Tải bản đầy đủ

2010 mau DC LV TN CH

Mẫu bìa mềm
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ QUỐC PHÒNG

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SƯ

Nguyễn Thành Tín (Tên học viên)

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC

LUẬN VĂN THẠC SĨ………..
(Ghi ngành của học vị được công nhận: Kỹ thuật hoặc Quản ly)

Hà Nội - Năm 2011


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ QUỐC PHÒNG


HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SƯ
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC

Chuyên ngành:
Mã số:
Ngày giao luận văn:
Ngày nộp luận văn:

Tên đề tài:

Học viện thực hiện:
Lớp:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. Hướng dẫn chính: ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên
2. Hướng dẫn phụ (nếu có): ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên

Hà Nội - Năm 2011


ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC
Tên đề tài:
Chuyên ngành:
Thời gian thực hiện:
1. Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài:
- Cơ sở khoa học:
(Các định ly, định luật, mô hình, phương trình vi phân v.v... được sử dụng đê
giải quyết mục tiêu đề tài)
- Tính thực tiễn:
(Khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế)
2. Mục tiêu của đề tài:
(Nêu rõ đề tài giải quyết những vấn đề gì? dự kiến kết quả nhận được)
3. Phương pháp nghiên cứu:
- Về lý thuyết:
- Về thực nghiệm:
(Cần viết chi tiết, cụ thê)
4. Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập, thống kê số liệu phục vụ cho luận án;
- Nghiên cứu tổng quan:
(Nêu được các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến
đề tài luận văn; làm rõ những vấn đề đã được giải quyết, những hạn chế, những
vấn đề cần được làm rõ về mặt khoa học, hướng nghiên cứu tiếp…).
- Nghiên cứu của tác giả:
(Những giả thiết khoa học, vấn đề giải quyết, sơ đồ tính, phương trình
toán học, chương trình tính, dự kiến kết quả nhận được... trong đó làm rõ những
nội dung mới, những đóng góp khoa học...).
- Bố cục luận văn: dự kiến các chương, mục …
5. Tài liệu tham khảo:
(Thống kê những tài liệu cần nghiên cứu và dự kiến sẽ được trích dẫn, sử
dụng trong luận văn).
6. Dự kiến kế hoạch thực hiện:
(Nêu rõ nội dung công việc chính, thời gian thực hiện... lập thành biêu độ
tiến độ ngang theo tuần và ghi rõ địa điêm thực hiện).


7. Các cơ quan, đơn vị cần liên hệ:
(Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị, nội dung cần liên hệ trong quá trình thực
hiện đề tài)
8. Kinh phí thực hiện đề tài, điều kiện đảm bảo:
(Nêu rõ các công việc thực hiện và mức chi phí cần thiết, nguồn bảo đảm)
Ngày

tháng

năm 201..

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI LẬP ĐỀ CƯƠNG

CHỦ NHIỆM KHOA

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

* Ghi chú:
- Đề cương được in trên một mặt giấy khổ A4, kiểu chữ Times New Roman cơ
13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương, không nén hoặc kéo dãn
khoảng cách giữa các chữ, dãn dòng ở chế độ 1.5 lines, lề trên và lề trái 3.5 cm,
lề dưới 3 cm, lề phải 2 cm, số trang được đánh ở giữa, trên đầu mỗi trang, bìa
mềm, dày 20 đến 30 trang.
- Đề cương phải được hoàn thiện theo mẫu, có đủ 4 chữ ký như trên, nộp đề
cương cho Phòng SĐH, nếu chậm hoặc không đúng theo quy định, Học viện se
không làm quyết định giao đề tài và không được phép làm luận văn;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×