Tải bản đầy đủ

De cuong hau k13 TGT

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SI

PHƯƠNG PHAP CƯC TIÊU HOA GIAI HÊ PHƯƠNG
TRÌNH PHI TUYẾN
CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH
Mã số: 604601
Người hướng dẫn khoa học: TS. Khuất Văn Ninh

Người thực hiện: Lê Thị Hậu


I. Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài

Nhiều bài toán trong khoa học tự nhiên , trong kinh tế , kỹ thuật , cuộc
sống … có thể dẫn đến việc nghiên cứu hệ phương trình có dạng

Hệ phương trình dạng (1) hoặc dạng (2) được gọi là hệ phương trình phi tuyến.


Có nhiều nhà khoa học nổi tiếng đề cập đến hệ phương trình


phi tuyến (2) , và có nhiều phương pháp để giải hệ phương
trình phi tuyến (2) như “phương pháp lặp”, “phương pháp cực
tiểu hoá”…
Để nghiên cứu sâu về phương pháp giải hệ phương trình phi
tuyến (2) tôi chọn phương pháp “cực tiểu hoá”. Đó cũng chính
là lý do tôi chọn đề tài:
“Phương pháp cực tiểu hoá giải hệ phương trình phi tuyến”
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu ứng dụng Phương pháp cực tiểu hoá để giải hệ
phương trình phi tuyến.


3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp cực tiểu hóa.
Ứng dụng giải số một số hệ phương trình phi tuyến bằng
phương pháp cực tiểu hóa.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
“Hệ phương trình phi tuyến”
5. Phương pháp nghiên cứu
 Phân tích , tổng kết tài liệu.


II. Nội dung đề tài
Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Kiến thức bổ trợ
1.1. Khái niệm đạo hàm và vi phân Frechet.
1.2. Các tính chất của đạo hàm và vi phân Frechet
Chương 2: Phương pháp cực tiểu hoá
2.1. Phương pháp paraboloit.
2.2. Phương pháp gốc.
2. 3. Thuật toán bước dài.
 2.3.1. Nguyên lý cực tiểu hoá.
 2.3.2. Nguyên lý Curry và Altman.
 2.3.3. Cực tiểu hoá gần đúng và tìm kiếm gốc.
 2.3.4. Nguyên lý Majorization.
 2.3.5. Nguyên lý bước dài Goldstein


2.4. Các phương pháp hướng liên hợp.
2.5. Phương pháp Gauss – Newton và các phương pháp

liên quan.
2.6. Phụ lục 1.
2.7. Phụ lục 2.
Chương 3: Ứng dụng của phương pháp cực tiểu hoá
3.1. Ví dụ.
3.2. Giải bài toán bằng máy tính điện tử.


III. Kết luận
- Những đóng góp mới về khoa học và thực tiễn của đề

tài:
Ứng dụng của phương pháp cực tiểu hoá để giải hệ phương
trình phi tuyến và ứng dụng giải trên máy tính một số
phương trình cụ thể .
- Kiến nghị và đề xuất:
Trên đây là đề cương của đề tài: Phương pháp cực tiểu hóa
giải hệ phươngtrình phi tuyến. Kính mong các thầy cô tận
tình chỉ bảo để đề cương được chi tiết hơn, tác giả xin chân
thành cảm ơn!


IV. Tài liệu tham khảo.
 Phạm Kỳ Anh (1996), Giải tích số , Nxb Đại học Quốc gia Hà

Nội.
 Nguyễn Minh Chương, Ya.D.Mamedov , Khuất Văn Ninh (1992),
Giải xấp xỉ phương trình toán tử, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà
Nội .
 Nguyễn Phụ Hy (2006), Giải tích hàm , Nxb Khoa học và Kỹ
thuật, Hà Nội.
 Hoàng Tuỵ (2005), Hàm thực và giải tích hàm, Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội.
 James M.Ortega and Werner C.Rheinboldt(1970), Iterative solution
of nonlinear equations in several variables, University of Maryland
college Park , Maryland , New York and London.


V. DƯ KIẾN KẾ HOẠCH THƯC HIỆN
* Từ tháng 7 – 8/ 2010: Nhận đề tài.
* Tháng 9/ 2010: Bảo vệ đề cương.
* Từ tháng 10 – 12/2010: Tìm tài liệu, đọc tài liệu.
* Từ tháng 1 – 4/ 2011: Viết luận văn.
* Từ tháng 5 – 6/ 2011: Hoàn thiện luận văn và bảo vệ
luận văn


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×