Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô

Giới thiệu tổng quan về kinh tế học vi mô
1. Vấn đề khan hiếm tồn tại? Trong tất cả các nền kinh tế
2. Khi chính phủ quyết định sử dụng nguồn lực để xây dựng một con đê, nguồn lực đó sẽ
không còn để xây đường cao tốc. Điều này minh họa khái niệm?
Chi phí cơ hội
3. Tuyên bố thực chứng là gì? Có thể đúng hoặc sai bởi các quan sát và cách xác định
4. Một nền kinh tế hỗn hợp bao gồm: Cả cơ chế mệnh lênh và thị trường
5. Hoa có thể chọn đi xem phim hoặc đi chơi Tennis. Nếu như Hoa quyết định đi xem phim
thì giá trị của việc chơi Tennis là? Chi phí cơ hội của việc đi xem phim
6. Một tuyên bố chuẩn tắc là tuyên bố? Cần phải như thế nào
7. Chi phí cơ hội của một người đi cắt tóc mất 10.000 đồng là?
Việc sử dụng tốt nhất cả thời gian và 10.000 đồng của người đó
8. Thực tiễn nhu cầu của con người không được thỏa mãn đầy đủ với nguồn lực hiện có
được gọi là vấn đề?
Khan hiếm
9. Khi các nhà kinh tế sử dụng từ “cận biên” họ ám chỉ:
Bổ sung
10. Tất cả các điều sau đây đều là mục tiêu của chính sách ngoại trừ
Tài năng kinh doanh
11. Điều nào dưới đây không được coi là bộ phận của chi phí cơ hội của việc đi học đại học
Chi phí ăn uống

1. Tất cả vấn đề nào dưới đây thuộc kinh tế vi mô ngoại trừ

1. Dưới đây đâu là ví dụ về tư bản như là yếu tố sản xuất
Nhà máy chế biến thuỷ sản của VNM
1. Nền kinh tế Việt Nam là Nền kinh tế hỗn hợp


1. Sự khan hiếm bị loại trừ bởi
Cơ chế thị trường
Không điều nào ở trên
1. Tất cả vấn đề nào dưới đây thuộc kinh tế vi mô ngoại trừ
Sự khác biệt thu nhập của quốc gia
1. Một nền kinh tế đóng là nền kinh tế có
Không có mối quan hệ với các nền kinh tế khác
1. Bộ phận của kinh tế học nghiên cứu các quyết định của hãng và hộ gia đình được gọi là:
Kinh tế vi mô
1. Điều nào dưới đây là tuyên bố thực chứng Tiền thuê nhà thấp sẽ hạn chế cung nhà ở
1. Tất cả các điều sau đây đều là yếu tố sản xuất trừ
Chính phủ
1. Một mô hình kinh tế được kiểm định bởi
So sánh các dự đoán của mô hình với thực tế
Cung – Cầu
1. Nếu giá hàng hóa A tăng lên gây ra sự dịch chuyển của đường cầu đối với hàng hóa B về
phía bên trái thì: A và B là hàng hóa bổ sung trong tiêu dùng
2. Cung hàng hóa thay đổi khi: Công nghệ sản xuất thay đổi
3. Lượng hàng hóa mà người tiêu dùng mua phụ thuộc vào: tất cả các phương án
4. Hạn hán có thể sẽ: Làm cho đường cung đối với lúa gạo dịch chuyển lên trên sang bên
trái.
5. Chi phí đầu vào để sản xuất ra hàng hóa X tăng lên sẽ làm cho: Đường cung dịch chuyển
lên trên.
6. Khi hệ số co giãn của cầu theo thu nhập là âm, ta gọi hàng hoá đó là
Hàng hoá thứ cấp
7. Nếu cam và táo (hàng hoá thay thế) cùng bán trên một thị trường. Điều gì xảy ra khi giá
cam tăng lên. Cầu với táo tăng lên


8. Đường cầu thị trường có thể được xác định Cộng tất cả đường cầu của các cá nhân theo
chiều ngang
9. Trong nền kinh tế thị trường, giá cân bằng được xác định bởi Tương tác giữa cung và cầu
10. Trong sơ đồ cung cầu điển hình, điều gì xảy ra khi cầu giảm
Giá và lượng cung giảm
11. Cân bằng bộ phận là phân tích Cung và cầu một hàng hóa
12. Thời tiết thuận lợi cho việc trồng lúa có thể Làm tăng cung đối với lúa
13. Nếu giá cam tăng lên bạn sẽ nghĩ gì về giá của quýt trên cùng một thị trường Giá quýt
sẽ tăng
14. Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường cầu đối với thịt bò:
Giá thịt bò giảm xuống.
15. Nếu A và B là hai hàng hoá bổ xung trong tiêu dùng và chi phí nguồn lực để sản xuất ra
hàng hoá A giảm xuống, thì giá của:
A sẽ giảm và B sẽ tăng.
16. Đối với hàng hoá bình thường, khi thu nhập tăng: Đường cầu dịch chuyển sang phải.
17. Nếu giá hàng hoá A tăng lên gây ra sự dịch chuyển của đường cầu đối với hàng hoá B về
phía bên trái thì:
B là hàng hoá cấp thấp
A và B là hàng hoá bổ sung trong tiêu dùng.
B là hàng hoá bình thường.
A và B là hàng hoá thay thế trong sản xuất.
18. Nếu chính phủ muốn giá lúa tăng, chính phủ có thể làm điều nào dưới đây Giảm diện
tích trồng lúa
19. Điều gì chắc chắn gây ra sự gia tăng của giá cân bằng: Sự tăng lên của cầu kết hợp với
sự giảm xuống của cung.
20. Chi phí đầu vào để sản xuất ra hàng hoá X tăng lên sẽ làm cho:
Đường cung dịch chuyển lên trên


21. Cho hàm cầu: P = 100 - 4Q, và hàm cung là: P = 40 + 2Q,
giá và lượng cân bằng sẽ là:

P = 60, Q = 10

Lý thuyết hành vi người tiêu dùng
1. Tổng lợi ích luôn luôn: Tăng khi lợi ích cận biên dương
2. Tổng lợi ích bằng: Tổng lợi ích cận biên của các đơn vị hàng hóa được tiêu dùng.
3. Nguyên tắc phân bổ ngân sách của người tiêu dùng là: Lợi ích cận biên của mỗi hàng hóa
chia cho giá của hàng hóa đó phải bằng nhau.
4. Giá của hàng hóa X là 1500 đồng và giá của hàng hóa Y là 1000 đồng. Một người tiêu
dùng đánh giá lợi ích cận biên của Y là 30 đơn vị, để tối đa hóa lợi ích đối với việc tiêu dùng X và
Y, anh ta phải xem lợi ích cận biên của X là? 45 đơn vị
5. Độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào: Giá của các hàng hóa
6. Khi cả giá và thu nhập thay đổi cùng một tỷ lệ như nhau thì:
Trạng thái cân bằng của người tiêu dùng không thay đổi.
7. Khi giá hàng hoá biểu diễn trên trục tung tăng lên, đường ngân sách sẽ
Tất cả đều đúng
Thoải hơn
8. Khi thu nhập thay đổi còn giá hàng hoá giữ nguyên thì:
Độ dốc đường ngân sách không đổi.
9. Sự lựa chọn của người tiêu dùng bị giới hạn bởi:
Đường ngân sách của họ.
10. Khi giá một hàng hóa giảm, ảnh hưởng thay thế Luôn làm tăng tiêu dùng hàng hóa đó
11. Nguyên tắc phân bổ ngân sách của người tiêu dùng là:
Lợi ích cận biên của mỗi hàng hóa chia cho giá của hàng hóa đó phải bằng nhau.

12. Sự thay đổi lượng hàng hóa tiêu dùng do thu nhập thay đổi được gọi là: Ảnh hưởng thu
nhập


13. Đối với hai hàng hóa thay thế hoàn hảo:
Đường bàng quan là đường cong
Đường bàng quan có dạng chữ L
Đường bàng quan là đường thẳng có độ dốc không thay đổi
Không câu nào đúng
14. Ảnh hưởng thu nhập
Cộng ảnh hưởng thay thế thành ảnh hưởng giá
Trừ ảnh hưởng giá thành ảnh hưởng thay thế
Thường lấn át ảnh hưởng thay thế
Thường lấn át ảnh hưởng giá


Bài 4
1.Tỷ lệ lãi suất là 10%/năm. Bạn đầu tư 150 triệu đồng tiền riêng của mình vào một công
việc kinh doanh và kiếm được lợi nhuận tính toán là 40 triệu đồng sau một năm. Giả định các yếu
tố khác không đổi thì lợi nhuận kinh tế bạn thu được là:
25 triệu đồng.
1.Điều gì sau đây đúng
Tất cả các phương án đạt hiệu quả kinh tế thì cũng đạt hiệu quả kỹ thuật
1.Lợi nhuận kinh tế được tính bằng tổng doanh thu trừ đi
Các chi phí kinh tế
1.Trong kinh tế học, ngắn hạn là thời kỳ sản xuất trong đó:
Có ít nhất một đầu vào cố định và ít nhất một đầu vào biến đổi
1.Đường MC cắt?
Các đường ATC, AVC tại điểm cực tiểu của mỗi đường


Bài 6. Cấu trúc thị trường

1.Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Sản phẩm khác nhau
1.Nếu một hãng đối diện với đường cầu hoàn toàn co giãn đối với sản phẩm của nó thì:
Doanh thu cận biên bằng giá sản phẩm
1. Trong điều kiện nào dưới đây, một hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ kiếm được lợi nhuận kinh
tế.
MR>ATC
1. Khi nhà độc quyền phân biệt giá hoàn hảo
Chọn một câu trả lời:
Thặng dư sản xuất sẽ lớn nhất
1.Đường cung ngắn hạn của ngành là?
Tổng chiều ngan của các đường cung cá nhân các hãng
1.Một hãng cạnh tranh hoàn hảo tối đa hoá lợi nhuận như:
Chi phối cận biên bằng giá và giá lớn hơn chi phí biến đổi bình quân tối thiểu
1. Mức sản lượng làm tối đa hoá tổng doanh thu của một hãng độc quyền:
Chọn một câu trả lời:
MR = 0
1. Điều nào dưới đây đúng với hãng độc quyền mà không đúng đối với hãng cạnh tranh hoàn
hảo
Chọn một câu trả lời:
Chi phí cận biên nhỏ hơn doanh thu bình quân
1. Nhà độc quyền không đặt giá cao nhất cho sản phẩm của mình vì:
Nó muốn tối đa hóa doanh thu
1. Đường cung ngắn hạn của ngành là
Chọn một câu trả lời:
Tổng chiều ngang của các đường cung cá nhân các hãng


1. Trong dài hạn, hãng cạnh tranh độc quyền sẽ
Chọn một câu trả lời:
Sản xuất một lượng ít hơn mức ứng với ATCmin
1. Cản trở nào dưới đây là cản trở tự nhiên đối với các hãng mới muốn xâm nhập thị trường
Chọn một câu trả lời:
Tính kinh tế của quy mô
1. Khi nhà độc quyền nâng lượng bán từ 7 đến 8 sản phẩm thì giá của sản phẩm bị tụt từ 7 triệu
xuống 6 triệu. Doanh thu cận biên của sản phẩm cuối là bao nhiêu
Chọn một câu trả lời:
–1 triệu
Không câu nào đúng
1. Trong dài hạn hãng cạnh tranh độc quyền sẽ sản xuất một mức sản lượng tại đó giá bằng
Chọn một câu trả lời:
Tổng chi phí bình quân
1. Điều nào dưới đây đúng với cả độc quyền một giá, cạnh tranh độc quyền và cạnh tranh hoàn
hảo
Chọn một câu trả lời:
Tối đa hóa lợi nhuận tại mức sản lượng có MR=MC
1. Lỗ tối đa mà hãng cạnh tranh hoàn hảo có thể chịu trong cân bằng dài hạn là
Chọn một câu trả lời:
Không
1. Trong dài hạn hãng cạnh tranh độc quyền sẽ sản xuất một mức sản lượng tại đó giá bằng
Chọn một câu trả lời:
Tổng chi phí bình quân
1. Nếu một hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn có thể bù đắp được chi phí biến đổi và
một phần chi phí cố định thì nó đang hoạt động tại phần đường chi phí cận biên mà
Chọn một câu trả lời:
Nằm giữa điểm đóng cửa và điểm hòa vốn
1.
Một hãng cạnh tranh hoàn hảo tối đa hóa lợi nhuận nếu
Chọn một câu trả lời:
Chi phí cận biên bằng giá và giá lớn hơn chi phí biến đổi bình quân tối thiểu


1. Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo:
Chọn một câu trả lời:
Sản phẩm khác nhau
1. Nếu một nhà độc quyền đang sản xuất tại mức sản lượng tại đó chi phí cận biên lớn hơn
doanh thu cận biên, nhà độc quyền nên
Chọn một câu trả lời:
Giảm giá và tăng sản lượng
1. Mức sản lượng làm tối đa hoá lợi nhuận của một hãng độc quyền:
Chọn một câu trả lời:
MR = MC
1. Cản trở nào dưới đây là cản trở tự nhiên đối với các hãng mới muốn xâm nhập thị trường
Chọn một câu trả lời:
Tính kinh tế của quy mô
1. Nếu một hãng đối diện với đường cầu hoàn toàn co giãn đối với sản phẩm của nó thì
Chọn một câu trả lời:
Doanh thu cận biên bằng giá sản phẩm
1. Điều nào dưới đây đúng với cả độc quyền một giá, cạnh tranh độc quyền và cạnh tranh hoàn
hảo
Chọn một câu trả lời:
Tối đa hóa lợi nhuận tại mức sản lượng có MR=MC
1. Nhà độc quyền không đặt giá cao nhất cho sản phẩm của mình vì:
Chọn một câu trả lời:
Nó sẽ không thu được lợi nhuận tối đa
1. Khi doanh thu cận biên tại một mức sản lượng nào đó là số âm thì
Chọn một câu trả lời:
Cầu tại mức sản lượng đó là không co giãn


Bài 6:
1. giả sử cung các yếu tố sản xuất là rất co giãn. Sự tăng lên của cầu đối với yếu tố đó sẽ dẫn
đến
Sự tăng nhỏ của lượng cung và tăng lớn của giá.
1. Sự tăng cung một yếu tố sản xuất sẽ?
Giảm thu nhập của yếu tố đó nếu độ co giãn của cầu yếu tố đó nhỏ hơn 1
1. Thu nhập của yếu tố khi đường cung của nó ít co giãn bao gồm?
Tô kinh tế nhiền hơn thu nhập chuyển giao
1.Đường cung lao động đối với một hãng trong thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo là?
Nằm ngang
1.Trong ngắn hạn, một hãng đối diện với đường cung vốn?
Hoàn toàn không co giãn


Bài ôn tập
1. Bộ phận của kinh tế học nghiên cứu các quyết định của hãng và hộ gia đình được gọi là
Chọn một câu trả lời:
Kinh tế vi mô
1. Chi phí cơ hội của một người đi cắt tóc mất 10.000 đồng là
Chọn một câu trả lời:
Việc sử dụng tốt nhất cả thời gian và 10000 đồng của người đó
1. Cân bằng bộ phận là phân tích
Chọn một câu trả lời:
Cung và cầu một hàng hóa
1. Giá của hàng hóa X là 1500 đồng và giá của hàng hóa Y là 1000 đồng. Một người tiêu dùng
đánh giá lợi ích cận biên của Y là 30 đơn vị, để tối đa hóa lợi ích đối với việc tiêu dùng X và Y,
anh ta phải xem lợi ích cận biên của X là:
Chọn một câu trả lời:
45 đơn vị.
1. Khi chính phủ quyết định sử dụng nguồn lực để xây dựng một con đê, nguồn lực đó sẽ không
còn để xây đường cao tốc. Điều này minh họa khái niệm
Chọn một câu trả lời:
Chi phí cơ hội
1. Khi cả giá và thu nhập thay đổi cùng một tỷ lệ như nhau thì:
Chọn một câu trả lời:
Trạng thái cân bằng của người tiêu dùng không thay đổi.
1. Khi giá một hàng hóa giảm, ảnh hưởng thay thế
Chọn một câu trả lời:
Luôn làm tăng tiêu dùng hàng hóa đó
1. Khi hệ số co giãn của cầu theo thu nhập là âm, ta gọi hàng hoá đó là
Chọn một câu trả lời:
Hàng hoá thứ cấp
1. Khoản mất không do giá tăng khi đánh thuế là phần mất đi của
Chọn một câu trả lời:
Cả thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất


1. Lỗ tối đa mà hãng cạnh tranh hoàn hảo có thể chịu trong cân bằng dài hạn là
Chọn một câu trả lời:
Không
1. Mức sản lượng làm tối đa hoá tổng doanh thu của một hãng độc quyền:
Chọn một câu trả lời:
MR = 0
1. Nguyên tắc phân bổ ngân sách của người tiêu dùng là:
Chọn một câu trả lời:
Lợi ích cận biên của mỗi hàng hóa chia cho giá của hàng hóa đó phải bằng nhau.
1. Nếu chính phủ muốn giá lúa tăng, chính phủ có thể làm điều nào dưới đây
Chọn một câu trả lời:
Giảm diện tích trồng lúa
1. Nếu giá cam tăng lên bạn sẽ nghĩ gì về giá của quýt trên cùng một thị trường
Chọn một câu trả lời:
Giá quýt sẽ tăng
1. Sản phẩm cận biên của một đầu vào là:
Chọn một câu trả lời:
Sản phẩm bổ sung được tạo ra từ việc thuê thêm một đơn vị đầu vào.
1.Sự cải tiến công nghệ làm tăng sản phẩm cận biên của lao động sẽ dịch chuyển
Chọn một câu trả lời:
Đường cầu lao động về bên phải
1. Trong nghịch lý người tù, cả hai sẽ tốt nhất khi
Chọn một câu trả lời:
Cả hai đều nhận tội
1. Trong nền kinh tế thị trường, giá cân bằng được xác định bởi
Chọn một câu trả lời:
Tương tác giữa cung và cầu
1. Tổng lợi ích luôn luôn
Tăng khi lợi ích cận biên dương


1. Tỷ lệ lãi suất là 10%/năm. Bạn đầu tư 150 triệu đồng tiền riêng của mình vào một công việc
kinh doanh và kiếm được lợi nhuận tính toán là 40 triệu đồng sau một năm. Giả định các yếu tố
khác không đổi thì lợi nhuận kinh tế bạn thu được là:
Chọn một câu trả lời:
25 triệu đồng
1. Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo:
Chọn một câu trả lời:
Sản phẩm khác nhau
1. Điều nào dưới đây không đúng tại trạng thái tối đa hóa lợi nhuận
Chọn một câu trả lời:
Doanh thu cận biên bằng sản phẩm cận biên.
1. Điều nào dưới đây đúng với hãng độc quyền mà không đúng đối với hãng cạnh tranh hoàn
hảo
Chọn một câu trả lời:
Chi phí cận biên nhỏ hơn doanh thu bình quân
1.Đường giao thông không bị tắc, nó giống như
Chọn một câu trả lời:
Hàng hóa công cộng
1. Độc quyền tự nhiên có đặc điểm là
Chọn một câu trả lời:
Có đường chi phí cận biên thấp hơn đường chi phí bình quân
1.


TRác nghiệm 2
1. Khi tiền lương lao động trực tiếp tăng
Chọn một câu trả lời:
Các đường TC, ATC, AVC và MC đều dịch chuyển lên trên
1. Khoảng cách theo chiều dọc giữa đường TC và đường VC là
Chọn một câu trả lời:
Bằng FC
1. Sản phẩm bình quân của lao động là:
Chọn một câu trả lời:
Tổng sản phẩm chia cho lượng lao động
1. Một doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất mức sản lượng tại đó chi phí cận
biên bằng
Chọn một câu trả lời:
Doanh thu cận biên
1. Phát biểu nào sau đây là không chính xác:
Chọn một câu trả lời:
MC thấp hơn AC tức là AC đang giảm
MC = AC tại mọi điểm tức là AC nằm ngang
AC giảm tức là MC dưới AC
MC tăng tức là AC tăng
1. Trong dài hạn, hãng cạnh tranh độc quyền sẽ
Chọn một câu trả lời:
Sản xuất một lượng ít hơn mức ứng với ATCmin
1. Khi nhà độc quyền nâng lượng bán từ 7 đến 8 sản phẩm thì giá của sản phẩm bị tụt từ 7 triệu
xuống 6 triệu. Doanh thu cận biên của sản phẩm cuối là bao nhiêu
Chọn một câu trả lời:
–1 triệu
1. Trong dài hạn hãng cạnh tranh độc quyền sẽ sản xuất một mức sản lượng tại đó giá bằng
Chọn một câu trả lời:
Chi phí cận biên
Tổng chi phí bình quân
Chi phí biến đổi bình quân


1. Nếu một nhà độc quyền đang sản xuất tại mức sản lượng tại đó chi phí cận biên lớn hơn
doanh thu cận biên, nhà độc quyền nên
Chọn một câu trả lời:
Giảm giá và tăng sản lượng
1. Cản trở nào dưới đây là cản trở tự nhiên đối với các hãng mới muốn xâm nhập thị trường
Chọn một câu trả lời:
Tính kinh tế của quy mô
1. Thị trường có xu hướng tạo ra một lượng hàng hóa công cộng
Chọn một câu trả lời:
bằng mức làm tối đa tổng lợi ích xã hội
Bằng mức tối ưu với xã hội
Nhiều hơn mức tối ưu với xã hội
Nhiều hơn mức tối ưu với xã hội
1. Một hãng tối đa hóa lợi nhuận sẽ tiếp tục thuê yếu tố sản xuất biến đổi cho đến khi
Chọn một câu trả lời:
Chi phí cận biên của yếu tố bằng sản phẩm doanh thu cận biên của nó
Chi phí bình quân của yếu tố đó bằng sản phẩm doanh thu cận biên của nó
Chi phí cận biên của yếu tố đó bằng sản phẩm cận biên của nó
Chi phí cận biên của yếu tố đó bằng sản phẩm doanh thu bình quân của nó
1. Đường tổng cầu thị trường đối với hàng hóa công cộng được xác định bằng cách
Chọn một câu trả lời:
Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều dọc
1. Đường cầu thị trường đối với hàng hóa cá nhân được xác định bằng cách
Chọn một câu trả lời:
Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều ngang
1. Chính phủ cung cấp hàng hóa công cộng thuần tuý như an ninh quốc gia vì
Chọn một câu trả lời:
Vấn đề tiêu dùng tự do xuất hiện
Ngành này có lợi nhuận lớn
Tất cả đều đúng
Mọi người không đánh giá cao hàng hóa này
1. Sự tăng cung một yếu tố sản xuất sẽ
Chọn một câu trả lời:
Giảm thu nhập của yếu tố đó nếu độ co giãn của cầu yếu tố đó nhỏ hơn 1


1. Ảnh hưởng thu nhập của mức tiền công cao hơn là
Chọn một câu trả lời:
Thu nhập tăng lên
Cầu đối với nghỉ ngơi sẽ tăng lên
Tất cả đều đúng
Họ sẽ làm nhiều hơn
1. Tô kinh tế là
Chọn một câu trả lời:
Phần thu nhập nhận được lớn hơn lượng đòi hỏi để cung cấp một lượng yếu tố
1. Thu nhập của yếu tố khi đường cung của nó ít co giãn bao gồm
Chọn một câu trả lời:
Tô kinh tế nhiều hơn thu nhập chuyển giao
Tô kinh tế nhiều hơn thu nhập chuyển giao
Chỉ là tô kinh tế
Chỉ là thu nhập chuyển giao
1. Chính phủ điều tiết độc quyền tự nhiên nhằm mục tiêu
Chọn một câu trả lời:
Giảm giá và tăng sản lượng của nhà độc quyền
1. Khi đường giao thông không bị tắc, nó giống như
Hàng hóa bổ sung
1. Chính phủ cung cấp hàng hóa công cộng thuần tuý như an ninh quốc gia vì
Vấn đề kẻ ăn không xuất hiện
1. Hàng hóa nào dưới đây có tính không loại trừ trong tiêu dùng
Ngọn đèn hải đăng
1. Thị trường có xu hướng tạo ra một lượng hàng hóa công cộng
ít hơn mức tối ưu với xã hội
1. Khoản mất không do giá tăng khi đánh thuế là phần mất đi của
cả thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất
1. Độc quyền tự nhiên có đặc điểm là
Có đường chi phí cận biên thấp hơn đường chi phí bình quân


1. Chính phủ điều tiết độc quyền tự nhiên nhằm mục tiêu
Giảm giá và tăng sản lượng của nhà độc quyền
1. Việc sản xuất qúa nhiều hàng hóa có ngoại ứng tiêu cực là ví dụ về
Thất bại của thị trường
1. Việc sản xuất quá ít hàng hóa có ngoại ứng tích cực là ví dụ về
Thất bại thị trường
1. Để phân phối lại thu nhập cho công bằng hơn chính phủ sử dụng
Thuế thu nhập
1. Hàng hóa cá nhân là những hàng hóa mà tiêu dùng chúng có tính chất
Có tính cạnh tranh
1. Trong điều kiện nào dưới đây, một hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ kiếm được lợi nhuận kinh
tế?
MR>ATC
1. Một hãng nên đóng cửa sản xuất nếu giá:
nhỏ hơn chi phí biến đổi trung bình tối thiểu.
1. Nhà độc quyền đối diện với đường cầu dốc xuống, doanh thu cận biên không bao giờ lớn
hơn giá vì:
nhà độc quyền phải giảm giá để bán thêm sản phẩm trong bất kỳ giai đoạn nào
1. Một nhà độc quyền sẽ tăng mức giá tối đa hóa lợi nhuận khi:
chi phí cận biên tăng
1. Đối với một hãng độc quyền tự nhiên, đường tổng chi phí trung bình:
luôn giảm khi hãng tăng sản lượng
1. Khi người lao động thứ 7 được thuê, sản lượng tăng từ 100 đơn vị một tuần lên 110 đơn
vị một tuần. Khi người lao động thứ 8 được thuê, sản lượng tăng từ 110 lên 118 đơn vị. Đây là ví
dụ về:
năng suất cận biên giảm dần.
1. Đường cung của một hãng cạnh tranh hoàn hảo là phần dốc lên của:
đường chi phí cận biên của hãng, ở tất cả những điểm phía trên điểm chi phí biến đổi trung
bình tối thiểu.


1. Trong những tuyên bố đề cập đến chi phí ngắn hạn dưới đây, tuyên bố nào là sai?
Khoảng cách giữa tổng chi phí trung bình và chi phí biến đổi trung bình thu hẹp dần là chi
phí cận biên.
1. Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa TC và VC:
FC.
1. Nếu một hãng thực hiện phân biệt giá hoàn hảo thì hãng sẽ:
sản xuất mức sản lượng tại đó chi phí cận biên cắt đường cầu.
1. Nếu sản lượng tăng từ 5 đến 10 làm cho tổng chi phí tăng từ 100$ lên 200$, chi phí cận
biên của mỗi sản phẩm trong 5 sản phẩm tăng lên này là:
20$
1. Trong những tuyên bố đề cập đến chi phí ngắn hạn dưới đây, tuyên bố nào là sai?
Đường tổng chi phí có dạng chữ U.
1. Khi sản phẩm cận biên của lao động lớn hơn sản phẩm trung bình của lao động thì:
sản phẩm trung bình của lao động đang tăng.
1. Một hãng nên đóng cửa sản xuất nếu giá:
nhỏ hơn chi phí biến đổi trung bình tối thiểu
1. Tuyên bố nào dưới đây là sai?
Tổng chi phí bằng chi phí cố định cộng chi phí trung bình.
1. Trong những tuyên bố đề cập đến chi phí ngắn hạn dưới đây, tuyên bố nào là sai?
Khoảng cách giữa tổng chi phí trung bình và chi phí biến đổi trung bình thu hẹp dần là chi
phí cận biên.
1. Doanh thu cận biên của một hãng độc quyền bán là:
sự thay đổi tổng doanh thu khi bán thêm một đơn vị sản phẩm.
1. Một hãng độc quyền tối đa hóa lợi nhuận sẽ không bao giờ sản xuất ở mức sản lượng:
trong miền không co giãn của đường cầu.
1. Nếu một hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn có thể bù đắp được chi phí biến đổi và
một phần chi phí cố định thì nó đang hoạt động tại phần đường chi phí cận biên nằm:
giữa điểm đóng cửa và điểm hòa vốn.


1. Chi phí biến đổi trung bình đạt cực tiểu cùng mức sản lượng tại đó:
sản phẩm trung bình đạt cực đại.
1. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo quyết định sản lượng tối ưu khi:
chi phí cận biên bằng giá và giá lớn hơn chi phí biến đổi bình quân tối thiểu.
1. Sản phẩm cận biên của lao động là sự thay đổi trong tổng sản phẩm gây ra bởi:
tăng một đơn vị lao động, với lượng vốn không đổi
1. Phần chi phí biến đổi trung bình đang giảm dần chính là phần tại đó
sản phẩm trung bình đang tăng.
1. Khi sản phẩm cận biên của lao động nhỏ hơn sản phẩm trung bình của lao động thì:
hãng đang gặp năng suất cận biên giảm dần.
1. Khả năng tối đa hóa lợi nhuận bằng việc đặt giá là:
một đặc trưng cơ bản của độc quyền
1. Chi phí cận biên (MC) cắt:
ATC và AVC tại điểm cực tiểu của chúng.
1. Trong cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu bình quân của một hãng là: bằng giá thị trường.
1. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí là Q2 + Q + 169.
Nếu giá thị trường là P = 55, hãng sẽ sản xuất tại mức sản lượng nào để tối đa hoá lợi nhuận?
Q = 27
1. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí là Q2 + Q + 169.
Tìm đường cung của hãng? Ps = 2Q + 1
1. Lợi ích cận biên bằng: độ dốc của đường tổng ích lợi. (MU=TU'q)
1Tổng lợi ích bằng: tổng lợi ích cận biên của tất cả các đơn vị hàng hóa được tiêu dùng.
1. Trong những tuyên bố đề cập đến chi phí ngắn hạn dưới đây, tuyên bố nào là sai?
Khoảng cách giữa tổng chi phí trung bình và chi phí biến đổi trung bình thu hẹp dần là chi
phí cận biên


1. Nếu chi phí biến đổi trung bình để sản xuất 10 đơn vị sản phẩm là 18$ và chi phí biến đổi
trung bình để sản xuất 11 sản phẩm là 20$, chúng ta biết rằng giữa 10 và 11 sản phẩm:
chi phí cận biên đang tăng.
1. Nếu ATC đang giảm, khi đó MC phải: phía dưới ATC
1. Năng suất cận biên giảm dần đề cập tới tình huống giảm dần của đại lượng nào sau đây?
Sản phẩm cận biên
1Đường cầu có độ dốc âm được xác định trực tiếp từ:
quy luật lợi ích cận biên giảm dần.(Vì: Theo nguyên tắc MU =P. Ta có đường cầu chính là
đường lợi ích cận biên MU)
1. Chi phí cận biên được tính là:
sự tăng lên của tổng chi phí chia cho sự gia tăng của sản lượng.

-

1. Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122
Q.

Lợi nhuận tối đa mà nhà độc quyền có thể thu được là:
IImax = 1700
1. Trong dài hạn, tất cả các hãng trong ngành cạnh tranh độc quyền thu được lợi nhuận:
kinh tế bằng 0
1. Đường cung ngắn hạn của ngành là:
tổng chiều ngang của các đường cung cá nhân các hãng.
1. Ở điểm cân bằng, câu nào sau đây là không đúng?
Tổng lợi ích của tất cả các hàng hóa là bằng nhau.
1. Tăng giá một đầu vào cố định sẽ làm cho:
đường tổng chi phí trung bình dịch chuyển lên trên.
1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của cạnh tranh độc quyền?
Sản phẩm của các hãng trong ngành là giống hệt nhau.
1. Thị trường sản phẩm A được coi là cạnh tranh hoàn hảo và được mô tả bằng hàm cung và
cầu
như
sau:
Ps
=
10
+
Qs

Pd
=
100
Qd.
Tính thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất tại điểm cân bằng?
CS = 1012,5; PS = 1012,5


1. Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo?
Sản phẩm khác nhau.
1. Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd
Tổng doanh thu tại mức giá cân bằng là bao nhiêu?
TR=2475.
1. Mai có thể mua A hoặc B. Giá của cả A và B là $1. Khi chi tiêu hết thu nhập, Mai thu
được lợi ích cận biên từ mua A là 10 và từ B là 8. Mai sẽ có lợi hơn nếu:
mua nhiều A hơn và ít B hơn.
1. Chính phủ cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy như an ninh quốc gia vì: vấn đề tiêu
dùng tự do xuất hiện
1. Trong những tuyên bố đề cập đến chi phí ngắn hạn dưới đây, tuyên bố nào là sai
Đường tổng chi phí có dạng chữ U
1. Nếu ATC đang giảm, khi đó MC phải:
phía dưới ATC.
1. Hàm tổng lợi ích (TB) và hàm tổng chi phí (TC) của một hoạt động như sau: TB=200Q Q2và
TC=200
+
20Q
+
0,5Q2.
Quy mô hoạt động tối đa hóa lợi ích là:
Q=60.
1. Hạn hán có thể sẽ:
làm cho đường cung đối với lúa gạo dịch chuyển lên trên sang bên trái.
1. Đường cung của một hãng cạnh tranh hoàn hảo là phần dốc lên của:
đường chi phí cận biên của hãng, ở tất cả những điểm phía trên điểm chi phí biến đổi trung
bình tối thiểu.
1. Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122
- Q. Để tối đa hoá doanh thu, nhà độc quyền sẽ sản xuất tại mức sản lượng Q và bán với giá P là:
Q= 61; P = 61


sau

1. Một nền kinh tế có đường giới hạn khả năng sản xuất được biểu diễn bằng phương trình
X+2Y=200.

Đường giới hạn khả năng sản xuất trên cho biết:
lượng X tối đa là 100 và lượng Y tối đa là 50
1. Giả sử thị trường có ba cá nhân khác nhau có phương trình cung như sau: P1 =10 + Q1;
P2 =18 +0,5Q2 và P3=16 + 0,4Q3. Phương trình đường cung của thị trường là:
Q= -86 + 5,5P
1. Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd.
Nếu nhà nước đánh thuế t = 10/sản phẩm, xác định phần thuế mà người sản xuất phải chịu/sản
phẩm?
5/sản phẩm
1. Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd
Nếu chính phủ ấn định giá là 40 thì điều gì xảy ra?
Thiếu hụt 30
1. Điều gì xảy ra với giá và lượng cân bằng khi cung tăng?
Giá cân bằng giảm và lượng cân bằng tăng
1. Lợi ích cận biên bằng:
độ dốc của đường tổng ích lợi.
1. Điều nào dưới đây làm dịch chuyển đường cung đối với Cà phê Trung Nguyên?
Công nghệ chế biến cà phê Trung Nguyên thay đổi.

-

1. Điều nào dưới đây gây ra sự dịch chuyển của đường cung?
Công nghệ sản xuất thay đổi
1. Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122
Q.

Lợi nhuận tối đa mà nhà độc quyền có thể thu được là:
IImax = 1700
1. Trong cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu bình quân của một hãng là:
bằng giá thị trường


1. Tuyên bố nào dưới đây là sai?
Tổng chi phí bằng chi phí cố định cộng chi phí trung bình
1. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí là Q2 + Q + 169.
13
1. Nếu giá tăng 10% dẫn đến lượng cầu giảm 5% thì độ co giãn của cầu theo giá là: -0,5
1. Vấn đề nào dưới đây không thuộc kinh tế vĩ mô: các nguyên nhân làm giá cam giảm.
1. Nếu giá của hàng hóa Y tăng làm cho cầu về hàng hóa X tăng thì:
X và Y là 2 hàng hóa thay thế.
1. Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122
- Q. Để tối đa hoá lợi nhuận, nhà độc quyền sẽ sản xuất tại mức sản lượng Q và bán với giá P là:
Q = 30; P = 92
1. Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122
- Q. Phần mất không nhà độc quyền gây ra đối với xã hội là (DWL):
DWL = 150
1. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí là Q2 + Q + 169.
Hãng hoà vốn khi giá bằng: 13
1. Thị trường sản phẩm A được coi là cạnh tranh hoàn hảo và được mô tả bằng hàm cung và
cầu
như
sau:
Ps
=
10
+
Qs

Pd
=
100
Qd.
Tính thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất tại điểm cân bằng?
CS = 1012,5; PS = 1012,5
1. Điều nào dưới đây đúng với cạnh tranh độc quyền nhưng không đúng với độc quyền tập
đoàn?
Mỗi hãng đối diện với đường cầu dốc xuống.
1. Nếu giá tăng làm tổng doanh thu giảm thì co giãn của cầu theo giá (trị tuyệt đối) là:
lớn hơn 1
1. Có sự vận động dọc theo đường cầu lao động nếu:
cung lao động tăng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×