Tải bản đầy đủ

Boi duong toan 3 dang phep cong

PhÐp céng
I. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
- Khi tăng số hạng thứ nhất thêm A đơn vị thì Tổng mới = Tổng cũ + A đơn vị.
- Khi tăng số hạng thứ hai thêm B đơn vị thì Tổng mới = Tổng cũ + B đơn vị.
- Khi tăng số hạng thứ nhất thêm A đơn vị và tăng số hạng thứ hai thêm B đơn vị thì
Tổng mới = Tổng cũ + A đơn vị + B đơn vị = Tæng cò + (A + B) ®¬n vÞ .
- Khi giảm số hạng thứ nhất đi A đơn vị thì Tổng mới = Tổng cũ - A đơn vị.
- Khi giảm số hạng thứ hai đi B đơn vị thì Tổng mới = Tổng cũ - B đơn vị
- Khi giảm số hạng thứ nhất đi A đơn vị và giảm số hạng thứ hai B đơn vị thì
Tổng mới = Tổng cũ - A đơn vị - B đơn vị = Tæng cò - (A + B) ®¬n vÞ.
- Trong một tổng khi giảm số hạng thứ nhất đi A đơn vị và tăng thêm số hạng thứ hai
B đơn vị
+Nếu A nhỏ hơn B thì
Tổng mới = Tổng cũ + (B – A) ®¬n vÞ = Tæng cò - A ®¬n vÞ + B
®¬n vÞ.
+Nếu A lớn hơn B thì
Tổng mới = Tổng cũ - (A – B) đơn vị = Tæng cò - A ®¬n vÞ + B ®¬n
vÞ.
- Trong một tổng khi tăng số hạng thứ nhất thêm A đơn vị và giảm số hạng thứ hai đi
B đơn vị
+Nếu A nhỏ hơn B thì

Tổng mới = Tổng cũ - (B – A) đơn vị = Tæng cò + A ®¬n vÞ - B ®¬n
vÞ.
+Nếu A lớn hơn B thì
Tổng mới = Tổng cũ + (A – B) đơn vị = Tæng cò + A ®¬n vÞ - B ®¬n
vÞ.
Tãm l¹i:


- Nếu tăng bất cứ số hạng nào cũng cộng và giảm bất cứ số hạng
nào cũng trừ.
- Nếu vừa tăng vừa giảm và:
+ Tăng lớn hơn giảm thì tổng mới bằng tổng cũ cộng với hiệu số
tăng giảm.
+ Tăng nhỏ hơn giảm thì tổng mới bằng tổng cũ trừ đi hiệu số
tăng giảm.
II. CC bài tập vận dụng:
1/ Tng ca hai s l 63.Tng thờm s hng th nht 14 n v thỡ tng mi l bao
nhiờu?
Trảlời:

..................................................................................................................................
.....................................................................................................................
2/ Tng ca hai s l 137. Tng s hng th nht thờm 92 n v thỡ tng mi l bao
nhiờu?
Trảlời:
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
3/ Tng ca hai s l 145. Tng s hng th hai thờm 17 n v thỡ tng mi l bao
nhiờu?
Trảlời:

......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4/ Tng ca hai s l 424. Tng s hng th hai thờm 219 n v thỡ tng mi l bao
nhiờu?


Tr¶lêi:…………………………………………………………………………

……………......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5/ Tổng của hai số là 87. Giảm số hạng thứ nhất 17 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………

……………......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6/ Tổng của hai số là 237. Giảm số hạng thứ nhất 117 đơn vị thì tổng mới là bao
nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………
…………………..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
7/ Tổng của hai số là 534. Giảm số hạng thứ hai ®i 58 đơn vị thì tổng mới là bao
nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………

……………......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
8/ Tổng của hai số là 424. Giảm số hạng thứ hai ®i 91 đơn vị thì tổng mới là bao
nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………
…………………………………......................................................................................
..........................................................................................................................................
9/ Tổng của hai số 638. Tăng số hạng thứ nhất thêm 62 đơn vị và tăng số hạng thứ hai
51 đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?


Tr¶lêi:…………………………………………………………………………
…….................................................................................................................................
……………......................................................................................................................
10/ Tổng của hai số 123. Tăng số hạng thứ nhất thêm 20 đơn vị và số hạng thứ hai 92
đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………
…………………..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
11/ Tổng của hai số 245. Tăng số hạng thứ nhất thêm 138 đơn vị và số hạng thứ hai
52 đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………
………………..................................................................................................................
..........................................................................................................................................
12/ Tổng của hai số 292. Giảm số hạng thứ nhất 128 đơn vị và giảm số hạng thứ hai
đi 64 đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………
………………………......................................................................................................
.........................................................................................................................................
13/ Tổng của hai số 710. Giảm số hạng thứ nhất đi 85 đơn vị và tăng số hạng thứ hai
thêm 34 đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………
…………… .....................................................................................................................
……………......................................................................................................................
14/ Tổng của hai số 515. Giảm số hạng thứ nhất đi 102 đơn vị và tăng thêm số hạng
thứ hai 140 đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?
Tr¶lêi:
…………………………………………………………………………………………
……………………..........................................................................................................
.....................................................................................................................


15/ Tổng của hai số 567. Tăng số hạng thứ nhất lªn 168 đơn vị và giảm số hạng thứ
hai ®i 32 đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………


...........................................................................................................................

……………......................................................................................................................
.........
16/ Tổng của hai số 329. Tăng số hạng thứ nhất lªn 79 đơn vị và giảm số hạng thứ
hai ®i 105 đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………

……………......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
17/ Tổng của hai số 387. Giảm số hạng thứ nhất đi 86 đơn vị và tăng thêm số hạng
thứ hai 134 đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………
…………….....................................................................................................................
……………......................................................................................................................
18/ Tổng của hai số 612. Giảm số hạng thứ nhất đi 186 đơn vị và tăng thêm số hạng
thứ hai 111 đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………
………………..................................................................................................................
.........................................................................................................................................
19/ Tổng của hai số 675. Tăng số hạng thứ nhất lên 168 đơn vị và giảm số hạng thứ
hai đi 103 đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?
Tr¶lêi:…………………………………………………………………………
…….................................................................................................................................
……………......................................................................................................................
20/ Tổng của hai số 555. Tăng số hạng thứ nhất lên 69 đơn vị và giảm số hạng thứ
hai đi 222 đơn vị. Hỏi tổng mới là bao nhiêu?


Tr¶lêi:…………………………………………………………………………
…….................................................................................................................................
.………………….............................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×