Tải bản đầy đủ

Chuyen dong deu

CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
 Quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian.
S=vxt
 Vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian.
v=S:t
 Thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc.
t = S : v.
*.NGHỊCH CHIỀU:
 Thời gian gặp nhau bằng quãng đường chia cho tổng hai vận
tốc.
t = S : ( v 1 + v 2)
*.CÙNG CHIỀU:
 Thời gian đuổi kịp bằng khoảng cách chia cho hiệu hai vận
tốc.
t = S : (v1 – v2)
(v1>v2)
Chú y:
 Tìm thời gian gặp nhau hay thời gian đuổi kịp ta phải xét 2
chuyển động khởi hành cùng một lúc.
 Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian và cũng tỉ lệ
thuận với vận tốc.

 Quãng đường không đổi vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian.
 Muốn tính vận tốc trung bình, chú ý là thời gian đi phải bằng
nhau.

*.Bài tập:

131-.Một người đi xe lửa từ ga A đến ga B mất 3 giờ. Mỗi giờ xe
lửa đi được 30 km. Nếu người đó đi ô tô từ ga A đến ga B, mỗi giờ đi
được 45 km thì sẽ mất mấy giờ?
Giải
Quãng đường AB dài:
Mỗi giờ đi được 45 km thì hết:
Đáp số:
2 giờ.

303 = 90 (km)
90 : 45 = 2 (giờ)

Tổng và Tỉ:
132-.Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 10 km/giờ. Khi
đến B người đó liền trở về A bằng xe máy với vận tốc 30 km/giờ. Thời
gian cả đi lẫn về là 8 giờ.
Tính quãng đường AB.
Giải
Cùng một quãng đường thì vận tộc tỉ lệ nghịch với thời gian. Tỉ số thời gian của
lượt đi so với lượt về là:

30
3 . Có nghĩa là thời gian lượt đi gấp 3 lần thời
10

gian lượt về.
Ta có sơ đồ: Lượt đi :
8 giờ
Lượt về:
Tổng số phần bằng nhau:
3 + 1 = 4 (phần)
Thời gian đi lượt về:
8 : 4 = 2 (giờ)
Quãng đường AB la:
30  2 = 60 (km)
Đáp số:
60 km


133-.Quãng đường AB dài 32 km. Một người đi từ A đến B,
trong 2 giờ đầu người đó đi bộ, trong 2 giờ sau người đó đi xe đạp để
đến B. Biết rằng khi đi xe đạp có vận tốc gấp 3 lần vận tốc khi đi bộ.
Tính vận tốc khi đi bộ và vận tốc khi đi xe đạp?
Giải

Người đó đi bộ và đi xe đạp cùng thời gian là giờ như nhau, mà vận tốc khi đi xe
đạp gấp 3 lần vận tốc đi bộ nên quãng đường đi xe đạp phải gấp 3 lần quãng
đường đi bộ:
Ta có sơ đồ: QĐ đi xe đạp:
32 km
QĐ đi bộ:
Tổng số phần bằng nhau:
3 + 1 = 4 (phần)
Quãng đường đi bộ
32 : 4 = 8 (km)
Vận tốc khi đi bộ:
8 : 2 = 4 (km/giờ)
Vận tốc khi đi xe đạp:
4  3 = 12 (km/giờ)
Đáp số: - Đi bộ: 4 km/giờ
- Đi xe đạp: 12 km/giờ.

Tổng & Hiệu
134-.Một ô tô và một xe đạp khởi hành cùng một lúc: ô tô đi từ
A, xe đạp đi từ B. Nếu ô tô và xe đạp đi ngược chiều nhau thì sẽ gặp
nhau sau 2 giờ. Nếu ô tô và xe đạp đi cùng chiều nhau thì ô tô sẽ
đuổi kịp sau 4 giờ. Biết rằng A cách B là 96km.
Tính vận tốc của ô
tô và xe đạp.
Giải
Tổng vận tốc của hai xe là:
96
Hiệu vận tốc của hai xe là:
96
Ta có sơ đồ: VT ô tô:
24 km/giờ
VT xe đạp:
Hai lần vận tốc xe đạp là:
48
Vận tốc xe đạp là:
24
Vận tốc xe ô tô là:
48
Đáp số: -VT xe đạp: 12 km/giờ.

: 2 = 48 (km/giờ)
: 4 = 24 (km/giờ)

48 km/giờ
– 24 = 24 (km/giờ)
: 2 = 12 (km/giờ)
– 12 = 36 (km/giờ)
-VT xe ô tô: 36 km/giờ.

Vận tốc trung bình
Lưu ý khi tính Vận tốc trung bình. Trường hợp đề bài cho biết
một chuyển động đi với 2 vận tốc khác nhau, chỉ tính được vận tốc
trung bình bằng cách tính trung bình cộng của 2 vận tốc đã cho, chỉ
khi đi với 2 vận tốc đó có số đo thời gian bằng nhau.
Coi chừng, đề bài cho đi với 2 quãng đường bằng nhau thì
không thể tính vận tốc trung bình bằng cách tính trung bình cộng
của 2 vận tốc.
135-.Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B. Nửa thời gian
đầu, ô tô đi với vận tốc 50km/giờ và nửa thời gian còn lại ô tô đi với
vận tốc 35 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên suốt quãng
đường AB.
Giải
Vận tốc trung bình của ô tô trên suốt quãng đường AB là:
(km/giờ)
Đáp số: 42,5 km/giờ.

(50 + 35) : 2 = 42,5

136-.Bính đi từ A đến B. Nửa quãng đường đầu Bính đi với vận
tốc 40 km/giờ. Nửa quãng đường còn lại Bính đi với vận tốc 30
km/giờ.
Tính vận tốc trung bình của Bính trên suốt quãng đường AB.
Giải


Giả sử nửa quãng đường AB dài 120 km, thì thời gian đi nửa quãng đường đầu sẽ
là:
120 : 40 = 3 (giờ)
Thời gian đi nửa quãng đường sau sẽ là:
120 : 30 = 4 (giờ)
Tổng thời gian đi hết quãng đường là:
3 + 4 = 7 (giờ)
Vận tốc trung bình của Bính trên suốt quãng đường AB là:
120  2 : 7 =
34,29 km/giờ)
Đáp số:
34,29 km/giờ.

137-.Hiện nay là 12 giờ. Sau bao lâu, 2 kim đồng hồ sẽ chập
nhau?
Giải

Ta biết rằng kim chỉ phút chạy nhanh hơn kim chỉ giờ 12 lần, và mặt đồng hồ
được chia đều nhau 12 khoảng cách giờ.
Hiệu số phần bằng nhau của vận tốc 2 kim là:
12 – 1 = 11
(phần)
Thời gian để 2 kim đồng hồ chập nhau lần kế tiếp là:12 : 11 = 1
phút 27 giây

1
11

giờ= 1giờ 5

Đáp số: 1 giờ 05 phút 27 giây.

138-.Một tàu tuần tiểu có vận tốc 40 km/giờ, được lệnh tiến
hành trinh sát phía trước hạm đội theo phương tiến của hạm đội và
quay về hạm đội sau 3 giờ. Biết vận tốc của hạm đội đi với vận tốc 24
km/giờ.
Hỏi tàu tuần tiểu từ khi bắt đầu đi được khoảng cách bao xa để
trở về hạm đội đúng thời gian quy định?
Giải
Sơ đồ hướng dẫn:
Tổng quãng đường của tàu tuần tiểu và hạm đội đi gấp 2 lần khoảng cách cần
thiết của tàu tuần tiểu phải đi.
Hai lần khoảng cách đó là:
(40 + 24)  3 = 192 (km)
Khoảng cách của tàu tuần tiểu phải đi là:
192 : 2 = 96 (km)
Đáp số:
96 km.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×