Tải bản đầy đủ

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

àng hóa dịch vụ qua
mạng Internet

2

.6

.6

48.3

Thanh toán hàng hóa
dịch vụ qua mạng
Internet

87

24.4

24.4


72.8

Thanh toán hàng hóa
dịch vụ tại các điểm
thanh toán POS

97

27.2

27.2

100.0

356

100.0

100.0

Total


PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
.807
Adequacy.
Bartlett's

Test

ofApprox. Chi-Square

Sphericity

df

300

Sig.

.000

Communalities
Initial

Extraction

HA1 1.000

.465

HA2 1.000

.510

HA3 1.000

.636

HA4 1.000

.773

HA5 1.000

.600

HA7 1.000

.689

TK1

1.000

.666

TK2

1.000

.665

TK3

1.000

.789

AT1

1.000

.577

AT2

1.000

.637

AT3

1.000

.636

AT4

1.000

.447

3964.904


AT5

1.000

.743

CP1

1.000

.585

CP2

1.000

.672

CP3

1.000

.836

CP4

1.000

.641

CL2

1.000

.865

CL3

1.000

.668

CL5

1.000

.838

CL6

1.000

.685

CL7

1.000

.545

CL1

1.000

.401

CL4

1.000

.655

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Component Total

%
Variance

of Cumulative
%
Total

%
Variance

of Cumulative
%

1

5.620

22.481

22.481

5.620

22.481

22.481

2

3.017

12.069

34.549

3.017

12.069

34.549

3

2.369

9.478

44.027

2.369

9.478

44.027

4

2.082

8.328

52.355

2.082

8.328

52.355

5

2.049

8.197

60.552

2.049

8.197

60.552

6

1.087

4.349

64.901

1.087

4.349

64.901

7

.889

3.556

68.457


8

.815

3.259

71.716

9

.775

3.100

74.817

10

.670

2.681

77.498

11

.609

2.435

79.933

12

.543

2.172

82.105

13

.537

2.147

84.252

14

.499

1.994

86.246

15

.463

1.852

88.099

16

.438

1.754

89.853

17

.425

1.700

91.553

18

.403

1.614

93.167

19

.357

1.428

94.594

20

.325

1.302

95.896

21

.275

1.099

96.995

22

.233

.934

97.929

23

.197

.789

98.718

24

.182

.730

99.448

25

.138

.552

100.000

Phân tích nhân tố EFA cho biến phụ thuộc:
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square

.675
197.004


of df
Sig.

Bartlett's Test
Sphericity

3
.000

Communalities
Extractio
n

Initial
QD1

1.000

.616

QD2

1.000

.660

QD3

1.000

.625
Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues
Compone
nt

Total

% of
Variance

Cumulative
%

1

1.901

63.365

63.365

2

.579

19.284

82.649

3

.521

17.351

100.000

Total
1.901

% of
Variance
63.365

Cumulative
%
63.365Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×