về
CSDL DB101. Ghi nhớ các thông này để tham chiếu về sau.
Oracle đưa ra bảng thông báo sau khi đã tạo xong Databasẹ
Lưu ý:
+ Password cho 4 users "SYS, SYSTEM, DBSNMP, SYSMAN" là giống nhau và là
password mà bạn đã đặt từ đầụ
+ Oracle Enterprise Manager 10g - chạy trên web, do đó bạn phải nhớ địa chỉ để vào,
thông thường là: http://tenmay:5500/em . Nếu port 5500 trên máy đã được dùng,
Oracle sẽ chuyễn sang dùng Port khác.


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

47. Chọn nút OK. Bạn sẽ quay trở lại trang Configuration Assistants.
48. Trang kết thúc cài đặt sẽ được hiển thị.
49. Oracle cũng có một cửa sổ khác tóm tắt thông tin đã cài đặt. Trước khi bấm vào nút
"Exit", bạn nên ghi nhớ lại các thông tin này, tốt nhất là copy cả ra và lưu vào một file
text để sau này còn nhớ địa chỉ để vào sử dụng chúng.
Ví dụ:
Enterprise Manager Database Control URL - (DB101) :
http://letinh.localhost:1158/em
Your database configuration files have been installed in D:\oracle\product\10.2.0
while other components selected for installation have been installed in
D:\oracle\product\10.2.0\db_1.
Be cautious not to accidentally delete these
configuration files.
The iSQL*Plus URL is:
http://letinh.localhost:5560/isqlplus
The iSQL*Plus DBA URL is:
http://letinh.localhost:5560/isqlplus/dba


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

50. Chọn nút Exit.
51. Nhắc lại việc Exit:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

52. Chọn Yes.
53. Oracle Enterprise Manager sẽ tự động bắt đầu trên trình duyệt.
54. Điền các thông tin của user SYS vào các box:
-

Username: SYS

-

Password: oracle (được tạo ở bước 39)

-

Connect As: SYSDBA:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

55. Chọn nút Login
56. Trang Oracle Database 10g Licensing Information sẽ được hiển thị. Tìm xuống cuối
trang và chọn nút I agree:


https://www.facebook.com/codedoansinhvien

57. Thông tin về CSDL DB101 sẽ được hiển thị trong Enterprise Manager:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×